LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. D1-433 „DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DĖL KAI KURIŲ APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. D1-548

Vilnius

 

P a k e i č i u Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-548

redakcija)

 

Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas

 

Eil. Nr.

Lietuviškas pavadinimas

Lotyniškas pavadinimas

Pastabos

 

Gyvūnai

 

 

1.

Mangutas

Nyctereutes procyonoides

 

2.

Kanadinė audinė

Mustela vison

 

3.

Ondatra

Ondatra zibethica

 

4.

Paprastasis meškėnas

Procyon lotor

 

5.

Pilkoji žiurkė

Rattus norvegicus

 

6.

Kanadinė berniklė

Branta canadensis

 

7.

Nuodėgulinis grundalas

Perccottus glenii

 

8.

Grundalas rubuilis

Neogobius melanostomus

 

9.

Rainuotasis vėžys

Orconectes limosus

 

10.

Žymėtasis vėžys

Pacifastacus leniusculus

 

11.

Apželtkojis krabas

Eriocheir sinensis

 

12.

Pietinė dumblasraigė

Potamopyrgus antipodarum

 

13.

Dreisena

Dreissena polymorpha

 

14.

Jūros gilė

Balanus improvisus

 

15.

Kietašarvė šoniplauka

Pontogammarus robustoides

 

16.

Ežerinė mizidė

Paramysis lacustris

 

17.

Spygliuotoji vandens blusa

Cercopagis pengoi

 

 

Augalai

 

 

18.

Uosialapis klevas

Acer negundo

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

19.

Sosnovskio barštis

Heracleum sosnovskyi

 

20.

Gausialapis lubinas

Lupinus polyphyllus

 

21.

Baltažiedė robinija

Robinia pseudoacacia

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

22.

Smulkiažiedė sprigė

Impatiens parviflora

 

23.

Vėlyvoji ieva

Padus serotina

 

24.

Raukšlėtalapis erškėtis

Rosa rugosa

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

25.

Dygliavaisis virkštenis

Echinocystis lobata

 

26.

Šiaurinis šemenis

Phalacroloma septentrionale

 

27.

Varpinė medlieva

Amelanchier spicata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikintinas.

28.

Vėlyvoji rykštenė

Solidago gigantea

 

29.

Aukštoji rykštenė

Solidago altissima

 

30.

Kanadinė rykštenė

Solidago canadensis

 

31.

Kanadinė elodėja

Elodea canadensis

 

32.

Tankiažiedė rūgštynė

Rumex confertus

 

33.

Šluotinis sausakrūmis

Sarothamnus scoparius

 

34.

Ilgakotis lakišius

Bidens frondosa

 

35.

Muilinė guboja

Gypsophila paniculata

Urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose gali būti nenaikinamas.

 

________________