LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. vasario 25 d. Nr. VIII-129

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 35-876, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio papildymas

7 straipsnio 1 punkte po žodžio „tarnybas“ įrašyti žodžius „taip pat specialiųjų socialinių paslaugų institucijas“, papildyti straipsnį 4 ir 5 punktais, buvusį 4 punktą laikyti 6 punktu ir visą straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis.       Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo, kultūros ir socialiniais klausimais

Apskrities viršininkas:

1) įstatymų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, socialinės paramos ir globos įstaigas bei tarnybas, taip pat specialiųjų socialinių paslaugų institucijas, išskyrus aukštesniąsias ir profesines mokyklas;

2) atsako už šio straipsnio 1 punkte nurodytų valstybinių įstaigų funkcionavimą ir jų išlaikymą;

3) prižiūri bendrosios valstybinės švietimo, kultūros ir socialinės politikos vykdymą;

4) rengia, koordinuoja ir vykdo apskrities socialines programas ir socialinius projektus;

5) kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą apskričiai priklausančiose socialinių paslaugų teikimo įstaigose;

6) kartu su teritorinėmis darbo biržomis sprendžia gyventojų užimtumo problemas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.\

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________