LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-137

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 72-3008; 2003, Nr. 17-709)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 4 dalies pakeitimas

13 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Atsargų kaupimą, tvarkymą kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija). Atsargos yra kontroliuojamos bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas. Valstybinės energetikos inspekcijos pareigūnai pagal savo kompetenciją turi teisę įeiti į ūkio subjekto teritoriją, patalpas, tikrinti atsargas, patikrinti reikiamus dokumentus ir gauti jų kopijas. Patikrinimas įforminamas aktu. Akto formą ir užpildymo tvarką nustato Valstybinė energetikos inspekcija. Patikrinime gali dalyvauti ir kitų valstybės institucijų atstovai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________