Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2010 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1294

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650):

1. Išbraukti 9 punkte žodžius „Vyriausybės įstaigos vadovui“, „ar Vyriausybės įstaigai“.

2. Išbraukti 10 punkte žodžius „ar Vyriausybės įstaigai“.

3. Įrašyti 13 punkto trečiajame sakinyje po žodžio „derinami“ žodžius „su ministerijomis pagal ministrams pavestas valdymo sritis ir“, išbraukti po žodžių „atsižvelgiant į jų“ žodžius „valdymo sritį ar“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS