LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 149, 150, 151, 162, 260, 265, 266, 307, 308, 309 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1511 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 22 d. Nr. X-711

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2003, Nr. 38-1733; 2004, Nr. 25-760, Nr. 72-2492, Nr. 108-4030, Nr. 188-6995; 2005, Nr. 81-2945)

 

1 straipsnis. 149 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 149 straipsnį 6 dalimi:

6. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. 150 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 150 straipsnį 6 dalimi:

6. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

3 straipsnis. 151 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 151 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 1511 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1511 straipsniu:

1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

1. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu pasiūlęs, pažadėjęs suteikti ar suteikęs jam už tai pinigų ar kitokios formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko atstovas arba kitas asmuo, turintis įstatymuose nustatytų įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

5 straipsnis. 162 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 162 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose arba išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, arba pelnėsi iš tokios vaiko veiklos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.“

 

6 straipsnis. 260 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 260 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

7 straipsnis. 265 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 265 straipsnio 1 dalį, straipsnį papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

265 straipsnis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas

1. Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

8 straipsnis. 266 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 266 straipsnį 2 dalimi ir šį straipsnį išdėstyti taip:

266 straipsnis.   Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

9 straipsnis. 307 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 307 straipsnį 4 dalimi:

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

10 straipsnis. 308 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 308 straipsnį 3 dalimi:

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

11 straipsnis. 309 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 309 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.“

2. Buvusias 309 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

3. Pakeisti 309 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

 

12 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo baudžiamosiomis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu.

2. 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/888/TVR, iš dalies keičiantis Tarybos pagrindų sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo baudžiamosiomis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu.

3. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/413/TVR dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu.

4. 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo.

5. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu.

6. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir valstybių narių tarpusavio perdavimo procedūrų.

7. 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis.

8. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi.

9. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi.

10. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje.

11. 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija.

12. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________