LIETUVOS RESPUBLIKOS

INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1999 m. gruodžio 16 d. Nr. VIII-1480

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706, Nr. 115(1)-3273)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba asmuo, nustatyta tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą, valstybės lėšomis privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bazinei pensijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šis asmuo privalomai draudžiamas valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai jis negauna jam pačiam priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ar šalpos (socialinės) pensijos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS