LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO ĮSTEIGIMO IR POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 9 d. Nr. 645

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742) 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą.

2. Patvirtinti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad naudojamus potencialiai pavojingus įrenginius, kurie buvo prižiūrimi ir registruojami iki šio nutarimo įsigaliojimo arba kuriuos numatoma prižiūrėti ir registruoti, jų savininkai, laikydamiesi šiuo nutarimu patvirtintų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, registruoja Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki artimiausio jų techninės būklės tikrinimo, numatyto priežiūros aktuose, bet ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645

 

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigos teises ir pareigas, registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742).

3. Registro paskirtis – rinkti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti, atnaujinti ir teikti duomenis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ir šių nuostatų numatyta tvarka.

4. Registro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

5. Registro objektas – potencialiai pavojingi įrenginiai (toliau vadinama – įrenginiai), išvardyti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA

 

8. Registro tvarkymo įstaiga yra Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – registro tvarkymo įstaiga).

9. Registro tvarkymo įstaiga vykdo šias funkcijas:

9.1. renka, registruoja, apdoroja ir sistemina registro duomenis;

9.2. sutikrina gautus duomenis su kitų valstybės registrų duomenimis;

9.3. užtikrina tvarkomos registro duomenų bazės, dokumentų ir jų archyvų apsaugą;

9.4. teikia duomenis šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. užtikrina, kad į registro duomenų bazę įrašyti duomenys atitiktų pateiktuosius dokumentuose;

9.6. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines registro funkcionavimo problemas, priima atitinkamus sprendimus;

9.7. saugo tvarkomų duomenų paslaptis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

10.1. gauti iš duomenų teikėjų šiuose nuostatuose nurodytus duomenis;

10.2. reikalauti, kad duomenų teikėjų pateikti duomenys atitiktų faktinius;

10.3. priimti organizacinius ir techninius sprendimus, kurių reikia registro funkcionavimui užtikrinti.

11. Registro duomenų teikėjai yra:

11.1. įrenginių savininkai arba jų įgaliotieji atstovai;

11.2. įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau vadinama – įgaliotos įstaigos).

12. Registro duomenų teikėjai:

12.1. teikia registrui duomenis šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. pasikeitus duomenims arba juos papildžius, nedelsdami praneša apie tai registro tvarkymo įstaigai;

12.3. turi teisę susipažinti su registre laikomais jų pateiktais duomenimis ir reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys;

12.4. atsako už laiku pateiktus duomenis ir jų teisingumą.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

13. Bendrieji registro objektų duomenys yra šie:

13.1. įrenginio identifikavimo kodas;

13.2. įrenginio grupė ir kategorija;

13.3. įrenginio registravimo data (metai, mėnuo, diena);

13.4. registruojamo įrenginio pavadinimas;

13.5. įrenginio gamyklinis (serijos) numeris (jeigu jis nurodytas);

13.6. įrenginio įrengimo vieta;

13.7. įrenginio savininko pavadinimas arba vardas ir pavardė, kodas, adresas;

13.8. kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas);

13.9. įrenginio gamintojo (jo įgalioto arba kito, laiduojančio įrenginio atitiktį, atstovo) pavadinimas, adresas;

13.10. įrenginio pagaminimo metai;

13.11. įrenginio darbo ištekliai (jeigu jie nurodyti);

13.12. informacija apie įrenginio atitikties patvirtinimą – dokumentą išdavusi institucija, dokumento numeris, išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

13.13. svarbiausieji techniniai įrenginio parametrai;

13.14. pasirinktos įgaliotos įstaigos pavadinimas ir kodas;

13.15. įrašai apie įgaliotų įstaigų atliktus tikrinimus – tikrinimo tipas, data (metai, mėnuo, diena), kito privalomojo tikrinimo data (metai, mėnuo, diena), eksperto, atlikusio techninės būklės tikrinimą, vardas ir pavardė;

13.16. įrenginio išregistravimo data (metai, mėnuo, diena).

14. Įrenginio identifikavimo kodas yra unikalus, sudaromas iš trijų dalių, nurodančių bendruosius duomenis, ir suteikiamas automatiškai įregistravimo metu.

Identifikavimo kodo pavyzdys: XX-XX-XXXXX. Pirmoji kodo dalis rodo įrenginio grupę, antroji – įrenginio kategoriją grupėje, trečioji – įrenginio registracijos numerį grupėje.

15. Registruojamų įrenginių grupės ir jų žymėjimas:

15.1. garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga – KA;

15.2. slėginiai indai ir jų įranga – SI;

15.3. pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga – VL;

15.4. pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga – TA;

15.5. liftai ir jų įranga – LF;

15.6. lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga – LK;

15.7. eskalatoriai ir jų įranga – ES;

15.8. kėlimo kranai ir jų įranga – KR;

15.9. techniniai medicinos įrenginiai ir jų įranga – MI;

15.10. sprogioje aplinkoje naudojami elektros įrenginiai – EI;

15.11. pramoginiai įrenginiai ir jų įranga – AT.

16. Įrenginių kategorijos grupėse:

16.1. garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga (šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, ekonomaizeriai):

16.1.1. didesnio kaip 0,5 baro slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3500 bar+l, – 01;

16.1.2. aukštesnės kaip 110 -0C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10000 bar+l, – 02;

16.2. slėginiai indai ir jų įranga:

16.2.1. didesnio kaip 0,5 baro slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 bar+l, išskyrus mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir kitų techninių dujų balionus ir jų įrangą, – 01;

16.2.2. didesnio kaip 0,5 baro slėgio arba aukštesnės kaip 110-0C darbo temperatūros ir didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10000 bar+l, – 02;

16.3. pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai, karšto vandens vamzdynai ir jų įranga:

16.3.1. didesnio kaip 0,5 baro slėgio, didesnio kaip 80 milimetrų sąlyginio skersmens DN vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3500 bar+mm, – 01;

16.3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms nepriklausomai nuo DN, – 02;

16.3.3. didesnio kaip 100 milimetrų sąlyginio skersmens DN perkaitinto ir sotaus vandens garo ir aukštesnės kaip 110 -0C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 barų, – 03;

16.4. pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga:

16.4.1. stacionariosios didesnio kaip 50 kub. metrų tūrio 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos ir jų įranga – 01;

16.4.2. mobiliosios 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos ir jų įranga – 02:

16.4.2.1. didesnio kaip 1 kub. metro tūrio cisternos;

16.4.2.2. didesnio kaip 0,45 kub. metro tūrio konteineriai;

16.5. liftai ir jų įranga:

16.5.1. liftai žmonėms kelti ir jų įranga – 01:

16.5.1.1. visų parametrų keleiviniai liftai ir jų įranga;

16.5.1.2. visų parametrų keleiviniai-krovininiai liftai ir jų įranga;

16.5.2. krovininiai liftai ir jų įranga – 02:

16.5.2.1. visų parametrų krovininiai lydimieji liftai ir jų įranga;

16.5.2.2. krovininiai nelydimieji liftai ir jų įranga, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas iki 1 kv. metro, plotis – iki 1 metro, aukštis – iki 1,2 metro;

16.5.3. visų parametrų iš kabinos ar platformos valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai įrenginiai ir jų įranga – 03;

16.6. lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga:

16.6.1. visų tipų ir parametrų mašininės pavaros keleiviniai lynų keliai ir jų įranga – 01;

16.6.2. visų tipų ir parametrų kabamieji dviejų lynų krovininiai keliai ir jų įranga – 02;

16.6.3. visų tipų ir parametrų funikulieriai ir jų įranga – 03;

16.7. eskalatoriai ir jų įranga:

16.7.1. visų tipų ir parametrų tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga – 01;

16.7.2. visų tipų ir parametrų judamieji takai ir jų įranga – 02;

16.8. kėlimo kranai ir jų įranga:

16.8.1. visų tipų mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga – 01:

16.8.1.1. 5 tonų ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai, kranai rietuvai nepriklausomai nuo valdymo būdo;

16.8.1.2. mažesnės kaip 5 tonų keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai, kranai rietuvai su valdymo kabina;

16.8.1.3. didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranai ir kranai ekskavatoriai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais;

16.8.2. savaeigės (mobiliosios) kėlimo platformos – 02;

16.9. techniniai medicinos įrenginiai ir jų įranga:

16.9.1. neimplantuojami aktyvieji medicinos įrenginiai – 01;

16.9.2. kūdikių inkubatoriai – 02;

16.9.3. aktyviųjų implantų išoriniai aktyvieji komponentai – 03;

16.10. sprogioje aplinkoje naudojami elektros įrenginiai;

16.11. pramoginiai įrenginiai ir jų įranga:

16.11.1. pasivažinėjimo atrakcionai, judantys apie vieną ašį, kurių transporto priemonės judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s-2, ir jų įranga – 01;

16.11.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis nepriklausomai nuo pagreičio, – 02;

16.11.3. sudėtingo judesio pasivažinėjimo atrakcionai, kurių transporto priemonės nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s-2, – 03;

16.11.4. apžvalgos ratai – 04.

17. Į registrą įvedami tokie duomenys šių nuostatų 15 punkte nurodytoms įrenginių grupėms:

17.1. garo ir vandens šildymo katilams ir jų įrangai:

17.1.1. slėgis;

17.1.2. tūris;

17.1.3. temperatūra;

17.1.4. našumas;

17.1.5. kuro rūšis;

17.2. slėginiams indams ir jų įrangai:

17.2.1. slėgis;

17.2.2. tūris;

17.2.3. darbinės terpės pavadinimas ir temperatūra;

17.2.4. vidiniai indo įrenginiai;

17.3. pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams, slėginiams garotiekiams ir karšto vandens vamzdynams bei jų įrangai:

17.3.1. ilgis;

17.3.2. skersmuo ir sienelės storis;

17.3.3. slėgis;

17.3.4. darbinės terpės pavadinimas ir temperatūra;

17.4. pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai:

17.4.1. darbinės terpės pavadinimas;

17.4.2. tūris;

17.5. liftams ir jų įrangai:

17.5.1. keliamoji galia;

17.5.2. kabinos greitis;

17.5.3. sustojimų skaičius;

17.6. lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai:

17.6.1. pavaros tipas ir traukos jėga;

17.6.2. keliamoji galia;

17.6.3. judėjimo greitis;

17.6.4. sustojimų skaičius;

17.7. eskalatoriams ir jų įrangai:

17.7.1. pavaros tipas ir traukos jėga;

17.7.2. judėjimo greitis;

17.8. kėlimo kranams ir jų įrangai:

17.8.1. keliamoji galia;

17.8.2. krovinio kėlimo aukštis/gylis;

17.8.3. strėlės siekis arba angos plotis;

17.8.4. bėgių kelio ilgis;

17.9. techniniams medicinos įrenginiams ir jų įrangai – pagrindinės techninės/metrologinės charakteristikos (jeigu jos yra);

17.10. sprogioje aplinkoje naudojamiems elektros įrenginiams:

17.10.1. pagrindiniai techniniai parametrai (vardinės įtampos, galingumo, srovės ir panašiai);

17.10.2. apsaugos lygio kategorija;

17.10.3. naudojimo zona;

17.11. pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai:

17.11.1. linijinis greitis;

17.11.2. didžiausias pagreitis;

17.11.3. keleivių vietų skaičius;

17.11.4. keleivio vietos keliamoji galia.

 

IV. ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Registruodamas įrenginį, savininkas privalo pateikti registro tvarkymo įstaigai:

18.1. prašymą įregistruoti įrenginį;

18.2. dokumentą, patvirtinantį nuosavybės teisę į įrenginį arba teisę valdyti, naudoti įrenginį ir juo disponuoti patikėjimo teise (grąžinama savininkui);

18.3. sutartį su pasirinkta įgaliota įstaiga (grąžinama savininkui);

18.4. įgaliotos įstaigos patvirtintą išrašą iš registruojamo įrenginio techninių dokumentų, kuriame nurodomi šiuose nuostatuose išvardyti duomenys ir išvada apie įrenginio tinkamumą naudoti;

18.5. savininko ar jo įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą veikti savininko vardu (grąžinama savininkui).

19. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi dokumentus, nedelsdama, dokumentų gavimo dieną, patikrina, ar pateikti visi šių nuostatų 18 punkte išvardyti dokumentai, ir įsitikinusi, kad juose yra visi reikiami duomenys, priima sprendimą dėl šio įrenginio registravimo. Įrenginys neregistruojamas, jeigu pateikiami ne visi nurodyti dokumentai arba įrenginio registravimo duomenys. Registro tvarkymo įstaiga palygina duomenis su kitų valstybės registrų duomenimis, įveda duomenis į registro duomenų bazę, suteikia identifikavimo kodą, padaro įrašą įrenginių registravimo žurnale ir išduoda įrenginio registravimo pažymėjimą.

20. Įrenginys savininko prašymu išregistruojamas iš registro šiais atvejais:

20.1. jeigu pasikeičia įrenginio savininkas;

20.2. jeigu dėl techninių priežasčių įrenginys netinkamas naudoti arba nepataisomai sugadintas, arba jeigu dėl ekonominių ar kitų priežasčių savininkas nusprendžia, kad įrenginį eksploatuoti netikslinga.

21. Įrenginys laikomas išregistruotu, kai įrenginio savininkas registro tvarkymo įstaigai raštu pateikia pagrįstą prašymą ir grąžina įrenginio registravimo pažymėjimą, o registro tvarkymo įstaiga įveda duomenis į registro duomenų bazę. Registro duomenų bazėje įrašoma išregistravimo data. Duomenys apie išregistruotą įrenginį saugomi duomenų bazėje 5 metus.

22. Išregistruotų įrenginių identifikavimo kodai negali būti suteikti kitiems registruojamiems įrenginiams.

23. Registro duomenų bazė turi būti papildoma duomenimis apie atliktus įrenginių techninės būklės tikrinimus įrenginių priežiūros norminių dokumentų nustatyta tvarka:

23.1. sumontavus juos į naują vietą;

23.2. atlikus periodinį techninės būklės tikrinimą;

23.3. specialiai, jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės, dėl kurių abejojama, ar galima saugiai naudoti įrenginį (po įrenginio avarijos, neįprastų ir ilgalaikių prastovų ar modifikavus įrenginį), ir reikia įsitikinti, kad įrenginys atitinka jam keliamus saugos reikalavimus;

23.4. pasikeitus įgaliotai įstaigai.

24. Įgaliotos įstaigos pateikia duomenis apie atliktus įrenginių techninės būklės tikrinimus ar sutarties nutraukimą registro tvarkymo įstaigos nustatytos spausdintos formos pranešime.

25. Įgaliotos įstaigos kompetentingo asmens pasirašytas pranešimas registro tvarkymo įstaigai pateikiamas paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip. Privalomai teikiami šie duomenys:

25.1. įrenginio identifikavimo kodas;

25.2. techninės būklės tikrinimo tipas;

25.3. atlikto techninės būklės tikrinimo data;

25.4. artimiausio techninės būklės tikrinimo data;

25.5. eksperto, atlikusio techninės būklės tikrinimą, vardas ir pavardė.

26. Įgaliotos įstaigos duomenis apie atliktus įrenginių techninės būklės tikrinimus registro tvarkymo įstaigai turi pateikti per dvi savaites nuo atlikto tikrinimo.

27. Registro duomenų teikėjai privalo garantuoti, kad registrui teikiami duomenys atitiktų faktinius duomenis.

28. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi, kad pateiktuose dokumentuose buvo nurodyti klaidingi duomenys, apie tai nedelsdama privalo informuoti registro duomenų teikėjus ir pareikalauti teisingų duomenų.

29. Jeigu į registro duomenų bazę įrašyti duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka pateiktųjų dokumentuose, ji privalo nedelsdama ištaisyti klaidą ir informuoti apie tai registro duomenų naudotojus, kuriems buvo pateikti klaidingi duomenys.

30. Visi registro duomenų teikėjai turi teisę registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka susipažinti su registre laikomais jų pateiktais duomenimis. Atsakymus į paklausimus registro tvarkymo įstaiga pateikia per 5 darbo dienas nuo jų gavimo datos.

31. Registro duomenų teikėjas, susipažinęs su registre laikomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs duomenys. Gavusi tokį reikalavimą, registro tvarkymo įstaiga privalo per 10 darbo dienų nuo gavimo datos jį įvykdyti ir raštu apie tai informuoti registro duomenų teikėją bei naudotojus, kuriems buvo pateikti klaidingi duomenys.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

32. Registre naudojami juridinių asmenų duomenys (pavadinimas, kodas, adresas) sutikslinami su Lietuvos Respublikos įmonių rejestro (Juridinių asmenų registro) duomenimis.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

33. Duomenys teikiami:

33.1. duomenų teikėjams;

33.2. valstybės valdžios ir valdymo institucijoms;

33.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikusiems motyvuotus prašymus.

34. Registre esantys asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924).

Registro duomenys nėra viešai skelbiami.

35. Registro duomenys teikiami laikantis šios tvarkos:

35.1. duomenų teikėjai registro duomenis gali gauti tik apie tuos įrenginius ir asmenis, kurių duomenis jie pateikė registro tvarkymo įstaigai;

35.2. valstybės ir valdymo institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys registro duomenis tik suvestinėse gauna pateikę prašymus ar sudarius tarp registro tvarkymo įstaigos ir duomenų naudotojo duomenų teikimo sutartį, kurioje numatomos duomenų teikimo sąlygos.

36. Duomenų teikimo forma ir būdas derinami su registro duomenų naudotojais ir gali būti keičiami tik abipusiu registro tvarkymo įstaigos ir registro duomenų naudotojo susitarimu.

37. Prašymas gauti registro duomenis pateikiamas registro tvarkymo įstaigai. Jame nurodoma, kam, kokiu tikslu, kurių duomenų reikia, kaip juos pateikti, taip pat numatoma duomenų apsauga.

38. Iš registro gautų duomenų negalima naudoti kitaip ar kitokiu tikslu, negu buvo nurodyta juos teikiant.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

39. Registro duomenys perduodami į užsienio valstybes Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

40. Registro duomenys gali būti teikiami tarptautiniams kompiuterių tinklams tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ APSAUGA

 

41. Už registro duomenų apsaugą atsako registro tvarkymo įstaiga.

42. Registro tvarkymo įstaiga nustato ir užtikrina administracines, technines, programines ir kitas priemones, apsaugančias registrą nuo neteisėto duomenų sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

43. Registras finansuojamas iš registro tvarkymo įstaigai Lietuvos Respublikos valstybės biudžete skirtų lėšų.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

45. Likviduojamo registro duomenys perduodami archyvui Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka. Registrą reorganizuojant, jo duomenys perduodami kitam valstybės registrui.

______________