VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 13 d. Nr. VA-43

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (Žin., 2004, Nr. 180-6689; 2005, Nr. 79-2884, Nr. 143-5215; 2006, Nr. 77-3051, Nr. 139-5329; 2009, Nr. 81-3398) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO

(ĮSKAITYMO)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu bei siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) procesą:

T v i r t i n u pridedamas:

1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles.

2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą.

3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formą.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija)

 

MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų (toliau – mokestis) permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių apskaitos, susijusios su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas), kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

informacinė sistema – Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau – MAIS), e.VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritis „Mano VMI“ (toliau – „Mano VMI“);

mokesčių mokėtojo savivaldybė – savivaldybė, kurios teritorijoje registruota mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta;

vietos mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiklos teritorijoje yra Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas mokesčių mokėtojas.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 (Žin., 2005, Nr. 1-10; 2011, Nr. 59-2841, toliau – Įskaitymo taisyklės),vartojamas sąvokas.

5. Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti, išskyrus atvejus, kai:

5.1. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) permokėtomis mokesčio sumomis dengiamos to neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokestinės nepriemokos ir įskaitomi mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs,

5.2. likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms nepriemokoms padengti ir/ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti,

5.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su FR0781 formos Prašymu grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (toliau – Prašymas), patvirtintu šiuo įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, vietos mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2005, Nr. 152-5631; 2010, Nr. 13-665) 1 priede,

5.4. pagal bendrą jungtinės nuosavybės teisę arba pagal bendrą dalinės nuosavybės teisę priklausančio turto vieno iš savininkų sumokėta mokesčio suma įskaitoma to turto mokesčio prievolei, suformuotai kito savininko vardu, padengti,

5.5. fizinis asmuo baudžiamojoje byloje atlygina juridiniam asmeniui padarytą žalą, t. y. sumoka juridiniam asmeniui priskaičiuotus mokesčius ir su jais susijusias sumas,

5.6. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 (Žin., 2002, Nr. 22-841; 2004, Nr. 82-2967), nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau – perimtos mokestinės nepriemokos).

6. Mokestį išskaičiuojančio asmens permokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos, išskyrus klaidingai sumokėtas sumas, gali būti įskaitomos tik gyventojų pajamų mokesčiui bei su juo susijusioms sumoms padengti ir tik tuo atveju, jeigu jos nesusidarė dėl per daug išskaityto gyventojų pajamų mokesčio.

7. Mokesčių mokėtojo mokesčių permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos Valstybinio socialinio draudimo įmokos, o Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės. Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.

8. Neįskaityta mokesčio permoka/skirtumas (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir/ar neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

9. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka (skirtumas):

9.1. įskaitoma:

9.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka,

9.1.2. muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 (Žin., 2004, Nr. 174-6469; 2009, Nr. 35-1371), nustatyta tvarka,

9.2. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas),

9.3. grąžinama:

9.3.1. kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką,

9.3.2. mokesčių administratoriaus iniciatyva.

 

II. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PATEIKIMAS

 

10. Prašymas teikiamas vietos mokesčių administratoriui tais atvejais, kai norima:

10.1. VMI administruojamų mokesčių permoka (skirtumu) įskaityti:

10.1.1. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti mokestines nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas. Tai yra, atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės,

10.1.2. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir/ar padengti mokestines nepriemokas,

10.1.3. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas,

10.2. VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti,

10.3. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos),

10.4. kad būtų grąžinta VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių permoka (skirtumas),

10.5. kad būtų grąžintos įpėdiniams palikėjo permokėtos mokesčių sumos,

10.6. kad būtų grąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškoti mokesčiai ir su jais susijusios sumos,

10.7. kad būtų grąžintos VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per didelės ar klaidingai sumokėtos mokesčių ir įmokų sumos.

11. Šis Prašymas nenaudojamas, kai teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma, arba prašant grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas.

12. Prašymas gali būti teikiamas:

12.1. raštu (betarpiškai įteikiamas vietos mokesčių administratoriaus tarnautojui ar darbuotojui, ar atsiunčiamas paštu),

12.2. elektroniniu būdu, prisijungus prie „Mano VMI“ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka.

13. Mokesčių mokėtojo raštu ar elektroniniu būdu pateiktas Prašymas registruojamas ir patikrinamas pagal VMI prie FM informacinėje sistemoje esančius duomenis, siekiant nustatyti jame esančios informacijos teisingumą VMI prie FM nustatyta tvarka.

14. Jei mokesčių mokėtojas pateikia rašytinį Prašymą betarpiškai vietos mokesčių administratoriui ar atsiunčia paštu, tuomet vietos mokesčių administratorius nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas betarpiškai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo VMI nurodytu adresu išsiunčia (jei Prašymas gautas paštu) spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodytas priėmusio Prašymą VMI padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – darbuotojas) priėmusio Prašymą, vardas, pavardė, pareigos, o prireikus – kita reikiama informacija. Tačiau, jei VMI informacinėje sistemoje yra mokesčių mokėtojo kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ( elektroninio pašto adresas), tuomet informacinis pranešimas apie Prašymo priėmimą ir jo nagrinėjimo būseną siunčiamas informacinio ryšio priemonėmis.

Pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per „Mano VMI“ mokesčių mokėtojas informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo būseną elektroniniu pranešimu „Mano VMI“ vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

15. Prašymo gavimo data laikoma:

15.1. kai Prašymas įteikiamas betarpiškai vietos mokesčių administratoriui – jo įteikimo diena,

15.2. kai Prašymas išsiųstas paštu – pašto spaudo data,

15.3. kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu jo pateikimo data užfiksuota „Mano VMI“ programinėmis priemonėmis.

16. Kartu su Prašymu turi būti pateikiami Prašymo išnagrinėjimui reikalingi dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas.

Prašymo nagrinėjimui reikalingų dokumentų ir/ar duomenų pateikti neprivaloma, jei Prašymą nagrinėjantis mokesčių administratorius gali gauti visą su Prašymo nagrinėjimu susijusią informaciją iš VMI informacinėje sistemoje turimų duomenų ar struktūrinių padalinių ir kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų.

17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, ar nustatoma, kad mokesčių mokėtojas yra nepateikęs jam privalomų teikti mokesčių deklaracijų ar kitų dokumentų, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas, taip pat trūksta duomenų sprendimą priimti, mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu / elektroninio pašto adresu, ar per „Mano VMI“ išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma, kokie duomenys/dokumentai turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti duomenys/dokumentai) arba nurodoma, kad Prašymas nebus nagrinėjamas ir priežastys.

18. Per pranešime nurodytą laiką mokesčių mokėtojui nepateikus reikalaujamų dokumentų/duomenų Prašymas paliekamas nenagrinėtas. Informacinėje sistemoje pažymima, dėl kokių priežasčių Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai, turimais pateikėjo kontaktais informacinėje sistemoje, informuojamas mokesčių mokėtojas.

Prašymas nenagrinėjamas ir tuo atveju, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio asmens.

 

III. RAŠYTINIO PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS

 

19. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), pildo atskirus Prašymus.

20. Prašymas pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir/ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių.

21. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), Prašymo pavadinimo laukelyje po žodžio „GRĄŽINTI“ esantį langelį pažymi „X“ simboliu, o pageidaujantis įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), po žodžio „ĮSKAITYTI“ esantį langelį pažymi „X“ simboliu.

Jei mokesčių mokėtojas nori ir susigrąžinti, ir įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), abu esančius langelius pažymi „X“ simboliu.

22. Prašymo 1 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartotinai užpildomas visuose Prašymo lapų 1 laukeliuose:

22.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba,

22.2. fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas arba,

22.3. užsienio valstybės piliečio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

23. Užsienio asmuo, neregistruotas Mokesčių mokėtojų registre, Prašymo 2 laukelyje įrašo „X“ simbolį.

24. Prašymo 3 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.

25. Prašymo 4 laukelyje nurodomas Mokesčių mokėtojų registre ir/ar Gyventojų registre juridinio asmens įregistruotas adresas korespondenciją gauti ar buveinės (biuro) adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

Jei Prašyme nurodyti registriniai duomenys nesutinka su VMI prie FM informacinėje sistemoje turimais duomenimis, tai mokesčių mokėtojas turėtų juos patikslinti vadovaujantis MAĮ 46 straipsnio nuostatomis.

26. Prašymo 5 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo savivaldybės kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formos priede, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas.

27. Prašymo 6 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, telefono ar fakso kodas ir numeris, jei mokesčių mokėtojas šiomis ryšio priemonėmis disponuoja.

28. Prašymo 7 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi.

29. Prašymo 8 laukelyje įrašoma Prašymo pildymo data.

30. Prašymo 9 laukelyje įrašomas Prašymo registracijos numeris pagal Prašymą pildančio mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

31. Prašymo 10 laukelyje įrašoma mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formos priede „Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo/įskaitymo atvejis nenumatytas Prašymo formos priede, nurodomas kitos priežasties numeris, t. y. „20“.

Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 2–3 ir 5 dalių nuostatas, 10 laukelyje privaloma nurodyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“.

32. Prašymo 11 laukeliuose nurodomi mokestiniai laikotarpiai, kuriais pagal skirtingas grąžinimo (įskaitymo) priežastis susidarė prašomas grąžinti (įskaityti) tuo pačiu įmokos kodu sumokėtos mokesčių permokos (skirtumai), arba įrašoma atlikto mokėjimo data.

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) klaidingai pervestą sumą, nedeklaruojamo mokesčio permoką arba VMI neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą, dalyse „nuo“ ir „iki“ nurodoma ta pati sumokėjimą patvirtinančio dokumento data.

33. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) nedeklaruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, VMI neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą bei į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas įmokas, 12 laukelyje nurodomas mokėjimo dokumento numeris.

34. Prašymo 13 laukelyje įrašomos pagal nurodytą pagrindą ir nurodytu mokestiniu laikotarpiu susidariusios mokesčio permokos (skirtumo) sumos, kurias (visą ar jų dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba 33 punkte nurodytų įmokų grąžintinos (įskaitytinos) sumos.

35. 14 laukelyje nurodomas mokesčio įmokos kodas. Įmokų kodai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2011, Nr. 55-2686).

Jeigu mokestis, kurio permoką prašoma grąžinti, buvo sumokėtas į kitos, ne mokesčių mokėtojo, savivaldybės biudžetą, šiame laukelyje turi būti nurodomas penkiaženklis mokesčio įmokos kodas, kurio paskutiniai du skaičiai atitinka tos savivaldybės kodą.

36. Jei Prašymo 10 laukelyje įrašytas permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas Nr. 19 („Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma“), tai Prašymo 15 laukelyje nurodomas palikėjo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, o Prašymo 18 laukelyje įrašomi žodžiai „Paveldėjimo dokumentai“. Tokiu atveju teikiant Prašymą turi būti pateikti ir paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai.

37. Kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas per dideles mokesčių sumas ar kitas įmokas, 16 laukelyje nurodomas VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris.

Jeigu įmoka buvo sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 16 laukelio pildyti nereikia.

38. 17 laukelyje įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename 13 laukelyje.

39. Kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą pagal Taisyklių 16 punkto nuostatas. Jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje bei Prašymo 19 laukelyje įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių.

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą 18 ir 19 laukeliuose duomenų apie sumokėjimą patvirtinantį dokumentą nurodyti nereikia, kadangi šie duomenys yra nurodomi Prašymo 11,12,13 laukeliuose.

40. Prašymo „įskaityti“ dalyje:

40.1. Prašymo 20 laukelyje – permokos (skirtumo) suma ar sumokėta įmoka prašomos padengti mokėjimo prievolės įmokos kodas, arba VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos kodas.

Jei prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, muitinės administruojamų mokesčių įmokos kodo nurodyti neprivaloma,

40.2. kai Taisyklių 5.1–5.6 punktuose nurodytais atvejais mokesčio permoka prašoma įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti, Prašymo 21 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, kuriam norima įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas, arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris (kodas), nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente,

40.3. Prašymo 22 laukelis pažymimas X simboliu, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje,

40.4. Prašymo 23 laukelyje – įmokai padengti įskaitytina suma,

40.5. 24 laukelyje įrašoma visa prašoma įskaityti suma, t. y. įrašoma 23 laukelių bendra suma. Prašymo 24 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma įskaityti suma įrašyta tik viename 23 laukelyje.

41. Prašymo „grąžinti“ dalyje:

41.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti Permokos (skirtumo) suma arba sumokėtos kitos įmokos prašoma grąžinti suma, Prašymo 25 laukelyje nurodoma: grąžintinos sumos gavėjas – gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, 26 laukelyje – gavėjo identifikacinis numeris (kodas), 29 laukelyje – jo banko sąskaita. Sąskaita turi būti nurodoma IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu, 30 laukelyje – banko kodas. Tačiau, jei grąžinama į sąskaitą, esančią užsienio banke, 30 laukelyje turi būti nurodytas banko SWIFT(BIC) kodas (banko identifikacijos numeris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams), 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma Lietuvos nacionaline valiuta, 28 laukelyje – nurodomas sąskaitos banke raidinis valiutos kodas (pavadinimas), 31 laukelyje – banko pavadinimas ir 32 laukelyje – banko adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje),

41.2. jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, pildoma: Prašymo 25 laukelyje kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, 26 – kito gavėjo kodas, 27 – kitam gavėjui pervedama suma, 28 – sąskaitos valiutos kodas, 29 – jo banko sąskaita IBAN formatu, 30 – banko kodas SWIFT (BIC) (jei grąžinama į sąskaitą esančią užsienio banke), 31 – banko pavadinimas, 32 – banko adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje,

41.3. kai permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 45 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 26 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 25 laukelyje – pavadinimas ar vardas, pavardė, 27 – gavėjui pervedama suma, 28 – sąskaitos valiutos kodas, 29 – grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, 30 – banko kodas arba SWIFT (BIC) kodas (jei grąžinama į sąskaitą esančią užsienio banke) , 31 – banko pavadinimas ir 32 – banko adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje,

41.4. visa prašoma grąžinti suma įrašoma 33 laukelyje. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai gavėjas yra vienas.

42. Neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą arba Prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

42.1. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų,

42.2. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį,

42.3. grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus,

42.4. mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui. Tokiu atveju būtina laikytis Taisyklių 44.3 punkte nustatytos tvarkos ir Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir numeris, ir prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas,

42.5. įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokesčių sumos,

42.6. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei,

42.7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permokos (skirtumo) suma,

42.8. grąžinama Taisyklių 43 punkte nurodytu atveju.

43. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui uždarius sąskaitas banke nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus sąskaitą/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę sąskaitą. Tokiu atveju Prašymo 29 laukelyje nurodoma juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko sąskaita, 30 laukelyje – banko kodas, 31 laukelyje – banko pavadinimas, 26 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko kodas, 25 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimas / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardas, pavardė, 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma.

44. Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti:

44.1. mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įgaliotas asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas,

44.2. likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ir nurodo savo vardą, pavardę.

44.3. kai Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, jis kartu su Prašymu turi pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

45. Jei mokesčių mokėtojas pateikęs rašytinį Prašymą nustato, kad pateikė ne visą informaciją, ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą ir pateikti naują Prašymą.

 

IV. PRAŠYMO, TEIKIAMO PER „MANO VMI“, GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS

 

46. Prašymas pildomas ir teikiamas interneto naršykle prisijungus prie „Mano VMI“ ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę.

47. Prašymas yra pildomas tokia eilės tvarka:

47.1. „Mano VMI“ vartotojas (fizinis asmuo, kuriam suteikta teisė prisijungti prie e.VMI portalo autorizuotos elektroninių paslaugų dalies „Mano VMI“) turi pasirinkti vieną iš Prašymo pildymo būdų:

47.1.1. Prašymo pildymas pasirinkus „MM mokesčių apskaitos duomenys“,

47.1.2. Prašymo pildymas pasirinkus „Paslaugų grupė X“,

47.2. pasirinkus Prašymo pildymą pagal „MM mokesčių apskaitos duomenys“ variantą atidaromas „Permokos (skirtumai)“ arba „VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių įmokos“ langas, kur „Mano VMI“ vartotojas, įvedęs pageidaujamo susigrąžinti ir/ar įskaityti į kitus mokesčius mokesčio įmokos kodą, pagal sistemoje pateiktą įmokų kodų sąrašą, ir nurodęs permokos (skirtumo) susidarymo laikotarpį ar nedeklaruojamų mokesčių permokos ir neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų įmokų sumokėjimo datą, inicijuoja užduotį atrinkti pagal nurodytus parametrus permokas (skirtumus) ar nedeklaruojamų mokesčių permokų ir neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų sumokėtų įmokų sumas (toliau – kitos sumokėtos įmokos).

Informacinei sistemai atrinkus pagal pateiktą užduotį duomenis, mokesčių mokėtojas peržiūri ir pažymi norimas susigrąžinti ir/ar įskaityti kitiems mokesčiams rodomas permokų (skirtumų) arba kitų sumokėtų įmokų eilutes ir inicijuoja Prašymo FR0781 formavimą.

Jeigu bent viena permoka (skirtumas) ar kita įmoka nebus pažymėta, tuomet formuojama tuščia Prašymo forma (neužpildyta pradiniais duomenimis), kurią „Mano VMI“ vartotojas turės užpildyti pagal Prašyme nurodytus laukelius, atitinkančius šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus,

47.3. „Mano VMI“ vartotojui pasirinkus Prašymo pildymą pagal „Paslaugų grupė X“ variantą atidaromas „Mokesčių grąžinimo/įskaitymo prašymo pateikimas“ langas, kuriame pasirinkus mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (FR0781) laukelį pateikiamas meniu pagal Prašymo formos FR0781 tipą:

47.3.1. pasirenkant VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių permokas (skirtumus),

47.3.2. pasirenkant VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų permokų/įmokų sumas,

47.3.3. pasirenkant neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis,

47.4. pasirinkus Prašymo tipą pagal Taisyklių 47.3.1 punktą pereinama į „Permokos (skirtumai)“ langą, kur visi sekantys veiksmai atliekami pagal Taisyklių 47.2 punkto reikalavimus,

47.5. pasirinkus Prašymo tipą pagal Taisyklių 47.3.2 punktą pereinama į „VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių įmokos“ langą, kur visi sekantys veiksmai atliekami pagal Taisyklių 47.2 punkto reikalavimus,

47.6. kitame „Prašymo formavimas (FR0781)“ lange yra suvedami bendri permokos (skirtumo) ar kitos sumokėtos įmokos duomenys:

47.6.1. jeigu norima susigrąžinti ir/ar įskaityti kitiems mokesčiams VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių permoką (skirtumą), pažymimas laukelis „Grąžinti/įskaityti permoką (skirtumą)“,

47.6.2. jeigu norima susigrąžinti ir/ar įskaityti nedeklaruojamo mokesčio permokų arba klaidingai pervestų sumų, VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų įmokų per dideles sumokėtas sumas ir į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas nurodytas įmokų grąžintinas (įskaitytinas) sumas, pažymimas laukelis „Grąžinti/įskaityti įmoką“,

47.6.3. laukelyje „Įmokos kodas“ pasirenkamas įmokos kodas iš pateikiamo įmokų kodų sąrašo, atitinkantis Taisyklių 35 punkto nuostatas. Šis laukelis pildomas tuo atveju, kai pasirenkamas Prašymo pildymas neužpildytas pradiniais duomenimis,

47.6.4. kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) sumokėtas per dideles mokesčių sumas ar kitas įmokas laukelyje „Sumokėta į kitas VMI banko sąskaitas Nr.“ nurodomas VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris.

Jeigu įmoka buvo sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, šio laukelio pildyti nereikia,

47.6.5. jei prašoma grąžinti permoką (skirtumą) pagal permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodą Nr. 19 („Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma“), tai Prašymo laukelyje „palikėjo identifikacinis numeris“ nurodomas palikėjo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Tokiu atveju, teikiant Prašymą, pridedamų dokumentų lange turi būti prisegti arba pateikti kitu būdu (betarpiškai įteikti vietos mokesčių administratoriui, atsiųsti paštu) paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai.

Visais kitais atvejais šio laukelio pildyti nereikia.

47.7. „Permokų (skirtumų) įvedimas“ arba „Įmokos įvedimas“ lange automatiškai sukeliamos visos Taisyklių 47.2 punkte mokesčių mokėtojo pažymėtos permokų (skirtumų) arba kitų sumokėtų įmokų eilutės pagal mokestinį laikotarpį ar įmokos sumokėjimo datą, įmokos kodą, kitos sumokėtos įmokos dokumento numerį ar Taisyklių 47.6.4–47.6.5 punkte pažymėtus duomenis bei prašomą grąžinti (įskaityti) sumą. Automatiškai suvesti duomenys peržiūrimi ir kiekvienai suvestai permokai (skirtumui) arba kitai sumokėtai įmokai yra parenkamas mokesčių grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas iš pateikiamo mokesčių grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų klasifikatoriaus.

Jei mokesčių mokėtojas pasirinko neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis, tuomet permokų (skirtumų) įvedimo duomenų lange turi užpildyti privalomus pildyti laukelius, atitinkančius Taisyklių 31–34 punktų nuostatas. Bendra permokos (skirtumo) ar kitų sumokėtų įmokų suma įrašoma automatiškai.

Jei „Mano VMI“ vartotojas pastebi, kad kai kurie duomenys iš automatiškai sukeltų permokų (skirtumų) ar kitų įmokų yra neteisingi (netikslūs), tuomet šių duomenų tikslinti nebegalima. Atnaujinti Prašymo pildymą galima tik pašalinus klaidingą Prašymą.

Jeigu Prašymas pildomas pasirinkus neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis ir „Mano VMI“ vartotojui suvestus duomenis išsaugojus, pastebima, kad Prašyme pateikti duomenys neteisingi (netikslūs), juos galima patikslinti, redaguojant neteisingai užpildytą laukelį.

47.8. „Mokesčių įskaitymas“ lange inicijuojamas mokesčių įskaitymo duomenų įvedimas atitinkantis Taisyklių 40 punkto nuostatas.

Nurodytų įskaityti mokesčių bendra suma užpildoma automatiškai,

47.9. mokesčių permokai (skirtumui) ar kitai į biudžeto surenkamąją sąskaitą sumokėtai įmokai susigrąžinti pasirenkamas langas „Banko informacija“, kuriame suvesti duomenys turi atitikti Taisyklių 41–43 punkto nuostatas.

Įvedus gavėjo kodą ir pasirinkus banko sąskaitą iš pateikto banko sąskaitų sąrašo visi kiti banko informacijos laukeliai (banko kodas, banko sąskaitos valiutos kodas, banko pavadinimas ar banko adresas) užpildomi automatiškai.

Jeigu VMI prie FM banko duomenų bazėje nėra banko sąskaitos, kurią nurodė „Mano VMI“ vartotojas, tai vartotojas turi inicijuoti banko sąskaitos įvedimą laukelyje „Banko sąskaitos įvedimas“. Banko sąskaitos įvedimą galima bus inicijuoti tik jei „Gavėjas“ yra atidaręs sąskaitą kitos užsienio valstybės banke ir grąžintinas sumas pageidauja susigrąžinti į sąskaitą, esančią toje užsienio valstybėje.

Jei permoką (skirtumą) ar kitą įmoką norima grąžinti kitam gavėjui, tai gavėjo kodą ir banko sąskaitą, Prašymą pildantis mokesčių mokėtojas turi įvesti rankiniu būdu. Teisingai suvedus duomenis, visi banko informacijos laukeliai (banko kodas, banko pavadinimas) užpildomi automatiškai.

Grąžintina bendra suma užpildoma automatiškai,

47.10. dokumentų, patvirtinančių permokos (skirtumo) ar kitos įmokos pagrįstumą, pateikimui mokesčių mokėtojas turi atsidaryti „Pridedami dokumentai“ langą. Čia pateikiami duomenys, atitinkantys Taisyklių 16 ir 39 punktų nuostatas.

Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, tai prie Prašymo teiktinus dokumentus gali pateikti betarpiškai vietos mokesčių administratoriui ar išsiųsti paštu. Tokiu atveju, pildant Prašymą, pridedamų dokumentų duomenų lange turi būti įrašoma, kad dokumentai pateikti kitu būdu.

47.11. užpildytas Prašymas turi būti patvirtinamas. Patvirtinti ir/ar peržiūrėti Prašymą galima „Peržiūra“ lange, kur:

47.11.1. automatiškai užpildomi mokesčių mokėtojo registriniai ir kontaktiniai duomenys pagal Mokesčių mokėtojų registre ar Gyventojų registre esamus duomenis.

Jei informacinėje sistemoje pateikti registriniai ar kontaktiniai duomenys skiriasi nuo Prašymo pildymo metu esamų „Mano VMI“ vartotojo faktinių duomenų, tai vadovaujantis MAĮ 46 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas šių duomenų tikslinimas,

47.11.2. jei „Mano VMI“ vartotojas dėl tam tikrų priežasčių negali užbaigti pildyti Prašymo, jį galima išsaugoti suaktyvinus laukelį „Išsaugoti vėlesniam tvirtinimui“.

Jei tvirtinant Prašymą parodoma Prašymo tvirtinimo būsena su požymiu „Yra klaidų“ su išskleistu klaidų sąrašu, tuomet „Mano VMI“ vartotojas turi inicijuoti klaidų taisymą ir Prašymą tvirtinti iš naujo arba jį šalinti, jeigu nusprendžia Prašymo neteikti,

47.11.3. Prašymo pildymo (pateikimo) data ir Prašymo registracijos numeris suteikiami automatiškai „Mano VMI“ vartotojui inicijavus Prašymo patvirtinimą,

47.11.4. Prašymas tvirtinamas pasirašant „Mano VMI“ vartotojui, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę.

 

V. MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

48. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio sumos ir/ar susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

48.1. padengiamos mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolės bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokesčių nepriemokos,

48.2. Prašyme nurodytos mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, prievolės,

48.3. padengiamos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos,

48.4. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai,

48.5. padengiama skola valstybei,

48.6. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas),

48.7. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis.

49. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip:

49.1. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas,

49.2. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte,

49.3. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą,

49.4. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis,

49.5. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų.

50. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 1–2 dalių nuostatas, neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM mokėtojui gali būti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, jei mokesčių mokėtojas buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki to kalendorinio pusmečio pabaigos.

51. Grąžinant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi PVM mokėtojams, atitinkantiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus reikalavimus.

52. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis grąžinamas MAĮ ir Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus apribojimus:

52.1. kai mokesčių mokėtojas likviduojamas,

52.2. kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų,

52.3. kai metinėje PVM deklaracijoje nustatoma grąžintina PVM suma.

53. Mokesčių administratorius per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo, o jei mokesčių administratorius buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus – nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, privalo:

53.1. išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą).

Sprendimo įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą) forma patvirtinta šiuo įsakymu, kuriuo tvirtinamos. Taisyklės (toliau – Sprendimas, forma FR0783). Sprendimas formuojamas Informacinėje sistemoje MAIS. Suformuotas ir patvirtintas Sprendimas VMI prie FM nustatyta tvarka ir VMI turimais kontaktiniais duomenimis informacinėje sistemoje, paštu, telekomunikacijų galiniais įrenginiais ar per „Mano VMI“ siunčiamas mokesčių mokėtojui, šiais atvejais:

53.1.1. kai mokesčių administratorius priima sprendimą negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme,

53.1.2. kai mokesčių administratoriaus iniciatyva padengiamos muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, dengiama mokesčių mokėtojo skola valstybei, ar pervedama pagal antstolio patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas) arba, kai be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės nepriemokos, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka.

Sprendimas, apie įvykdytą mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą, mokesčių mokėtojui išsiunčiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai buvo įskaitytos mokestinės nepriemokos.

53.2. Įskaityti:

53.2.1. deklaruojamų mokesčių mokestines nepriemokas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

53.2.2. mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius Prašymo gavimo data,

53.2.3. muitinės administruojamų mokesčių prievoles Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka,

53.2.4.VMI neadministruojamus mokesčius, baudas ir kitas įmokas Sprendimo priėmimo data,

53.2.5. į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas grąžintinas sumas Prašymo gavimo data.

53.3. Pervesti antstoliui pagal jo patvarkymą areštuotą mokesčio permokos (skirtumo) sumą ir grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį.

54. Kai dėl visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio 6 dalies nuostatomis, šis patikrinimas turi būti pradėtas per 5 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų terminų pabaigos dienos ir mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

55. Atliekamo mokestinio patikrinimo metu, nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos ir jo rezultatų patvirtinimo, gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio permoka (skirtumas) arba jo dalis, jeigu:

55.1. prašoma grąžinti (įskaityti) kito mokesčio permoką (skirtumą) nei tikrinamasis (tiriamasis) mokestis,

55.2. yra to paties mokesčio, tačiau kito susidariusio laikotarpio, nei tikrinamasis laikotarpis permoka (skirtumas), dėl kurio nepriimtas sprendimas atlikti patikrinimą.

Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) dalis, dėl kurios grąžinimo (įskaitymo) nevykdomas mokestinis patikrinimas, grąžinama (įskaitoma) Taisyklių 53 punkte nurodytu terminu.

56. Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir mokesčių administratorius priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas kitų mokestinių nepriemokų dengimui stabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo.

Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausia įskaitoma mokestinėms nepriemokoms padengti. Atlikus įskaitymus, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas Taisyklių 54 punkte nurodytu terminu.

Jeigu mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių nepriemokų įskaitymą.

Prašoma grąžinti mokesčio permoka (skirtumas) ar jo dalis negrąžinama, kai sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatoma, kad mokesčio permokos (skirtumo) ar jo dalies nėra arba mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ nuostatomis ir kitais teisės aktais, priima Sprendimą FR0783 negrąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumos.

57. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą), PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas vadovaujantis PVM įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas

58. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 104 straipsnio nuostatomis ir siekdamas užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių, susijusių su mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo ir grąžinimo pagrįstumu, vykdymą, turi teisę pagal atitinkamą tvarką pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestines prievoles, jei šios nebus vykdomos atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais.

59. Tais atvejais, kai VMI nustatyta tvarka Sprendimo projektą rengia kitas, o ne Prašymo vertinimą, mokestinį tyrimą, ar patikrinimą atlikęs padalinys, pastarasis pateikia išvadą Sprendimo projektą rengiančiam padaliniui dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo).

60. Sprendimas, forma FR0783 neformuojamas, kai:

60.1 mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų įskaitymas, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, vykdomas programinėmis priemonėmis Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo.

61. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių 9.3.2 punkte nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), tai grąžinama į anksčiau mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui nurodytą sąskaitą, į kurią permoka (skirtumas) buvo grąžinta. Tais atvejais, kai grąžinimas atliekamas pirmą kartą ir mokesčių mokėtojas turi daugiau nei vieną sąskaitą, vietos mokesčių administratorius turimais mokesčių mokėtojo kontaktais informacinėje sistemoje kreipiasi į mokesčių mokėtoją, prašydamas nurodyti sąskaitą, į kurią galėtų būti grąžinta mokesčių permokos (skirtumo) suma. Taip pat mokesčių mokėtojas informuojamas apie tai, kad per mokesčių administratoriaus nurodytą terminą neatsakius į minėtą prašymą, mokesčių permoka (skirtumas) bus grąžinama į mokesčių administratoriui teikiamoje informacijoje nurodytas bankų sąskaitas.

Atsakymą mokesčių mokėtojas gali perduoti faksu, elektroniniu būdu ar paštu.

62. Mokesčių administratoriui priėmus Sprendimą grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčių permoką (skirtumą) be atskiro Prašymo, jam informacinėje sistemoje suformuojamas ir patvirtinamas VMI prie FM nustatyta tvarka Sprendimas, ir siunčiamas mokesčių administratoriaus turimais kontaktiniais duomenimis informacinėje sistemoje elektroniniu būdu ar paštu.

63. Jeigu be mokesčių mokėtojo Prašymo, Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, padengus mokestines nepriemokas gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, atlikti įskaitymai neanuliuojami, išskyrus atvejus, jeigu jie nuginčijami teismine tvarka.

64. Per MAĮ nurodytą laiką negrąžinęs prašomos mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies), mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas iki prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui.

65. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą mokesčio permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį) skaičiuoja mokesčių administratoriaus struktūrinis padalinys, dėl kurio kaltės pažeisti MAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai, atsakingi už mokesčių permokų (skirtumo) grąžinimą ir įskaitymą.

67. Rašytiniu būdu gauti Prašymai ir dokumentai yra saugomi archyvinėje mokesčių mokėtojo byloje, o elektroniniu būdu gauti Prašymai ir prie jų prisegti dokumentai, ir VMI informacinėje sistemoje suformuoti ir patvirtinti Sprendimai saugomi VMI prie FM informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais.

 

_________________

 

 

 

F R 0 7 8 1 Versija 0 2

Forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. VA-186 (2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija)

Identifikacinis numeris

1

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

Užsienio asmuo, neregistruotas mokesčių mokėtojo tegistre

2

£[]

Pavadinimas arba vardas, pavardė

3

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

Adresas

4

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

Savivaldybės kodas

5

££[][]

Telefonas arba faksas

6

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

El. paštas

7

£££££££££[][][][][][][][][]

PRAŠYMAS GRĄŽINTI £[] ĮSKAITYTI  £[] MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ)

 

 

 

Pildymo data

8

££££[][][][]-££[][]-££[][]

Registracijos numeris

9

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243) ir kitų mokesčių įstatymais, prašau mokesčio permoka (skirtumu), sumokėta įmoka

10 pagrindo kodas

11 mokestinis laikotarpis

 

 

12 mokėjimo dokumento numeris

13 suma Lt, ct)

££[][] nuo

££££[][][][]-££[][]-££[][]

iki

££££[][][][]-££[][]-££[][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

10 pagrindo kodas

11 mokestinis laikotarpis

 

 

12 mokėjimo dokumento numeris

13 suma Lt, ct)

££[][] nuo

££££[][][][]-££[][]-££[][]

iki

££££[][][][]-££[][]-££[][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

10 pagrindo kodas

11 mokestinis laikotarpis

 

 

12 mokėjimo dokumento numeris

13 suma Lt, ct)

££[][] nuo

££££[][][][]-££[][]-££[][]

iki

££££[][][][]-££[][]-££[][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

10 pagrindo kodas

11 mokestinis laikotarpis

 

 

12 mokėjimo dokumento numeris

13 suma Lt, ct)

££[][] nuo

££££[][][][]-££[][]-££[][]

iki

££££[][][][]-££[][]-££[][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

14 įmokos kodas

15 palikėjo identifikacinis numeris

 

16 sumokėta į VMI banko sąskaitą Nr.

 

17 iš viso (13 laukelių suma) Lt, ct

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

[L][T]££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

18 Informacija apie pridedamus dokumentus.

 

 

 

Pridedamų dokumentų lapų skaičius

19 £££[][][]

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

į s k a i t y t i mokestines nepriemokas ir mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčius muitinėje bei kitas įmokas:

20 įmokos kodas

21 mokesčių mokėtojas

 

22 teritorinė muitinė

23 įskaitoma suma (Lt, cr)

 

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

£[]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

20 įmokos kodas

21 mokesčių mokėtojas

 

22 teritorinė muitinė

23 įskaitoma suma (Lt, cr)

 

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

£[]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

20 įmokos kodas

21 mokesčių mokėtojas

 

22 teritorinė muitinė

23 įskaitoma suma (Lt, cr)

 

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

£[]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

20 įmokos kodas

21 mokesčių mokėtojas

 

22 teritorinė muitinė

23 įskaitoma suma (Lt, cr)

 

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

£[]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

20 įmokos kodas

21 mokesčių mokėtojas

 

22 teritorinė muitinė

23 įskaitoma suma (Lt, cr)

 

£££££[][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

£[]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

 

 

 

Iš viso[24] įskaityti (visų 23 laukelių suma)

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][] Lt, ct

 

 

 

 

 

 

F R 0 7 8 1 Versija 0 2

FR0781 formos 2 lapas

 

Identifikacinis numeris

1

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

 

 

 

25 gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė

 

G r ą ž i n t i

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

 

26 gavėjo kodas

27 suma (Lt, ct)

 

28 valiutos kodas

 

 

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

£££[][][]

 

 

29 gavėjo sąskaita

 

 

 

30 banko kodas / SWIFT (BIC)

 

££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

31 banko pavadinimas

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

32 banko adresas

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

25 gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė

 

G r ą ž i n t i

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

 

26 gavėjo kodas

27 suma (Lt, ct)

 

28 valiutos kodas

 

 

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][]

 

£££[][][]

 

 

29 gavėjo sąskaita

 

 

 

30 banko kodas / SWIFT (BIC)

 

££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][]

£££££££££££[][][][][][][][][][][]

 

31 banko pavadinimas

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

32 banko adresas

££££££££££££££££££££££[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 33 grąžinti (visų 27 laukelių suma)

£££££££££ [][][][][][][][][], ££[][] Lt, ct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovas / asmuo

_________

(parašas)

_________

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris (buhalteris)

_________

(parašas)

_________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

F R 0 7 8 1 Versija 0 2

 

 

 

 

FR0781 formos 3 lapas (priedas)

 

Savivaldybių kodai:

 

Akmenės r.

32

 

Kaišiadorių r.

49

 

Marijampolės

18

 

Radviliškio r.

71

 

Švenčionių r.

86

 

Alytaus m.

11

 

Kalvarijų

48

 

Mažeikių r.

61

 

Raseinių r.

72

 

Tauragės r.

77

 

Alytaus r.

33

 

Kauno m.

19

 

Molėtų r.

62

 

Rietavo

74

 

Telšių r.

78

 

Anykščių r.

34

 

Kauno r.

52

 

Neringos m.

23

 

Rokiškio r.

73

 

Trakų r.

79

 

Birštono

12

 

Kazlų Rūdos

58

 

Pagėgių

63

 

Skuodo r.

75

 

Ukmergės r.

81

 

Biržų r.

36

 

Kelmės r.

54

 

Pakruojo r.

65

 

Šakių r.

84

 

Utenos r.

82

 

Druskininkų

15

 

Kėdainių r.

53

 

Palangos m.

25

 

Šalčininkų r.

85

 

Varėnos r.

38

 

Elektrėnų

42

 

Klaipėdos m.

21

 

Panevėžio m.

27

 

Šiaulių m.

29

 

Vilkaviškio r.

39

 

Ignalinos r.

45

 

Klaipėdos r.

55

 

Panevėžio r.

66

 

Šiaulių r.

91

 

Vilniaus m.

13

 

Jonavos r.

46

 

Kretingos r.

56

 

Pasvalio r.

67

 

Šilalės r.

87

 

Vilniaus r.

41

 

Joniškio r.

47

 

Kupiškio r.

57

 

Plungės r.

68

 

Šilutės r.

88

 

Visagino m.

30

 

Jurbarko r.

94

 

Lazdijų r.

59

 

Prienų r.

69

 

Širvintų r.

89

 

Zarasų r.

43

 

 


Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas

 

01.  Grąžintina sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas.

02 . Grąžintina sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

03. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą.

04. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis.

05. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų.

06. Grąžintina PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma. 

07. Grąžintinas PVM skirtumo likutis – mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų.

08. Grąžintinas PVM skirtumo likutis – mokesčių mokėtojas likviduojamas.

09. Grąžintina PVM suma, nustatyta metinėje PVM deklaracijoje.

10. Permokėta suma. 

11. Mokesčio permoka (skirtumas). 

12. Klaidingai sumokėta. 

13. Patikrinimo metu nustatyta mokesčio permoka. 

14. Permokėta bauda.

15. Permokėta suma pagal mokestinės paskolos sutartį.

16. Permokėtos palūkanos.

17. Permokėti delspinigiai.

18. Žyminis mokestis, grąžinamas pagal teismo nutartį.

19. Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma.

20. Kitos priežastys.

 

_________________

 

 

FR0783 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija)

 

(herbas)

 

(DOKUMENTO SUDARYTOJO PAVADINIMAS )

 

SPRENDIMAS GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ)

__________ Nr.________

(data)      (registracijos numeris)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsniu, mokesčių įstatymais, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140), ir atsižvelgdamas (-a) į ___________________ skyriaus 20   m.      d. Nr.

Išvadą dėl __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                         (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)(toliau – Išvada),

n u s p r e n d ž i u: ___________________________________________________________

                                            (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris arba kodas)

mokesčio permoka (skirtumu)

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Mokestis (prievolės tipas)

Permokos suma, Lt

Skirtumo suma, Lt

Permokos (skirtumo) susidarymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

1) įskaityti

Eil. Nr.

Įmokos kodas

Mokestis (prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2) negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) _________________________

___________________________________________________________________________

(suma ir priežastys pagal Išvadą)

 

3) grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) likutį ___________ Lt ___ ct į sąskaitą Nr. ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (banko pavadinimas)

____________________________________________________________________ (gavėjas)

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) IX skyriuje nustatyta tvarka.

 

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

_________________