LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. rugsėjo 29 d. Nr. X-359

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2001, Nr. 62-2233; 2002, Nr. 95-4086)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

4 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius „arba perregistravimą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) licencijos (leidimo) verstis licencijuojama veikla išdavimą;“.

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka, vaikai, kuriems nustatyta globa ir rūpyba, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose asmenys, vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I bei II grupių invalidai), asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir invalidumo lygis), – už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________