LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. kovo 4 d. Nr. 4-121

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Išorinės reklamos įrengimo tipines taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 104-3305; 2005, Nr. 97-3683; 2008, Nr. 70-2667):

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.

1.2. Išdėstau 7.2 punktą taip:

7.2. keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę; gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams;“.

1.3. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitų projektavimą, statybą ir teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis. Reklaminis įrenginys turi būti saugus, derėti prie kraštovaizdžio ir nekenkti aplinkai.“

1.4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą, savivaldybės administracijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba naudodamasis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema šio centro portale www.verslovartai.lt, turi pateikti:

13.1. savivaldybės institucijos nustatytos formos paraišką;

13.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;

13.3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

13.4. išorinės reklamos įrengimo projektą. Įrengimo projektą sudaro: reklaminio įrenginio projektas (kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio), išorinės reklamos laikiklių, tvirtinimo mazgų brėžiniai (kai išorinė reklama tvirtinama ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės), išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas (kai įrengiama iškaba), išorinės reklamos pateikimo plotas, išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas ir pan);

13.5. kitus savivaldybės institucijų nustatytus dokumentus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. kovo 15 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius Kreivys