LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gegužės 16 d. Nr. D1-250

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2001, Nr. 87-3053; 2002, Nr. 31-1176, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586):

1. Išdėstau 73 punktą taip:

73. Jei sąvartyne susidaro filtratas, po viršutiniu dirvožemio sluoksniu turi būti įrengtas ne mažesnio kaip 0,5 m storio drenažo sluoksnis ir izoliacinis sluoksnis, susidedantis iš nelaidaus mineralinio sluoksnio arba iš nelaidaus mineralinio sluoksnio ir dirbtinės izoliacinės membranos.“.

2. Papildau nurodytąsias taisykles nauju 731 punktu ir jį išdėstau taip:

731, Jei vykdant poveikio aplinkai vertinimą ir (ar) rengiant techninį sąvartyno uždarymo projektą nustatoma, kad sąvartynas dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui nekelia potencialios grėsmės, 72 ir 73 punktuose nurodytų sluoksnių storius galima sumažinti.“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS