LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. kovo 10 d. Nr. XI-187

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2004, Nr. 170-6236)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Užsienio reikalų ministerijos kolegija (toliau – Kolegija) yra užsienio reikalų ministro patariamoji institucija. Kolegijai vadovauja, jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia klausimus Kolegijai svarstyti. Į Kolegiją pagal pareigas įeina užsienio reikalų ministras, užsienio reikalų viceministrai, ministerijos kancleris, departamentų direktoriai. Užsienio reikalų ministras į Kolegiją gali paskirti ir kitus diplomatus. Į Kolegijos posėdžius kviečiamas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________