KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS Generalinio direktoriaus

Į s a k y m a s

 

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 1995 M. balandžio 6 D. ĮSAKYMO Nr. 94 „dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 14 d. Nr. V-616

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“:

1.1. įrašau 3.2 punkte vietoj žodžių ir skaičių „specialistui, turinčiam aukštąjį kūno kultūros ir sporto pedagogo išsilavinimą ir 1–2 metų“ žodžius „treneriui, turinčiam ne mažesnę, kaip vienų metų“;

1.2. pripažįstu netekusiu galio 3.15 punktą;

1.3. papildau šiuo 4.8.3 punktu:

4.8.3. treneris kategorijos galiojimo laikotarpiu netobulino savo kvalifikacijos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

_________________