LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETUI PRIKLAUSANČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ PERVEDIMO Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS TVARKOS

 

2003 m. birželio 20 d. Nr. 1K-169

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455), 50 punktu:

1. Nustatau, kad valstybės biudžetui priklausančias įmokas (toliau – įmokos) teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir teritorinės muitinės perveda į Valstybės iždo sąskaitą tokia tvarka ir terminais:

1.1. per darbo dieną pagal mokėjimų pavedimus į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ir teritorinių muitinių sąskaitas pervestos įmokos kitą darbo dieną, grąžinus mokėtojams permokas į valstybės biudžetą pagal jų rašytinius prašymus, bendru mokėjimo pavedimu pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą;

1.2. grynaisiais pinigais (nacionaline valiuta, JAV doleriais ir eurais) per parą muitinės įstaigose sumokėtos įmokos kitą darbo dieną įnešamos į teritorinių muitinių sąskaitas ir dar kitą darbo dieną pagal bendrą mokėjimo pavedimą pervedamos į Valstybės iždo sąskaitas nacionaline arba užsienio valiuta;

1.3. biudžetiniams metams pasibaigus, iki kitų metų sausio 10 dienos įmokos pervedamos į Valstybės iždo sąskaitą atskiru mokėjimo pavedimu su žyma „Už praėjusius metus“.

2. Nustatau, kad gyventojų pajamų mokesčio dalį, skiriamą savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, kuri lieka atskaičius atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintas gyventojų pajamų mokesčio į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą ir į valstybės ir savivaldybių biudžetus dalis, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos kitą darbo dieną perveda į atskirą Valstybės iždo sąskaitą. Biudžetiniams metams pasibaigus, įmokų likutis pervedamas atskiru mokėjimo pavedimu su žyma „Už praėjusius metus“.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 246 „Dėl muitinės įstaigose surinktų mokesčių pervedimo į Valstybės iždą ir apyskaitų teikimo“ (Žin., 2000, Nr. 83-2526);

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 186 „Dėl priedo „Pažyma apie nepriemokas ir atidėtus mokėjimus“ patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl muitinės įstaigose surinktų mokesčių pervedimo į Valstybės iždą ir apyskaitų teikimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2006).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ