LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS

 

1999 m. lapkričio 29 d. Nr. 515

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 11 punkto reikalavimus,

1. Tvirtinu:

1.1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas);

1.2. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (2 priedas);

1.3. Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką (3 priedas).

2. Nustatau, kad:

2.1. apskaitą sveikatos priežiūros įstaigoje vykdo sveikatos priežiūros darbuotojai, pildydami patvirtintas apskaitos formas;

2.2. privačios sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas ataskaitas pateikia Statistikos departamento apskrities statistikos valdybai, miesto (rajono) statistikos skyriui, kitos sveikatos priežiūros įstaigos, valstybės bei savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos – 3 priede nurodytoms institucijoms;

2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje sudaro ir tvirtina Lietuvos sveikatos informacijos centro direktorius;

2.4. Respublikinis leidybos ir spaudos paslaugų biuras parengia ir padaugina Lietuvos sveikatos informacijos centro nurodytu tiražu patvirtintas privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formas (išskyrus formas SV-1P, SV-2P).

3. Laikau netekusiais galios šiuos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus: 1991 12 17 Nr. 391 „Dėl Respublikos sveikatos įstaigų ir privačia praktika užsiimančių medikų aprūpinimo medicininės ir buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės formomis“, 1992 09 02 Nr. 316 „Dėl statistinės ataskaitos formų patvirtinimo“, 1993 02 17 Nr. 74 „Dėl maisto produktų kokybės pažymėjimų formų patvirtinimo“, 1993 11 26 Nr. 476 „Dėl susirgimų maliarija registravimo apskaitos“, 1994 10 05 Nr. 336 „Dėl unifikuotų Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės apskaitos formų tvirtinimo ir pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 82-1553), 1994 12 12 Nr. 427 „Dėl apskaitos formų tvirtinimo“, 1994 12 13 Nr. 433 „Dėl medicinos pagalbos sergantiems cukralige“, 1995 10 16 Nr. 556 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1995 11 28 Nr. 636 „Dėl Lietuvos tuberkuliozės registro įkūrimo ir tuberkuliozės kontrolės“ (Žin., 1995, Nr. 114-2897), 1995 12 06 Nr. 664 „Dėl pirminės medicinos apskaitos formų“, 1995 12 14 Nr. 688 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 02 12 Nr. 320 „Dėl patologinės anatomijos tarnybos veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“, 1996 05 14 Nr. 257 „Dėl apskaitos formų patvirtinimo“, 1996 11 28 Nr. 622 „Dėl pirminės medicininės apskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 118-2752), 1997 04 24 Nr. 217 „Dėl „Lietuvos maisto taršos monitoringo“ ataskaitų formų“, 1997 08 12 Nr. 439 „Dėl statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2019), 1998 11 26 Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927), sveikatos apsaugos ministro įsakymus 1999 04 20 Nr. 175 „Dėl donoro pažymėjimo bei donoro pažymėjimų išdavimo registravimo žurnalo formų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 36-110), 1999 05 20 Nr. 240 „Dėl statistikos formų „Sveikata“, 1999 06 01 Nr. 265 „Dėl užkrečiamųjų ligų sukėlėjų registravimo ir informacijos perdavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1627), 1999 07 27 Nr. 351 „Dėl valstybinės higienos inspekcijos ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 67-2173).

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Kriauzai.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

1 priedas

 

PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ, PILDOMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

 

Eil. Nr.

Formos Nr.

Formos pavadinimas

Užpildytos formos saugojimo terminas

Pastabos

 

 

1. STACIONARINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

1.1 Bendros formos visų veiklos sričių stacionarams

 

 

 

 

1.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

1

003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

2

003-2/a

Dienos stacionaro ligonio kortelė

25 metai

 

3

003-4/a

Gydytojo paskyrimai

pagal F003/a

 

4

004/a

Temperatūros kortelė

pagal F003/a

 

 

 

1.1.2 Įstaigų veiklos ir pacientų apskaitos formos

 

 

5

001/a

Ligonių registravimo priėmimo skyriuje apskaitos žurnalas

nuolat

 

6

007/a

Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis

1 metai

 

7

016/a

Kasdieninės ligonių ir lovų fondo apskaitos lapas

1 metai

 

8

066/a-LK

Išrašyto iš stacionaro asmens statistinė kortelė

5 metai

 

9

011/a

Reanimacijos ir intensyviosios ligonio sveikatos būklės rodiklių kortelė terapijos skyriaus (palatos)

pagal F003/a

 

10

119/a

Gydytojo konsultanto kvietimo kortelė

1 metai

 

11

120/a

Gydytojo konsultanto iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

1.1.3 Transfuzijų apskaitos formos

 

 

12

005/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žiniaraštis

pagal F003/a

 

13

009/a

Transfuzinių terpių perpylimo registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

1.1.4 Patologinės anatomijos skyriuose (centruose) pildomos formos

 

 

14

013-1/a

Patologinio anatominio tyrimo protokolas

25 metai

 

15

015/a

Lavonų (asmenų) registravimo žurnalas

5 metai

 

16

017-1/a

Asmens mirties sveikatos priežiūros įstaigoje aktas

nuolat

 

 

 

1.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

1.2.1 Chirurgija

 

 

17

003-3/a

Chirurginės operacijos protokolas

pagal F003/a

 

18

008/a

Chirurginių operacijų stacionare registravimo žurnalas

75 metai

 

 

 

1.2.2 Akušerija-ginekologija

 

 

19

003-1/a

Nėštumo nutraukimo medicininis lapas

3 metai

 

20

010/a

Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių registravimo žurnalas

75 metai

 

 

21

010-1/a

Naujagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

22

010-2/a

Negyvagimio kortelė

-

Siunčiama į naujagimių registrą

 

23

096/a

Gimdymo istorija (partograma, nėštumo eiga, chirurginės operacijos protokolas)

25 metai

 

 

24

097/a

Naujagimio raidos istorija

25 metai

 

 

25

103/a

Medicininis gimimo pažymėjimas

1 metus

šaknelė

 

 

 

1.2.3 Ftiziatrija

 

 

 

26

003-9/a

Stacionare gydomo sergančiojo tuberkulioze ligos istorija

25 metai EK

 

 

 

 

1.2.4 Psichiatrija

 

 

 

27

066-1/a

Išrašyto iš psichiatrijos (narkologijos) stacionaro asmens statistinė kortelė

50 metų

 

 

 

 

1.3 Specialios paskirties medicininė dokumentacija ir apskaitos formos

 

 

 

 

 

1.3.1 Organų transplantacijos apskaitos formos

 

 

 

28

018/a

Tyrimui paimtų audinių apskaitos kortelė

5 metai

 

 

29

019/a

Pranešimas apie organo persodinimą

10 metų

 

 

30

020/a

Homotransplantanto kortelė

1 metai

 

 

31

021/a

Donoro (lavono) kortelė

5 metai

 

 

32

022/a

Užšaldytų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

33

023/a

Paruoštų konservavimui kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

34

024/a

Konservuotų kaulų smegenų apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

35

033/a

Transplantacijai paimto organo kortelė

25 metai

 

 

 

 

1.3.2 Kitos apskaitos formos

 

 

 

36

001-1/a

Pacientams suteiktų atostogų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

37

014/a

Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

 

 

 

 

38

051/a

Distancinės gamaterapijos kortelė

5 metai

 

 

39

150/a

Hemodializės procedūrų apskaitos žiniaraštis

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

2. AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

2.1 Bendros formos visų veiklos sričių įstaigoms

 

 

 

 

2.1.1 Pagrindinė medicininė dokumentacija

 

 

40

025/a

Asmens sveikatos istorija Nr........ (ambulatorinė kortelė, įdėtinis lapas)

15 metų

nustojus lankytis ligoniui

41

025/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė Nr....

5 metai

 

42

025-1/a-LK

Asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė

5 metai

 

43

048/a

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

-

atiduodama asmeniui

44

049/a

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

-

atiduodama asmeniui

45

134/a

Alergologinio tyrimo kortelė

5 metai

 

 

 

2.1.2 Dispanserizacijos apskaita

 

 

46

030/a

Dispanserinės apskaitos kortelė

1 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

2.1.3 Darbo apskaitos formos

 

 

47

031/a

Gydytojų iškvietimų į namus registracijos knyga

3 metai

 

48

039-1/a

Viduriniojo medicinos personalo darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

49

116/a

Patronažinio darbo apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2 Specializuota veikla

 

 

 

 

2.2.1 Chirurgija

 

 

50

069/a

Ambulatorinių operacijų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

 

2.2.2 Vaikų ligos

 

 

51

025-112/a

Vaiko sveikatos raidos istorija(etapinė epikrizė)

25 metai

išrašius iš poliklinikos

52

026/a

Moksleivio sveikatos raidos istorija

5 metai

baigus mokyklą

53

055/a

Vaiko tyrimo dėl reakcijos į BCG vakcinavimą kortelė

10 metų

 

54

059/a

Vaikų apsilankymo poliklinikos (skyriaus) izoliatoriuje registravimo žurnalas

3 metai

 

55

063/a

Profilaktiniai skiepijimai

5 metai

 

56

079/a

Medicininė pažyma vaikui, vykstančiam į stovyklą-atiduodama asmeniui

 

 

 

 

2.2.3 Akušerija-ginekologija

 

 

57

025-111/a

Nėštumo eigos įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr......)

15 metų

 

58

075/a

Nėščiųjų stebėjimo žurnalas

25 metai

 

59

113/a

Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė

15 metų

 

 

 

2.2.4 Ftiziatrija

 

 

60

027-9/a

Sergančiojo tuberkulioze medicinos dokumentų išrašas

pagal F 081/a

 

61

030-4/a

Sergančiojo tuberkulioze dispanserinės apskaitos kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

62

081/a

Sergančiojo tuberkulioze sveikatos istorija Nr.....

15 metų

 

63

081-1/a

Lietuvos tuberkuliozės registro kortelė

pagal F 081/a

 

64

085/a

Dispanserizuoto ligonio patronavimo kortelė

5 metai

 

 

 

2.2.5 Psichiatrija, narkologija

 

 

65

025-5/a

Sergančiojo narkomanija apskaitos statistinė kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

66

030-1/a

Psichikos ligonio apskaitos kortelė Nr....

5 metai

išrašius iš įskaitos

67

030-1-1/a

Išrašyto iš įskaitos asmens statistinė kortelė

5 metai

 

68

100/a

Stacionarinės, ambulatorinės, neakivaizdinės pomirtinės teismo psichiatrinės ekspertizės aktas

25 metai

 

69

101/a

Nuteistojo psichiatrinės apžiūros aktas

25 metai

 

70

154/a

Pažyma apie narkologinį sveikatos tikrinimą-atiduodama asmeniui

 

 

 

71

155/a

Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti aktas

2 metai

 

 

 

 

2.2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

72

025-65/a

Dermatovenerologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr....)

15 metų

 

 

73

047-9/a

Kontakto kortelė

15 metų

 

 

 

 

2.2.7 Onkologija

 

 

 

74

030-6/a

Onkologinio ligonio stebėjimo kortelė

5 metai

išrašius iš įskaitos

 

 

 

2.2.8 Stomatologija

 

 

 

75

037/a

Stomatologijos poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo stomatologo darbo kasdieninės apskaitos lapas

1 metai

 

 

76

039-2/a

Stomatologijos poliklinikos, skyriaus, kabineto gydytojo stomatologo darbo suvestinė

3 metai

 

 

77

025-043/a

Stomatologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr...)

15 metų

 

 

 

 

2.2.9 Radiologija

 

 

 

78

050/a

Gydytojo radiologo darbo apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

79

050-1/a

Gydytojo radiologo konsultacijų žurnalas

5 metai

 

 

 

 

2.3 Profilaktiniai skiepijimai

 

 

 

80

045/a

Kreipimosi dėl pasiutligės kortelė

3 metai

 

 

81

064/a

Profilaktinių skiepijimų įskaitos žurnalas

3 metai

 

 

 

 

2.4 Pažymos

 

 

 

82

035/a

Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

83

046/a

Medicininis pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

84

046-1/a

Valdininko sveikatos pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

85

047/a

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

86

068/a

Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

-

atiduodama asmeniui

 

87

070/a

Pažyma kelialapiui gauti-atiduodama asmeniui

 

 

 

88

082/a

Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

89

083/a

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma -atiduodama asmeniui

 

 

 

90

086/a

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

91

094/a

Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją

3 metai

šaknelė

92

132/a

Sergančiojo cukralige kortelė-atiduodama asmeniui

 

 

93

135/a

Alergiko pažymėjimas-atiduodama asmeniui

 

 

 

 

2.5 Kita medicininė dokumentacija

 

 

94

040/a

Išankstinės registracijos pas gydytoją kortelė

3 mėnesiai

 

95

088/a

Siuntimas į medicininės socialinės ekspertizės komisiją-atiduodama asmeniui

 

 

 

 

3. KITOS STACIONARINES IR AMBULATORINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

 

 

96

074/a

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

5 metai

 

97

058-089-151/a

Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą

3 metai

 

98

089-2/a

Pranešimas apie susirgimą cukriniu diabetu (CD)

3 metai

 

99

089-5/a

Skubus pranešimas apie įtariamą ūmų miokardo infarktą(ŪMI)

10 metų

 

100

090/a

Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą piktybinio naviko diagnozę

3 metai

 

101

106/a

Medicininis mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

102

106-2/a

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

1 metai

šaknelė

103

113-1/a

Skubus pranešimas apie nėščiosios, gimdyvės ar pagimdžiusiosios mirtį

3 metai

 

104

027/a

Medicinos dokumentų išrašas

pagal F025/a, F003/a

 

105

028/a

Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti

pagal F025/a, F003/a

 

106

029/a

Procedūrų apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

107

036/a

Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalas

3 metai

 

108

042/a

Gydomosios kūno kultūros kabineto paciento kortelė

1 metai

 

109

044/a

Fizioterapijos skyriuje (kabinete) besigydančio ligonio lapas

1 metai

 

110

060/a

Infekcinių susirgimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

111

073/a

Ligonio su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi kortelė

50 metų

 

 

112

080/a

Invalidumo pažyma vaikui iki 16 metų

25 metai

šaknelė

 

113

082-1/a

Tyrimo dėl ŽIV antikūnų pažyma-atiduodama asmeniui

 

 

 

114

104/a

Medicininės komisijos aktas

nuolat

 

 

115

146/a

Specialusis receptas

3 metai

vaistinėje

 

116

147/a

Akinių receptas-atiduodama asmeniui

 

 

 

117

148/a

Receptas pagal SAM 1997 06 19 įsak. Nr. 348

 

 

 

118

156/a

Anesteziologinės anamnezės ir anestezijos lapas

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

 

4. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYS (SKYRIAI)

 

 

 

119

109/a

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

120

110/a

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė

1 metai

 

 

121

114/a

Greitosios medicinos pagalbos lydimasis lapas

3 metai

 

 

122

115/a

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) darbo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

 

 

 

5. SPORTO MEDICINOS CENTRAI (KABINETAI)

 

 

123

061/a

Sportininko sveikatos stebėjimo kortelė

3 metai

 

124

062/a

Žinios apie traumas, susirgimus sporto renginių metu

1 metai

 

125

062-1/a

Sunkių traumų arba mirties atvejų sporto renginių metu medicininė pažyma

3 metai

 

 

 

6. LABORATORIJA

 

 

126

200/a

Siuntimas laboratoriškai ištirti ir rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

127

203/a

Citologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

128

206/a

Kraujo tyrimas Kumbso metodu

pagal F025/a, F003/a

 

129

207/a

Kraujo grupių, rezus faktoriaus ir rezus antikūnų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

130

210/a

Šlapimo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

131

211/a

Šlapimo tyrimas Zimnickio metodu

pagal F025/a, F003/a

 

132

216/a

Skreplių tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

133

217/a

Prostatos sekreto tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

134

218/a

Lyties organų išskyrų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

135

219/a

Koprologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

136

221/a

Skrandžio HCI sekrecijos frakcinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

137

222/a

Dvylikapirštės žarnos turinio tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

138

223/a

Likvoro tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

139

224/a

Bendras kraujo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

140

227/a

Mielograma

pagal F025/a, F003/a

 

141

228-1/a

Biocheminis kraujo tyrimas (lipoproteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

142

228-2/a

Biocheminis kraujo tyrimas (proteinograma)

pagal F025/a, F003/a

 

143

241/a

Serologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

144

242/a

Kraujo serologinis tyrimas (Vidalio, Raito, Hedelsono reakcijos)

pagal F025/a, F003/a

 

145

245/a

Serologinis tyrimas virusiniam hepatitui B nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

146

246/a

Kraujo komplemento hemolizinio aktyvumo tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

147

250/a

Šlapimo tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

148

250-1/a

Hematologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

149

251/a

Laboratorinių tyrimų žurnalas

3 metai

 

150

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

151

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

152

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo žurnalas

3 metai

 

153

255/a

Tyrimų tuberkuliozei nustatyti registravimo žurnalas

3 metai

 

154

255-1/a

Bakteriologinis tyrimas tuberkuliozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

155

255-2/a

Bakteriologinis tyrimas KB atsparumui vaistams nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

156

256/a

Maitinamųjų terpių gamybos ir kontrolės žurnalas

3 metai

 

157

257/a

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

3 metai

 

158

258/a

Medžiagų sterilumo nustatymo žurnalas

3 metai

 

159

259/a

Serologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

160

261/a

Laboratorijos darbuotojo darbo apskaitos žiniaraštis

1 metai

 

161

262/a

Biocheminių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

162

270/a

Mikologinis tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

163

271/a

Mikrobiologinis gonokokų, trichomonų, grybų tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

164

272/a

Spermos tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

165

273/a

Kolpocitograma

pagal F025/a, F003/a

 

166

274/a

Urolito tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

167

275/a

Rūgščių – šarmų pusiausvyros kraujyje tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

168

276/a

Imunologinis tyrimas

3 metai

 

169

276-1/a

Imunologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

170

277/a

Siuntimas radioimuniškai ištirti ir rezultatai

pagal F025/a, F003/a

 

171

278/a

Išmatų tyrimas disbakteriozei nustatyti

pagal F025/a, F003/a

 

172

285/a

Antibiograma

pagal F025/a, F003/a

 

173

286/a

Bakteriologinio tyrimo protokolas

pagal F025/a, F003/a

 

174

287/a

Punktato tyrimas

pagal F025/a, F003/a

 

 

 

7. KRAUJO TARNYBOS ĮSTAIGOS

 

 

175

406/a

Plazmos donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

176

407/a

Kraujo donoro įskaitos kortelė

50 metų

 

177

408/a

Donorų imunizacijos procedūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

178

410/a

Donorų apskaitos žurnalas

3 metai

 

179

411/a

Kraujo ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

180

412/a

Hemoferezės procedūrų registravimo žurnalas

10 metų

 

181

413/a

Ruošiamų kraujo komponentų apskaitos žurnalas

10 metų

 

182

413-1/a

Krioprecipitato ir koncentruotos plazmos ruošimo apskaitos žurnalas

10 metų

 

183

418/a

Brokuoto kraujo ir jo komponentų registravimo žurnalas

3 metai

 

184

419/a

Donorų kraujo apskaitos žiniaraštis

3 metai

 

185

420/a

Paruošto kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

186

422-1/a

Išduoto kraujo apskaitos žurnalas

3 metai

 

187

422-2/a

Išduotos šviežiai šaldytos plazmos ir jos komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

188

422-3/a

Išduotų ląstelinių kraujo komponentų apskaitos žurnalas

3 metai

 

189

422-4/a

Išduotų standartinių serumų apskaitos žurnalas

3 metai

 

190

422-5/a

Išduotų kraujo preparatų apskaitos žurnalas

3 metai

 

191

422-6/a

Išduotų kraujo pakaitalų registravimo žurnalas

3 metai

 

192

423/a

Kraujo, jo komponentų, preparatų ir pakaitalų ekspedicijos žiniaraštis

3 metai

 

193

426/a

Transfuzinių terpių išdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms apskaitos lapas

3 metai

 

194

429/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybai gautų

 

 

 

 

medžiagų registravimo žurnalas

1 metai

 

195

430/a

Standartinių ABO sistemos agliutinuojamųjų serumų gamybos

 

 

 

 

registravimo ir išdavimo žurnalas

1 metai

 

196

432/a

Antirezus serumo (reagento) gamybos registravimo žurnalas

3 metai

 

197

435/a

Produkto liofilizacijos eigos registravimo žurnalas

3 metai

 

198

439/a

Kokybės kontrolės laboratorijai pateiktos produkcijos tyrimo rezultatų

 

 

 

 

registravimo žurnalas

3 metai

 

199

440/a

Biologinės kontrolės tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

200

441/a

Preparatų, tirpalų, distiliuoto vandens kontrolės duomenų ir analitinių pasų

 

 

 

 

 

išdavimo registravimo žurnalas

3 metai

 

 

201

442/a

Analitinis pasas

3 metai

 

 

202

443/a

Išduodamos produkcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

203

444/a

Išbrokuotos produkcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

204

445/a

Archyvinių pavyzdžių ir jų kontrolės rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

205

207-4/a

Konsultacinių tyrimų ir parinkimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

206

276-2/a

Žmogaus leukocitų antigenų A, B, C lokusų (HLA) registravimo žurnalas

25 metai

 

 

207

448/a

Gamybos skyriaus plazmos apskaitos žurnalas

25 metai

 

 

208

449/a

Iš kraujo plazmos pagaminto (preparato pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

209

450/a

Kraujo plazmos preparato(preparato pavadinimas) išdavimo registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

210

451/a

Nuoplovų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

211

452/a

Bakterinio oro užterštumo tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

212

453/a

Sterilių tirpalų pajamavimo žurnalas

5 metai

 

 

213

454/a

Sterilių tirpalų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

214

455/a

Kraujo ir jo komponentų sterilumo kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

215

457/a

Autoklavuojamosios medžiagos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

216

458/a

Fasuojamo (preparato pavadinimas) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

217

459/a

Preparato nuosėdų (miltelių) registravimo žurnalas

5 metai

 

 

218

461/a

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

219

463/a

Australietiško antigeno (HBsAg) tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

220

464/a

TPHA reakcijos registravimo žurnalas

5 metai

 

 

221

465/a

C hepatito viruso (HCV) antikūnų tyrimo rezultatų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

222

468/a

Preparato(pavadinimas)pusgaminio apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

223

469/a

Preparato (pavadinimas) apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

224

474/a

Eritrocitų masės (konservuoto kraujo) užsakymo ir parinkimo lapas

5 metai

 

 

225

475/a

Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos protokolas

5 metai

 

 

226

259-1/a

Donorų, duodančių kraujo aferezės būdu, biocheminių tyrimų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

 

 

8. TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖS ĮSTAIGOS

 

 

 

227

170/a

Teismo medicinos ekspertizės aktas

25 metai

 

 

228

170-1/a

Ekspertizės duomenų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

229

173/a

Teismo medicinos tyrimo aktas

25 metai

 

 

230

173-1/a

Tyrimo aktų registravimo žurnalas

25 metai

 

 

231

179/a

Siuntimas atlikti teismo cheminį tyrimą

3 metai

 

 

232

179-1/a

Cheminių ir biologinių tyrimų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

233

180/a

Siuntimas atlikti teismo histologinį tyrimą

3 metai

 

 

234

181/a

Asmenų (lavonų) registravimo žurnalas

10 metų

 

 

235

182/a

Nukentėjusių asmenų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

236

184/a

Daiktinių įrodymų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

237

185/a

Ekspertų siunčiamos medžiagos registravimo žurnalas

10 metų

 

 

238

186/a

Kraujo ir išskyrų tyrimų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

239

190/a

Histologinės medžiagos registravimo žurnalas

10 metų

 

 

240

191/a

Asmenų (lavonų) ir daiktų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

241

192/a

Teismo psichiatrinės ekspertizės aktas

25 metai

 

 

 

 

9. PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LR VRM ĮSTAIGŲ

 

 

 

 

 

MEDICINOS PADALINIAI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS

 

 

 

 

 

PRIE LR VRM CENTRINĖS MEDICINOS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS

 

 

 

242

003-1/ap

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

243

025-1/ap

Asmens sveikatos istorija Nr..(ambulatorinė kortelė)

pagal asmens bylos

 

 

 

 

 

saugojimo laiką

 

 

244

035-1/ap

Medicininės penitenciarinės ekspertizės komisijos išvadų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

5 metai

 

 

245

035-2/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktas

5 metai

 

 

246

035-3/ap

Specialiosios gydytojų komisijos aktų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

247

040-1/ap

Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas

1 metai

 

 

248

047-1/ap

Medicininių apžiūrų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

249

047-2/ap

Asmenų, dirbančių maitinimo įstaigose, medicininių apžiūrų registravimo

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

250

057-1/ap

Siuntimas privalomai patikrinti dėl venerinės ligos ir rezultatai

3 metai

 

 

251

074-1/ap

Suteiktos medicininės pagalbos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

252

076-1/ap

Darbo su paauglių sveikatinimo grupėmis apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

253

155-1/ap

Medicininių apžiūrų svaigalų vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti

 

 

 

 

 

registravimo žurnalas

5 metai

 

 

254

035-/av

Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM Centrinės medicinos ekspertizės

 

 

 

 

 

komisijos neakivaizdinių nutarimų protokolai

75 metai

 

 

255

035-1/av

Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM medicinos ekspertizės

 

 

 

 

 

komisijos protokolai

75 metai

 

 

256

046-/av

Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM Centrinės medicinos

 

 

 

 

 

ekspertizės komisijos pažyma

75 metai

 

 

257

048-/av

Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM Centrinės medicinos

 

 

 

 

 

ekspertizės komisijos ligos liudijimas

75 metai

 

 

258

104-/av

Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM Centrinės medicinos

 

 

 

 

 

ekspertizės komisijos medicininio tikrinimo aktas

75 metai

 

 

 

 

10. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

 

 

 

 

 

10.1 Visuomenės sveikatos centrai

 

 

 

259

302/a

Statyboms skirtų žemės sklypų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

260

303/a

Higieninės ekspertizės protokolas

10 metų

 

 

261

303-2/a

Techninių sąlygų, instrukcijų, receptūrų derinimo registravimo žurnalas

10 metų

 

 

262

303-3/a

Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas

10 metų

 

 

263

304/a

Projektų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

264

362-1/a

Profesinės ligos (apsinuodijimo) kortelė

75 metų

 

 

265

363/a

Profesinių ligų (apsinuodijimų) registravimo žurnalas

75 metų

 

 

266

501/a

Ne maisto prekės higienos pažymėjimas

10 metų

 

 

267

700/a

Paraiška gauti leidimą-higienos pasą verstis ūkine komercine veikla

5 metai

 

 

268

702/a

Leidimas-higienos pasas verstis ūkine komercine veikla

5 metai

 

 

269

703/a

Leidimų-higienos pasų verstis ūkine komercine veikla registracijos žurnalas

5 metai

 

 

270

704/a

Cheminio užteršimo židinio kortelė

5 metai

 

 

271

038/a

Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos sąsiuvinis

2 metai

 

 

 

 

10.2 Laboratorijos

 

 

 

 

 

10.2.1 Cheminių tyrimų laboratorijos

 

 

 

272

324/a

Atvirų telkinių ir nutekamojo vandens tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

273

325/a

Atvirų telkinių ir nutekamojo vandens tyrimo protokolas

5 metai

 

 

274

326/a

Geriamojo vandens tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

275

327/a

Geriamojo vandens tyrimo protokolas

5 metai

 

 

276

338/a

Gaminių iš polimerinių ir kitų medžiagų tyrimų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

277

339/a

Gaminių iš polimerinių ir kitų medžiagų tyrimo protokolas

10 metai

 

 

278

343/a

Maisto produktų mėginių tyrimo protokolas

5 metai

 

 

279

345/a

Patiekalų ir pusfabrikačių tyrimo protokolas

5 metai

 

 

280

346/a

Maisto produktų mėginių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

281

347/a

Patiekalų ir racionų pavyzdžių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

282

389/a

Žemės ūkio produkcijos, maisto produktų, geriamojo vandens ir darbo

 

 

 

 

 

zonos oro mėginių liekamųjų pesticidų kiekiui nustatyti registravimo žurnalas

5 metai

 

 

 

 

10.2.2 Fizikinių ir instrumentinių tyrimų laboratorijos

 

 

 

283

328/a

Oro tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

284

329/a

Atmosferos oro tyrimo protokolas

5 metai

 

 

285

330/a

Uždarų patalpų oro tyrimo protokolas

5 metai

 

 

286

333/a

Elektromagnetinio lauko įtampos matavimo protokolas

5 metai

 

 

287

334/a

Triukšmo ir vibracijos matavimo protokolas

5 metai

 

 

288

335/a

Apšvietimo nustatymo protokolas

3 metai

 

 

289

336/a

Meteorologinių faktorių nustatymo protokolas

3 metai

 

 

 

 

10.2.3 Mikrobiologinių tyrimų laboratorijos

 

 

 

290

204/a

Mikrobiologinis tyrimas

3 metai

 

 

291

205/a

Mikrobiologinio sanitarinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

292

205-1/a

Siuntimas sanitariškai bakteriologiškai tirti. Tiriamoji medžiaga – nuoplovos

3 metai

 

 

293

205-2/a

Siuntimas sanitariškai bakteriologiškai tirti. Tiriamoji medžiaga – vanduo

3 metai

 

 

294

242/a

Kraujo serologinis tyrimas

3 metai

 

 

295

245/a

Serologinis tyrimas virusiniam hepatitui B nustatyti

3 metai

 

 

296

252/a

Mikrobiologinių ir parazitologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

297

253/a

Mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

298

254/a

Mikroorganizmų jautrumo cheminiams preparatams nustatymo tyrimų

 

 

 

 

 

registravimo žurnalas

3 metai

 

 

299

256/a

Maitinamųjų terpių gamybos ir kontrolės žurnalas

5 metai

 

 

300

257/a

Darbo su sterilizatoriais žurnalas

5 metai

 

 

301

258/a

Medžiagų sterilumo nustatymo žurnalas

5 metai

 

 

302

259/a

Serologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

303

278/a

Išmatų tyrimas disbakteriozei nustatyti

3 metai

 

 

304

286/a

Bakteriologinio tyrimo protokolas

5 metai

 

 

305

379/a

Sanitarinių mikrobiologinių tyrimų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

306

380/a

Oro užterštumo tyrimų knyga

3 metai

 

 

307

381/a

Nuoplovų tyrimų knyga

3 metai

 

 

308

382/a

Vaistų tyrimų knyga

3 metai

 

 

309

383/a

Geriamojo vandens tyrimų knyga

3 metai

 

 

310

384/a

Konservų tyrimų knyga

3 metai

 

 

311

385/a

Maisto produktų tyrimų knyga

3 metai

 

 

312

386/a

Virusologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

 

 

10.3 Radiacinė sauga

 

 

 

313

315-5/a

Rentgenodiagnostikos aparato darbo kokybės kontrolės rezultatų protokolas

5 metai

 

 

314

399-1/a

Statybinių medžiagų ir statybinių gaminių radiologinio tyrimo ir radiacinės

 

 

 

 

 

higienos įvertinimo pažymėjimas

5 metai

 

 

315

399-2/a

Vandens radiologinio tyrimo radono tūriniam aktyvumui nustatyti ir

 

 

 

 

 

radiacinės higienos įvertinimo pažymėjimas

5 metai

 

 

316

708/a

Bandinių atrinkimo aktas radionuklidų savitajam ir tūriniam aktyvumui

 

 

 

 

 

nustatyti

5 metai

 

 

317

710/a

Komandiruoto veiklai darbuotojo apšvitos dozių pasas

45 metai

 

 

 

 

11. ValstybinĖ higienos inspekcijA ir valstybinės higienos kontrolės skyriai

 

 

 

318

300/a

Valstybinės higienos priežiūros objektų registravimo žurnalas

5 metai

 

 

319

303-1/a

Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto sprendimas dėl higieninės

 

 

 

 

 

ekspertizės išvadų

10 metų

 

 

320

306/a

Sprendimas sustabdyti objekto eksploataciją

10 metų

 

 

321

308/a

Objekto higieninės priežiūros žurnalas

5 metai

 

 

322

309/a

Administracinio teisės pažeidimo protokolas

10 metų

 

 

323

310/a

Nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo Nr.

10 metų

 

 

324

311/a

Baudų registravimo žurnalas

10 metų

 

 

325

312/a

Reikalavimas išskaityti baudą

10 metų

 

 

326

314/a

Reikalavimas nušalinti nuo darbo

10 metų

 

 

327

315/a

Higieninio patikrinimo aktas

5 metai

 

 

328

316/a

Stovyklos priėmimo aktas

5 metai

 

 

329

323/a

Vandens mėginių paėmimo aktas

5 metai

 

 

330

337/a

Gaminių iš polimerinių ir kitų medžiagų atrinkimo tirti aktas

5 metai

 

 

331

342/a

Maisto produktų ir kulinarijos gaminių mėginių atrinkimo aktas

3 metai

 

 

332

388/a

Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir darbo zonos oro bandinių

 

 

 

 

 

atrinkimo liekamiesiems pesticidų kiekiams nustatyti aktas

3 metai

 

 

333

394/a

Leidimas realizuoti importinius maisto produktus (žaliavas) ir alkoholinius

 

 

 

 

 

gėrimus

2 metai

 

 

334

400/a

Transporto priemonės maisto produktams vežti higienos pasas

2 metai

 

 

335

705/a

Visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimo protokolas

10 metų

 

 

336

706/a

Visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų trunkamojo pažeidimo

 

 

 

 

 

protokolas

10 metų

 

 

337

707/a

Nutarimas dėl visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimo

10 metų

 

 

 

 

12. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ

 

 

 

338

151-1/a

Pranešimas apie išaugintą užkrečiamųjų ligų sukėlėją

3 metai

 

 

339

350/a

Baigiamosios dezinfekcijos užduotis

2 metai

 

 

340

351/a

Dezinfekcinės kameros lydraštis

2 metai

 

 

341

352/a

Dezinfekcinės kameros darbo patikrinimo aktas

2 metai

 

 

342

353/a

Kameroje dezinfekuotų daiktų registravimo žurnalas

2 metai

 

 

343

354/a

Židiniuose atliekamos dezinfekcijos registravimo žurnalas

3 metai

 

 

344

355/a

Einamosios dezinfekcijos atlikimo židinyje kortelė

2 metai

 

 

345

356/a

Dezinfekcinių medžiagų tyrimo protokolas

3 metai

 

 

346

357/a

Žarnyno užkrečiamosios ligos epidemiologinio tyrimo protokolas

3 metai

 

 

347

357-1/a

Epidemiologinio tyrimo protokolas (maliarija)

3 metai

 

 

348

357-2/a

Oro lašeliniu keliu plintančios infekcinės ligos epidemiologinio tyrimo

 

 

 

 

 

protokolas

3 metai

 

 

349

359/a

Dezinfekavimo laboratorinės kontrolės žurnalas

3 metai

 

 

350

364/a

Vidurių šiltinės ir paratifų bakterijų nešiotojo įskaitos kortelė

50 metų

 

 

351

365/a

Tiriamųjų dėl parazitinių ligų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

352

366/a

Ikisterilizacinio paruošimo kokybės apskaitos žurnalas

2 metai

 

 

353

368/a

Nariuotakojų kiekio ir ekstensyvių tyrimų dėl maliarinių uodų ir erkių

 

 

 

 

 

apskaitos žurnalas

3 metai

 

 

354

369/a

Dezinfekcinių darbų registravimo................ mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

355

371/a

Iksodinių erkių skaitlingumo ir jų virusologinių tyrimų............... mieste

 

 

 

 

 

(rajone) registravimo žurnalas

3 metai

 

 

356

372/a

Entomofaunos fenologinių reiškinių stebėjimo............... mieste (rajone)

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

357

373/a

Vandens telkinio pasas

5 metai

 

 

358

374/a

Entomofaunos skaitlingumo stebėjimo.......... mieste (rajone) žurnalas

3 metai

 

 

359

375/a

Nariuotakojų rūšių apskaitos žiniaraštis

5 metai

 

 

360

379-1/a

Helmintologinių tyrimų registravimo žurnalas

3 metai

 

 

361

391/a

Susirgimo zoonoze epizootologinis protokolas

3 metai

 

 

362

392-1/a

Skiepų pašalinių reiškinių tyrimo protokolas

3 metai

 

 

 

 

13. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS MEDICINOS TARNYBA

 

 

 

363

KAM 40-001/a

Ambulatoriškai besikreipiančių karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

364

KAM 40-003/a

Gydymo stacionare ligos istorija

25 metai EK

 

 

365

KAM 40-003-1/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo

 

 

 

 

 

stacionare ligos istorija

5 metai

 

 

366

KAM 40-003-4/a

Reabilitacinio, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo procedūrų knygelė

5 metai

 

 

367

KAM 40-017-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie mirties atvejį

5 metai

 

 

368

KAM 40-025/a

Asmens sveikatos ambulatorinė kortelė

50 metų

 

 

369

KAM 40-027/a

Išrašas iš medicininių dokumentų

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

370

KAM 40-027-2/a

Siuntimų į stacionarą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

371

KAM 40-027-5/a

Ligos liudijimas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

372

KAM 40-028/a

Siuntimas atlikti medicininį tyrimą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

373

KAM 40-028-1/a

Siuntimų atlikti medicinos tyrimą registracijos žurnalas

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

374

KAM 40-030/a

Dispanserizuotų karių stebėjimo žurnalas

1 metai

 

 

375

KAM 40-035/a

Ekspertinių nutarimų, medicininės apžiūros aktų, ekspertinio nutarimo pažymų

 

 

 

 

 

registracijos žurnalas

50 metų

 

 

376

KAM 40-046/a

Ekspertinio nutarimo pažyma

50 metų

 

 

377

KAM 40-047/a

Sveikatos tikrinimų pažymų ginklui gauti registracijos žurnalas

50 metų

 

 

378

KAM 40-058/a

Kasdieninis medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinius susirgimus, traumatizmą,

 

 

 

 

 

hospitalizaciją

5 metai

 

 

379

KAM 40-058-1/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie infekcinį susirgimą, maisto toksikoinfekcija

5 metai

 

 

380

KAM 40-058-2/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie apsinuodijimą

5 metai

 

 

381

KAM 40-058-3/a

Infekcinio susirgimo epidemiologinio tyrimo protokolas

5 metai

 

 

382

KAM 40-058-4/a

Skubus medicinos tarnybos pranešimas apie traumą

5 metai

 

 

383

KAM 40-060/a

Infekcinių susirgimų apskaitos žurnalas

5 metai

 

 

384

KAM 40-062/a

Pažyma apie traumos aplinkybes ir priežastis

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

385

KAM 40-070/a

Siuntimų į reabilitacijos centrą registracijos žurnalas

5 metai

 

 

386

KAM 40-070-9/a

Kelialapis į karių reabilitacijos centrą

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

387

KAM 40-071-1/a

Traumų apskaitos kortelė

3 metai

 

 

388

KAM 40-072/a

Reabilitacinė kortelė (nukreipimas)

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

389

KAM 40-074/a

Med. punkte stacionarizuotų karių registracijos žurnalas

5 metai

 

 

390

KAM 40-085/a

Medicinos tarnybos savaitinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

391

KAM 40-085-1/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai, hospitalizacija ir nedarbingumas“

3 metai

 

 

392

KAM 40-085-2/a

Medicinos tarnybos mėnesinis pranešimas „Susirgimai infekcinėmis ligomis“

3 metai

 

 

393

KAM 40-088/a

Siuntimas į LR KAM karinės KAM medicininės ekspertizės komisiją

pagal

 

 

 

 

 

F KAM 40-003/a,

 

 

 

 

 

F KAM 40-025/a

 

 

394

KAM 40-088-1/a

Medicininės apžiūros aktas

50 metų

 

 

395

KAM 40-094/a

Pažyma dėl neatvykimo į darbą, tarnybą

-

atiduodama asmeniui

 

396

KAM 40-094-1/a

Nedarbingumo pažymų registracijos žurnalas

3 metai

 

 

397

KAM 40-155/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti protokolas

3 metai

 

 

398

KAM 40-155-1/a

Medicinos apžiūros alkoholio vartojimo faktui ir girtumo laipsniui nustatyti registracijos

 

 

 

 

 

žurnalas

3 metai

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos prie                                Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

2 priedas

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai

 

Eil..

Nr.

Ataskaitos formos Nr

Ataskaitų formų pavadinimas

Saugojimo terminas

 

 

 

.

 

sveikatos priežiūros įstaigų, perduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

sveikatos priežiūros įstaigų, neperduodančių dokumentus valstybiniam saugojimui

 

 

1. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

1

forma Nr. 1 Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikla

nuolat

25 metai

 

2

forma Nr. 2 Sveikata

Stacionaro veikla

nuolat

25 metai

 

3

forma Nr. 3 Sveikata

Personalo ataskaita (fiziniai asmenys ir etatai)

nuolat

25 metai

 

4

forma Nr. 25 Sveikata

Ataskaita apie stomatologijos skyriaus (kabineto) darbą

25 metai

25 metai

 

5

forma Nr. 26 Sveikata

Sportuojančiųjų sveikatos tikrinimas

25 metai

25 metai

 

6

forma Nr. 27 Sveikata

Greitosios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos stoties (skyriaus) darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

7

forma Nr. 28 Sveikata

Ekstra ir planinės konsultacinės medicinos pagalbos skyriaus darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

8

forma Nr. 29 Sveikata

Medicinos punkto darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

9

forma Nr. 30 Sveikata

Kraujo centro, kraujo donorystės įstaigos ataskaita

nuolat

25 metai

 

10

forma Nr. 42 Sveikata

Patologinės anatomijos biuro (skyriaus) darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

2. SPECIALIZUOTA VEIKLA

 

 

 

 

 

2.1 Ftiziatrija

 

 

 

11

forma Nr. 9 Sveikata

Ataskaita apie naujai susirgusiuosius aktyviąja tuberkulioze

nuolat

25 metai

 

12

forma Nr. 10 Sveikata

Pirmą kartą susirgusiųjų aktyviąja tuberkulioze ir recidyvų skirstymas pagal lytį ir amžių

nuolat

25 metai

 

13

forma Nr. 23 Sveikata

Ataskaita apie sergančius tuberkulioze ligonius

nuolat

25 metai

 

 

 

2.2 Onkologija

 

 

 

14

forma Nr. 12 Sveikata

Ataskaita apie susirgusius vėžiu ir kitais piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

15

forma Nr. 24 Sveikata

Ataskaita apie ligonius, sergančius piktybiniais navikais

nuolat

25 metai

 

 

 

2.3 Psichiatrija ir narkologija

 

 

 

16

forma Nr. 13 Sveikata

Ataskaita apie sergančiuosius psichikos ligomis

nuolat

25 metai

 

17

forma Nr. 14 Sveikata

Ataskaita apie psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant psichoaktyviasias medžiagas

nuolat

25 metai

 

18

forma Nr. 46 Sveikata

Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos teismo psichiatrijos ir

 

 

 

 

 

narkologijos komisijų ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

2.4 Akušerija

 

 

 

19

forma Nr. 17 Sveikata

Ataskaita apie abortus

nuolat

25 metai

 

20

forma Nr. 22 Sveikata

Medicinos pagalbos nėščiosioms ir gimdyvėms ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

2.5 Pediatrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

forma Nr. 21 Sveikata

Vaikų profilaktinių medicinos apžiūrų ataskaita

25 metai

25 metai

 

22

forma Nr. 35 Sveikata

Kūdikių namų ataskaita

nuolat

25 metai

 

23

forma Nr. 36 Sveikata

Vaikų globos namų, internatinės mokyklos gydytojo darbo ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

2.6 Dermatovenerologija

 

 

 

24

forma Nr. 11 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas užkrečiamąsias odos ir Veneros ligas

nuolat

25 metai

 

25

forma Nr. 11-1 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias ligas

25 metai

25 metai

 

26

forma Nr. 11-2 Sveikata

Ataskaita apie naujai išaiškintas lytiškai plintančias, grybelines ligas ir niežus

25 metai

25 metai

 

 

 

2.7 Sanatorijos

 

 

 

27

forma Nr. 33 Sveikata

Vaikų sanatorijos ataskaita

25 metai

25 metai

 

28

forma Nr. 34 Sveikata

Suaugusiųjų sanatorijos ir reabilitacijos įstaigos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

3. KITA VEIKLA

 

 

 

29

forma Nr. 31 Sveikata

Teismo medicinos tarnybos ataskaita

25 metai

25 metai

 

 

 

4. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

 

 

 

 

 

4.1. Visuomenės sveikatos centrai

 

 

 

30

forma Nr. 6 Sveikata

Ataskaita apie administracinės teritorijos higieninę būklę

nuolat

25 metai

 

31

forma Nr. 41 Sveikata

Ataskaita apie sveikatos ugdymą ir mokymą

5 metai

5 metai

 

32

forma Nr. 54 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Cheminiai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

33

forma Nr. 55 Sveikata

Lietuvos maisto taršos monitoringas. Mikrobiologiniai maisto produktų tyrimai

5 metai

5 metai

 

 

 

4.2 Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos

 

 

 

34

forma Nr. 40 Sveikata

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos darbas

5 metai

5 metai

 

 

 

4.3. Valstybės higienos inspekcija ir Valstybės higienos kontrolės skyrių pareigūnų veikla

 

 

 

35

forma Nr. 47 Sveikata

Administracinio poveikio priemonės

5 metai

5 metai

 

36

forma Nr. 48 Sveikata

Maisto produktų kokybė

5 metai

5 metai

 

37

forma Nr. 59 Sveikata

Alkoholio kontrolės įstatymo vykdymo pažeidimai

5 metai

5 metai

 

38

forma Nr. 60 Sveikata

Valstybinės higienos kontrolės ataskaita

nuolat

25 metai

 

 

 

4.4 Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

 

 

 

39

forma Nr. 4 Sveikata

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

5 metai

5 metai

 

40

forma Nr. 5 Sveikata

Sergamumas hospitalinėmis infekcijomis

5 metai

5 metai

 

41

forma Nr. 5-1 Sveikata

Ataskaita apie susirgimus tymais, parotitu, raudonuke, kokliušu

5 metai

5 metai

 

42

forma Nr. 7 Sveikata

Ataskaita apie imuniteto būklę

5 metai

5 metai

 

43

forma Nr. 8 Sveikata

Profilaktinių skiepijimų ataskaita

5 metai

5 metai

 

44

forma Nr. 9-1 Sveikata

Ataskaita apie naujai susirgusiuosius ir sergančiuosius atvira plaučių tuberkulioze

5 metai

5 metai

 

45

forma Nr. 37 Sveikata

Parazitozių paplitimas

10 metų

10 metų

 

46

forma Nr. 38 Sveikata

Priešepideminės priemonės

5 metai

5 metai

 

47

forma Nr. 38-1 Sveikata

Ataskaita apie virusines infekcijas

5 metai

5 metai

 

48

forma Nr. 39 Sveikata

Ataskaita apie laivų karantininę higieninę kontrolę

5 metai

5 metai

 

49

forma Nr. 43 Sveikata

Įmonės, atliekančios privalomąjį profilaktinį aplinkos nukenksminimą, darbo ataskaita

5 metai

5 metai

 

50

forma Nr. 44 Sveikata

Parazitozių epidemiologinė būklė

5 metai

5 metai

 

51

forma Nr. 45 Sveikata

Entomologinė, higieninė būklė

5 metai

5 metai

 

52

forma Nr. 49 Sveikata

Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką

5 metai

5 metai

 

53

forma Nr. 50 Sveikata

Ataskaita apie gyventojų sergamumą žarnyno infekcinėmis ligomis ir priešepidemines priemones

5 metai

5 metai

 

54

forma Nr. 50-1 Sveikata

Botulizmo paplitimas

5 metai

5 metai

 

55

forma Nr. 50-2 Sveikata

Leptospirozės paplitimas

5 metai

5 metai

 

56

forma Nr. 51 Sveikata

Ataskaita apie hospitalines infekcijas, dezinfekciją ir sterilizaciją

5 metai

5 metai

 

57

forma Nr. 61 Sveikata

Ataskaita apie susirgusius meningokokine infekcija ir meningitais

5 metai

5 metai

 

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos                       Lietuvos archyvų departamento

apsaugos ministerijos                                       prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

CEK 1999 m. lapkričio 18 d.                           CEK 1999 m. lapkričio 26 d.

protokolas Nr. 16                                             protokolas Nr. 6

______________

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515

3 priedas

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarka

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Formos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Kam pateikia

1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1, 2, 3, 17, 21, 22, 25, 27, 2829(sudaro KUK ir VU ligoninė „Santariškių klinikos“)

už metus

už metus

Lietuvos sveikatos informacijos centrui (toliau – LSIC)

 

 

11

už metus

VU ligoninė „Santariškių klinikos“

 

 

11-1, 11-2

už mėnesį

VU ligoninė „Santariškių klinikos“

 

 

12, 24

už metus

Valstybiniai mokslo įstaigai „Lietuvos onkologijos centras“

 

 

13, 14

už metus

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui

 

 

9

už pusmetį

ir metus

Respublikinei tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninei

 

 

10, 23

už metus

Respublikinei tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninei

 

 

26

už metus

Vilniaus sporto medicinos centrui

 

 

30

už metus

Vilniaus kraujo centrui

 

 

42

už metus

Respublikiniam patologinės anatomijos centrui

 

 

7, 37

už metus

Teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms

 

 

46

už metus

Valstybinei teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybai prie SAM

2

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos

SV-1P, SV-2P

už metus

Statistikos departamento apskrities statistikos valdybai, miesto(rajono) statistikos skyriui

3

Sveikatos apsaugos, Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų ministerijos, „Sodra“, mokslo ir mokymo įstaigos, valstybinės įmonės ir įstaigos

3

už metus

LSIC

4

Sanatorijos ir reabilitacijos įstaigos, iš jų – tuberkuliozės sanatorijos

3, 33, 34

33, 34

už metus

už metus

LSIC

Respublikinei tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninei

5

Kūdikių namai

3, 35

už metus

LSIC

6

Vaikų globos namai

36

už metus

LSIC

7

Teismo medicinos tarnybos apygardų ir rajonų skyriai

3

31

už metus

LSIC

Valstybinei teismo medicinos tarnybai

8

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

3

už metus

LSIC

9

Visuomenės sveikatos centrai

6

už metus

Valstybiniam visuomenės sveikatos centrui

4

už mėnesį ir metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

5, 5-1, 7

už metus

8

už mėnesį pusmetį ir metus

9-1, 37, 38, 38-1, 43, 44

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

45, 49, 50, 50-1, 50-251, 61, 41

už metus

Visuomenės sveikatos ugdymo centrui

54, 55

už mėnesį

Respublikiniam mitybos centrui

47, 48

už mėnesį

Valstybinei higienos inspekcijai

59

už ketvirtį ir metus

Valstybinei higienos inspekcijai

60

už metus

Valstybinei higienos inspekcijai

10

Klaipėdos visuomenės sveikatos centras

39

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

11

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos

40

už metus

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

12

Respublikinės asmens

41

už metus

Visuomenės sveikatos ugdymo centrui sveikatos priežiūros įstaigos, sveikatos ugdymo ir visuomenės sveikatos centrai, dispanseriai ir kt.

13

Pelno siekiančios įmonės,

53

už metus

Valstybiniam visuomenės sveikatos centrui teikiančios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

 

1. Respublikinė tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė, VU ligoninė „Santariškių klinikos“ dermatovenerologijos skyrius, Vilniaus miesto GMP stotis, valstybinė mokslo įstaiga „Lietuvos onkologijos centras“, Vilniaus sporto medicinos, Valstybinis psichikos sveikatos, Valstybinis visuomenės sveikatos, Respublikinis patologinės anatomijos bei Vilniaus kraujo centrai, Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos bei teismo medicinos tarnybos savo profilio suvestines ataskaitas sudaro ir pateikia Lietuvos sveikatos informacijos centrui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d. pasibaigus ataskaitiniams metams.

2. Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas ataskaitas SV-1P ir SV-2P pateikia Statistikos departamento apskrities statistikos valdybai, miesto (rajono) statistikos skyriui iki vasario 10 d. pasibaigus ataskaitiniams metams.

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS

INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORĖ                                                      A. GAIŽAUSKIENĖ

______________