LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRAGYVENIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE LĖŠŲ DYDŽIO, KURIS GALI BŪTI LAIKOMAS PAKANKAMU PRAGYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIEČIUI, PRAŠANČIAM IŠDUOTI LEIDIMĄ GYVENTI, NUSTATYMO

 

2007 m. sausio 29 d. Nr. A1-22

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 27 straipsnį:

1. Nustatau pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį (minimaliąja mėnesine alga – MMA), kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi vieną kalendorinį mėnesį Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi:

1.1. užsieniečiui, ketinančiam studijuoti, mokytis, stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose, – 0,5 MMA;

1.2. užsieniečiui, neturinčiam 18 metų, – 0,5 MMA;

1.3. kitiems užsieniečiams – 1 MMA.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A1-203 „Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatymo“ (Žin., 2004, Nr. 133-4817).

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

______________