Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 20 d. Nr. 433

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-755):

1.1. Išdėstyti 14.12 punktą taip:

„14.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;“.

1.2. Išdėstyti 14.13 punktą taip:

„14.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti vykdyti ministerijos kancleriui;“.

1.3. Išdėstyti 14.15 punktą taip:

„14.15. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;“.

1.4. Išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.“

1.5. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse:

16.1. kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

16.2. kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą, derinimą su suinteresuotomis institucijomis ir tai, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas;

16.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

16.4. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.“

1.6. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;

16.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

16.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

16.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

16.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.“

1.7. Išdėstyti 18 punkto pirmąją pastraipą taip:

„18. Energetikos ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris. Energetikos ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.“

1.8. Išdėstyti 19 punktą taip:

„19. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

19.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;

19.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

19.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

19.4. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;

19.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

19.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

19.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.“

1.9. Išdėstyti 20 punktą taip:

„20. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovų.“

1.10. Išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos struktūrinio padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.“

1.11. Pripažinti netekusiais galios 22–24 punktus.

1.12. Išdėstyti 25 punkto pirmąją pastraipą taip:

„25. Energetikos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas, išskyrus 1.4 ir 1.5 punktus, įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.

2.2. Šio nutarimo 1.5 punktas galioja iki 2009 m. birželio 30 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS