VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ PILDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 22 d. Nr. 2B-263

Vilnius

 

Siekdamas, kad prašymai laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą būtų pildomi teisingai:

1. T v i r t i n u Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijas (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                               Vidmantas Žukauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2B-263

 

PRAŠYMO LAIKYTI TRANSPORTO VADYBININKŲ EGZAMINĄ IR (ARBA) IŠDUOTI PROFESINĖS KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ PILDYMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijomis (toliau – rekomendacijos) siekiama padėti asmenims teisingai užpildyti prašymą laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą.

2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 (Žin., 2012, Nr. 22-1016) (toliau – Aprašas).

 

II. PRAŠYMO PILDYMAS

 

3. Prašymą laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą (toliau – prašymas) rekomenduojama pildyti tokia tvarka:

3.1. pagal pateiktų dokumentų duomenis;

3.2. didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis;

3.3. aiškia rašysena mėlynai arba juodai rašančiu rašikliu ar kompiuteriu;

3.4. duomenys įrašomi tiksliai į jiems skirtus laukelius:

3.4.1. 1 laukelyje rašomas asmens vardas (-ai), 2 laukelyje – pavardė (-ės), 3 laukelyje – asmens kodas (jei asmens kodo nėra, šis laukelis nepildomas), 4 laukelyje – gimimo data, 5 laukelyje – gimimo vieta (valstybė ir miestas), 6 laukelyje nurodomas asmens gyvenamosios vietos adresas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo, buto numeris, jei yra), tačiau prašymą pateikiant elektroniniu būdu arba asmeniui nepageidaujant gauti profesinės kompetencijos pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) paštu, gyvenamosios vietos adreso nurodyti nebūtina, 7 laukelyje – telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su asmeniu, 8 laukelyje – elektroninis paštas;

3.4.2. 9 laukelyje įrašoma prašymo sudarymo data, vieta ir simboliu „X“ pažymimos pageidaujamos laikyti egzamino dalys bei ar asmuo jau turi pažymėjimą; jei asmuo pageidauja, kad išlaikius egzaminą jam būtų išduotas pažymėjimas, simboliu „X“ taip pat pažymimas atitinkamas langelis;

3.4.3. 10 laukelyje simboliu „X“ pažymima naujo pažymėjimo išdavimo priežastis, jei asmuo pageidauja gauti naują pažymėjimą. Asmeniui neterminuoto galiojimo pažymėjimas gali būti išduodamas tik tada, jei asmuo turi pažymėjimą, galiojusį 2012 m. vasario 19 d. (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo, minimo šių rekomendacijų 2 punkte, įsigaliojimo data) ir kuriame yra nurodyta galiojimo pabaigos data;

3.4.4. 11 laukelyje nurodomi pridedamų užsienio valstybėse išduotų dokumentų (ir) arba įgaliojimo pateikti prašymą kopijų pavadinimai;

3.4.5. 12 laukelyje prašymą priėmęs Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) atsakingas specialistas (toliau – specialistas) gali įrašyti pastabas, susijusias su asmens prašymu ar pateikiamais dokumentais;

3.4.6. prašymo 13 laukelyje specialistas įrašo prašymo užregistravimo datą, 14 laukelyje – registracijos numerį, 15 laukelyje – savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, 16 laukelyje nurodo numatomą paslaugos (egzamino laikymo, pažymėjimo išdavimo) suteikimo datą;

3.4.7. 17 laukelyje simboliu „X“ pažymimas Inspekcijos regiono departamentas, kuriame asmuo pageidauja laikyti egzaminą;

3.4.8. 18 laukelyje simboliu „X“ pažymimas Inspekcijos regiono departamentas, kuriame asmuo pageidauja atsiimti profesinės kompetencijos pažymėjimą;

3.4.9. 19 laukelyje simboliu „X“ pažymimas langelis, jei asmuo pageidauja profesinės kompetencijos pažymėjimą gauti paštu bei sutinka su visomis prašyme išdėstytomis siuntimo paštu sąlygomis;

3.4.10. 20 laukelyje asmuo pasirašo, įrašo savo vardą ir pavardę, taip patvirtindamas išvardytus teiginius;

3.4.11. 21 laukelyje asmuo įrašo įgalioto pateikti prašymą asmens (jei toks yra) vardą, pavardę ir pats pasirašo, 22 laukelyje savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo įgaliotas pateikti prašymą asmuo;

3.4.12. 23 laukelyje prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, 24 laukelyje nurodo paskirtą egzamino datą;

3.4.13. 25 ir 26 laukeliuose savo pareigas, vardą, pavardę nurodo ir pasirašo mokėjimų už egzamino laikymą ir pažymėjimo išdavimą duomenis sutikrinęs specialistas;

3.4.14. 15, 23, 25, 26 ir 29 laukeliuose specialistas gali naudoti asmens spaudą, paliudijantį pareigas, vardą ir pavardę;

3.4.15. 27 laukelyje specialistas nurodo asmeniui išduoto pažymėjimo numerį, 28 laukelyje – išdavimo datą, 29 laukelyje pažymėjimą išdavęs specialistas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, 30 laukelyje savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo pažymėjimą atsiėmęs asmuo, 31 laukelyje specialistas nurodo pažymėjimo išsiuntimo paštu datą (jei asmuo pageidavo pažymėjimą gauti paštu).

4. Specialisto užpildyta prašymo šaknelė, kurioje nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas, telefonai pasiteirauti, paskirta egzamino data, įteikiama prašymą pateikusiam asmeniui. Tais atvejais, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu (prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, pateikiamas elektroniniu paštu), asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti ir paskirta egzamino data.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Pateikiant prašymą turi būti sumokama valstybės rinkliava ir pateikiami Apraše nurodyti dokumentai.

 

_________________