LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 274 „DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS JAVŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-673

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 (Žin., 2010, Nr. 61-3012), 9.43 punktą,

p a k e i č i u Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 86-2640; 2009, Nr. 76-3140; 2010, Nr. 22-1042), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-673 redakcija)

 

PRIVALOMųjų rinkai tiekiamos JAVŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMų aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašas (toliau – reikalavimų aprašas) parengtas įgyvendinant 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 1 tomas, p. 66) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 26 d. Komisijos direktyva 2009/74/EB (OL 2009 L 166, p. 40), 1980 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimą 80/755/EEB dėl leidimo neištrinamais spaudmenimis pateikti nustatytą informaciją ant javų sėklos pakuočių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 4 tomas, p. 208) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1981 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimu 81/109/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 5 tomas, p. 17), 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos direktyva 2010/1/ES (OL 2010 L 7, p. 17), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 36 tomas, p. 281) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1829/2003 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 432), 2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimą 2004/842/EB dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (OL 2004 L 362, p. 21), 2005 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimą 2005/200/EB, leidžiantį Estijai, Latvijai, Lietuvai ir Maltai nustatyti griežtesnius reikalavimus dėl Avena fatua javų sėkloje (OL 2005 L 70, p. 19), 2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimą 2005/325/EB, atleidžiantį Čekiją, Estiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą, Maltą ir Lenkiją nuo įsipareigojimo tam tikroms veislėms atitinkamai taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 199/105/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL 2005, L 109, p. 1), 2006 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyvą 2006/47/EB, nustatančią tam tikras Avena fatua buvimo javų sėkloje sąlygas (OL 2006 L 136, p. 18), 2006 m. birželio 12 d. Komisijos direktyvą 2006/55/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas dėl didžiausio sėklų partijų svorio (OL 2006 L 159, p. 13), 2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyvą 2008/62/EB, numatančią tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietos ir regiono sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis (OL 2008 L 162, p. 13).

2. Reikalavimų aprašo tikslas – užtikrinti kokybiškos javų sėklos (toliau – sėklos) dauginimą siekiant ją tiekti rinkai ir javų vietinių veislių ar javų genetinės medžiagos, išsaugotinos in situ, ir tausiai naudojamų šių augalų genetinių išteklių veislių auginimą bei tiekimą rinkai.

3. Reikalavimų aprašas privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), užsiimantiems sėklos dauginimu ir javų vietinių veislių ar išsaugotinų in situ ir tausiai naudojamų javų genetinių išteklių veislių auginimu ir tiekimu rinkai.

4. Reikalavimų apraše išdėstyti reikalavimai taikomi šių javų rūšims ir gentims, kurios skirtos žemės ūkio produkcijai išauginti, bet ne dekoratyviniams tikslams:

plikosioms avižoms – Avena nuda L.;

sėjamosioms avižoms ir bizantinėms avižoms – Avena sativa L. (jai priklauso ir A. byzantina K. Koch);

avižoms netikšėms – Avena strigosa Schreb.;

paprastiesiems miežiams – Hordeum vulgare L.;

strypainiams – Phalaris canariensis L.;

sėjamiesiems rugiams – Secale cereale L.;

dvispalviams sorgams – Sorghum bicolor (L.) Moench;

kvietrugiams – X Triticosecale Wittm ex A. Camus;

kietiesiems kviečiams – Triticum durum Desf;

paprastiesiems kviečiams – Triticum aestivum L.;

speltoms – Triticum spelta L.;

paprastiesiems kukurūzams – Zea mays L. (partim);

dvispalviams sorgams x sudanžolės hibridams – Sorghum bicolour (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

5. Reikalavimų aprašas taikomas superelitinei, elitinei, sertifikuotai ir sertifikuotai pirmos ir antros reprodukcijos bei sertifikuotoms javų vietinėms veislėms ar išsaugotinoms in situ ir tausiai naudojamai javų genetinių išteklių veislių sėklai.

6. Reikalavimų aprašas netaikomas sėklai, kuri skirta eksportuoti į trečiąsias šalis.

 

 

II. ŠIAME REIKALAVIMŲ APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

7. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

Įgaliotasis aprobuotojas – asmuo, turintis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos suteiktą leidimą aprobuoti sėklinius pasėlius.

Įgaliotasis bandinių ėmėjas – asmuo, turintis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą imti sėklos bandinius iš sėklos siuntų.

Įgaliotoji laboratorija – laboratorija, turinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą atlikti sėklos kokybės tyrimus.

Javų genetinės įvairovės išsaugojimas in situ (toliau – išsaugojimas in situ) – javų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai.

Javų kilmės rajonas (toliau – kilmės rajonas) rajonas, kuriame vietinė arba išsaugotina in situ ir tausiai naudojama javų veislė buvo ilgai auginama ir prie kurio ji yra natūraliai prisitaikiusi.

Javų sėklinio pasėlio aprobavimas – javų sėklinio pasėlio veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlio tinkamumą tam tikros veislės ir kategorijos sėklai išauginti.

Javų populiacijų genetinė erozija – tam tikros rūšies ar veislės javų genetinės įvairovės mažėjimas arba genetinio pagrindo menkėjimas populiacijoje dėl žmonių veiklos ar aplinkos pokyčių.

Kontrolinis bandinys – sėklos bandinys, paimtas oficialiojo bandinių ėmėjo iš paruoštos sėklos siuntos, kuriai jau yra išduotas kokybės dokumentas arba iš kurios yra paimtas bandinys kokybės dokumentui gauti.

Kukurūzų, sorgų rūšies (Sorghum spp.) veislės, hibridai ir įvaisinės linijos:

kryžmadulkė veislė – santykinai vienodų požymių stabili kryžmiškai apsidulkinanti veislė;

įvaisinė linija – santykinai vienodų požymių stabili linija, gaunama dirbtinio apdulkinimo būdu, derinamu su selekcija keliose paeiliui einančiose kartose arba kitais lygiaverčiais būdais;

paprastasis hibridas – selekcininko tvirtinamas pirmosios kryžminimo kartos hibridas, gautas iš dviejų įvaisinių linijų;

dvigubasis hibridas – selekcininko tvirtinama pirmoji karta, gauta sukryžminus du paprastuosius hibridus;

trigubasis hibridas – selekcininko tvirtinama pirmoji karta, gauta sukryžminus įvaisinę liniją ir paprastąjį hibridą;

aukščiausios kombinacinės galios hibridas – selekcininko tvirtinama pirmoji karta, gauta sukryžminus įvaisinę liniją arba paprastąjį hibridą ir kryžmadulkę veislę;

hibridinė veislė – selekcininko patvirtinta pirmoji karta, gauta sukryžminus iš dviejų kryžmadulkių veislių elitinės sėklos išaugintus augalus.

Oficialioji laboratorija – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos laboratorija, kurioje atliekami sėklos kokybės tyrimai.

Oficialiosios priemonės – priemonės, kurias taiko Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiekėjo prašymu aprobuodama pasėlius, atlikdama sėklos kokybės tyrimus, vykdydama vegetacinius bandymus ir kitus su sėklos sertifikavimu susijusius veiksmus.

Oficialusis aprobuotojas – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę aprobuoti sėklinius pasėlius.

Oficialusis bandinių ėmėjas – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę imti bandinius iš sėklos siuntų.

Oficialioji priežiūra – priežiūra, kurią atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kontroliuodama įgaliotųjų aprobuotojų, bandinių ėmėjų ir laboratorijų darbą.

Saugotina javų veislė (toliau – saugotina veislė)vietinė arba išsaugotina in situ ir tausiai naudojama javų veislė, kuriai gresia genetinė erozija ir kurios genetinius išteklius būtina išsaugoti.

Vegetacinis javų bandymas – bandymas, kuriuo tikrinama javų veislės tapatybė ir grynumas.

Vietinė javų veislė – ilgai tam tikroje vietoje auginama javų veislė, išvesta liaudies selekcininkų ar susidariusi gamtinės (natūraliosios) atrankos būdu.

Kitos šiame reikalavimų apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai.

 

III. JAVŲ SĖKLOS KATEGORIJOS

 

8. Javų sėkla pagal kategoriją skirstoma:

8.1. superelitinė sėkla (sutrumpintai žymima A) – tai sėkla, kuri:

8.1.1. ruošiama selekcininkų ar jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

8.1.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba) patvirtino šią atitiktį;

8.1.3. naudojama elitinei arba žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

8.2. Nehibridinių veislių elitinė sėkla (avižų, miežių, strypainių, rugių, kvietrugių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų sėkla; sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.2.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

8.2.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.2.3. naudojama sertifikuotai, sertifikuotai pirmos arba antros reprodukcijos sėklai išauginti;

8.2.4. atitinka 8.2.1–8.2.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytais atvejais, taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą;

8.3. Hibridinių veislių elitinė sėkla (avižų, miežių, rugių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų ir savidulkių kvietrugių sėkla; sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.3.1. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.3.2. naudojama hibridams išauginti;

8.3.3. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.3.1–8.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytais atvejais, taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą;

8.4. Kryžmadulkių veislių kukurūzų ir sorgų rūšies (Sorghum spp.) elitinė sėkla (sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.4.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

8.4.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.4.3. naudojama sertifikuotai sėklai išauginti arba aukščiausios kombinacinės galios hibridams ar hibridinėms veislėms išauginti;

8.4.4. atitinka 8.4.1–8.4.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2–3 prieduose nustatytais atvejais, taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.5. Įvaisinės linijos elitinė sėkla (sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.5.1. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.5.2. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.5.1 punkte išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytais atvejais, taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.6. Paprastųjų hibridų elitinė sėkla – tai sėkla, kuri:

8.6.1. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas elitinei sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.6.2. skirta dvigubiems, trigubiems ar aukščiausios kombinacinės galios hibridams išauginti;

8.6.3. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.6.1–8.6.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytais atvejais, taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.7. Sertifikuota sėkla (strypainių, rugių, sorgų, kukurūzų ir hibridinė avižų, miežių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltos ir savidulkių kvietrugių sėkla; sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:

8.7.1. gaunama vieną kartą padauginus elitinę sėklą arba selekcininko ar jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

8.7.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas sertifikuotai sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.7.3. naudojama javų auginimui;

8.7.4. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.7.1–8.7.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.8. Saugotinos veislės sertifikuota sėkla (sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:

8.8.1. išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;

8.8.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, išskyrus minimalaus veislės grynumo reikalavimus, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.8.3. turi pakankamą veislės grynumą;

8.8.4. išauginta kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 11 punkte. Augalų genų bankas turi teikti informaciją apie patvirtintus kilmės rajonus Valstybinei augalininkystės tarnybai.

8.9. Sertifikuota pirmos reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, kvietrugių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų sėkla; sutrumpintai žymima C1) – tai sėkla, kuri:

8.9.1. gaunama vieną kartą padauginus elitinę sėklą arba selekcininko ar jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;

8.9.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas sertifikuotai pirmos reprodukcijos sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.9.3. naudojama sertifikuotai antros reprodukcijos sėklai ar nesėkliniams grūdams išauginti;

8.9.4. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.9.1–8.9.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.10. Sertifikuota antros reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, kvietrugių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų sėkla; sutrumpintai žymima C2) – tai sėkla, kuri:

8.10.1. gaunama vieną kartą padauginus sertifikuotą pirmos reprodukcijos sėklą arba selekcininko ar jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių kategorijų sėklos;

8.10.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, taikomas sertifikuotai antros reprodukcijos sėklai, o Valstybinė augalininkystės tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.10.3. naudojama javų auginimui;

8.10.4. atitinka šio reikalavimų aprašo 8.10.1–8.10.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

 

IV. JAVŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

 

9. Superelitinė, elitinė, sertifikuota, sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos sėkla sertifikuojama, jeigu:

9.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kuris tvirtinamas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą (toliau – Bendrasis katalogas);

9.2. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą, atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

9.3. sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga;

9.4. sėklinis javų pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šiame reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas;

9.5. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;

9.6. oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas iš sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ėmimo metodiką;

9.7. sėkla paženklinta etikete, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 80–82 ir 84–85 punktų nuostatas;

9.8. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje.

10. Saugotinų veislių sėkla sertifikuojama, jeigu:

10.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą;

10.2. sėkla išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;

10.3. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą (toliau – tiekėjas), atestuoti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

10.4. tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezono pradžią raštu pateikė informaciją Valstybinei augalininkystės tarnybai apie plotą, naudojamą išauginti saugotinos veislės sėklą, jo dydį ir jo vietą;

10.5. sėklinis saugotinos veislės pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šiame reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas;

10.6. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;

10.7. oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas iš saugotinos veislės sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ėmimo metodiką;

10.8. sėklos siuntos fasuotė paženklinta tiekėjo etikete, kuri atitinka šių reikalavimų aprašo 80 punkto nuostatas;

10.9. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje;

10.10. sėkla išauginta kilmės rajone. Valstybinė augalininkystės tarnyba informuoja Europos Komisiją ir kitas ES valstybes apie patvirtintus kilmės rajonus;

Pastaba. Tais atvejais, kai kilmės rajonas yra daugiau nei vienoje ES valstybėje, jis nustatomas bendru ES valstybių sutarimu;

10.11. veislė palaikoma kilmės rajone;

10.12. prieš kiekvieną auginimo sezoną tiekėjai praneša Valstybinei augalininkystės tarnybai apie saugotinos veislės sėklos auginimui naudojamus žemės plotus ir vietą.

11. Tais atvejais, kai saugotinos veislės sėkla kilmės rajone negali atitikti sertifikuotai sėklai keliamo reikalavimo, nurodyto šio reikalavimų aprašo 10.10 punkte, siekiant išauginti saugotinų veislių sėklą, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali patvirtinti papildomus rajonus. Tuo tikslu Augalų genų bankas teikia būtiną informaciją Valstybinei augalininkystės tarnybai.

12. Papildomuose rajonuose išaugintą sėklą leidžiama naudoti tik kilmės rajone.

13. Valstybinė augalininkystės tarnyba privalo pateikti Europos Komisijai ir kitoms ES valstybėms informaciją apie siūlomus patvirtinti papildomus rajonus, kuriuose siekiama auginti saugotinų augalų veislių sėklą, nurodytą šio reikalavimų aprašo 11 punkte. Europos Komisija ir kitos ES valstybės per dvidešimt darbo dienų nuo šios informacijos gavimo gali pateikti klausimą svarstyti Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui (toliau – Nuolatinis komitetas) ir, jei būtina, nustatyti papildomiems rajonams apribojimus ar sąlygas. Tais atvejais, kai Europos Komisija ar kitos ES valstybės nepateikia prašymo klausimą dėl papildomų rajonų nustatymo svarstyti Nuolatiniame komitete, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali patvirtinti papildomus saugotinos veislės sėklos auginimo rajonus.

14. Valstybinė augalininkystės tarnyba galutinai nesertifikuotą sėklą sertifikuoja, jeigu:

14.1. ji išauginta iš sėklų, oficialiai sertifikuotų vienoje ar keliose ES valstybėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba) pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Bendrijoje, arba sėklos buvo išaugintos tiesiogiai sukryžminus ES valstybėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą su tokia pat sėkla, išauginta trečiojoje valstybėje, kurią Taryba pripažino lygiaverte, kaip ir išaugintą Bendrijoje, ir kurių derlius nuimtas kitoje ES valstybėje;

14.2. sėkla buvo išauginta ES valstybėje tiesiogiai iš superelitinės sėklos, jei sąlygos tos kategorijos sėklai išauginti buvo išlaikytos.

15. Valstybinė augalininkystės tarnyba, gavusi prašymą, taip pat gali sertifikuoti trečiojoje šalyje nuimtą sėklą, jeigu:

15.1. ji išauginta tiesiogiai iš elitinės arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose ES valstybėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Bendrijoje, arba tiesiogiai sukryžminus ES valstybėje sertifikuotą elitinę sėklą su pirmiau paminėta trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuota elitine sėkla;

15.2. sėkla aprobuota pagal tą pačią aprobavimo metodiką, kaip ir sėkla, išauginta ES valstybėje, ir atitiko atitinkamos kategorijos sėklai keliamus reikalavimus;

15.3. sėklą oficialiai ištyrus nustatyta, kad ji atitinka šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytus reikalavimus.

16. Sėkla, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, nuimta trečiojoje šalyje, šiais atžvilgiais yra Tarybos pripažįstama lygiaverte kaip ir nuimta Europos Bendrijoje ir atitinkanti šio reikalavimų aprašo nuostatas.

17. Hibridinių rugių sėkla nesertifikuojama kaip sertifikuota sėkla, jeigu vegetaciniais bandymais buvo nustatyta, kad sėkla neatitinka elitinei sėklai keliamų reikalavimų dėl individų, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją, požymių tapatumo ir grynumo.

18. Kai superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos sėklinis javų bei saugotinų veislių sėklinis pasėlis ir sėklų bei saugotinų veislių sėklų siuntos atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, Valstybinė augalininkystės tarnyba išduoda sėklų sertifikatą.

19. Valstybinė augalininkystės tarnyba, atlikdama veiksmus, susijusius su sėklos sertifikavimu, bendradarbiauja su Europos Komisijos pareigūnais ir ES valstybių institucijomis, atsakingomis už sėklos sertifikavimą.

 

V. REIKALAVIMAI SĖKLINIAMS PASĖLIAMS

 

20. Oficialiajam ar įgaliotajam aprobuotojui atliekant sėklinių pasėlių ir saugotinų veislių sėklinių pasėlių aprobavimą, pasėlio savininkas privalo pateikti sėklos įsigijimo dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsėlius, sėjomainas, izoliacinius atstumus. Jei veislė nėra įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, o tik į Bendrąjį katalogą, pasėlio savininkas turi pateikti veislės aprašymą.

21. Oficialusis aprobuotojas, atlikdamas saugotinų veislių sėklinių pasėlių aprobaciją, kontroliuoja atitiktį šio reikalavimų aprašo nuostatoms, ypač augalo veislę, saugotinų veislių sėklinių pasėlių auginimo vietą ir išaugintos saugotinos veislės sėklos kiekius.

22. Aprobuojama pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintus metodinius nurodymus.

23. Javų bei saugotinų veislių sėklinis pasėlis turi būti apsėtas sėkla, kurios vegetaciniai bandymai davė patenkinamų rezultatų. Vegetaciniai bandymai atliekami pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintas metodikas. Saugotinų veislių vegetaciniai bandymai turi būti atlikti siekiant nustatyti veislės tapatumą ir grynumą.

24. Kai priešsėlis yra kukurūzų ar sorgų rūšies (Sorghum spp.) augalai, pakanka atlikti vieną specialų javų pasėlio patikrinimą, kurio metu nustatoma, ar pasėlis neužkrėstas savaime įsisėjusiais priešsėlio augalais. Esant būtinybei, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali pakartotinai aprobuoti sėklinius pasėlius.

25. Sėkliniai javai negali būti auginami tame pat lauke po tos pat rūšies augalų.

26. Sėkliniuose javų pasėliuose negali būti karantininių piktžolių.

27. Javų ir saugotinų veislių sėklinis pasėlis turi atitikti šio reikalavimų aprašo 1–2 priedų ir šio skyriaus reikalavimus.

28. Kad neįvyktų nepageidaujamas apsidulkinimas, minimalūs izoliaciniai atstumai nuo kaimyninių augalų turi būti tokie, kaip nurodyta šio reikalavimų aprašo 1 priede.

29. Valstybinė augalininkystės tarnyba tvirtina oficialiųjų ir įgaliotųjų aprobuotojų ir bandinių ėmėjų sąrašus bei nustato reikalavimus, keliamus oficialiesiems ir įgaliotiesiems aprobuotojams ir bandinių ėmėjams. Asmeniui pageidaujant, vienerius metus leidžiama atlikti kiekvienos javų veislės, dėl kurios įrašymo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, bandymus siekiant surinkti informaciją apie jos ūkinį vertingumą. Tokiems bandymams pasėti leidžiamas sėklos kiekis turi neviršyti: kietųjų kviečių – 0,05 proc, avižų, miežių ir kviečių – 0,3 proc, o kitų javų rūšių – 0,1 proc. tos pat rūšies sėklos, kasmet sunaudojamos Lietuvos Respublikoje. Jeigu tokio kiekio nepakanka užsėti 10 ha plotą, leidžiama sėklos kiekį padidinti.

30. Aprobuojama, kai, atsižvelgiant į pasėlių būklę ir augimo tarpsnį, yra sąlygos atlikti atitinkamą apžiūrą.

31. Avižų, miežių, strypainių, kvietrugių, kviečių, rugių bei saugotinų veislių sėkliniai pasėliai aprobuojami vieną kartą. Esant būtinybei, Valstybinė augalininkystės tarnyba gali pakartotinai aprobuoti sėklinius pasėlius.

32. Javų bei saugotinų veislių sėklinio pasėlio laukas, kurio bus aprobuojamas kontrolinių laukelių dydis, jo dalių skaičius ir išdėstymas, nustatomas pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintus aprobavimo metodinius nurodymus.

33. Sorgų rūšies (Sorghum spp.) ir kukurūzų pasėliai aprobuojami žydėjimo metu:

33.1. kryžmadulkių veislės – vieną kartą;

33.2. įvaisinės linijos ar hibridai – tris kartus.

34. Strypainių, rugių pasėliuose kitos veislės augalų negali būti daugiau kaip:

34.1. elitinės sėklos pasėliuose – vienas augalas 30 m2;

34.2. sertifikuotos sėklos pasėliuose – vienas augalas 10 m2.

35. Hibridinių rugių pasėliai turi būti pakankamai identiški ir gryni, kaip reikalauja individų charakteristikos, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją.

36. Hibridinių rugių pasėliuose kitų augalų, aiškiai išsiskiriančių iš sudėtinių individų, negali būti daugiau kaip:

36.1. elitinės sėklos pasėliuose – vienas augalas 30 m2;

36.2. sertifikuotos sėklos pasėliuose – vienas augalas 10 m2; ši sąlyga aprobavimo metu taikoma tik moteriškiesiems individams.

37. Kukurūzų augalų su aiškiais tipiškais nukrypimais nuo normos skaičius procentais neturi viršyti:

37.1. elitinės sėklos pasėliuose:

37.1.1. įvaisinės linijos – 0,1 proc.;

37.1.2. paprastųjų hibridų kiekvienas individas – 0,1 proc.;

37.1.3. kryžmadulkių veislių – 0,5 proc.;

37.2. sertifikuotos sėklos pasėliuose:

37.2.1. hibridinių veislių individų:

37.2.1.1. įvaisinės linijos – 0,2 proc.;

37.2.1.2. paprastųjų hibridų – 0,2 proc.;

37.2.1.3. kryžmadulkių veislių – 1,0 proc.;

37.2.2. kryžmadulkių veislių – 1,0 proc.

38. Auginant hibridinių veislių sėklą laikomasi šių sąlygų:

38.1. vyriškojo individo augalai turi išbarstyti pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškieji individai žydi;

38.2. tam tikrais atvejais gali būti sterilizuojami;

38.3. jei 5 proc. ar daugiau moteriškųjų individų turi žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusių ar barstančių moteriškųjų individų skaičiaus procentinė dalis neturi viršyti 1 proc. ir iš viso 2 proc. aprobavimo metu. Laikoma, kad augalai barstė ar barsto žiedadulkes, jei ant 50 mm ar didesnės pagrindinės ar šoninės šluotelės ašies iš žiedažvynio išaugo dulkinės ir barstė ar barsto žiedadulkes.

39. Sorgų rūšies (Sorghum spp.) augalų, išskyrus pasėlių ar augalų rūšių aiškiai neatitinkančių įvaisinės linijos ar individo požymių, procentinė dalis turi neviršyti:

39.1. auginant elitinę sėklą:

39.1.1. žydint – 0,1 proc.;

39.1.2. subrendus – 0,1 proc.;

39.2. auginant sertifikuotą sėklą:

39.2.1. vyriškieji individai, kurie barsto žiedadulkes, kai moteriškieji individai atveria žiedadulkes priimančias purkas – 0,1 proc.;

39.2.2. moteriškieji individai:

39.2.2.1. žydint – 0,3 proc.;

39.2.2.2. subrendus – 0,1 proc.;

39.3. auginant sertifikuotą hibridinę sėklą:

39.3.1. vyriškieji individai turi išbarstyti pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškieji individai atveria žiedadulkes priimančias purkas;

39.3.2. jei moteriškieji individai atveria žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusio arba barstančio individo augalų procentinė dalis neturi viršyti 0,1 proc.;

39.4. kryžmadulkių ar sintetinių sorgų rūšies (Sorghum spp.) veislių pasėliai turi atitikti šias sąlygas: žemės ūkio augalų, kurie pripažįstami aiškiai neatitinkantys veislės požymių, skaičius turi neviršyti:

39.4.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 30 m2;

39.4.2. auginant sertifikuotą sėklą – vienas augalas 10 m2.

40. Hibridinių rugių pasėlių, įskaitant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją, individų požymiai turi būti pakankamai tapatūs ir gryni. Pasėliai turi atitikti šias sąlygas:

40.1. tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka individo požymių, skaičius turi neviršyti:

40.1.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 30 m2;

40.1.2. auginant sertifikuotą sėklą – vienas augalas 10 m2, ši sąlyga atliekant oficialųjį aprobavimą taikoma tik moteriškajam individui;

40.2. auginant elitinę sėklą, kai naudojama vyriškojo nevaisingumo selekcinė linija, individo nevaisingumas turi būti ne mažesnis nei 98 proc.;

40.3. sertifikuotą sėklą galima auginti panaudojant moteriškąjį vyriškojo nevaisingumo individą su vyriškuoju individu, kuris grąžina vyriškąjį vaisingumą.

41. Auginant hibridinę sertifikuotą plikųjų avižų, sėjamųjų avižų, avižų netikšų, miežių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų ir savidulkių kvietrugių sėklą, pasėlių atstumas nuo kitų žiedadulkių šaltinių, kad neįvyktų nepageidaujamas svetimas apdulkinimas, turi būti ne mažesnis kaip:

41.1. moteriškojo individo atstumas iki kitos tos pat rūšies veislės, išskyrus vyriškąjį individą, pasėliuose – 25 m;

41.2. šio atstumo galima nesilaikyti, jei pasėlis apsaugotas nuo nepageidaujamo svetimo apdulkinimo.

42. Pasėliai turi būti tapatūs ir gryni pagal individų charakteristikas. Saugotinų veislių sėkliniai pasėliai turi būti tapatūs.

43. Jei sėkla auginama naudojant chemines hibridizavimo medžiagas, pasėliai turi atitikti šias sąlygas:

43.1. kiekvieno individo veislės grynumas turi būti:

43.1.1. plikųjų avižų, sėjamųjų avižų, avižų netikšų, miežių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių ir speltų – 99,7 proc.;

43.1.2. savidulkių kvietrugių – 99 proc.;

43.1.3. mažiausias hibridiškumas turi būti 95 proc. Hibridiškumo procentas apskaičiuojamas pagal tarptautines metodikas. Kai hibridiškumas nustatomas tiriant sėklą prieš sertifikavimą, aprobuojant jo nustatyti nebūtina.

44. Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingųjų organizmų, pirmiausia kūlių – Ustilagineae, turi būti kuo mažiau.

 

VI. JAVŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

45. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 3 priede nurodytas sąlygas. Sertifikuojama superelitinė sėkla turi atitikti nehibridinių, hibridinių, kryžmadulkių veislių, įvaisinės linijos ir paprastųjų hibridų elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, strypainiai, išskyrus hibridus, sėjamieji rugiai, dvispalviai sorgai, paprastieji kukurūzai ir sėjamosios avižos, paprastieji miežiai, paprastieji kviečiai, kietieji kviečiai, speltos hibridai bei kvietrugiai, išskyrus apsidulkinančias veisles, turi atitikti sertifikuotai sėklai 1–3 prieduose keliamus reikalavimus, o sėjamosios avižos, paprastieji miežiai, paprastieji kviečiai, kietieji kviečiai, speltos ir kvietrugių apsidulkinančios veislės, išskyrus visų išvardytų veislių hibridus, sėkla turi atitikti V skyriaus nuostatas, taikomas apsidulkinančioms veislėms, ir sertifikuotai antros reprodukcijos sėklai keliamus 2–3 prieduose nurodytus reikalavimus.

46. Saugotinų veislių sėklos tyrimai atliekami siekiant nustatyti, ar minėtoji sėkla atitinka sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus. Tyrimai atliekami pagal patvirtintus tarptautinius metodus, o jei tokių metodų nėra, taikant atitinkamus metodus.

47. Sėkla, neatitinkanti šio reikalavimų aprašo 3 priede nurodytų rodiklių, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažįstama netinkama.

48. Bandiniai iš sertifikavimui skirtų sėklos siuntų turi būti imami oficialiai arba oficialiai prižiūrint pagal patvirtintus metodus. Kontrolės pagal šio reikalavimų aprašo 75 punktą tikslais sėklos bandiniai imami oficialiai.

49. Sėklos ir saugotinų veislių sėklos bandiniai imami iš vienarūšių siuntų, maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 4 priede. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, bandiniai imami iš vienarūšių siuntų. Maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodytas šio reikalavimų aprašo 4 priede.

50. Maksimalus sėklos siuntos svoris negali viršyti 5 proc., negu nurodyta šio reikalavimų aprašo 4 priede. Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius tvirtina bandinių atrinkimo metodiką.

51. Sėklos užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais turi būti minimalus. Sėkloje negali būti gyvų svirno kenkėjų, jų lervų, tuščiųjų avižų bei jų hibridų ir nelabųjų svidrių sėklų.

52. Sėklos daigumo galiojimo laikas – vieneri metai.

53. Valstybinė augalininkystės tarnyba sertifikatą, patvirtinantį, kad sėkloje nėra tuščiosios avižos, išduoda, jeigu aprobavimo metu pasėlyje ir išanalizavus ne mažesnį kaip 1 kg sėklos bandinį tuščiosios avižos nerandama.

54. Didžiausias skleročių ar jų fragmentų skaičius šio reikalavimų aprašo 4 priedo 3 skiltyje nurodytos masės bandinyje:

54.1. javų, išskyrus hibridinius rugius:

54.1.1. elitinės sėklos – 1;

54.1.2. sertifikuotos sėklos – 3;

54.2. hibridinių rugių:

54.2.1. elitinės sėklos – 1;

54.2.2. sertifikuotos sėklos – 4.

Skleročių ar jų fragmentų skaičius, nustačius penkis skleročius ar jų fragmentus nurodytos masės bandinyje, atitiks reikalavimus, jei antrame tos pačios masės bandinyje bus ne daugiau kaip keturi skleročiai ar jų fragmentai.

55. Sertifikuotos hibridinių plikųjų avižų, sėjamųjų avižų, avižų netikšų, miežių, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltų ir savidulkių kvietrugių sėklos minimalus veislinis grynumas turi būti 90 proc. Veislinis grynumas tikrinamas atliekant vegetacinius bandymus.

56. Auginant sorgų rūšies (Sorghum spp.) ir kukurūzų hibridinių veislių sertifikuotą sėklą naudojami moteriškasis vyriškai nevaisingas individas ir vyriškasis individas, kuris negrąžina vyriškojo vaisingumo. Sėkla ruošiama:

56.1. sumaišant sėklos siuntas veislei proporcinga dalimi, kai naudojamas moteriškasis vyriškai sterilus individas ir moteriškasis vyriškai vaisingas individas;

56.2. auginant moteriškąjį vyriškai nevaisingą individą ir moteriškąjį vyriškai vaisingą individą veislei proporcinga dalimi. Šių individų dalys patikrinamos aprobuojant.

57. Sėklos, naudojamos mišiniams, kiekvieno individo kokybė prieš sumaišant sertifikuojama atskirai ir turi atitikti šio reikalavimų aprašo 3 priede nurodytus rodiklius.

58. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, gali nustatyti mažesnius javų sėklos daigumo reikalavimus.

 

VII. EUROPOS BENDRIJOS PALYGINAMIEJI BANDYMAI

 

59. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai skirti Europos Bendrijoje javų sėklos bandinių vegetaciniams bandymams atlikti, kurių tikslas – suderinti sertifikavimo metodus bei patikrinti, ar javų sėklos atitinka nustatytus reikalavimus. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai apima pašarinių augalų sėklas:

59.1. importuotas iš trečiųjų šalių;

59.2. skirtas ekologinei žemdirbystei;

59.3. skirtas išsaugoti augalų genetiniams ištekliams bei in situ apsaugai.

 

VIII. JAVŲ SĖKLOS TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

60. Tiekiama rinkai superelitinė, elitinė, sertifikuota, sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos javų sėkla bei saugotinų veislių sėkla turi būti sertifikuota ir veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį katalogą.

61. Iš trečiųjų šalių įvežama javų sėkla turi būti Tarybos sprendimu pripažinta lygiaverte, kaip ir išauginta Bendrijoje.

62. Tiekiamos rinkai superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos sėklos fasuotės turi būti paženklintos oficialiosios institucijos etiketėmis.

63. Tiekėjas, tiekdamas rinkai pagal šio reikalavimų aprašo 58 punkte nurodytą sąlygą sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 3 priede nurodytų daigumo rodiklių, specialioje etiketėje privalo nurodyti savo pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, sėklos siuntos numerį bei sėklos daigumą.

64. Tiekėjas yra atsakingas už tiekiamos rinkai sėklos daigumą, kurį jis nurodo specialioje etiketėje pagal šio reikalavimų aprašo 63 punkto nuostatą.

65. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja sėklą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šių reikalavimų apraše.

66. Valstybinė augalininkystės tarnyba gali sertifikuoti:

66.1. superelitinę, elitinę, sertifikuotą ir sertifikuotą pirmos ir antros reprodukcijos sėklą, kuriai dar nebaigti atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šių reikalavimų 3 priede. Tokia sėkla sertifikuojama tik asmeniui pateikus išankstinius sėklos kokybės tyrimų rezultatus bei šią informaciją:

66.1.1. pirmojo pirkėjo vardą, pavardę / pavadinimą;

66.1.2. pirmojo pirkėjo adresą / buveinę;

66.2. elitinę sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 3 priede išdėstytų daigumo rodiklių, leidžiama tiekti rinkai. Šiuo atveju etiketėje nurodomas daigumas, asmens vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė bei sėklos siuntos numeris.

67. Tiekėjas yra atsakingas, kad tiekiamos rinkai sėklos kokybė atitiktų šio reikalavimų aprašo 3 priede nurodytus kokybės rodiklius.

68. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sėkla atitiktų šio reikalavimų aprašo 3 priede nustatytus daigumo rodiklius. Tiekiant sėklą rinkai, etiketėje nurodoma: asmens vardas, pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė, sėklos siuntos numeris.

69. Šio reikalavimų aprašo 66 ir 68 punktų nuostatos netaikomos sėklai, importuotai iš trečiųjų šalių.

70. Tiekiant rinkai daugiau kaip 2 kilogramus sėklos, kuri yra importuota iš trečiųjų šalių, ant sėklos fasuotės etiketės turi būti pateikta ši informacija:

70.1. rūšis;

70.2. veislė;

70.3. kategorija;

70.4. sėklos išauginimo šalis ir institucija, atsakinga už sėklos sertifikavimą;

70.5. šalis siuntėja;

70.6. importuotojas;

70.7. sėklos kiekis.

71. Tiekti rinkai perdirbti skirtą sėklą galima, jei užtikrinamas jos tapatumas.

72. Genetiškai modifikuotų augalų veislių fasuočių etikečių ir sertifikate turi būti užrašas GMO (genetiškai modifikuotas organizmas).

73. Selekcininkui pageidaujant genealoginių individų aprašymas laikomas konfidencialia informacija.

74. Remdamasi Europos Komisijos sprendimu, Valstybinė augalininkystės tarnyba leidžia rinkai tiekti:

74.1. nedidelį sėklos kiekį moksliniams tikslams ar selekciniam darbui;

74.2. nustatytą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių ES valstybėje yra pateikta paraiška dėl įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.

75. Sėklos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:

75.1. sėklos tiekimas kontrolės institucijoms, siekiant atlikti oficialius tyrimus;

75.2. sėklos tiekimas paslaugų teikėjams, siekiant jas apdoroti ar fasuoti, kai paslaugų teikėjas neįgauna turtinių teisių į sėklą;

75.3. sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams, turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą, skirtą pramoniniams tikslams, ar išauginti sėklą, skirtą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgytų turtinės teisės į patiektą sėklą ar į gautą derlių. Sėklos tiekėjas turi pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai sutarties ar jos atitinkamų dalių kopijas, sudarytas su paslaugų teikėju. Sutartyje turi būti nurodyta, kokius reikalavimus atitinka tiekiama sėkla.

76. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis, kategorijas ir reprodukcijas. Rinkai sėkla ruošiama ir laikoma siuntomis. Sėklos siuntos kokybė patvirtinama sertifikatu.

77. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos sprendimu, gali nustatyti javų veislių, neįrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį katalogą, reikalavimus. Šiais atvejais naudojama sėklos etiketė turi būti rudos spalvos, joje nurodoma, kad šiai sėklai taikomi mažesni reikalavimai, negu išdėstyti šio reikalavimų aprašo 3 priede.

78. Tiekiama rinkai superelitinė sėkla turi atitikti elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Superelitinė, elitinė, sertifikuota ir sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos sėkla, taip pat sertifikuota saugotinų veislių sėkla turi būti tiekiama rinkai tik vienarūšėmis siuntomis ir sandariose fasuotėse. Fasuotes ženklina Valstybinė augalininkystės tarnyba, o saugotinų veislių sėklos – tiekėjas. Jos turi būti paženklintos taip, kad nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos. Fasuotės ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes.

79. Fasuotes, paženklintas Valstybinės augalininkystės tarnybos etiketėmis, gali pakartotinai ženklinti tik Valstybinė augalininkystės tarnyba. Pakartotinai ženklindama sėklos fasuotes, prie jų tvirtina lipduką, kuriame nurodo:

79.1. „pakartotinis ženklinimas“;

79.2. pakartotinio ženklinimo data;

79.3. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“.

80. Ant superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos sėklos fasuočių tvirtinamos Valstybinės augalininkystės tarnybos etiketės turi būti nenaudotos, ne mažesnės kaip 110 x 67 mm dydžio ir jose turi būti tokia informacija:

80.1. superelitinės sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

80.1.1. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

80.1.2. sėklos siuntos numeris;

80.1.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

80.1.4. bandinio ėmimo data (metai, mėnuo);

80.1.5. augalo rūšis;

80.1.6. veislė;

80.1.7. žodžiai „superelitinė sėkla“;

80.1.8. sėklos išauginimo šalis;

80.1.9. deklaruojama neto ar bruto masė;

80.1.10. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

80.2. elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

80.2.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

80.2.2. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

80.2.3. siuntos numeris;

80.2.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);

80.2.5. bandinio ėmimo data (metai, mėnuo);

80.2.6. augalo rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių;

80.2.7. veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis;

80.2.8. kategorija;

80.2.9. sėklos išauginimo šalis;

80.2.10. deklaruojama neto ar bruto masė;

80.2.11. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

80.2.12. jei veislė yra hibridinė ar įvaisinės linijos:

80.2.12.1. elitinės sėklos – hibrido ar įvaisinės linijos (toliau – individas) pavadinimas, kuriuo ji įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį katalogą, pateikiant arba nepateikiant nuorodą į hibridinę veislę. Tuo atveju, jei naudojamas individas gauti hibridinę veislę, rašomas žodis „individas“;

80.2.12.2. kitais elitinės sėklos atvejais nurodomas individo pavadinimas bei rašomas žodis „individas“ ir pateikiama nuoroda į hibridinę veislę. Nuoroda į individo funkciją (vyriškoji ar moteriškoji) gali būti nepateikiama;

80.2.12.3. sertifikuotos sėklos – veislės pavadinimas ir žodis „hibridinė“;

80.2.13. kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šio reikalavimų aprašo 79 punkto nuostatas;

80.3. sėklos mišinių etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

80.3.1. mišinys (veislė ar rūšis);

80.3.2. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

80.3.3. siuntos numeris;

80.3.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);

80.3.5. rūšys, kategorija, veislė, šalis gamintoja ir kiekvieno individo dalies masė;

80.3.6. deklaruojama neto ar bruto masė;

80.3.7. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

80.3.8. kai pakartotinai tirtas sėklų mišinio visų individų daigumas, ženklinama pagal šio reikalavimų aprašo 79 punkto nuostatas.

80.3.9. žodžiai „leista tiekti rinkai tik Lietuvos Respublikos teritorijoje“;

80.4. ant tiekiamos rinkai sėklos, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, fasuočių tvirtinama oranžinės spalvos etiketė, kurioje turi būti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų pateikta informacija:

80.4.1. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

80.4.2. sėklos siuntos numeris;

80.4.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

80.4.4. augalo rūšis;

80.4.5. veislės pavadinimas ir paraiškos numeris (Valstybinei augalininkystės tarnybai asmens pateiktos ir įregistruotos paraiškos numeris);

80.4.6. nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

80.4.7. nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;

80.4.8. jeigu veislė genetiškai modifikuota, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

80.4.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

80.4.10. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

81. Saugotinos veislės sėklos fasuotės ar konteineriai turi turėti tiekėjo etiketę, išspausdintą užrašą ar spaudą, kuriame turi būti nurodyta:

81.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

81.2. asmens, atsakingo už etikečių ar jo tapatybės ženklo pritvirtinimą, pavardė ir adresas;

81.3. ženklinimo data (metai) arba paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);

81.4. paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);

81.5. augalo rūšis (-ys);

81.6. saugotinos veislės pavadinimas;

81.7. žodžiai „saugotina veislė“;

81.8. kilmės rajonas;

81.9. jei saugotinos veislės sėklos išauginimo rajonas nesutampa su kilmės rajonu, pateikiama nuoroda į rajoną, kuriame išauginta sėkla;

81.10. siuntos atpažinties numeris, kurį suteikia asmuo, atsakingas už etikečių pritvirtinimą;

81.11. deklaruojama neto arba bruto masė arba sėklų skaičius;

81.12. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

82. Javų sėklos etikečių spalvos:

82.1. superelitinės sėklos A – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;

82.2. elitinės sėklos B – balta;

82.3. sertifikuotos sėklos ir sertifikuotos sėklos pirmos reprodukcijos C ir C1 – mėlyna;

82.4. sertifikuotos sėklos antros reprodukcijos C2 – raudona;

82.5. sėklos mišinių – žalia.

83. Kiekvienai sėklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame žymimi:

83.1. sertifikavimo metai (dviženklis skaičius);

83.2. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);

83.3. tiekėjo registracijos numeris;

83.4. javų siuntos eilės numeris;

83.5. šalies kodas (LT).

84. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

84.1. nuoroda „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

84.2. augalo rūšis bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autorių pavadinimai ar pavardės nenurodomos;

84.3. veislė, prie veislių (įvaisinių linijų, hibridinių), kurios bus naudojamos tik kaip individai gauti hibridines veisles, rašomas žodis „individas“;

84.4. kategorija;

84.5. hibridinių veislių – žodis „hibridas“;

84.6. lauko ar siuntos numeris;

84.7. deklaruojama neto arba bruto masė;

84.8. žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“.

85. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketės spalva yra pilka.

86. Galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate turi būti pateikta ši informacija:

86.1. sertifikatą išduodanti institucija;

86.2. augalo rūšis bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autorių pavadinimai ar pavardės nenurodomos;

86.3. veislė bent lotyniškomis raidėmis;

86.4. kategorija, žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“;

86.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas;

86.6. lauko ar siuntos numeris;

86.7. žemės ploto, kuriame sėkla buvo išauginta, dydis;

86.8. nuimtos sėklos kiekis ir fasuočių skaičius;

86.9. sertifikuotos sėklos atveju – reprodukcijų skaičius;

86.10. patvirtinimas, kad sėkliniai pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus;

86.11. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų, jeigu jie buvo atlikti, rezultatai.

87. Valstybinė augalininkystės tarnyba nustato šias sąlygas dėl informacijos pateikimo neištrinamais spaudmenimis ant elitinės, sertifikuotos ir sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos javų sėklos fasuočių:

87.1. informacija neištrinamais spaudmenimis išspausdinama arba įspaudžiama ant fasuotės;

87.2. spausdinimo ar įspaudo išdėstymas ir spalva turi atitikti naudojamos etiketės spalvą;

87.3. išspausdinami arba įspaudžiami duomenys yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 80.2.4, 80.2.5 ir 80.2.8 punktuose;

87.4. kiekviena fasuotė turi oficialiai priskirtą serijos numerį, kurį neištrinamais spaudmenimis išspausdina, įspaudžia ar perforuoja fasuotę spausdinanti įmonė. Ji informuoja Valstybinę augalininkystės tarnybą apie išduotų fasuočių skaičių ir serijos numerius;

87.5. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja parduotos sėklos kiekio, įskaitant kiekvienos siuntos fasuočių skaičių ir turinį, taip pat serijos numerių apskaitą ir tikrina gamintojų apskaitos dokumentus.

88. Saugotinos veislės sėklą leidžiama tiekti rinkai, jei laikomasi šių reikalavimų:

88.1. išauginta kilmės rajone ar patvirtintuose papildomuose rajonuose;

Pastaba. Išaugintą saugotinų veislių sėklą papildomuose rajonuose leidžiama naudoti tik kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 88.3 punkte;

88.2. tiekiama rinkai kilmės rajone;

88.3. saugotinų veislių sėklą leidžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje patvirtintuose papildomuose rajonuose tais atvejais, jei papildomuose rajonuose yra panašios kilmės rajonui natūralios ar pusiau natūralios tos veislės buveinės.

89. Patvirtinant kilmės rajonus, Valstybinė augalininkystės tarnyba turi užtikrinti, kad kilmės rajone būtų paliktas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 90 punkte, siekiant išsaugoti saugotiną veislę kilmės rajone.

90. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja, kad tiekiama rinkai kiekvienos saugotinos veislės sėkla neturi viršyti 0,5 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, išauginto per vieną auginimo sezoną Lietuvos Respublikoje, ar kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, priklausomai nuo to, kuris kriterijus yra didesnis. Tiekiama rinkai saugotinų veislių kviečių, paprastųjų miežių ir paprastųjų kukurūzų sėkla neturi viršyti 0,3 proc. sėklos kiekio ar kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, priklausomai nuo to, kuris kriterijus yra didesnis.

91. Tiekiamas rinkai visas bendras saugotinos veislės sėklos kiekis neturi viršyti 10 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, sunaudojamo Lietuvos Respublikoje.

92. Tais atvejais, kai viršijamas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 91 punkte, Valstybinė augalininkystės tarnyba nustato kiekvienam tiekėjui leidžiamus tiekti rinkai vegetacijos sezono metu saugotinos veislės sėklos kiekius.

93. Tais atvejais, kai sėklos kiekio, nurodyto šio reikalavimų aprašo 91 punkte, neužtenka apsėti 100 ha žemės ploto, tiekėjui leidžiama didžiausią tos rūšies sėklos, kiekvienais metais naudojamos Lietuvos Respublikoje, kiekį padidinti iki kiekio, reikalingo apsėti 100 ha.

94. Valstybinė augalininkystės tarnyba, Europos Komisijai ar kitoms ES valstybėms paprašius, informuoja apie saugotinos veislės sėklos, tiekiamos rinkai Lietuvos Respublikoje, kiekius.

 

IX. REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS APROBUOTOJAMS

 

95. Įgaliotasis aprobuotojas privalo būti kvalifikuotas, turėti įgaliotojo aprobuotojo leidimą, kurį išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba, ir pateikti pasirašytą raštišką pareiškimą, kuriuo įgaliotasis aprobuotojas įsipareigoja laikytis aprobavimo metodinių nurodymų. Įgaliotasis aprobuotojas negali turėti asmeninės naudos, susijusios su aprobavimo atlikimu.

96. Įgaliotąjį aprobuotoją, atliekantį sėklinių pasėlių aprobavimą, kontroliuoja oficialusis aprobuotojas.

97. Sėkliniai javų pasėliai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios vegetaciniai bandymai yra atlikti ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

98. Oficialusis aprobuotojas privalo kontroliuoti ne mažiau kaip 5 proc. sėklinių pasėlių, aprobuotų įgaliotojo aprobuotojo.

99. Oficialiems vegetaciniams bandymams ir atitinkamais atvejais oficialiems sėklos laboratoriniams tyrimams dėl veislės tapatumo ir veislinio grynumo patikrinimo imama dalis sėklos bandinių iš sėklos siuntų.

100. Oficialiajam aprobuotojui nustačius, kad įgaliotasis aprobuotojas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė aprobavimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas aprobuoti sėklinius pasėlius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs, įgaliotasis aprobuotojas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam aprobuotojui panaikinamas įgaliotojo aprobuotojo leidimas. Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

 

X. REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS BANDINIŲ ĖMĖJAMS

 

101. Įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo turėti įgaliotojo bandinių ėmėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba.

102. Įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiesiems bandinių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

103. Įgaliotaisiais bandinių ėmėjais gali būti:

103.1. nepriklausomi fiziniai asmenys;

103.2. fizinių arba juridinių asmenų, neužsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys;

103.3. fizinių arba juridinių asmenų, užsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys. Šiuo atveju įgaliotasis bandinių ėmėjas bandinius gali imti tik iš sėklos siuntų, pagamintų šių fizinių arba juridinių asmenų vardu, išskyrus atvejus, kai pirmiau paminėti fiziniai arba juridiniai asmenys, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė augalininkystės tarnyba susitaria kitaip.

104. Įgaliotąjį bandinių ėmėją, imantį sėklos bandinius, kontroliuoja oficialusis bandinių ėmėjas. Imant bandinius automatiniu būdu, turi būti laikomasi procedūrų, patvirtintų Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

105. Oficialiosios priežiūros pagal šio reikalavimų aprašo 104 punktą taikymo tikslais oficialieji sėklos bandinių ėmėjai ima kontrolinius bandinius iš dalies sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp fizinių arba juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Šis kontrolinių bandinių ėmimas netaikomas bandinių ėmimui automatiniu būdu. Kontroliniai bandiniai palyginami su sėklos bandiniais, paimtais iš tos pačios siuntos oficialiai prižiūrint.

106. Oficialiajam bandinių ėmėjui nustačius, kad įgaliotasis bandinių ėmėjas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė bandinių ėmimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas imti sėklos bandinius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs, įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam bandinių ėmėjui panaikinamas įgaliotojo bandinių ėmėjo leidimas. Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

XI. REIKALAVIMAI ĮGALIOTOSIOMS LABORATORIJOMS

 

107. Įgaliotoji laboratorija privalo turėti leidimą, kurį išduoda Valstybinė augalininkystės tarnyba, suteikiantį teisę atlikti sėklos kokybės tyrimus.

108. Įgaliotoji laboratorija privalo:

108.1. turėti darbuotoją, kuris tiesiogiai atsakytų už laboratorijos techninę veiklą ir turėtų techninio vadovavimo sėklų tyrimų laboratorijai kvalifikaciją;

108.2. turėti darbuotoją, kuris turėtų reikiamą kvalifikaciją, įgytą mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiosios sėklų tyrimų laboratorijos darbuotojams taikomas sąlygas, ir patvirtintą išlaikius oficialius egzaminus;

108.3. būti įkurta patalpose ir turėti įrangą, kurią Valstybinė augalininkystės tarnyba laiko tinkama sėklai tirti.

109. Įgaliotoji laboratorija gali būti:

109.1. nepriklausoma;

109.2. priklausanti juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai. Šiuo atveju įgaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, kurias pagamino šio juridinio asmens vardu, išskyrus atvejus, kai minėtas juridinis asmuo, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė augalininkystės tarnyba susitaria kitaip.

110. Įgaliotosios laboratorijos veiklą, susijusią su sėklos tyrimais, kontroliuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba.

111. Oficialiosios priežiūros pagal šio reikalavimų aprašo 110 punktą taikymo tikslais oficialaus sėklos tyrimo metu kontroliuojama dalis sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.

112. Oficialiajai laboratorijai nustačius, kad įgaliotoji laboratorija tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė sėklos kokybės tyrimų metodikos nurodymus, jai pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas arba panaikinamas leidimas atlikti sėklos kokybės tyrimus. Valstybinė augalininkystės tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

 

XII. JAVŲ SĖKLOS LAIKYMAS

 

113. Sėkla turi būti laikoma uždarose, neužkrėstose kenkėjais ir jų lervomis patalpose.

114. Jei sandėlio grindys ne medinės, pakuotės su sėkla kraunamos ant medinių padėklų ar stelažų.

115. Kiekviena sėklos siunta laikoma atskirai. Tarp siuntų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 0,7 m tarpas.

116. Prie kiekvienos siuntos turi būti patogus priėjimas.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

117. Už šių reikalavimų aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Privalomųjų rinkai tiekiamos

javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-673 redakcija)

 

MINIMALŪS IZOLIACINIAI ATSTUMAI TARP PASĖLIŲ

 

Pasėliai

Minimalūs atstumai, m

Nehibridiniai strypainiai, rugiai:

 

auginant elitinę sėklą

300

auginant sertifikuotą sėklą

250

Sorgų rūšies (Sorghum spp.)

300

Savidulkiai kvietrugiai:

 

auginant elitinę sėklą

50

auginant sertifikuotą sėklą

20

Kukurūzai

200

Hibridiniai rugiai:

auginant elitinę sėklą:

 

naudojant vyriškojo nevaisingumo selekcinę liniją

1000

nenaudojant vyriškojo nevaisingumo selekcinės linijos

600

auginant sertifikuotą sėklą

500

 

_________________


Privalomųjų rinkai tiekiamos

javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-673 redakcija)

 

MINIMALUS VEISLĖS GRYNUMAS NEHIBRIDINIUOSE PLIKŲJŲ IR SĖJAMŲJŲ AVIŽŲ, AVIŽŲ NETIKŠŲ, MIEŽIŲ, PAPRASTŲJŲ IR KIETŲJŲ KVIEČIŲ, SPELTŲ PASĖLIUOSE

 

Kategorija

Minimalus veislės grynumas, proc.

Elitinės sėklos (B)

99,9

Sertifikuotos pirmos reprodukcijos sėklos (C1)

99,7

Sertifikuotos antros reprodukcijos sėklos (C2)

99,0

 

MINIMALUS VEISLĖS GRYNUMAS NEHIBRIDINIUOSE SAVIDULKIŲ KVIETRUGIŲ PASĖLIUOSE

 

Kategorija

Minimalus veislės grynumas, proc.

Elitinės sėklos (B)

99,7

Sertifikuotos pirmos reprodukcijos sėklos (C1)

99,0

Sertifikuotos antros reprodukcijos sėklos (C2)

98,0

 

_________________


Privalomųjų rinkai tiekiamos

javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-673 redakcija)

 

MINIMALŪS JAVŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

Rūšis ir kategorija

Mažiausias daigumas

(grynos sėklos, proc.)

Mažiausias analitinis grynumas

(švarumas)

(proc., nuo masės)

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis, ne didesnis kaip, vnt.

kitų augalų rūšių (a)

raudonos ryžių sėklos

kitų javų rūšių

1

2

3

4

5

6

Sėjamosios avižos, avižos netikšės, paprastieji miežiai, paprastieji kviečiai, kietieji kviečiai, speltos:

 

 

 

 

 

B

85

99

4

 

1 (b)

C1 ir C2

85 (d)

98

10

 

7

Plikosios avižos:

 

 

 

 

 

B

75

99

4

 

1 (b)

C1 ir C2

75 (d)

98

10

 

7

Strypainiai:

 

 

 

 

 

B

75

98

4

 

1 (b)

C

75

98

10

 

5

Sėjamieji rugiai:

 

 

 

 

 

B

85

98

4

 

1 (b)

C

85

98

10

 

7

Sorgų rūšies

(Sorghum spp.)

80

98

0

 

 

Kvietrugiai:

 

 

 

 

 

B

80

98

4

 

1 (b)

C1 ir C2

80

98

10

 

7

Paprastieji kukurūzai

90

98

0

 

 

 

Rūšis ir kategorija

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis, ne didesnis kaip, vnt.

Sėklų drėgmė ne didesnė kaip, proc.

ne javų

tuščiosios avižos, bergždžiosios avižos, kvepiančiosios svidrės

dirvinio ridiko, dirvinės raugės

Sorų

(Panicum spp.)

1

7

8

9

10

11

Sėjamosios avižos, avižos netikšės, paprastieji miežiai, paprastieji kviečiai, kietieji kviečiai, speltos:

 

 

 

 

 

B

3

0 (c)

1

 

15,5*

C1 ir C2

7

0 (c)

3

 

15,5*

Plikosios avižos:

 

 

 

 

 

B

3

0 (c)

1

 

15,0*

C1 ir C2

7

0 (c)

3

 

15,0*

Strypainiai:

 

 

 

 

 

B

 

0 (c)

 

 

15,0

C

 

0 (c)

 

 

15,0

Sėjamieji rugiai:

 

 

 

 

 

B

3

0 (c)

1

 

15,0*

C

7

0 (c)

3

 

15,0*

Sorgų rūšies

(Sorghum spp.)

 

 

 

 

15,0

Kvietrugiai:

 

 

 

 

 

B

3

0 (c)

1

 

15,5*

C1 ir C2

7

0 (c)

3

 

15,5*

Paprastieji kukurūzai

 

 

 

 

14,0

 

(a) – į didžiausią kitų augalų rūšių sėklos kiekį, nustatytą šio reikalavimų aprašo 3 priedo 4 skiltyje, įeina šio reikalavimų aprašo 3 priedo 5–10 skiltyse nurodytų rūšių sėkla;

(b) – antroji sėkla nelaikoma priemaiša, jei antrajame tos pat masės bandinyje nėra jokios kitų javų rūšių sėklos;

(c) – viena tuščiosios avižos, bergždžiosios avižos, kvepiančiosios svidrės sėkla nurodytos masės bandinyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrajame tos pat masės bandinyje nėra nė vienos šių rūšių sėklos;

(d) – „plikagrūdžių miežių“ rūšiai priskiriamų paprastųjų miežių veislės sėklos mažiausias daigumas 75 proc. Etiketėje turi būti nuoroda: „mažiausias daigumas 75 proc.“;

* – jeigu sėjama tų pačių derliaus metų žieminių javų sėkla, tai yra paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, speltos, kvietrugių, rugių, sėklos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 16,0 proc.

 

_________________


Privalomųjų rinkai tiekiamos

javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-673 redakcija)

 

SĖKLOS SIUNTOS IR BANDINIO MASĖ

 

Augalo rūšis

Didžiausia siuntos masė, t

Mažiausia bandinio masė, g

Bandinio, 3 priedo 4–10 skiltyse ir 3 priedo 3 skiltyje nurodytam didžiausiam kitų augalų rūšių sėklos skaičiui nustatyti, masė, g

Sėjamosios avižos, avižos netikšės, plikosios avižos, paprastieji miežiai, paprastieji kviečiai, kietieji kviečiai, speltos, sėjamieji rugiai, kvietrugiai

30

1000

500

Strypainiai

10

400

200

Sorgų rūšies (Sorghum spp.)

30

1000

900

Paprastųjų kukurūzų įvaisinės linijos elitinė sėkla

40

250

250

Paprastųjų kukurūzų neįvaisinės linijos elitinė sėkla; sertifikuota sėkla

40

1000

1000

 

_________________