LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 25 d. Nr. D1-379/4-273

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558) 6 straipsnio 5 dalies 9 ir 10 punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324; 2004, Nr. 25-757) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2004, Nr. 116-4329) 4 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtiname Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Pavedame:

2.1. Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos pagal jos parengtą kontrolės programą kontroliuoti tiekiamų į Lietuvos rinką šio įsakymo 1 punktu patvirtintose Taisyklėse nurodytų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėties atitiktį nustatytiems reikalavimams bei teikti Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie kontrolės rezultatus;

2.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams išduoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintose Taisyklėse nurodytos formos leidimus Kultūros ministerijos atestuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims pagal jų pateiktas nustatytos formos paraiškas bei registruoti išduotus leidimus nurodytos formos apskaitos žurnale. Informaciją apie leistą įvežti/įsigyti tokių produktų kiekį teikti Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet iki kovo 1 d. už praėjusius metus arba atskirai paprašius;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai surinkti informaciją, reikalingą pagal šių Taisyklių 11 ir 17 punktus, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai apie į Lietuvos rinką pateiktų produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal iš anksto Europos Komisijos nurodytą formą. Pirmoji ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta praėjus 18 mėnesių po šių Taisyklių 8 punkte nurodytų datų dėl reikalavimų įsigaliojimo ir apimti pirmąjį vienerių metų laikotarpį nuo nurodytų reikalavimų įsigaliojimo datos. Kitos ataskaitos teikiamos kas penkerius metus arba Komisijai atskirai paprašius.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. spalio 30 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ                      KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        KĘSTUTIS DAUKŠYS

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

2005-07-22 raštu Nr. 3B-4.5-8478


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ir

Lietuvos Respublikos ūkio ministrų

2005 m. liepos 25 d.

įsakymu Nr. D1-379/4-273

 

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti į Lietuvos rinką teikiami ir Lietuvos teritorijoje naudojami 1 priede nurodytieji dažai, lakai ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai (toliau – Produktai), savo sudėtyje turintys lakiųjų organinių junginių ir skirti asmeniniams ir namų ūkio poreikiams bei profesionaliam naudojimui ūkinėje-komercinėje veikloje, taip pat šių Produktų ženklinimo reikalavimai, jų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką tvarka.

2. Šiomis Taisyklėmis įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 1999/13/EB nuostatos.

3. Šių Taisyklių reikalavimai netaikomi produktams, kuriais prekiaujama išskirtinai naudoti įrenginiuose, įregistruotuose ar turinčiuose leidimus vykdyti atitinkamos rūšies veiklą pagal „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634).

4. Produktų tiekėjai privalo užtikrinti, kad nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų į Lietuvos rinką vartotojams ir profesionaliems naudotojams būtų tiekiami tik tokie Produktai, kurių sudėtyje esantis lakiųjų organinių junginių kiekis neviršija Taisyklių 2 priede nurodytų ribinių verčių bei kurie paženklinti pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

II. SĄVOKOS

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Atitikties deklaracija – tiekėjo užpildomas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Produktas atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių jo sudėtyje;

5.2. Dangos – tai bet koks preparatas, įskaitant visus organinius tirpiklius ar preparatus, kuriuose yra organinių tirpiklių, būtinų jo tinkamam naudojimui, naudojamas dekoratyvinę, apsauginę ar kitokią funkcinę paskirtį turinčiai plėvelei paviršiuje sudaryti;

5.3. Lakusis organinis junginys (toliau – LOJ) – tai bet kuris organinis junginys, kurio pradinė virimo temperatūra, išmatuota esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra mažesnė ar lygi 250 °C;

5.4. LOJ kiekis – tai lakiųjų organinių junginių masė gramais, tenkanti vienam litrui paruošto naudoti produkto (produkto lakiųjų organinių junginių masės dalis, kuri džiovinant chemiškai reaguoja, sudarydama dalį dangos, nelaikoma LOJ kiekio dalimi);

5.5. Medžiagos – tai bet kuris kieto, skysto ar dujų pavidalo cheminis elementas ir jo junginiai, natūraliai esantys gamtoje ar gaminami pramonėje;

5.6. Organinis junginys – tai bet kuris junginys, kuriame yra bent vienas elementas anglies ir vienas ar keli vandenilio, deguonies, sieros, fosforo, silicio, azoto arba halogeno atomai, išskyrus anglies oksidus ir neorganinius karbonatus bei bikarbonatus;

5.7. Organinis tirpiklis – tai bet kuris LOJ, naudojamas vienas ar drauge su kitais agentais, žaliavoms, produktams ar atliekoms tirpinti ar skiesti arba yra naudojamas kaip valymo agentas, tirpinantis teršalus, arba kaip dispersinė terpė, arba kaip klampumą ar paviršiaus įtemptį koreguojanti medžiaga, arba kaip plastifikatorius ar konservantas;

5.8. Pateikimas į rinką – tai atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas bet kuriam asmeniui, taip pat įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių;

5.9. Plėvelė – tai ištisinis sluoksnis, gaunamas padengus pagrindą viena ar keliomis dangomis;

5.10. Preparatai – tai iš dviejų ar daugiau medžiagų sudaryti mišiniai ar tirpalai;

5.11. Produktų tiekėjai – tai jų gamintojai, importuotojai ir platintojai;

5.12. Tirpiklinės dangos (toliau – TDM) – tai dengimo medžiagos, kurių klampumas koreguojamas naudojant organinį tirpiklį;

5.13. Trečiosios šalys – valstybės, nepatenkančios į Europos ekonominės bendrijos muitų teritoriją.

5.14. Vandeniu skiedžiamos dangos (toliau – VDM) – tai dengimo medžiagos, kurių klampumas koreguojamas skiedžiant vandeniu.

6. Sąvokos gamintojai, platintojai, vartotojai suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

7. Sąvokos importuotojai, profesionalūs naudotojai suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987).

 

III. LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE RIBINĖS VERTĖS. LEIDIMAI ĮVEŽTI AR ĮSIGYTI PRODUKTUS, KURIUOSE LOJ KIEKIS NEATITINKA NUSTATYTŲ RIBINIŲ VERČIŲ

 

8. Produktuose esančio LOJ kiekis nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų neturi viršyti šiame priede nustatytų atskiroms produktų subkategorijoms LOJ kiekio ribinių verčių.

9. Produktuose esančio LOJ kiekio atitikimas Taisyklių 2 priede nurodytoms LOJ kiekio ribinėms vertėms tikrinamas taikant 3 priede nurodytus analizės metodus.

10. Produktams, kurie tinka naudoti tik pridėjus tirpiklių ar kitų tirpiklių turinčių komponentų, Taisyklių 2 priede nurodytos ribinės vertės taikomos LOJ kiekiui, kuris yra paruoštame naudoti produkte.

11. Kultūros paveldo objektams priskirtų ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai kultūros ir aplinkos ministrų nustatyta tvarka atestuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims pagal jų pateiktą nustatytos formos paraišką (4 priedas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai gali išduoti patvirtintos formos leidimus (5 priedas) įvežti ar iš Lietuvos gamintojų įsigyti ribotą kiekį Produktų, kurių sudėtis neatitinka 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių. Įsigytas ir sunaudotas tokių produktų kiekis turi būti pagrįstas atliktų darbų apimtimis.

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai registruoja išduotus leidimus patvirtintos formos apskaitos žurnale (7 priedas).

13. Pagal 11 punkte nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų išduotus leidimus įvežtų ar iš Lietuvos gamintojų įsigytų produktų naudotojai privalo kasmet iki vasario 1 d. pateikti leidimą išdavusiam Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui informaciją apie praėjusiais metais įsigytų ir sunaudotų produktų kategorijas ir kiekį.

 

IV. PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS

 

14. Pateikiami į Lietuvos rinką Produktai turi būti Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti. Ant pakuotės ar etiketėje be kitų teisės aktais, reglamentuojančiais cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimą, reikalaujamų duomenų turi būti pateikiama tokia informacija:

14.1. nurodoma produkto kategorija (subkategorija) ir atitinkama Taisyklių 2 priede nurodytoji LOJ ribinė vertė g/l;

14.2. didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte, g/l;

14.3. produkto pagaminimo data.

 

V. PRODUKTŲ ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

 

15. Produktų tiekėjai muitinės įstaigai, kurioje Produktai pateikiami išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti, kartu su muitinės deklaracija pateikia Produktų Atitikties deklaracijas (6 priedas).

16. Asmenys, pateikiantys į Lietuvos rinką Taisyklių 11 punkte nurodytus Produktus, kurių sudėtis neatitinka Taisyklių 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių, muitinės įstaigai, kurioje prekės pateikiamos išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti, kartu su muitinės deklaracija pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą nustatytos formos leidimą (5 priedas).

17. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasis sudaryta duomenų teikimo sutartimi, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją kasmet iki kovo 1 d. apie praėjusiais metais į Lietuvos teritoriją įvežtus šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytų produktų kiekius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Taisyklių 1 priede nurodytus Produktus, neatitinkančius 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių, praėjus 12 mėnesių laikotarpiui nuo datos, kurią įsigalioja atitinkamam produktui taikomas LOJ kiekio ribinės vertės reikalavimas, Produkto tiekėjai turi pašalinti iš Lietuvos Respublikos rinkos.

19. Tiekėjams po 18 punkte nurodytos datos nepašalinus iš Lietuvos Respublikos rinkos Produktų, neatitinkančių nustatytų reikalavimų, šie Produktai pašalinami iš Lietuvos Respublikos rinkos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

1 priedas

 

PRODUKTŲ KATEGORIJOS IR SUBKATEGORIJOS, KURIŲ SUDĖČIAI NUSTATYTOS LOJ KIEKIO RIBINĖS VERTĖS

 

Kategorija

Subkategorija

1. Dažai ir lakai – tai produktai, toliau išvardyti pagal subkategorijas, išskyrus aerozolius. Jie naudojami pastatų, jų apdailos elementų bei detalių ir susijusių konstrukcijų padengimui dekoratyviniais, funkciniais ir apsauginiais tikslais.

1.1. vidinių sienų ir lubų matinės dangos – tai vidaus sienoms ir luboms dengti skirtos dengimo medžiagos, kurių blizgesio laipsnis ≤ 25@60°;

1.2. vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos – tai vidaus sienoms ir luboms dengti skirtos dengimo medžiagos, kurių blizgesio laipsnis > 25@60°;

1.3. išorinių sienų mineralinio pagrindo dangos – tai dengimo medžiagos, skirtos išorinėms mūro, plytų ar tinkuotoms sienoms dengti;

1.4. vidaus (išorės) apdailos ir plakiravimo dažai medienai, metalui ar plastikui – tai medžiagos, skirtos apdailai ir plakiravimui, kurios sudaro nepermatomą plėvelę. Šios dangos skirtos medienos, metalo ar plastiko paviršiui dengti. Šiai grupei priklauso gruntai ir tarpinės dangos;

1.5. vidaus (išorės) apdailos ir nepermatomi dažai medienai (kitaip – lazuriniai) – tai dangos, skirtos dengti apdailos komponentams, kurios sudaro permatomą arba pusiau permatomą plėvelę medienai, metalui ar plastikui puošti ir apsaugoti. Šiai grupei priklauso nepermatomi dažai medienai (lazuriniai). Nepermatomi dažai medienai (lazuriniai) – tai dengimo medžiagos, sudarančios nepermatomą plėvelę medienos apdailai ir apsaugai nuo atmosferos veiksnių, priklausančią, kaip apibrėžta EN 927-1, pusiau stabiliųjų grupei;

1.6. plonasluoksniai (kitaip – labai žemo tuklumo lazuriniai) lakai – tai lakai, kurių sluoksnio vidutinis storis, matuojant pagal ISO 2808:1997 5A metodą yra mažesnis kaip 5 µm, kaip nurodyta EN 927-1:1996;

1.7. gruntai – tai izoliuojančias ir (arba) sandarinančias savybes turinčios dangos, skirtos dengti medieną arba sienas ir lubas;

1.8. surišimo gruntai – tai dangos, skirtos laisvoms pagrindo dalelėms susieti arba hidrofobinėms savybėms suteikti ir (arba) apsaugoti medieną nuo mėlynių susidarymo;

1.9. vienkomponentės dangos – gaunamos iš plėvelę sudarančios medžiagos. Jos skirtos taikyti ten, kur padengimams reikia specialių eksploatacinių savybių, pvz., kaip gruntas ir baigiamoji danga plastikui, gruntas geležies paviršiams, gruntas reaktyviems metalams, pvz., cinkui ir aliuminiui, antikorozinės baigiamosios dangos, grindų dangos, įskaitant medines ir betonines grindis, atsparios grafiti, atsparios užsiliepsnojimui ir atitinkančios higienos reikalavimus maisto ar gėrimų pramonėje arba sveikatos paslaugų tarnybose;

1.10. dvikomponentės dangos – tai panašios paskirties kaip ir vienkomponentės dangos, bet į kurias prieš naudoj imą pridedamas papildomas komponentas (pvz., tretiniai aminai);

1.11. daugiaspalvės dangos – tai dangos, skirtos suteikti dviejų atspalvių ar daugiaspalvį efektą tiesiogiai po panaudojimo;

1.12. specialiosios dekoratyvinės dangos – tai dangos, skirtos suteikti specialų estetinį įspūdį, dengiant specialiai paruoštus iš anksto nudažytus paviršius arba bazines/pigmentines dangas, kurios vėliau, džiūnant apdorojamos įvairiais įrankiais.

2. Transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai – tai produktai, toliau išvardyti pagal subkategorijas. Jie naudojami kelių transporto priemonėms ar jų dalims, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB, dengti atliekant transporto priemonių remonto, konservavimo ar apdailos darbus ne jų gamybos įrenginiuose.

2.1. nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai – tai produktai, skirti senoms dangoms ir rūdims pašalinti mechaniškai ar chemiškai arba paruošti paviršių dengimui naujomis dangomis:

2.1.1. paruošiamiesiems produktams priklauso purkštuvų ploviklis (produktas, skirtas purkštuvams ir kitai įrangai valyti), dažų nuėmikliai, riebalų plovikliai (įskaitant antistatinius, skirtus plastikams) ir silikonų plovikliai;

2.1.2. valiklis prieš dengiant – tai valymo produktas, skirtas paviršiaus teršalams pašalinti ruošiant paviršių arba prieš dengiant jį dengimo medžiaga;

2.2. užpildantis gruntas – tai labai tiršti mišiniai, skirti giliems paviršiaus nelygumams panaikinti prieš uždedant baigiamąjį gruntą/glaistą;

2.3. prieškorozinis gruntas – tai danga, skirta dengti gryną (neizoliuotą) metalą ar esamą dangą apsaugai nuo korozijos prieš uždedant baigiamąjį gruntą:

2.3.1. baigiamasis gruntas/užpildantis glaistas – tai danga, uždedama prieš pat dengiant baigiamąją dangą, apsauganti nuo korozijos ir užtikrinanti baigiamosios dangos sankibą, kad susidarytų vientisą paviršiaus dangą, užpildanti nedidelius paviršiaus nelygumus;

2.3.2. įprastinis metalo gruntas – tai danga, skirta naudoti kaip sankibą gerinantis gruntas, izoliuojanti medžiaga, baigiamasis gruntas, tarpinė danga, plastikų gruntas, prieš padengiant neišdžiūvusią dangą, nešlifuojamieji ir purškiamieji glaistai;

2.3.3. fosfatinis gruntas – tai dangą, kurioje ne mažiau kaip 0,5 % masės sudaro fosfato rūgštis, ir skirta dengti tiesiai ant grynų (neizoliuotų) metalinių paviršių, apsaugant nuo korozijos ir užtikrinant sankibą; dangos, leidžiančios suvirinti siūles ir ėsdinantys tirpalai galvaninėms dangoms ir cinkuotiems paviršiams;

2.4. viršutinio sluoksnio danga/baigiamoji danga – tai pigmentinė danga, naudojama kaip vienasluoksnė arba daugiasluoksnė danga, skirta blizgumui ir atsparumui nuo išorinių veiksnių užtikrinti. Aprėpia visus šios srities produktus, įskaitant bazines/pigmentines dangas ir skaidriąsias dangas:

2.4.1. bazinė/pigmentinė danga – tai pigmentų turinčios dangos, skirtos spalvai ir tam tikriems pageidaujamiems optiniams efektams suteikti, išskyrus dangų sistemos paviršiaus blizgesį ar atsparumą;

2.4.2. skaidrioji danga – tai permatoma/prasišviečianti danga, skirta dangų sistemos galutiniam blizgesiui ir paviršiaus atsparumo savybėms suteikti;

2.5. specialioji baigiamoji danga – tai danga, skirta panaudoti kaip baigiamąją, turinčią specialių savybių, tokių kaip, pvz., metalo ar perlamutro efektas vienasluoksnėse, gerų savybių sodrių spalvų ir skaidriose dangose (pvz., atspari subraižymui ir fluorinta skaidrioji danga), atspindinčioji bazinė danga, tekstūrinės dangos (pvz., kaltinės dangos), slydimą mažinančios dangos, kėbulo dugną izoliuojanti danga, nuo skeldėjimo saugančios dangos, vidaus apdailos dangos ir aerozoliai.

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

2 priedas

 

LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE RIBINĖS VERTĖS

 

I. LOJ KIEKIO DAŽUOSE IR LAKUOSE RIBINĖS VERTĖS

 

 

Produkto subkategorija

Tipas

LOJ kiekio ribinė vertė

LOJ kiekio ribinė vertė g/l*, taikoma nuo 2007 sausio 1 d.

1.1.1.

Vidinių sienų ir lubų matinės dengimo medžiagos (blizgesio laipsnis ≤ 25@60°)

VDM

75

30

TDM

400

30

1.1.2.

Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dengimo medžiagos (blizgesio laipsnis > 25@60°)

VDM

150

100

TDM

400

100

1.1.3.

Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dengimo medžiagos

VDM

75

40

TDM

450

430

1.1.4.

Vidaus/išorės apdailos ir plakiravimo dažai medienai, plastikui ir metalui

VDM

150

130

TDM

400

300

1.1.5.

Vidaus/išorės apdailos ir lazuriniai lakai, įskaitant nepermatomus lakus medienai (lazurinius)

VDM

150

130

TDM

500

400

1.1.6.

Vidaus ir išorės plonasluoksniai (labai žemo tuklumo, lazuriniai) lakai

VDM

150

130

TDM

700

700

1.1.7.

Gruntai

VDM

50

30

TDM

450

350

1.1.8.

Surišimo gruntai

 

50

30

TDM

750

750

1.1.9.

Vienkomponentės specialiosios dangos

VDM

140

140

TDM

600

500

1.1.10.

Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos

VDM

140

140

TDM

550

500

1.1.11.

Daugiaspalvės dangos

VDM

150

100

TDM

400

100

1.1.12.

Dekoratyvinės dangos

VDM

300

200

TDM

500

200

(*)g/l paruoštame naudoti produkte.

 

II. LOJ KIEKIO RIBINĖS VERTĖS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTUOSE

 

 

Produkto subkategorija

Dangos

LOJ kiekio ribinė vertė g/l*; taikoma nuo 2007 sausio 1 d.

2.1.1.

Nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai

Nuėmiklis

850

Valiklis prieš dengiant

200

2.1.2.

Baigiamasis gruntas/užpildantis gruntas

Visų tipų

250

2.1.3.

Prieškorozinis gruntas

Baigiamasis gruntas ir prastinis (metalo) gruntas

540

Fosfatinis gruntas

780

2.1.4.

Viršutinio sluoksnio danga/Baigiamoji danga

Visų tipų

420

2.1.5.

Specialiosios baigiamosios dangos

Visų tipų

840

* g/l paruoštame naudoti produkte. Išskyrus 2.1.1 subkategoriją, bet koks paruoštame naudoti produkte esantis vandens kiekis neįskaičiuojamas

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

3 priedas

 

LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE APSKAIČIAVIMO METODIKOS

 

Parametras

Vienetai

Analizė

Metodas

Paskelbimo data

LOJ kiekis

g/l

ISO 11890-2

2002

LOJ kiekis, kai yra reaktyvių skiediklių

g/l

ASTMD 2369

2003

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

4 priedas

 

PARAIŠKOS LEIDIMUI ĮVEŽTI/ĮSIGYTI Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ, DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ FORMA

 

________________________________________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas arba fizinio asmens vardas,

________________________________________________________________________________

pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas)

 

Kultūros ministerijos išduoto atestato1 Nr., išdavimo data____________________________

 

Paraiška leidimui įvežti/įsigyti į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų, kurių sudėtis neatitinka nustatytų lakiųjų organinių junginių kiekio ribinių verčių

 

Prašau išduoti leidimą įvežti/įsigyti:

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Kiekis

Vnt.

Ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis g/l produkto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Prašomo įvežti/įsigyti produktų kiekio trumpas pagrindimas (pagal darbų apimtį):

 

_________________________________________________________________

Atsakingas asmuo                                          parašas                                             vardas, pavardė

 

PRIDEDAMA. Atestato1 kopija

 

                                                         A. V.

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

5 priedas

 

Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ, DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ ĮVEŽTI/ĮSIGYTI LEIDIMO FORMA

 

Aplinkos ministerijos                                          regiono aplinkos apsaugos departamentas

Leidimas Nr. __________________

_________________________

(išdavimo data)

 

Įvežti/įsigyti į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų, kurių sudėtis neatitinka „Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų 2005 m.                      d. įsakymu Nr............. , reikalavimų.

 

_____________________________________________________________________________

įrašyti: Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas arba fizinio asmens vardas, pavardė

_____________________________________________________________________________

asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas; Kultūros ministerijos išduoto atestato Nr., išdavimo data

 

Šis leidimas suteikia teisę įvežti/įsigyti

 

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas

Kiekis

Vnt.

Ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis g/l produkto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________         ____________________         ________________________

Leidimą išdavusio asmens pareigos                                 parašas                                                  vardas, pavardė

 

                                              A. V.

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

6 priedas

 

ATITIKTIES DEKLARACIJOS FORMA

 

Atitikties deklaracija

 

Mes ______________________________________________________________________

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad produktas ___________________________________

                                                                                                     (pavadinimas, kategorija/

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

/subkategorija, partijos ar serijos Nr.)

 

susijęs su šia deklaracija, atitinka 2004/42/EB direktyvos „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 1999/13/EB“ reikalavimus dėl jo sudėtyje esančių lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių.

 

______________________

(deklaracijos surašymo vieta ir data)

__________________________________________

(deklaraciją užpildžiusio asmens pavardė, parašas ar kt. žyma)

 

                                                                                                                    A. V.

______________


Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,

susidarančių naudojant organinius tirpiklius

tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių

pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,

ribojimo taisyklių

7 priedas

 

Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ, DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ ĮVEŽIMUI/ĮSIGIJIMUI IŠDUOTŲ LEIDIMŲ APSKAITOS ŽURNALO FORMA

 

Aplinkos ministerijos                                        regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

Į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų įvežimui/įsigijimui išduotų leidimų apskaitos žurnalas

 

Eil. Nr.

Leidimo duomenys

Leista įvežti/įsigyti produktų:

 

 

leidimo išdavimo data, Nr.

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefonas ar fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta

juridinio asmens kodas ar fizinio asmens kodas; Kultūros ministerijos išduoto atestato Nr., data

pavadinimas

kiekis, kg arba litrais

LOJ ribinis kiekis g/l produkto

leidimą gavo

pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________