VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. balandžio 14 d. Nr. VA-41

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 129 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Pakeičiu Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2826, toliau – taisyklės) 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Įforminant likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimo rezultatus, taip pat likviduojamo juridinio asmens mokestinio patikrinimo, kurio metu tikrinamas tik privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas, rezultatus, patikrinimo akte gali būti nenurodoma informacija (duomenys), numatyta taisyklių 7.6, 8, 14 punktuose.“

2. Taisyklių 33–41 punktus atitinkamai laikau 34–42 punktais.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJA L. E. VIRŠININKO PAREIGAS      BIRUTĖ ČERNIUVIENĖ