VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS IR

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠO

 

2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57/1B-160

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodavimo“ (Žin., 1999, Nr. 5-105; 2002, Nr. 120-5411) 4 punktu,

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą (toliau – Sąrašas);

1.2. Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių muitinių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą.

2. Šiuo įsakymu patvirtintas Sąrašas įsigalioja per 15 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo „Valstybės žiniose“.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                   VALERIJONAS VALICKAS

 


 

Patvirtintas bendru

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR

Finansų ministerijos ir Muitinės departamento

prie LR finansų ministerijos

2003 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. V-57/1B-160

 

MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į TERITORINIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄSIAS SĄSKAITAS, KODŲ SĄRAŠAS

 

Įmokų pavadinimai

Įmokų kodai

nepasibaigusių mokėjimų terminų įmokos

laiku nesu-mokėtos įmokos

laiku nesumokėtų įmokų delspinigiai

pagal patikrinimo aktus

 

įmokos

įmokų delspinigiai

baudos

baudų palūkanos ir delspinigiai

kitos įmokos

Fizinių asmenų pajamų mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo su darbo santykiais susijusių pajamų

-

1012

1013

1014

1015

1016

1017

-

Nuo juridiniams asmenims išnuomoto arba parduoto turto bei antrinių žaliavų ir kitų iš juridinių asmenų gautų su darbo santykiais nesusijusių pajamų

-

1022

1023

1024

1025

1026

1027

-

Nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, gautų iš Lietuvos Respublikos gyventojų

-

1032

1033

1034

1035

1036

1037

-

Nuo pajamų, gautų iš užsienio valstybių

-

1042

1043

1044

1045

1046

1047

-

Nuo autorinio atlyginimo

-

1052

1053

1054

1055

1056

1057

-

Nuo vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamų

-

1062

1063

1064

1065

1066

1067

-

Nuo nepagrįstų ar neapmokestintų pajamų, deklaruotų brangiam turtui įsigyti

-

1072

1073

1074

1075

1076

1077

-

Nuo išmokėtų dividendų

-

1082

1083

1084

1085

1086

1087

-

Už patentų fiziniams asmenims išdavimą

-

1092

1093

1094

1095

1096

1097

-

Nuo notarų pajamų už paslaugas

-

1102

1103

1104

1105

1106

1107

-

Nuo advokatų pajamų už paslaugas

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

-

Nuo pagal Draudimo įstatymą grąžinamos draudimo įmokos (premijos), laikinojo nedarbingumo pašalpos, išmokamos tiesiogiai per socialinio draudimo fondo įstaigas, priteisto žalos atlyginimo už priverstinę pravaikštą dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir kitomis nedeklaruojamomis, bet su darbo santykiais susijusiomis pajamų mokesčio sumomis

-

1122

1123

1124

1125

1126

1127

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų

-

1152

1153

1154

1155

1156

1157

-

Už patentų individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms išdavimą

-

-

-

1164

1165

1166

1167

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų iš užsienio juridinių asmenų arba kitų organizacijų gautų dividendų

-

1172

1173

1174

1175

1176

1177

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, įregistruotoms ne lengvatinio mokesčio tarifo valstybėse, išmokėtų pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio

-

1182

1183

1184

1185

1186

1187

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, įregistruotoms lengvatinio mokesčio tarifo valstybėse, išmokėtų pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio

-

1192

1193

1194

1195

1196

1197

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų, rengiančių pinigines ir pinigines-daiktines loterijas, nominalios išplatintų loterijos bilietų (kortelių) vertės

-

1202

1203

1204

1205

1206

1207

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojų pajamų mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

-

Nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

-

Nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamoms

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

-

Nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamoms

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

-

Nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

-

Nuo nuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamų (neįskaitant notarų, advokatų ir antstolių pajamų už paslaugas) nesusijusių su darbo santykiais

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

-

Nuo notarų pajamų už paslaugas

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

-

Nuo advokatų pajamų už paslaugas

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

-

Nuo antstolių pajamų už paslaugas

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

-

Už verslo liudijimo išdavimą

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmokos į Garantinį fondą

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

-

Pelno mokestis (juridinių asmenų pelno mokestis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonių

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

Savivaldybės įmonių

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

Akcinių bendrovių

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

-

Uždarųjų akcinių bendrovių

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

-

Bankų ir kitų kredito įstaigų

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

-

Žemės ūkio bendrovių

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

-

Užsienio valstybių įmonių (nuolatinių buveinių)

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

-

Ne pelno siekiančių įmonių

-

2082

2083

2084

2085

2086

2087

-

Laisvųjų ekonominių zonų įmonių

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

-

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

-

Kitų juridinių asmenų

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų iš užsienio vienetų gautų dividendų

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

-

Nuo Lietuvos vienetų, neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų, iš užsienio vienetų gautų dividendų

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

-

Nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

-

Nuo užsienio vienetams išmokėtų dividendų

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų išmokėtų užsienio vienetams pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

-

Nuo vienetų (neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų) išmokėtų užsienio vienetams pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

-

Nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų, rengiančių pinigines ir pinigines-daiktines loterijas, nominalios išplatintų loterijos bilietų (kortelių) vertės

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

-

Nuo vienetų (neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų), rengiančių pinigines ir pinigines-daiktines loterijas, nominalios išplatintų loterijos bilietų (kortelių) vertės

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansu mokamas pelno mokestis (avansu mokamas juridinių asmenų pelno mokestis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonių

2611

2612

2613

-

-

-

-

-

Savivaldybės įmonių

2621

2622

2623

-

-

-

-

-

Akcinių bendrovių

2631

2632

2633

-

-

-

-

-

Uždarųjų akcinių bendrovių

2641

2642

2643

-

-

-

-

-

Bankų ir kitų kredito įstaigų

2651

2652

2653

-

-

-

-

-

Žemės ūkio bendrovių

2661

2662

2663

-

-

-

-

-

Užsienio valstybių įmonių (nuolatinių buveinių)

2671

2672

2673

-

-

-

-

-

Ne pelno siekiančių įmonių

-

2682

2683

-

-

-

-

-

Laisvųjų ekonominių zonų įmonių

2691

2692

2693

-

-

-

-

-

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

2701

2702

2703

-

-

-

-

-

Kitų juridinių asmenų

2711

2712

2713

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizinių asmenų

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

-

Juridinių asmenų

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuompinigiai (užmokestis) už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizinių asmenų

-

3112

3113

3114

3115

3116

3117

-

Juridinių asmenų

-

3122

3123

3124

3125

3126

3127

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveldimo (paveldimo ar dovanojamo) turto mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveldint turtą

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

-

Įgyjant turtą dovanojimo būdu

-

3322

3323

3324

3325

3326

3327

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų (neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų)

3411

3412

3413

3414

3415

3416

3417

-

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

3421

3422

3423

3424

3425

3426

3427

-

Fizinių asmenų (neįskaitant ūkininkų)

3431

3432

3433

3434

3435

3436

3437

-

Ūkininkų (besiverčiančių žemės ūkio produkcijos gamyba ir šiai veiklai naudojančių žemės ūkio paskirties žemę)

3441

3442

3443

3444

3445

3446

3447

-

Už pavėluotą pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos pateikimą padidinta pridėtinės vertės mokesčio suma

-

-

-

-

-

-

-

3590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avansu mokamas pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų (neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

3611

3612

3613

-

-

-

-

-

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

3621

3622

3623

-

-

-

-

-

Fizinių asmenų (neįskaitant ūkininkų)

3631

3632

3633

-

-

-

-

-

Ūkininkų (besiverčiančių žemės ūkio produkcijos gamyba ir šiai veiklai naudojančių žemės ūkio paskirties žemę)

3641

3642

3643

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atidėtas pridėtinės vertės mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų (neįskaitant individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų)

3811

3812

3813

-

-

-

-

-

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų

3821

3822

3823

-

-

-

-

-

Ūkininkų (besiverčiančių žemės ūkio produkcijos gamyba ir šiai veiklai naudojančių žemės ūkio paskirties žemę)

3831

3832

3833

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą

3981

3982

3983

3984

3985

3986

3987

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrasis akcizas

-

3992

3993

3994

3995

3996

3997

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcizai

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaus

-

4012

4013

4014

4015

4016

4017

-

Kitų alkoholinių gėrimų

-

4022

4023

4024

4025

4026

4027

-

Rūkomojo tabako ir tabako gaminių

-

4032

4033

4034

4035

4036

4037

-

Kavos, šokolado, maisto produktų su kakava

-

4042

4043

4044

4045

4046

4047

-

Bižuterijos, aukso ir sidabro dirbinių, išskyrus dirbtinę bižuteriją ir monetas

-

4052

4053

4054

4055

4056

4057

-

Naftos produktų (neįskaitant tepalų)

-

4062

4063

4064

4065

4066

4067

-

Visų rūšių tepalų

-

4072

4073

4074

4075

4076

4077

-

Elektros energijos

-

4082

4083

4084

4085

4086

4087

-

Erotinių ir smurtinių leidinių

-

4092

4093

4094

4095

4096

4097

-

Cukraus, įskaitant esantį produktuose (pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą)

-

4102

4103

4104

4105

4106

4107

-

Parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio

-

4112

4113

4114

4115

4116

4117

-

Suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui

-

4122

4123

4124

4125

4126

4127

-

Gazolių ir (arba) jų pakaitalų grąžintų žemės ūkio subjektams

-

-

-

-

-

-

-

4130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcizai

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagal 2001 10 30 įstatymą Nr. IX-569, galiojantį nuo 2002 07 01)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

4311

4312

4313

4314

4315

4316

4317

-

Mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

4811

4812

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų (neįskaitant alaus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyno iš šviežių vynuogių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9151

9152

9153

9154

9155

9156

9157

-

Vyno iš šviežių vynuogių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9161

9162

-

-

-

-

-

-

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9171

9172

9173

9174

9175

9176

9177

-

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9181

9182

-

-

-

-

-

-

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9191

9192

9193

9194

9195

9196

9197

-

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9201

9202

-

-

-

-

-

-

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9211

9212

9213

9214

9215

9216

9217

-

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9221

9222

-

-

-

-

-

-

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9231

9232

9233

9234

9235

9236

9237

-

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9241

9242

-

-

-

-

-

-

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9251

9252

9253

9254

9255

9256

9257

-

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9261

9262

-

-

-

-

-

-

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc., mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9271

9272

9273

9274

9275

9276

9277

-

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc., mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9281

9282

-

-

-

-

-

-

Etilo alkoholio, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9291

9292

9293

9294

9295

9296

9297

-

Etilo alkoholio, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9301

9302

-

-

-

-

-

-

Midaus trauktinių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9311

9312

9313

9314

9315

9316

9317

-

Midaus trauktinių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9321

9322

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdoroto tabako

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarečių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9331

9332

9333

9334

9335

9336

9337

-

Cigarečių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9341

9342

-

-

-

-

-

-

Cigarų ir cigarilių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9351

9352

9353

9354

9355

9356

9357

-

Cigarų ir cigarilių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9361

9362

-

-

-

-

-

-

Rūkomojo tabako, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9371

9372

9373

9374

9375

9376

9377

-

Rūkomojo tabako, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9381

9382

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftos dujų

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

4611

4612

4613

4614

4615

4616

4617

-

Mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

4841

4842

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuro (neįskaitant naftos dujų)

 

 

 

 

 

 

 

 

Variklių benzino, jo pakaitalų ir priedų, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9391

9392

9393

9394

9395

9396

9397

-

Variklių benzino, jo pakaitalų ir priedų, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9401

9402

-

-

-

-

-

-

Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9411

9412

9413

9414

9415

9416

9417

-

Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9421

9422

-

-

-

-

-

-

Žibalo, jo pakaitalų ir priedų, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9431

9432

9433

9434

9435

9436

9437

-

Žibalo, jo pakaitalų ir priedų, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9441

9442

-

-

-

-

-

-

Gazolių, jų pakaitalų ir priedų, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9451

9452

9453

9454

9455

9456

9457

-

Gazolių, jų pakaitalų ir priedų, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9461

9462

-

-

-

-

-

-

Šildymui skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro), mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9471

9472

9473

9474

9475

9476

9477

-

Šildymui skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro), mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9481

9482

-

-

-

-

-

-

Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9491

9492

9493

9494

9495

9496

9497

-

Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišinių, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9501

9502

-

-

-

-

-

-

Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio teisės aktų nustatytus požymius, jo pakaitalų ir priedų, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9511

9512

9513

9514

9515

9516

9517

-

Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio teisės aktų nustatytus požymius, jo pakaitalų ir priedų, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9521

9522

-

-

-

-

-

-

Kito skystojo kuro (mazuto) jo pakaitalų ir priedų, mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9531

9532

9533

9534

9535

9536

9537

-

Kito skystojo kuro (mazuto) jo pakaitalų ir priedų, mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9541

9542

-

-

-

-

-

-

Šildymui skirto skystojo kuro (mazuto), mokami už mokestinį laikotarpį arba už likusią (paskutinę) mokestinio laikotarpio dalį, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9551

9552

9553

9554

9555

9556

9557

-

Šildymui skirto skystojo kuro (mazuto), mokami už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienius, kai mokestinio laikotarpio mokėtina akcizų suma viršija Vyriausybės nustatytą mokėtiną akcizų sumą

9561

9562

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaus akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti

-

-

-

-

-

-

-

4900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų (neįskaitant alaus) akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyno iš šviežių vynuogių

-

-

-

-

-

-

-

9580

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9590

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9600

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9610

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9620

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9630

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9640

Etilo alkoholio

-

-

-

-

-

-

-

9650

Midaus trauktinių

-

-

-

-

-

-

-

9660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdoroto tabako akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarečių

-

-

-

-

-

-

-

9670

Cigarų ir cigarilių

-

-

-

-

-

-

-

9680

Rūkomojo tabako

-

-

-

-

-

-

-

9690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftos dujų akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti

-

-

-

-

-

-

-

4930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuro (neįskaitant naftos dujų) akcizai iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Variklių benzino, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9700

Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišinių

-

-

-

-

-

-

-

9710

Žibalo, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9720

Gazolių, jų pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9730

Šildymui skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro)

-

-

-

-

-

-

-

9740

Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišinių

-

-

-

-

-

-

-

9750

Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio teisės aktų nustatytus požymius, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9760

Kito skystojo kuro (mazuto) jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9770

Šildymui skirto skystojo kuro (mazuto)

-

-

-

-

-

-

-

9780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaus akcizai iš laiduotojo (garanto) pagal laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, užtikrinti

-

-

-

-

-

-

-

4950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų (neįskaitant alaus) akcizai iš laiduotojo (garanto) pagal laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyno iš šviežių vynuogių

-

-

-

-

-

-

-

9790

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9800

Kitų fermentuotų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9810

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9820

Tarpinių produktų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9830

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9840

Tarpinių produktų, pagamintų iš midaus arba atitinkančių vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 proc.

-

-

-

-

-

-

-

9850

Etilo alkoholio

-

-

-

-

-

-

-

9860

Midaus trauktinių

-

-

-

-

-

-

-

9870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdoroto tabako akcizai iš laiduotojo (garanto) pagal laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarečių

-

-

-

-

-

-

-

9880

Cigarų ir cigarilių

-

-

-

-

-

-

-

9890

Rūkomojo tabako

-

-

-

-

-

-

-

9900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftos dujų akcizai iš laiduotojo (garanto) pagal laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, užtikrinti

-

-

-

-

-

-

-

4980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuro (neskaitant naftos dujų) akcizai iš laiduotojo (garanto) pagal laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą mokestinėms prievolėms, galinčioms atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, užtikrinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Variklių benzino, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9910

Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišinių

-

-

-

-

-

-

-

9920

Žibalo, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9930

Gazolių, jų pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9940

Šildymui skirtų gazolių (buitinio krosnių kuro)

-

-

-

-

-

-

-

9950

Gazolių ir biologinės kilmės žaliavų mišinių

-

-

-

-

-

-

-

9960

Skystojo kuro (mazuto), atitinkančio teisės aktų nustatytus požymius, jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9970

Kito skystojo kuro (mazuto) jo pakaitalų ir priedų

-

-

-

-

-

-

-

9980

Šildymui skirto skystojo kuro (mazuto)

-

-

-

-

-

-

-

9990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekių apyvartos mokestis nuo pajamų už

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengvuosius automobilius (išskyrus specialiuosius)

5011

5012

5013

5014

5015

5016

5017

-

Erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinius

5021

5022

5023

5024

5025

5026

5027

-

Skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus ir kitus produktus, kurie pagal Akcizų įstatymą nėra akcizų objektas, tačiau jų sudėtyje yra etilo alkoholio ir kurie dėl nedidelės kainos gali būti vartojami kaip alkoholinių gėrimų pakaitalai

5031

5032

5033

5034

5035

5036

5037

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukraus mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokamas cukraus gamintojų už mokestinį laikotarpį arba už likusį (paskutinį) mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų

5111

5112

5113

5114

5115

5116

5117

-

Mokamas produktų, kuriuose yra cukraus, gamintojų už mokestinį laikotarpį arba už likusį (paskutinį) mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5127

-

Mokamas asmenų, realizuojančių cukrų už kurį mokestis dar nesumokėtas, už mokestinį laikotarpį arba už likusį (paskutinį) mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų

5131

5132

5133

5134

5135

5136

5137

-

Mokamas cukraus gamintojų už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų

5151

5152

-

-

-

-

-

-

Mokamas produktų, kuriuose yra cukraus, gamintojų už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūks. litų

5161

5162

-

-

-

-

-

-

Mokamas asmenų, realizuojančių cukrų, už kurį cukraus mokestis dar nesumokėtas, už pirmąjį ir antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį, kai praėjusio pusmečio vidutinė mėnesio šio mokesčio suma buvo didesnė kaip 50 tūkst. litų

5171

5172

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltojo cukraus virškvočio mokestis

5191

5192

5193

5194

5195

5196

5197

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azartinių lošimų mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Už bingo, totalizatorių ir lažybų organizavimą

5211

5212

5213

5214

5215

5216

5217

-

Už lošimų lošimo automatais ir stalo lošimų organizavimą

5221

5222

5223

5224

5225

5226

5227

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis

-

-

-

5314

-

-

-

5310

Konsulinis mokestis

-

-

-

-

-

-

-

5320

Prekyviečių mokestis

5331

5332

5333

5334

5335

5336

5337

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos teršimo mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Už teršalų išmetimą į aplinką

5341

5342

5343

5344

5345

5346

5347

-

Bauda už išmetamų į aplinką teršalų normatyvų viršijimą

5351

5352

-

5354

-

-

-

-

Už apmokestinamuosius gaminius

5461

5462

5463

5464

5465

5466

5467

-

Už apmokestinamąją pakuotę

5471

5472

5473

5474

5475

5476

5477

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftos ir dujų išteklių mokestis

5361

5362

5363

5364

5365

5366

5367

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinių gamtos išteklių mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinių gamtos išteklių naudojimo

5371

5372

5373

5374

5375

5376

5377

-

Bauda už gamtinių išteklių išgavimo limito viršijimą

5381

5382

-

5384

-

-

-

-

Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo

5481

5482

5483

5484

5485

5486

5487

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą

5391

5392

5393

5394

5395

-

-

-

Palūkanos už savivaldybės kapitalo naudojimą

5401

5402

5403

5404

5405

-

-

-

Dividendai už valstybės akcijas

-

-

-

-

-

-

-

5410

Dividendai už savivaldybės akcijas

-

-

-

-

-

-

-

5420

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

5611

5612

5613

-

-

-

-

-

Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas už inžinerinius statinius arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas

-

-

-

-

-

-

-

5620

Žyminis mokestis, mokamas Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka

-

-

-

-

-

-

-

5660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės rinkliavos

 

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitomos į valstybės biudžetą

-

-

-

-

-

-

-

5710

Įskaitomos į savivaldybių biudžetus

-

-

-

-

-

-

-

5720

Kelių policijos rinkliava

-

-

-

-

-

-

-

5730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietinės rinkliavos

 

 

 

 

 

 

 

 

Už kasinėjimus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, jos ar jos dalies atitvėrimą arba eismo apribojimą

-

-

-

-

-

-

-

5810

Už prekybą ir paslaugų teikimą savivaldybės tarybos nustatytose viešose vietose

-

-

-

-

-

-

-

5820

Už vaizdinę komercinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų

-

-

-

-

-

-

-

5830

Už komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose

-

-

-

-

-

-

-

5840

Už mechaninių priemonių įvažiavimą į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, paskelbtas kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas

-

-

-

-

-

-

-

5850

Už naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis miestų ar miestelių gatvių bei aikščių vietomis automobiliams statyti

-

-

-

-

-

-

-

5860

Už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose

-

-

-

-

-

-

-

5870

Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

-

-

-

-

-

-

-

5880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės baudos

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus

-

-

-

-

-

-

-

6010

Valstybinės mokesčių inspekcijos paskirtos administracinės baudos

-

-

-

-

-

-

-

6020

Kitos administracinės baudos

-

-

-

-

-

-

-

6600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įplaukos už konfiskuotą ir kitaip į valstybės pajamas perduotą ar paimtą turtą bei realizuotus daiktinius įrodymus baudžiamosiose bylose

 

 

 

 

 

 

 

 

Įplaukos už konfiskuotą ir kitaip į valstybės pajamas perduotą ar paimtą turtą

-

-

-

-

-

-

-

6610

Įplaukos už bešeimininkį turtą

-

-

-

-

-

-

-

6620

Įplaukos už daiktinius įrodymus baudžiamosiose bylose

-

-

-

-

-

-

-

6630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos baudos

 

 

 

 

 

 

 

 

Baudos pagal Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarybos sprendimus

-

-

-

-

-

6716

6717

-

Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus

-

-

-

-

-

6726

6727

-

Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus

-

-

-

-

-

6736

6737

-

Baudos pagal Mokesčių administravimo įstatymo 50 straipsnį

-

-

-

-

-

6746

6747

-

Baudos už pavėluotą įmonių persiregistravimą

-

-

-

-

-

-

-

6750

Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatyme nustatytos 20 procentų baudos

-

-

-

-

-

-

-

6760

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos skirtos baudos už Produktų saugos įstatymo pažeidimus

-

-

-

-

-

-

-

6770

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos skirtos baudos už reklamos pažeidimus nustatytus Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės ir Reklamos įstatymuose

-

-

-

-

-

-

-

6780

Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pažeidimus

-

-

-

-

-

-

-

6790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžetinių įstaigų ir organizacijų trumpalaikio turto pardavimo įplaukos

 

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitomos į valstybės biudžetą

-

-

-

-

-

-

-

6810

Įskaitomos į savivaldybės biudžetą

-

-

-

-

-

-