LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 504 „DĖL Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 4 d. Nr. D1-244

Vilnius

 

 

Pakeičiu Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2005, Nr. 76-2784; 2007, Nr. 36-1331):

1. Įrašau dalies Gyvūnai skyriaus Žinduoliai 1 (E) kategorijos skirsnyje 2 punktą ir išdėstau jį taip:

„2. Lūšis – Lynx lynx L.“

2. Išbraukiu dalies Gyvūnai skyriaus Žinduoliai 3 (R) kategorijos skirsnio 7 punktą.

3. Išbraukiu dalies Augalai skyriaus Pataisūnai 1 (E) kategorijos skirsnio 1, 2 ir 3 punktus.

4. Išbraukiu dalies Augalai skyriaus Pataisūnai 3 (R) kategorijos skirsnį ir šio skirsnio 1 punktą.

5. Įrašau dalies Augalai skyriaus Šertvūnai 1 (E) kategorijos skirsnyje 3 punktą ir išdėstau jį taip:

„3. Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium A. Br. Ex Koch.“

6. Įrašau dalies Augalai skyriaus Šertvūnai 1 (E) kategorijos skirsnyje 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitch.“

7. Įrašau dalies Augalai skyriaus Šertvūnai 1 (E) kategorijos skirsnyje 5 punktą ir išdėstau jį taip:

„5. Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.“

8. Išbraukiu dalies Augalai skyriaus Dumbliai poskyrio Rudadumbliai 1 (E) kategorijos skirsnį ir šio skirsnio 1 punktą.

9. Įrašau dalies Augalai skyriaus Dumbliai poskyryje Rudadumbliai 4 (I) kategorijos poskyrį su 1 punktu ir išdėstau jį taip:

„4(I) kategorija

1. Pūslėtasis guveinis – Fucus vesiculosus L.“

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS