LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 16 d. Nr. 552

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi ir siekdamas užtikrinti asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, saugant informaciją apie jo sveikatą,

Tvirtinu Asmens sveikatos paslapties kriterijus (pridedama).

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

______________


 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552

 

ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJAI

 

I. SĄVOKOS

 

1. Asmens sveikatos (medicininės) paslapties saugojimas, arba konfidencialumas, – tai sveikatos priežiūros darbuotojų pareiga be pacientų ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos sveikatos priežiūros darbuotojai sužinojo atlikdami profesines ar darbo pareigas.

2. Sveikatos priežiūros darbuotojai – tai sveikatos priežiūros specialistai ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kuriems pagal jų pareigybes ar profesiją yra prieinama informacija, sudaranti asmens sveikatos paslaptį.

3. Paciento atstovas – įstatyminis atstovas (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovų pagal pavedimą įgaliojimų įforminimas turi būti atliktas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

II. ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJAI

 

4. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita informacija apie paciento asmenį yra konfidenciali.

5. Konfidencialumo reikalavimas sveikatos priežiūros darbuotojams netaikomas:

5.1. gavus raštišką paciento ar jo atstovo sutikimą, kuriame nurodoma, kokia, kokiam asmeniui ar institucijai informacija apie jo sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą gali būti atskleista;

5.2. neturint raštiško paciento sutikimo:

5.2.1. kai informacija suteikiama sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie patys gydo, tiria, slaugo, registruoja pacientus;

5.2.2. kai informacija suteikiama nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kada tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;

5.2.3. kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei suteikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę gauti tokią informaciją nustato įstatymai;

5.2.4. kai informacija suteikiama paciento atstovui;

5.2.5. kai informacija suteikiama reikalaujant teismui, komisijai ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms teisę gauti tokią informaciją suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Sveikatos priežiūros įstaigos ar jų darbuotojai, informuodami apie pacientų sveikatą 5.2 punkte nurodytas institucijas, turi teikti ne daugiau duomenų, negu jų reikia apibrėžtam tikslui pasiekti. Gavusios informaciją institucijos įsipareigoja saugoti asmens sveikatos paslaptį.

7. Sveikatos priežiūros darbuotojai privalo vadovautis šiais principais:

7.1. konfidencialumo. Užtikrinti, kad konfidenciali informacija be pacientų ar jų atstovų sutikimo nebūtų atskleista:

1) paciento tyrimo ir gydymo metu,

2) gydymui pasibaigus,

3) mokymo procese,

4) atliekant biomedicininius tyrimus,

5) tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją.

Informacija apie asmens sveikatą lieka konfidenciali ir po paciento mirties;

7.2. sąmoningumo. Jei pacientas sutinka, kad informacija apie jo sveikatą būtų atskleista, gydantis gydytojas turi įsitikinti, ar pacientas suvokia šį žingsnį ir kokios gali būti informacijos atskleidimo pasekmės.

______________