LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ IR KITŲ NUKENTĖJUSIŲ NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS ASMENŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. sausio 4 d. Nr. VIII-1517

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir pripažįstamų nukentėjusiais asmenimis jų šeimų narių, kurie nukentėjo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pripažinimo kriterijus ir tvarką.

 

2 straipsnis.         Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažinimas

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami asmenys, kurie:

1) žuvo dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (asmenų žuvimo faktą patvirtina Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos);

2) buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos ir turi Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduotas pažymas, patvirtinančias sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą.

 

3 straipsnis.         Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų narių, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažinimas

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pripažįstami:

1) žuvusiųjų vaikai (įvaikiai);

2) žuvusiųjų našliai (našlės);

3) žuvusiųjų tėvai (įtėviai);

4) asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniai;

5) asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);

6) asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvai (įtėviai).

 

4 straipsnis.         Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimas

1. Šio įstatymo 2 straipsnyje išvardytiems asmenims pripažįstamas nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinis statusas.

2. Šio įstatymo 3 straipsnyje išvardytiems asmenims pripažįstamas nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinis statusas.

 

5 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Nepriklausomybės gynėjams ir kitiems nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenims valstybės paramos teikimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Nepriklausomybės gynėjams ir kitiems nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenims pripažįsta atitinkamą teisinį statusą, išduoda pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą vietos savivaldos vykdomosios institucijos.

 

6 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2000 m. kovo 31 d. parengia ir patvirtina Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatus.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja nuo 2000 m. kovo 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________