INTAS – TARPTAUTINĖ ASOCIACIJA BENDRADARBIAVIMUI SU NAUJŲ NEPRIKLAUSOMŲ BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALSTYBIŲ MOKSLININKAIS SKATINTI

 

STATUTAS*

 

INTAS statutas priimtas 1993 m. gegužės 5 d. (Moniteur belge priedas, 1993 12 09, p. 9581), pataisytas 1994 m. gruodžio 9 d. Generalinės asamblėjos sprendimu (GA-99 rev. l; Moniteur belge priedas, 1995 10 19, p.9557) 1995 m. lapkričio 14 d. (GA-154/1; Moniteur belge priedas, 1996 08 01, p. 9891); 1996 m. lapkričio 12 d. (GA-2l5, Moniteur belge priedas, 1997 06 26, p. 5406), 1997 m. sausio 31 d. (GA-223) ir 1998 m. lapkričio 20 d.

 

1 straipsnis. Statusas, pavadinimas, trukmė ir buveinė

1. Šiuo dokumentu yra sukuriama tarptautinė ne pelno asociacija, skirta bendradarbiavimui su naujų nepriklausomų buvusios Sovietų Sąjungos valstybių (toliau – „naujos nepriklausomos valstybės“) mokslininkais skatinti, siekiant išsaugoti šių šalių mokslinį potencialą.

2. Naujos nepriklausomos valstybės yra Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina ir Uzbekistanas.

3. Asociacijos pavadinimas yra „INTAS – Tarptautinė asociacija bendradarbiavimui su naujų nepriklausomų buvusios Sovietų Sąjungos valstybių mokslininkais skatinti“, santrumpa INTAS (toliau – „INTAS“).

4. INTAS yra įkuriama veiklos laikotarpiui iki 2002 m. gruodžio 31 d. Baigiantis veiklos laikotarpiui ir įvertinus INTAS veiklos rezultatus, INTAS nariai, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, vienbalsiai nuspręs dėl INTAS ateities.

5. INTAS būstinė yra Avenue des Arts 58, 1000 Briuselis, Belgija. Būstinė Generalinės asamblėjos sprendimu, paskelbtu Moniteur belge priede tą mėnesį, kai buvo priimtas sprendimas, gali būti perkelta į bet kurią kitą Briuselio vietą.

6. INTAS veiklą reglamentuoja 1919 m. spalio 25 d. Belgijos įstatymas, pakeistas 1954 m. gruodžio 6 d. įstatymu. INTAS nėra Europos Bendrijos agentūra ir kaip tokia neveiks.

 

2 straipsnis. INTAS tikslai

1. INTAS tikslai yra tarptautinėmis pastangomis skatinti:

naujose nepriklausomose valstybėse mokslinius tyrimus kaip esminį socialinės ir ekonominės pažangos bei demokratijos stiprinimo veiksnį

ir šių šalių mokslininkų bei tarptautinės mokslo bendruomenės bendradarbiavimą mokslo srityje.

2. INTAS lėšos turi būti naudojamos tik šiame straipsnyje išdėstytiems tikslams siekti.

3. INTAS susilaiko nuo karinių tyrimų vykdymo bei nuo bet kokios politinės ir komercinės veiklos.

 

3 straipsnis. INTAS veikla

1. INTAS vykdo ir prižiūri tokią veiklą:

a) skiria lėšas tyrimų projektams, kuriuos bendrai vykdo naujų nepriklausomų valstybių mokslininkų grupės ir INTAS nariai; lėšos pirmiausia turi būti skirtos naujų nepriklausomų valstybių mokslininkų kolektyvams;

b) skiria stipendijas siekiant, kad mokslo darbuotojai daugiau keliautų po naujas nepriklausomas valstybes;

c) organizuoja ir (arba) remia mokslinius renginius ir seminarus bei palengvina naudojimąsi moksline informacija;

d) remia naujų nepriklausomų valstybių ir tarptautinės mokslininkų bendruomenės institucijų bei mokslininkų tinklus;

e) palengvina mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir panaudojimą;

f) kitą veiklą, būtiną INTAS tikslams siekti.

2. Vykdydama šią veiklą, INTAS teikia prioritetą numatytų tyrimų mokslinei vertei ir jų tarptautiniam mastui, atsižvelgdama į visas INTAS narių vykdomos veiklos rūšis.

 

4 straipsnis. Narystė

1. INTAS sudaro Europos Bendrija ir kitos šalys, nacionalinės ar tarptautinės ne pelno organizacijos, priimtos į narius pagal šio straipsnio nuostatas (toliau – „INTAS nariai“).

2. Šiuo metu INTAS nariais yra Europos Bendrija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Izraelis, Liuksemburgas, Olandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.

3. Bet kuri suinteresuota šalis, nacionalinė ar tarptautinė ne pelno organizacija gali kreiptis prašydama priimti ją nare, jei ji į INTAS biudžetą yra numačiusi sumokėti pakankamas sumas. INTAS Generalinė asamblėja INTAS nariams vienbalsiai nusprendus po pasitarimo nutaria, ar į INTAS narius priimti tuos, kurie to pageidauja, ypač atsižvelgdama į jų finansinės paramos dydį INTAS veiklai.

4. Narystė prarandama esant tokioms aplinkybėms:

a) išstojant, prieš du mėnesius įteikiant raštišką pareiškimą;

b) pašalinant, kai INTAS Generalinė asamblėja dviejų trečdalių narių dauguma balsuoja už tai ir nurodo veiką, dėl kurios INTAS tikslams gali būti padaryta materialinė ar moralinė žala.

 

5 straipsnis. INTAS organai INTAS organai yra:

- Generalinė asamblėja

- Sekretoriatas

- Mokslininkų taryba.

 

6 straipsnis. Generalinė asamblėja

1. Generalinė asamblėja atsako už bendrą INTAS politiką vykdant ir realizuojant jos veiklą.

2. Generalinę asamblėją sudaro INTAS narių atstovai. Kiekvienas INTAS narys paskiria po du asmenis būti Generalinės asamblėjos nariais.

3. Generalinės asamblėjos nariai vienerių metų kadencijai renka pirmininką ir du vicepirmininkus. Generalinei asamblėjai paprastai pirmininkauja Europos Bendrijai atstovaujanti Europos Komisija. Generalinės asamblėjos posėdžiams pirmininkauja pirmininkas (-ė) arba, jam (-jai) nesant, – vienas iš vicepirmininkų.

4. Generalinė asamblėja posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus. Pirmininko arba ne mažiau kaip vieno penktadalio Generalinės asamblėjos narių prašymu prireikus gali būti kviečiami neeiliniai posėdžiai. Paprastai bent prieš trisdešimt dienų paštu, faksu ar kitu būdu nariams turi būti nusiųstas raštiškas pranešimas apie posėdį.

5. Generalinės asamblėjos pareigos ir teisės, neskaitant tų, kurios yra apibrėžtos kitur, yra tokios:

a) peržiūrėti ir atitinkamai keisti politiką bei tvirtinti INTAS procedūras;

b) tvirtinti veiklos planą ir kiekvienų fiskalinių metų biudžeto projektą, įskaitant pataisymus ir pajamų šaltinius;

c) tvirtinti metinę veiklos ataskaitą ir kiekvienų baigtų fiskalinių metų finansinę ataskaitą;

d) priimti sprendimus dėl prioritetinių mokslinių tyrimų sričių ir INTAS vykdomos veiklos, atsižvelgiant į Mokslininkų tarybos rekomendacijas ir kitas INTAS narių vykdomos veiklos rūšis;

e) priimti sprendimus dėl pasiūlytų projektų; sprendimai turėtų būti priimti tik esant palankiai Mokslininkų tarybos nuomonei;

f) spręsti dėl naujų INTAS narių priėmimo;

g) atsižvelgiant į Mokslininkų tarybos rekomendacijas INTAS narių teikimu skirti ir atleisti Mokslininkų tarybos narius;

h) atsižvelgiant į Mokslininkų tarybos rekomendacijas parengti nepriklausomos ekspertizės planą veiklos laimėjimams ir valdymo efektyvumui vertinti;

i) skirti ir atleisti vieną auditorių pagal 9 straipsnio reikalavimus; ir

j) svarstyti ir tvirtinti kitus esminius klausimus, susijusius su INTAS veiklos rūšių valdymu.

6. Sprendimai paprastai yra priimami dviejų trečdalių balsų dauguma, tarp kurių turi būti ir Europos Komisijos pateiktas Europos Bendrijos balsas. Išimties tvarka INTAS nariai vienbalsiai priima sprendimus dėl:

- naujų INTAS narių priėmimo pagal 4 straipsnio 3 dalį;

- biudžeto klausimų pagal šio straipsnio 5 dalies b punktą;

- INTAS ateities pagal 1 straipsnio 4 dalį;

- statuto pakeitimų pagal 12 straipsnio 1 dalį;

- INTAS likvidavimo pagal 12 straipsnio 1 dalį;

- bet kokio turto, likusio po INTAS likvidavimo pagal 12 straipsnio 3 dalį.

Kad būtų kvorumas, reikia, kad posėdžiuose būtų atstovaujami du trečdaliai INTAS narių. Generalinės asamblėjos nariai savo balsavimo teisę gali perduoti savo atitinkamiems patikėtiniams, esantiems INTAS nariais, paštu, faksu ar kitu būdu prieš Generalinės asamblėjos posėdį INTAS pateikdami raštišką pranešimą. Posėdžio pirmininkas taip pat turi balso teisę.

7. Priimant sprendimus kiekvienas INTAS narys turi vieną balsą.

 

7 straipsnis. Sekretoriatas

1. Sekretoriatas atsako už bendrą INTAS administravimą. Jis užtikrina, kad kiekvienas priimtas sprendimas atitiktų INTAS tikslus ir interesus.

2. Sekretoriatą sudaro Sekretorius ir pagalbinis personalas, o jį išlaiko Europos Bendrijų Komisija, atsižvelgdama į atsakingų už biudžetą Europos Bendrijos padalinių sprendimus.

3. Kandidatą į sekretorius siūlo Europos Komisija, o skiria ir atleidžia – Generalinė asamblėja.

4. Sekretorius duoda leidimą visoms išmokoms ir atstovauja INTAS teisme bei sprendžiant kitus teisinius klausimus. Išmokos atliekamos atsižvelgiant į atskirų veiklos rūšių atitinkamus numatytus grynųjų pinigų srautus.

5. Sekretorius prižiūri Sekretoriato darbą ir atsako, kad INTAS veikla atitiktų Generalinės asamblėjos ir Mokslininkų tarybos sprendimus pagal jų pareigas ir teises.

6. Be kitur apibrėžtų pareigų, Sekretoriatas dar turi:

- ruošti veiklos planą, taip pat ir kiekvienų fiskalinių metų biudžeto projektą, įskaitant pataisas ir lėšų šaltinius;

- ruošti metinės veiklos ataskaitą ir kiekvienų užbaigtų fiskalinių metų finansinę ataskaitą;

- užtikrinti ryšius su INTAS nariais;

- rengti Generalinės asamblėjos posėdžių dienotvarkę;

- teikti Generalinei asamblėjai tvirtinti INTAS procedūras, procedūrų pataisas ir politiką;

- aprūpinti Generalinę asamblėją ir Mokslininkų tarybą pagrindiniais dokumentais ir teikti logistinę pagalbą;

- tarpininkauti teikiant paraiškas tyrimų projektams, stipendijoms, renginiams, seminarams bei tinklams;

- atsakyti už visus vertinimo procedūrų administracinius aspektus, t. y.:

- Mokslininkų tarybos nurodymu atitinkamiems ekspertams siųsti projektų pasiūlymus,

- organizuoti įvairius Vertinimo komitetų posėdžius ir jų ataskaitas teikti Mokslininkų tarybai,

- Mokslininkų tarybos posėdžius organizuoti nustatytu laiku ir vertinimo procedūrų rezultatus pranešti projektų autoriams.

 

8 straipsnis. Mokslininku taryba

1. Mokslininkų tarybą sudaro ne daugiau kaip keturiasdešimt narių, kurie yra visų INTAS šalių narių mokslininkai, taip pat naujų nepriklausomų valstybių mokslininkai. Generalinė asamblėja Tarybos narius skiria trejų metų kadencijai. INTAS narių mokslininkų organizacijos dalyvauja skiriant narius.

2. Mokslininkų taryba svarsto mokslo klausimus, susijusius su INTAS veikla.

3. Tarybos nariai iš savo narių renka pirmininką ir vicepirmininką.

4. Eilinius posėdžius pirmininkas kviečia ne rečiau kaip du kartus per metus, o prireikus gali kviesti ir neeilinius posėdžius. Paprastai bent prieš trisdešimt dienų iki posėdžio paštu, faksu ar kitu būdu nariai turi gauti raštišką pranešimą apie posėdį.

5. Be kitur apibrėžtų Mokslininkų tarybos teisių ir pareigų, Mokslininkų taryba dar turi:

a) Generalinei asamblėjai rekomenduoti sprendimus, susijusius su paraiškų peržiūrėjimu ir laimėtojų atranka (vertinimo sistema, vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, apdovanojimų dydis ir gavimo būdai, kt.);

b) svarstyti klausimus, susijusius su mokslinių tyrimų sritimis, ir Generalinei asamblėjai teikti tvirtinti prioritetinių mokslinių tyrimų sričių sąrašą;

c) vertinti veiklos mokslinius laimėjimus ir atitinkamai patarti Generalinei asamblėjai;

d) Generalinei asamblėjai teikti rekomendacijas dėl Tarybos narių skyrimo ir atleidimo.

6. Mokslininkų taryba, peržiūrėdama paraiškas ir atrinkdama laimėtojus, sprendžia dėl Vertinimo komitetų steigimo, šių komitetų pareigų ir teisių. Vertinimo komitetai dirba vadovaujant Mokslininkų tarybai ir jai atsiskaito.

7. Kad būtų kvorumas, reikia, kad Mokslininkų tarybos posėdyje dalyvautų du trečdaliai jos narių, ir visi balsuotini sprendimai posėdyje turi būti priimti dviem trečdaliais dalyvaujančių balsų.

 

9 straipsnis. Auditoriai

1. Du nepriklausomi auditoriai atlieka INTAS veiklos ir finansinės padėties a posteriori vidinį auditą ir kartu teikia ataskaitas Generalinei asamblėjai.

2. Vieną auditorių skiria Europos Bendrijų Komisija, o kitą – Generalinė asamblėja. Šias pareigas jie eis iki 2002 m. gruodžio 31 d.

3. Atitinkamos institucijos gali kontroliuoti, kaip naudojamas INTAS narių finansinis įnašas, prireikus atlieka tyrimus vietoje. Atitinkami Komisijos departamentai ir Europos audito rūmai kontroliuoja, kaip naudojamas Bendrijos įnašas.

 

10 straipsnis. Lėšos ir sąskaitos

1. INTAS lėšas sudaro:

- visi įnašai ir (arba) Europos Bendrijos parama, suteikta pagal jos biudžetines ir teisines procedūras;

- papildomi savanoriški įnašai ir(arba) Europos Sąjungos valstybių narių bei INTAS narių, kurie susiję su Europos Bendrijos atitinkama konkrečia mokslinių tyrimų, technologijų plėtros bei demonstravimo programa, finansiškai padedančių ją įgyvendinti, parama;

- kitų INTAS narių įnašai ir (arba) parama;

- fizinių ir juridinių asmenų subsidijos, dovanos ir finansinė parama Generalinei asamblėjai pritarus.

2. Įprastas sąskaitas tvarko Sekretoriatas, nurodydamas įplaukas, išmokas ir turimų lėšų panaudojimo būdus.

 

11 straipsnis. Fiskaliniai metai

INTAS fiskaliniai metai prasideda kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

 

12 straipsnis. Statuto pakeitimai ir likvidavimas

1. Atsižvelgiant į 1919 m. spalio 25 d. įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, kiekvienas siūlymas pataisyti statutą ar likviduoti INTAS turi būti priimtas Generalinėje asamblėjoje INTAS narių vienbalsiu sprendimu, gavus INTAS nario siūlymą.

2. Generalinės asamblėjos pirmininkas bent prieš mėnesį turi informuoti INTAS narius apie siūlymą ir posėdžio, kuriame turi būti priimtas sprendimas dėl siūlymo, datą.

3. Jei apmokėjus visas likviduojamos INTAS skolas ir įsipareigojimus lieka koks nors turtas, jis tvarkomas remiantis Generalinės asamblėjos sprendimu, kurį vienbalsiai priėmė INTAS nariai, ir laikantis INTAS tikslų.

4. Statuto pakeitimai įsigalios tik po to, kai jie bus patvirtinti Karališkuoju Dekretu ir paskelbti pagal 1919 m. spalio 25 d. įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

 

13 straipsnis. Reglamentas

INTAS darbo tvarkos reglamentą parengia Sekretoriatas, o tvirtina – Generalinė asamblėja.

 

14 straipsnis. Statuto aiškinimas

Tik prancūzų kalba tekstas, paskelbtas Moniteur belge, yra autentiškas.

 

15 straipsnis. Pataisyto statuto tvirtinimas

Šis pataisytas statutas buvo priimtas Briuselyje 1998 m. lapkričio 20 d.

______________

 * Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2001 m. birželio 1 d.