LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. d1-618 „dėl PAKUOČIŲ SURINKIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO 2007–2012 METŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMO“ pakeitimo

 

2012 m. rugsėjo 10 d. Nr. D1-724

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. D1-618 „Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007–2012 metų užduočių nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 2-108) (toliau – Įsakymas):

1. Išdėstau Įsakymo pavadinimą taip:

DĖL PAKUOČIŲ SURINKIMO IR PAKARTOTINIO NAUDOJIMO UŽDUOČIŲ NUSTATYMO“.

2. Išbraukiu Įsakyme žodžius „2007–2012 metų“.

3. Įrašau Įsakymo lentelės 1 eilutėje vietoj žodžių „2010–2012 metai“ žodžius „nuo 2010 metų“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas