LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 71 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 78 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. liepos 4 d. Nr. VIII-1799

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099)

 

1 straipsnis. 71 straipsnio 2 dalies pakeitimas

71 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „bei“, po žodžio „vykdo“ įrašyti žodžius „sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir rūpybos įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos koordinuoja jai pavaldžių įstaigų vykdomą valstybinį visuomenės sveikatos monitoringą, valstybinę visuomenės sveikatos ekspertizę, visuomenės sveikatos saugos ekspertizę, atlieka visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo kontrolę, vykdo sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir rūpybos įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kitas funkcijas, nustatytas jos nuostatuose.“

 

2 straipsnis. 78 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

78 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________