LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. V-253

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, vykdydamas Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communitaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184), 32 punktą bei įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. kovo 20 d. direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir reklamavimu, derinimo; Komisijos 2002 m. lapkričio 6 d. direktyvą 2002/86/EB, keičiančią direktyvos 2001/101/EB nuostatą dėl datos, nuo kurios draudžiama prekiauti produktais, neatitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB; Tarybos 1990 m. rugsėjo 24 d. direktyvą 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo; Komisijos 2003 m. gruodžio 5 d. direktyvą 2003/120/EB, papildančią direktyvą 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo:

1. Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „ Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530):

1.1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Šios higienos normos VI skyriuje pateikti reikalavimai netaikomi natūraliam mineraliniam vandeniui [5.1] ar kitam žmonėms vartoti skirtam vandeniui [5.1, 5.6] ir maisto papildams [5.5]“.

1.2. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Teisės aktai, kurių nuorodos pateiktos šioje higienos normoje:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154).

5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199).

5.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3206).

5.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53–1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 24-891).

5.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-772 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-158).

5.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606).

5.7. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927)“.

1.3. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Atsižvelgiant į Bendrijos nuostatas, taikytinas natūraliam mineraliniam vandeniui [5.1] ir specialios paskirties maisto produktams [5.2], ženklinant maisto produktus nei vienam iš jų neturi būti priskiriamos gydomosios ar profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas“.

1.4. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Jei maisto produktai galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms yra pateikiami nefasuoti arba jei vartotojo prašymu yra pakuojami pardavimo vietoje, arba fasuojami tiesioginiam pardavimui, šios higienos normos 13 ir 29 punktuose nurodyta informacija pateikiama atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose. Mažmeninės prekybos įmonėse parduodamiems produktams šiame punkte nurodytais atvejais informacija, nurodyta šios higienos normos 13.1, 13.5 ir 13.7 punktuose, pateikiama kainų etiketėje, kita informacija gali būti pateikiama raštu kitaip [5.7]“.

1.5. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Ženklinimo informacija, nurodyta šios higienos normos 13, 14, 29 ir 31 punktuose, turi būti pateikta valstybine kalba. Papildomai ženklinimo informacija gali būti pateikta ir užsienio kalba (kalbomis)“.

1.6. Išdėstau 13.7 punktą taip:

„13.7. Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimą ar firmos vardą ir adresą. Lietuvoje pagamintiems produktams nurodomas ir konkretus maisto produkto gamintojas; jei produktas supakuotas kitoje įmonėje, nurodoma ir pakavimo įmonė“.

1.7. Įrašau 16.5.4, 16.5.5, 16.7, 17.2.1, 17.3.1, 17.3.2, 18.1, 18.3 punktuose bei 1 priede vietoje žodžio „svoris“ žodį „masė“.

1.8. Išdėstau 23.4 punktą taip:

„23.4. Informacija, išvardyta šios higienos normos 13.1, 13.4, 13.5 ir 13.10 punktuose, turi būti pateikta tame pačiame regėjimo lauke“.

1.9. Papildau 30 punktą nauju 30.7 papunkčiu:

„30.7. salatrimams – 6 kcal/g – 25 kJ/g“.

1.10. Išdėstau 31.1.2 ir 31.1.3 punktus taip:

„31.1.2. baltymai, angliavandeniai, riebalai, skaidulinės medžiagos, natris – gramais (g);

31.1.3. cholesterolis – miligramais (mg)“.

1.11. Išdėstau 1 priedo 18 eilutę taip:

„18. Visų rūšių vynai, apibūdinti 1999 m. gegužės 17 d. „Vynas“

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno

rinkos organizavimo“.

2. Pavedu ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS