LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. spalio 13 d. Nr. 504

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987) 5 straipsnio 1 dalimi ir Aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11,5 punktu:

1. Tvirtinu į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 306 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 66-1998) 1 punktu patvirtintą į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio13 d. įsakymu Nr. 504

 

Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ,

AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

GYVŪNAI

 

Žinduoliai

0(Ex) kategorija

1. Europinė audinė – Mustela lutreola L.

2. Rudasis lokys – Ursus arctos L.

3. Ąžuolinė miegapelė – Eliomys quercinus L.

 

1(E) kategorija

1. Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

 

2(V) kategorija

1. Didžioji miegapelė – Glis glis L.

 

3(R) kategorija

1. Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

2. Šikšniukas nykštukas – Pipistrellus pipistrellus Schreber

3. Šiaurinis šikšnys – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius

4. Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

5. Lūšis – Lynx lynx L.

 

4(I) kategorija

1. Branto pelėausis – Myotis brandti Eversman

2. Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

3. Rudasis ausylis – Plecotus auritus L.

4. Europinis plačiaausis – Barbastella barbastella Schreber

5. Rudasis nakviša – Nyctalus noctula Schreber

6. Mažasis nakviša – Nyctalus leisleri Kuhl

7. Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

8. Dvispalvis plikšnys – Vespertillio murinus L.

9. Beržinė sicista – Sicista betulina Pallas

10. Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

11. Šermuonėlis – Mustela erminea L.

 

5(Rs) kategorija

1. Ūdra – Lutra lutra L.

2. Stumbras – Bison bonasus L.

 

Paukščiai

0(EX) kategorija

1. Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.

2. Didysis erelis rėksnys – Aguila clanga Pall.

3. Gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm

4. Žvyrė – Lagopus lagopus L.

5. Kuoduotasis vieversys – Galerida cristata L.

 

1(E) kategorija

1. Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

2. Rudė – Aythya nyroca Gul.

3. Rudasis peslys – Milvus milvus L.

4. Startsakalis – Falco columbarius L.

5. Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

6. Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

7. Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

8. Juodkrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

9. Stulgys – Gallinago media Lath.

10. Didysis apuokas – Bubo bubo L.

11. Žalvarnis – Coracias garrulus L.

12. Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

2(V) kategorija

1. Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

2. Pilkoji antis – Anas strepera L.

3. Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

4. Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L

5. Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

6. Žuvininkas – Pandion haliaetus L.

7. Kurtinys – Tetrao urogalus L.

8. Gaidukas – Philomachus pugnax L.

9. Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

10. Paprastasis griciukas – Limosa limosa L.

11. Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

12. Tikutis – Tringa glareola L.

13. Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

14. Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.

15. Lututė – Aegolius funereus L.

16. Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

17. Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

 

3(R) kategorija

1. Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis C. L. Brehm

2. Rudakaklis kragas – Podiceps griseigena Bodd

3. Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

4. Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus L.

5. Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

6. Pilkoji žąsis – Anser anser L.

7. Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

8. Vapsvaėdis – Pernis apivorus L

9. Jūrinis erelis – Haliaetus albicilla L

10. Pievinė lingė – Circus pygargus L.

11. Vištvanagis – Accipiter gentilis L.

12. Mažasis erelis rėksnys – Aquila pomarina C. L. Brehm

13. Pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

14. Sketsakalis – Falco subbuteo L.

15. Tetervinas – Tetrao tetrix L.

16. Putpelė – Coturnix coturnix L.

17. Švygžda – Porzana porzana L.

18. Plovinė vištelė – Porzana parva Scop.

19. Gervė – Grus grus L.

20. Jūrinė šarka – Haematopus ostralegus L.

21. Avocetė – Recurvirostra avosetta L.

22. Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

23. Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

24. Uldukas – Columba oenas L.

25. Žvirblinė pelėda – Glaucidium paserinum L.

26. Tulžys – Alcedo atthis L.

27. Kukutis – Upupa epops L.

28. Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

29. Žalioji meleta – Picus viridis L.

30. Baltnugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

31. Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

32. Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

33. Ūsuotoji zylė – Panurus biarmicus L.

34. Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor L.

 

4 (I) kategorija

1. Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L

2. Mažoji žąsis – Anser erythropus L

3. Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

4. Uralinė pelėda – Srix uralensis Pall.

5. Pelėdikė – Athene noctua Scop.

6. Mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

7. Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

 

5 (Rs) kategorija

1. Griežlė – Crex crex L.

 

Ropliai

1(E) kategorija

1. Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

2. Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca L.

 

Varliagyviai

 

3(R) kategorija

1. Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

2. Medvarlė –Hyla arborea L.

 

4(I) kategorija

1. Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

 

5(Rs) kategorija

1. Nendrinė rupūžė – Bufo calamita Laur.

 

Žuvys

 

0 (Ex) kategorija

1. Sturys – Acipenser sturio L.

2. Sparis – Abramis ballerus L.

 

1(E) kategorija

1. Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

3(R) kategorija

1. Skersnukis – Chondrostoma nasus L.

 

4(I) kategorija

1. Lašiša – Salmo salar L.

2. Ežerinis sykas – Coregonus lavaretus holsatus Thienemann

3. Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

 

5(Rs) kategorija

1. Perpelė – Alosa fallax (Lacepede)

 

Moliuskai

 

0(Ex) kategorija

1. Gėlavandenė perluotė – Margaritifera margaritifera L.

 

2(V) kategorija

1. Didysis arionas – Arion empiricum Fer.

2. Didysis šliužas – Limax maximus L.

3. Pleištinė geldutė – Unio tumidus Retzius

 

4(I) kategorija

1. Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

2. Genesio suktenė – Vertigo genesii Gredfer

3. Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

4. Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

5. Ovalioji geldutė – Unio crassus Philips.

 

Vorai

 

3(R) kategorija

1. Ugniašoklis – Philaeus chrysops Poda

2. Didysis plūdvoris –Dolomedes plantarius Clerck

3. Pilkasis pasalūnas – Arctosa cinerea F.

4. Raudonasis eresas – Eresus cinnaberinus Oliv.

 

Vabzdžiai

 

0 (Ex) kategorija

1. Elniavabalis – Lucanus cervus L.

2. Didysis puikiažygis – Calosoma sycophanta L

3. Pavasarinis margūnas – Hamearis lucina L.

4. Pilkasis baltasprindis – Lithostege griseata D. & S.

5. Mėlynoji bitė – Xylocopa valga Gerst.

 

1(E) kategorija

1. Didysis ąžuolinis ūsuotis – Cerambyx cerdo L

2. Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugullosa Stoeckhert

 

2(V)kategorija

1. Meliturga – Meliturga clavicornis Latr.

2. Pelkinė osmija – Hoplitis tuberculata (Nylander)

3. Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Ill.

 

3(R) kategorija

1. Rudasparnė efemerėlė – Ephemerella karelica Tiens.

2. Kapnopsis – Capnopsis schilleri Rostock.

3. Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltoni Don.

4. Žaliasis žirgelis – Aeschna viridis Evers.

5. Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

6. Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

7. Kopinis skėriukas – Sphingonotus caerulans L.

8. Besparnis skėriukas –Podisma pedestris L.

9. Kalninė cikada – Cicadetta montana Scop.

10. Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Dej.

11. Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

12. Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

13. Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

14. Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

15. Palinis žvitražygis – Agonum ericeti Panz.

16. Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

17. Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

18. Dvijuostė nendradusė – Graphoderus bilineatus De Geer

19. Keturtaškis maitvabalis – Xylodrepa quadripunctata L.

20. Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

21. Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

22. Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

23. Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma eremita Scop.

24. Marmurinis auksavabalis – Netocia lugubris Herbst

25. Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

26. Ūsuotis dailidė – Ergates faber L.

27. Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus corarius L

28. Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz..

29. Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda.

30. Puošnusis skydinukas – Cassida margaritacea Schall

31. Kalninė apsiuva – Philopotamus montanus Don.

32. Arktinė apsiuva – Apatania zonella L.

33. Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalenoides L.

34. Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

35. Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfn.

36. Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

37. Pietinis perlinukas – Brenthis daphne D. & S.

38. Šiaurinis perlinukas – Clossiana frigga Thnbg.

39. Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang.

40. Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

41. Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

42. Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

43. Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.

44. Kraujalakinis melsvys – Maculinea teleius Bergstr.

45. Taškuotasis melsvys – Maculinea arion L.

46. Gencijoninis melsvys – Maculinea alcon D. & S

47. Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

48. Pušinis melsvys – Pseudophilotes vicrama Moore

49. Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

50. Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

51. Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

52. Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

53. Taškuotoji kerpytė – Endrosa roscida D. & S.

54. Baltamargė meškutė – Arctia vilica L.

55. Rudajuostė meškutė – Ammobiota festiva Hfn.

56. Geltonmargė meškutė – Hyphoraia aulica L.

57. Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

58. Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

59. Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.

60. Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.–S.

61. Vapsvinis stiklasparnis – Synanthedon vespiformis L.

62. Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

63. Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

64. Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

65. Dvinulis pelėdgalvis – Dicycla oo L.

66. Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw.

67. Pajūrinis nendrinukas – Photedes brevilinea Fenn

68. Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

69. Juodamargis pelkinukas – Semiothisa carbonaria Cl.

70. Gelsvasis pelkiasprindis – Aspilates gilvaria D. & S.

71. Blyškusis geltonsprindis – Ennomos quercinaria Hfn.

72. Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Moels

73. Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Pung.

74. Ilgažandis bembiksas – Bembex rostrata L.

75. Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schr.

76. Kopinė smiltvapsvė Podalonia luffii Saund.

77. Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus balticus Alflcen

78. Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

79. Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

80. Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

81. Vankovičiaus melita – Melitta wankowiczi Radosz.

82. Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

83. Tamsiažalė vagabitė – Lasioglossum prasinum Smith

84. Dedešvinė tetralonija – Tetralonia macroglossa Ill.

85. Stepinė kamanė – Bombus pomorum Panz.

86. Didžiaakė kamanė – Bombus confusus Schr.

 

4(I) kategorija

1. Trumparagis lašalas – Brachycercus pallidus Tshern.

2. Reliktinis lašalas – Leocorhaenanthus maximus Joly.

3. Didysis karališkasis laumžirgis –Anax imperator Leach.

4. Mažasis karališkasis laumžirgis – Anax parthenope Selys.

5. Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

6. Pleištinė skėtė – Ophiogomphus cecilia Fourc.

7. Mažoji nehalenija – Nehalenia speciosa Charp.

8. Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.

9. Išdaginis blizgiavabalis – Melanophila acuminata De Geer

10. Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

11. Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

12. Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

13. Pūzrinis skydvabalis – Ostoma feruginea L.

14. Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

15. Kelminis juodvabalis – Uloma culinaris L.

16. Didysis trumpasparnis medkirtis – Necydalis major L.

17. Machaonas – Papilio machaon L.

18. Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

19. Rudaakis satyriukas – Coenonympha hero L.

20. Akiuotasis satyras – Lopinga achine Sc.

21. Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

22. Stepinis melsvys – Polyommatus coridon Poda

23. Baltajuostis melsvys – Aricia eumedon Esp.

24. Raudonsparnė meškutė – Thyria jacobaea L.

25. Sfinksas prozerpina – Proserpinus proserpina Pall.

26. Retasis ratuotasis pelėdgalvis – Ipimorpha contusa Frr.

27. Pilkažalis žvilgūnas – Plusia zosimi Hb.

28. Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.

29. Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Ev.

30. Baltabarzdė andrenosoma – Andrenosoma albibarbe Meig.

31. Juodoji andrenosoma – Andrenosoma atra L.

32. Plaukuotoji pogonota – Pogonota barbata Ztt.

 

Vėžiagyviai

0(Ex) kategorija

1. Pontoporėja – Pontoporeia affinis Lindstrom

 

2(V) kategorija

1. Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis L.

2. Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus

3. Branchypas – Branchypus stagnalis

4. Reliktinė mizidė – Mysis oculata relicta Loven.

 

Dėlės

5(Rs) kategorija

1. Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

Gaubtasėkliai augalai

 

0(Ex) kategorija

1. Plūduriuojantysis agaras – Trapa natans L.

2. Šiaurinė avietė – Rubus arcticus L.

3. Lobelio čemerys – Veratrum lobelianum Bernh.

4. Kaufmano glindė – Pedicularis kauffmannii Pinzger

5. Tankialapė grenlandija – Groenlandia densa (L.) Fourr.

6. Gulsčioji jonažolė – Hypericum humifusum L.

7. Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

8. Pelkinis kardelis – Gladiolus palustris Gaudin

9. Dirvinė mažuolė – Aphanes arvensis L.

10. Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

11. Gelsvasis saidrenis – Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

12. Palaipinė viksva – Carex rhizina Blytt ex Lindblom

 

1(E) kategorija

1. Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

2. Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

3. Trispalvis astras – Aster tripolium L.

4. Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

5. Beržas keružis – Betula nana L.

6. Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

7. Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

8. Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

9. Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

10. Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

11. Gebenė lipikė – Hedera helix L.

12. Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

13. Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

14. Smulkiažiedė gegužraibė – Orchis ustulata L.

15. Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

16. Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

17. Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum–carolinum L.

18. Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

19. Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.

20. Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

21. Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

22. Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

23. Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

24. Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

25. Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

26. Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

27. Griovinė našlaitė – Viola persicifolia Schreb.

28. Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

29. Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L.

30. Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

31. Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

32. Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

33. Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.

34. Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

35. Mažasis plukenis – Najas minor All.

36. Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

37. Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

38. Gelsvasis pūkelis – Gnaphalium luteoalbum L.

39. Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

40. Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

41. Mažalapė saulašarė – Drosera intermedia Hayne

42. Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour

43. Liekninė viksva – Carex davalliana Sm.

44. Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

45. Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

46. Druskinis vikšris – Juncus gerardii Loisel.

47. Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

48. Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

49. Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

 

2(V) kategorija

1. Kalninė arnika – Arnica montana L.

2. Kalninis auksveitis – Seseli annuum L.

3. Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

4. Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

5. Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

6. Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

7. Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

8. Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

9. Menturlapė ežerutė – Hydrilla verticillata (L. f.) Royle

10. Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

11. Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

12. Mažoji gegužraibė – Orchis morio L.

13. Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

14. Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

15. Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

16. Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner

17. Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Ch? tel.

18. Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

19. Iečialapė kalpokė – Scutellaria hastifolia L.

20. Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

21. Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

22. Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

23. Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

24. Kupstinė kūlingė – Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.

25. Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord.

26. Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

27. Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

28. Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

29. Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

30. Paprastoji muskrėslė – Pulicaria vulgaris Gaertn.

31. Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

32. Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritimum L.

33. Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

34. Žalioji plateivė – Coeloglossum viride (L.) Hartm.

35. Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

36. Didysis plukenis – Najas marina L.

37. Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

38. Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

39. Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

40. Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

41. Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte

42. Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

43. Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

44. Siauralapė smiltė – Arenaria saxatilis L.

45. Lieknasis švylys – Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth

46. Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

47. Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

48. Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

49. Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

50. Rėpliojantysis vėdrynas – Ranunculus reptans L.

51. Gauruotoji viksva – Carex tomentosa L.

52. Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

53. Sibirinė visgė – Trisetum sibiricum Rupr.

 

3(R) kategorija

1. Didžioji astrantija – Astrantia major L.

2. Bekotis ąžuolas – Quercus petraea L. ex Liebl.

3. Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

4. Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

5. Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

6. Šakotoji dirsuolė – Bromopsis ramosa (Huds.) Holub

7. Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

8. Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

9. Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

10. Lancetinis dumblialaiškis – Alisma lanceolatum With.

11. Siauralapis dumblialaiškis – Alisma gramineum Lej.

12. Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

13. Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

14. Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

15. Pelkinė guostė – Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

16. Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

17. Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

18. Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

19. Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

20. Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

21. Lanksčioji kartenė – Cardamine flexuosa With.

22. Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

23. Šiurkštusis katilėlis – Campanula cervicaria L.

24. Delavinio kelerija – Koeleria delavignei Czern. ex Domin

25. Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

26. Kryžminė kimbara – Cruciata laevipes Opiz

27. Pavasarinė kimbara – Cruciata glabra (L.) Ehrend.

28. Šiurkščioji kudlė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

29. Nendrinis lendrūnas – Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeller

30. Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

31. Pajūrinis liūnmeldis – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

32. Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumilum (Timm) DC.

33. Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

34. Šerinis meldelis – Isolepis setacea (L.) R. Br.

35. Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

36. Gležnalapė nertis – Ceratophyllum submersum L.

37. Stačioji notra – Stachys recta L.

38. Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

39. Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.

40. Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

41. Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

42. Meinshauzeno plūdė – Potamogeton ×meinshauzenii Juz.

43. Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link

44. Pievinė poavižė – Helictotrichon pratense (L.) Besser

45. Rudeninė praujenė – Callitriche hermaphroditica L.

46. Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

47. Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

48. Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat

49. Skydinis skaistenis – Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

50. Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

51. Blizgantysis snaputis – Geranium lucidum L.

52. Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

53. Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

54. Dirvinė šerardija – Sherardia arvensis L.

55. Pelkinė vandensargė – Zannichellia palustris L.

56. Rudeninis vėlyvis – Colchicum autumnale L.

57. Blizgančioji veronika – Veronica polita Fr.

58. Gebenlapė veronika – Veronica hederifolia L.

59. Krūmelinis vikis – Vicia dumetorum L.

60. Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

61. Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

62. Liūninė viksva – Carex heleonastes Ehrh.

63. Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

64. Protarpinė viksva – Carex distans L.

65. Vakarinė viksva – Carex pseudobrizoides Clavaud

66. Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

67. Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

68. Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

69. Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

 

4(I) kategorija

1. Paprastoji bekmanija – Beckmannia eruciformis (L.) Host

2. Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

3. Aukštoji gegūnė – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

4. Baltijinė gegūnė – Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.

5. Raudonoji gegūnė – Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

6. Rusovo gegūnė – Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub

7. Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

8. Miškinė glažutė – Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.

9. Smulkiažiedė glažutė – Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.

10. Baltijinė kiaulpienė – Taraxacum balticum Dahlst.

11. Melsvavaisė kiaulpienė – Taraxacum lissocarpum (Dahlst.) Dahlst.

12. Švedinė kiaulpienė – Taraxacum suecicum G. E. Haglund

13. Ilguolinė kulkšnė – Astragalus cicer L.

14. Šaltininė menuva – Montia fontana L.

15. Miškinė mėta – Mentha longifolia (L.) Huds.

16. Miškinė monažolė – Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn.

17. Lietuvinė naktižiedė – Silene lithuanica Zapał.

18. Dirvinė nariuotė – Polycnemum arvense L.

19. Aukštoji našlaitė – Viola elatior Fr.

20. Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

21. Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

22. Volfgango putokšlė – Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.

23. Smulkioji seradėlė – Ornithopus perpusillus L.

24. Trumpalapis skiautalūpis – Epipactis purpurata Sm.

25. Miškinė šunažolė – Dactylis polygama Horv.

26. Riestasėklė vandenė – Elatine hydropiper L.

27. Paprastoji vandens lelija – Nymphaea alba L.

28. Ežinė viksva – Carex muricata L.

29. Laibastiebė viksva – Carex ligerica J. Gay

30. Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.

31. Gauruotoji žilė – Senecio congestus (R. Br.) DC.

 

5(Rs) kategoria

1. Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

2. Žalsvažiedė blandis – Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

3. Daugiametė blizgė – Lunaria rediviva L.

4. Meškinis česnakas – Allium ursinum L.

5. Retažiedė miglė – Poa remota Forselles

6. Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

7. Mažoji šimtūnė – Centunculus minimus L.

8. Pelkinė šindra – Peplis portula L.

9. Miškinė varnalėša – Arctium nemorosum Lej.

10. Rudoji viksvuolė – Cyperus fuscus L.

 

Plikasėkliai augalai

0(Ex) kategorija

1. Europinis kukmedis – Taxus baccata L.

 

Sporiniai induočiai

 

0 kategorija

1. Plūduriuojančioji plūstis Salvinia natans (L.) All.

 

1(E) kategorija

1. Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

2. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.

3. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitch.

4. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

5. Ežerinė slepišerė – Isoėtes lacustris L.

6. Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth.

 

2(V) kategorija

1. Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

3(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

2. Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

 

4(I) kategorija

1. Mūrinė kalnarūtė – Asplenium ruta- muraria L.

2. Žalioji kalnarūtė – Asplenum trichomanes-ramosum L.

 

5(Rs) kategorija

1. Statusis atgiris – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

 

Samanos (kerpsamanės)

 

1(E) kategorija

1. Rutės duoja – Leiocolea rutheana (Limpr.) K. Müll.

2. Pearsono lepidozija – Lepidozia pearsonii Spruce

3. Lajelio žvynuotė – Pallavicinia lyelii (Hook) Carruth.

 

2(V) kategorija

1. Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeif.

2. Pelkinė skapanija – Scapania paludicola Loeske et K. Müll. Frieb.

 

3(R) kategorija

1. Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) S. Gray

2. Grandinėlinė cefalozija – Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.

3. Plūduriuojantysis sklenduonis – Ricciocarpos natans (L.) Corda

4. Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.

 

4 (I) kategorija

1. Rausvoji ričija – Riccia canaliculata Hoffm.

2. Hiubenerio ričija – Riccia huebeneriana Lindenb.

3. Lieknoji barzdenė – Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

4. Barzdotoji barzdenė – B. barbata (Schmid. ex Schreb.) Loeske

5. Akytoji stieblapė – Fossombronia foveolata Lindb.

6. Vondračeko stieblapė – F. wondraczekii (Corda) Dum.

7. Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

8. Alpinė skiautenė – Lophozia collaris (Nees) Dumort.

9. Kunzės skiautenė – L. kunzeana (Huebener) Evans

10. Vencelio skiautenė – L. wenzelii (Nees) Steph.

11. Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook) Gott.

12. Glotnioji siūlvaisė – Phaeoceros laevis (L.) Prosk.

13. Trumpoji skapanija – Scapania curta (Mart.) Dumort.

14. Įkirptoji tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.)

 

Lapsamanės (kiminai ir žaliosios samanos)

 

0 (Ex) kategorija

1. Tiesialapė bartramija – Bartramia ithyphylla Brid.

 

1 (E) kategorija

1. Šleicherio brija – Bryum schleicheri Lam. et DC.

2. Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

3. Vingiastiebė dygė – Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.

4. Pataisinė drepanė – Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.

5. Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii C. Müll.

6. Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.

7. Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

8. Tribriaunė mesija – Meesia triquetra (Richter) Aongstr.

9. Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.

10. Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii Ruthe

11. Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

12. Lajelio šepšė – Orthotrichum lyellii Hook. etTayl.

13. Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr

14. Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

15. Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp

16. Brandenburginė versmenė – Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

 

2 (V) kategorija

1. Alavijinė aloina – Aloina aloides (Schultz.) Kindb.

2. Vislioji auksotė – Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. Jens.

3. Plūduriuojančioji bukasnapė – Amblystegium fluviatile (Hedw.) Bruch et Schimp.

4. Rinčiuotoji bukasnapė – Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens.

5. Uolinė ežerė – Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp.

6. Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

7. Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

8. Vandeninis kiminas – Sphagnum inundatum Russow

9. Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

10. Žvilgantysis kiminas – Sphagnum subnitens Russow et Warnst.

11. Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides Hartm.

12. Plunksninė pliusnė – Neckera pennata Hedw.

13. Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

14. Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

 

3 (R) kategorija

1. Siauralapė kemsa – Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.

2. Funko brija – Bryum funckii Schwaegr.

3. Kreivoji drikša – Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

4. Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

5. Garbanotoji dvyndantė – Dicranum spurium Hedw.

6. Riestasis ktenidis – Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

7. Trapioji linkė – Tortella fragilis (Drum.) Limpr.

8. Žalsvoji minkštūnė – Tortula virescens (De Not.) De Not.

9. Vingialapė pažulnutė – Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.

10. Laiboji peikštė – Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.

11. Melsvoji polija – Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

12. Jautrusis raštuotis – Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

13. Šliaužiančioji rumbainė – Callicladium haldanianum (Grev.) Crum.

14. Šukinė skeltadantė – Fissidens dubius P. Beauv.

15. Laiboji teilorija – Tayloria tenuis (Woth.) Schimp.

16. Mažoji tujinutė – Thuidium minutulum (Hedw.) Bruch et al.

17. Dantytoji trupsamanė – Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt.

18. Žalioji tumė – Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

19. Garbanotoji veisija – Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) C. Müll.

20. Mažasis zuikrugis – Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.

 

4 (I) kategorija

1. Pelkinė auksotė – Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

2. Pievinė auksotė – Campylium protensum (Brid.) Kindb.

3. Apskritalapė brija – Bryum cyclophyllum (Hedw.) Schimp.

4. Noltono brija – Bryum knowltonii Barnes

5. Liekninė bukasnapė – Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.

6. Kalkinė didenė – Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

7. Balkšvoji drėgva – Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.

8. Durpyninė dvyndantė – Dicranum leioneuron Kindb.

9. Netikroji gaurūnė Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop.

10. Gražusis kiminas – Sphagnum pulchrum Lindb. ex Braithw.

11. Karpotasis kiminas – Sphagnum papillosum Lindb.

12. Penkiašakis kiminas Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

13. Rusvasis kiminas Sphagnum subfulvum Sjörs.

14. Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. et DC.

15. Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.

16. Ilgakotė mesija – Meesia longiseta Hedw.

17. Pelkinė mesija – Meesia uliginosa Hedw.

18. Garbanotoji pliusnė – Neckera crispa Hedw

19. Rutės pažulnutė – Plagiothecium ruthei Limpr.

20. Brijinė potija – Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.

21. Davalio potija Pottia davalliana (Sm.) C. Jens.

22. Minkštoji purslainė – Hygrohypnum mole (Hedw.)) Loeske

23. Laiboji skeltadantė – Fissidens exilis Hedw.

24. Tiesioji šepšė – Orthotrichum striatum Hedw.

25. Velėninė versmenė – Philonotis cespitosa Jur.

26. Aštrusis zuikrugis – Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

27. Pailgoji žilutė Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix.

 

Dumbliai

 

0 (Ex) kategorija

1. Brauno maurabragis – Chara braunii Gmel.

2. Kurklinis menturdumblis – Nitella batrachosperma (Reichenb.) A. Braun

3. Žalsvasis menturdumblis – Nitella hyalina (DC.) C. Agardh

4. Laibasis menturdumblis – Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.

5. Skaidrusis menturdumblis – Nitella translucens (Pers.) C. Agardh

 

1(E) kategorija

1. Purpurinė bangija – Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh

2. Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Desv. et Lois.

3. Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Fries) Wahlstedt

4. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.

5. Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

6. Plaukinis menturdumblis – Nitella capillaris (Krock.) Gr. et B.-W.

7. Lieknasis menturdumblis – Nitella gracilis (Smith) C. Agardh

8. Atžalinis dumblabragis – Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

9. Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. Müll.) Leonh.

 

2 (V) kategorija

1. Blizgantysis menturdumblis – Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.

 

3(R) kategorija

1. Smailiaviršūnis menturdumblis – Nitella mucronata (A. Braun) Miquel

 

4(I) kategorija

1. Šluotelinis maurabragis – Chara baueri A. Braun

2. Lankstusis menturdumblis – Nitella flexilis (L.) C. Agardh

 

GRYBAI

 

0(Ex) kategorija

1. Stambioji kiškiabudė – Conocybe intrusa (Peck) Sing.

2. Ilgakotė mikrostoma – Microstoma protracta (Fr.) Kanouse

3. Vaistingoji maumpintė – Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. et Pouzar

4. Kopinis mėšlagrybis – Coprinus dunarum Stoll.

5. Togotoji poniabudė – Dictyophora duplicata (Bosc) Fischer

6. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp.

 

1(E) kategorija

1. Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durrieu et Mont.

2. Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

3. Kislusis baravykas – Boletus pulverulentus Opat.

4. Kartusis baravykas – Boletus radicans Pers.: Fr.

5. Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vitt.

6. Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.

7. Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

8. Juosvoji guotė – Hygrocybe ovina (Bull.: Fr.) Kühner

9. Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.

10. Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb.

11. Gyslotoji krempliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire

12. Didysis kuokas – Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray

13. Dubioji laibė – Pseudoomphalina compressipes (Peck) Sing.

14. Auksaspalvis minkštenis – Hapalopilus salmonicolor (Ber. et Curt.) Pouz

15. Kilnioji musmirė – Amanita regalis (Fr.) Michael

16. Juosvasis minkštūnis – Melanoleuca turrita (Fr.) Sing.

17. Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

18. Šuniškoji poniabudė – Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.

19. Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.: Pers.

20. Juosvasis raudonviršis – Leccinum melaneum (Smotl.) Pilat et Dermek

21. Žvynuotasis skiautenis – Panus tigrinus (Bull.: Fr.)

22. Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

 

2(V) kategorija

1. Parazitinis aksombaravykis – Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél.

2. Salierinis baltikas – Tricholoma apium Schaeff.

3. Bačo baltikas – Tricholoma batschii Gulden

4. Žvynuotoji baravykpintė – Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

5. Tuščiakotis baravykenis – Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.

6. Fechtnerio baravykas – Boletus fechtneri Velen.

7. Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.: Fr.

8. Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

9. Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud.

10. Gražioji gijabudė – Entoloma maugeoti (Fr.) Hesler

11. Rusvėjanti guotenė – Hygrocybe ingrata Jens. et Moell.

12. Blyškusis kazlėkas – Suillus placidus (Bon.) Sing.

13. Geltonasis kiškiaausis – Otidea onotica (Pers.: Fr.) Fuckel

14. Dirvinė kriaukliabudė – Hohenbuehelia geogenia (DC: Fr.) Sing.

15. Juosvoji kserulė – Melanoleuca causei Maire

16. Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britz.

17. Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) P. Karst.

18. Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

19. Šakotasis sėdis – Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jülich

20. Kamštinis skylenis – Inonotus dryadeus (Fr.) Murrill

21. Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.: Fr.) Ouél.

22. Medūzgalvė trapiabudė – Psathyrella caput–medusae (Fr.) Konrad et Maubl.

23. Trogo virvuotė – Funalia trogii (Berk. in Trog) Bond. et Sing.

24. Dulkančioji žvaigždėsporė – Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditm. ex S. F. Gray

 

3(R) kategorija

1. Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

2. Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. (sin. Verpa digitaliformis Pers.)

3. Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

4. Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Pers.

5. Melsvoji balteklė – Calocybe ionides (Bull. ex Pers.: Fr.) Donk

6. Tikrinis blizgutis – Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst.

7. Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

8. Melsvoji gijabudė – Entoloma madidum (Fr.) Gill.

9. Purpurinė guotė – Hygrophorus erubescens Fr.: Fr.

10. Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Scop.: Fr.) Quél.

11. Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr

12. Karpotoji kempė – Trametes gibbosa Fr.

13. Raukšlius kopūstgalvis – Sparassis crispa (Wulf.) Fr.

14. Didysis kukurdvelkis – Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk.

15. Krokinis minkštenis – Aurantioporus croceus (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouz.

16. Balsvoji meškabudė – Leucopaxillus alboalutaceus (Moell. et Schff.) Moell.

17. Trispalvė meškabudė – Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh. (L. tricolor (Peck) Kühner)

18. Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sow.: Fr.) Pat.

19. Gelsvarudis pievagrybis – Agaricus augustus Fr.

20. Didysis pievagrybis – Agaricus langei (Moell.) Moell.

21. Pilksvažalis piengrybis – Lactarius blennius Fr.

22. Kislusis piengrybis – Lactarius repraesantaneus Britz.

23. Kurapkinė plutpintė – Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boidin

24. Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst

25. Tikroji raudonpintė – Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst.

26. Rusvoji rusvė – Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordel. (R. truncata (Schaeff.) Sing.)

27. Kuokštinis sėdis – Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray

28. Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophylus (Berk.) Murrill

29. Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla– panis (Jacq.: Fr.) Donk

30. Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.: Fr.) Fr.

31. Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.: Fr.) S. F. Gray

32. Auksaviršė ūmėdė – Russula aurata (With.) Fr.

33. Dvisluoksnis vingiaporis – Xerula biennis (Bull.: Fr.) Sing.

34. Kelminis žalialakštis – Melanophyllum eyrei (Moser) Sing.

35. Nuosėdinė žvynabudė – Lepiota cortinarius J. Lange

36. Juodažvynė žvynabudė – Lepiota hystrix Moell. et J. Lange

37. Rausvarudė žvynabudė – Lepiota fuscovinacea (J. Lange) Moell.

38. Lelijinė žvynabudė – Lepiota lilacea Bres.

39. Balsvoji žvynabudė – Lepiota subalba P. D. Orton

 

4(I) kategorija

1. Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schw.) Sing.

2. Plaušabudinis baltikas – Tricholoma inocyboides Pears.

3. Aitrusis baltikas – Tricholoma ustaloides Romagn.

4. Žalsvadryžis baltikas – Tricholoma viridilutescens Moser

5. Suaugtinė dirvapintė – Albatrellus confluens (Alb. et Schw.: Fr.) Kotl. et Pouzar

6. Meškinis dantūnėlis – Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner

7. Lapinis dantūnėlis – Lentinellus vulpinus (Fr.) Kühner et Maire

8. Mėsingasis dyglutis – Hydnum rufescens Fr.

9. Kislusis elniagrybis – Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

10. Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentarius (Secr.) Gaas et Haller

11. Juosvarudė guotė – Hygrophorus camarophyllus (Alb. et Schw.: Fr.) Dumee

12. Piengrybis grūzdas – Lactarius piperatus (L.: Fr.) S. F. Gray

13. Tiulianių hidnotrija – Hydnotrya tulasnei (Berk. et Broome) Berk. et Broome

14. Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

15. Stambioji karteklė – Gymnopilus spectabilis (Weinm.: Fr.) A. H. Sm.

16. Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens L.: Fr.

17. Pūkuotoji kempė – Trametes pubescens (Schum.: Fr.) Pilat

18. Atskiroji lentarija – Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner

19. Juodkotis mažūnis – Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr.

20. Didžioji meškabudė – Leucopaxillus giganteus (Fr.) Sing.

21. Švytruojančioji minkštapintė – Physisporinus vitreus (Pers.: Fr.) P. Karst.

22. Šlakuotkotis minkštūnis – Melanoleuca verrucipes (Fr.) Sing.

23. Drebulyninis piengrybis – Lactarius controversus (Fr.) Fr.

24. Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.: Fr.) Fr.

25. Geltonasis piengrybis – Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr.

26. Grakščioji postija – Postia floriformis (Quél. in Bres.) Jül.

27. Juodagalvis plaušiažvaigždis – Trichaster melanocephalus Czern.

28. Šveinico rudapintė – Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

29. Skaisčioji raudonpintė – Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

30. Vasarinis raudonviršis – Leccinum decipiens (Sing.) Pilat Dermek

31. Pilkšvarudė stirnabudė – Lepista luscina (Fr.) Sing.

32. Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

33. Dirvinė stirnabudė – Lepista sordida (Fr.) Sing.

34. Kvapusis skiautenis – Panus suavissimus (Fr.) Sing.

35. Baltoji skydabudė – Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) P. Kumm.

36. Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.: Fr.

37. Raukšlėtasis trimitėlis – Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Reid

38. Didžioji tauriabudė – Clitocybe maxima (Fr.) P. Kumm.

39. Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britz. (R. laurocerasa Melzer)

40. Baltoji žvynabudė – Lepiota alba (Bres.) Sacc.

41. Kiunerio žvynabudė – Lepiota kühneri Huijsm.

42. Indijinis žvaigždinas – Geastrum indicum (Klotzsch) St. Rauschert

43. Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.

 

Kerpės

 

0 (Ex) kategorija

1. Išcentrinis kežas – Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale

2. Juostinis plynkežis – Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

3. Akytoji solorina – Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

4. Glotnioji kedenė – Usnea glabrata (Ach.) Vain.

5. Rudoji blakstienė – Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon

6. Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

7. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

8. Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

9. Putlioji šiurė – Cladonia turgida Hoffm.

10. Karpuotoji meškapėdė – Peltigera aphthosa (L.) Willd.

11. Gyslotoji meškapėdė – Peltigera venosa (L.) Hoffm.

12. Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

13. Šiurkštusis taškuotkežis – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

 

1(E) kategorija

1. Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

2. Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

3. Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

4. Ruduojančioji kedenė – Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen

5. Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

6. Kintančioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

7. Latakinis gleivytis – Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks

8. Smulkialakštis juodkežis – Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.

9. Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

10. Plonašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

11. Šiurkščioji kedenė – Usnea scabrata Nyl.

12. Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

13. Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

14. Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

15. Kerpiškasis gleivytis – Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

16. Diskinė plokštkerpė – Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem

17. Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

18. Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

19. Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

20. Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

21. Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.

22. Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

23. Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

 

2(V) kategorija

1. Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg

2. Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat

3. Suodinoji saitakerpė– Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

4. Blyškioji lekanora – Lecanora albella (Pers.) Ach.

5. Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

6. Žvynuotoji meškapėdė – Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)

7. Juodai žaliasis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

8. Baltakraštė artonija – Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.

9. Raukšlėtasis geltonkežis – Flavoparmelia caperata (L.) Hale

10. Raudonvidurė žiauberuotė – Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

11. Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm..

12. Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb

13. Dviguboji artonija – Arthonia didyma Körb.

14. Vyninė artonija – Arthonia vinosa Leight.

 

3(R) kategorija

1. Atsišakojančioji žiovenė – Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell

2. Žalsvoji žiovenė – Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.

3. Lakštuotoji šiurė – Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

4. Samaninis diplošistis – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

5. Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

6. Skylėtoji spuoguotė – Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

7. Baltijinė ramalina – Ramalina baltica Lettau

8. Geografinis rizokarpas – Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

 

4(I) kategorija

1. Glotniašakė kedenė – Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.

2. Nadvorniko laumagaurė – Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

3. Pusapskritė spuoguotė – Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen

4. Gelsvoji spuoguotė – Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon

5. Inkrustuotoji šiurkšta Stereocaulon incrustatum Flörke

6. Velykinė šiurkšta – Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

7. Laplandinė kedenė – Usnea lapponica Vain.

______________