LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. birželio 20 d. Nr. D1-300

Vilnius

 

 

Pakeičiu Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793):

1. Išdėstau 8.3.1 ir 8.3.2 punktus taip:

„8.3.1. elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar išleidimo į rinką data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601: 2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601: 2004)“ reikalavimus;

8.3.2. ženklas, nurodytas Lietuvos standarte LST EN 50419: 2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu;“.

2. Išdėstau 26.4 punktą taip:

„26.4. polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai turi būti tvarkomi pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 (Žin., 2003, Nr. 99-4469), ir Neinventorizuotos įrangos, turinčios mažiau nei 5 dm3 polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), surinkimo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. D1-435 (Žin., 2005, Nr. 111-4067), nustatytus reikalavimus.“.

3. Išdėstau 1 priedo 3.3 punktą taip:

„3.3. Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., kompiuterių klaviatūros, pelės, monitoriai, mobiliųjų telefonų krovikliai ir pan.)“.

4. Išdėstau 1 priedo 4.9 punktą taip:

„4.9. Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių, vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės, mikrofonai ir pan.)“.

5. Išdėstau 1 priedo 5.1 ir 5.2 punktus taip:

„5.1. Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus šviestuvus.

5.2. Tiesios fluorescencinės lempos“.

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                              ARŪNAS KUNDROTAS