LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL OFTALMOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 14 d. Nr. V-986

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273):

1. Tvirtinu Oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. V-986

 

OFTALMOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oftalmologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos) – tai paslaugos, teikiamos pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją.

2. Paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas.

3. Šiame apraše nustatyti reikalavimai taikomi paslaugas teikiančioms ASPĮ nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Paslaugos teikiamos ASPĮ, vadovaujantis šiuo aprašu ir Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 (Žin., 2007, Nr. 74-2956). Minėto įsakymo nuostatos taikomos teikiant paslaugas tiek, kiek jų nereglamentuoja šis aprašas.

 

II. REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Paslaugas teikia gydytojas oftalmologas su bendrosios praktikos slaugytoja.

6. Paslaugas teikiantis gydytojas oftalmologas privalo turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją.

7. Bendrosios praktikos slaugytoja privalo turėti galiojančią slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 

III. REIKALAVIMAI PATALPOMS

 

8. Įstaigoje turi būti įrengtas:

8.1. laukiamasis;

8.2. pacientų priėmimo kabinetas;

8.3. procedūrų kabinetas;

8.4. tamsus apžiūros kabinetas.

9. Paslaugos pagal poreikį turi būti teikiamos patalpose, nurodytose 8.2–8.4 punktuose.

 

IV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIETAISAMS

 

10. Teikiant paslaugas įstaigoje privalo būti šie medicinos prietaisai ir medicinos pagalbos priemonės pagal kompetenciją nustatytiems diagnostiniams ir gydomiesiems veiksmams atlikti:

10.1. aparatas regos aštrumui nustatyti;

10.2. bandomųjų lęšių rinkinys ir bandomieji rėmeliai;

10.3. autokeratorefraktometras;

10.4. plyšinė lempa (biomikroskopas);

10.5. oftalmoskopas;

10.6. akių dugno apžiūros lęšiai;

10.7. gonioskopas;

10.8. standartinis automatinis perimetras;

10.9. egzoftalmometras;

10.10. skiaskopinės ir prizminės liniuotės;

10.11. tonometras;

10.12. aparatas binokuliniam matymui nustatyti;

10.13. spalvų juslės lentelės;

10.14. zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti;

10.15. fluoresceino ir Širmerio juostelės;

10.16. centimetrinė liniuotė;

10.17. įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė, kaip nurodyta Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

10.18. anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinys, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

11. Gydytojas oftalmologas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-935 (Žin., 2005, Nr. 146-5335).

12. Gydytojas oftalmologas turi užtikrinti pagalbos organizavimą tais atvejais, kai pacientas kreipiasi į jį dėl gydytojo oftalmologo kompetencijai nepriskirtų ligų ar būklių. Jei įstaigoje, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento būklės ar paslaugų sudėtingumo negalima suteikti paciento ištyrimui ir (ar) gydymui reikalingų paslaugų, gydytojas oftalmologas turi pacientą siųsti į tą ASPĮ, kur pacientui paslaugos gali būti suteiktos.

13. Bendrosios praktikos slaugytojas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-437 (Žin., 2004, Nr. 97-3597).

14. Gydytojas oftalmologas, teikiantis paslaugas pagal kompetenciją, turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti jo kompetencijai priskirtas diagnostines ir gydomąsias procedūras (arba įstaigoje, teikiančioje paslaugas, turi būti atliekami šie tyrimai):

14.1. nustatyti refrakcijos ydas ir parinkti optinę korekciją;

14.2. atlikti išorinę akies ir jos priedų apžiūrą;

14.3. atlikti ašarų takų praeinamumo tyrimą;

14.4. atlikti ašarų sekrecijos tyrimą;

14.5. peršviesti akies terpes;

14.6. nustatyti leukokoriją;

14.7. atlikti netiesioginę ir (ar) tiesioginę oftalmoskopiją

14.8. atlikti gonioskopiją;

14.9. matuoti ragenos diametrą ir (ar) storį;

14.10. atlikti akies biomikroskopiją;

14.11. atlikti autorefraktometriją;

14.12. atlikti oftalmometriją;

14.13. tirti tamsinę adaptaciją;

14.14. atlikti standartinę automatinę perimetriją;

14.15. tirti spalvų juslę;

14.16. atlikti egzoftalmometriją;

14.17. nustatyti žvairumo kampo dydį ir akių judesius;

14.18. atlikti impresinę ar aplanacinę ir (ar) bekontaktinę tonometriją;

14.19. atlikti konvergencijos, akomodacijos, binokulinio matymo tyrimus;

14.20. paimti tiriamąją medžiagą;

14.21. diagnozuoti ir šalinti paviršinius junginės ir ragenos svetimkūnius;

14.22. atlikti masažą naujagimių dakriocistito atveju;

14.23. praplauti ir zonduoti ašarų takus;

14.24. įlašinti į junginės maišą tirpalo, tepti junginės maišą tepalu, švirkšti vaistus po jungine.

15. Gydytojas oftalmologas, teikiantis paslaugas, gali atlikti ir kitas jo kompetencijai priskirtas diagnostines ir gydomąsias procedūras (arba įstaigoje, teikiančioje paslaugas, gali būti atliekami ir kiti tyrimai):

15.1. pašalinti šaltą miežį;

15.2. praplatinti ašarų taškelį;

15.3. įdėti ašarinio kanalo kamštelį;

15.4. pašalinti blefarochalazę ir dermatochalazę;

15.5. pašalinti vokų ksanteliazmas;

15.6. pašalinti užkrečiamą moliuską;

15.7. pašalinti sparninę plėvę;

15.8. pašalinti junginės cistą ir pingvekulą;

15.9. pašalinti voko ir junginės gerybinį auglį;

15.10. siūti voko ir antakio žaizdas;

15.11. atlikti medialinę ar lateralinę kantotomiją;

15.12. atlikti vokų plastiką – ištaisyti ektropioną,entropioną ptozę ar kt.;

15.13. atlikti lazerinę iridotomiją ir kapsulotomiją;

15.14. atlikti tinklainės plyšio ir degeneracijų lazerkoaguliaciją;

15.15. atlikti diabetinės retinopatijos lazerkoaguliaciją;

15.16. atlikti transsklerinę lazerciklodestrukciją;

15.17. atlikti lazerines refrakcines operacijas;

15.18. suleisti vaistus į stiklakūnį;

15.19. atlikti ultragarsinį A–B skenavimą;

15.20. fotografuoti priekinį ir užpakalinį akies segmentą;

15.21. atlikti akies tomografiją ir skenavimą;

15.22. atlikti fluorescencinę ir indociano žaliojo angiografiją;

15.23. atlikti elektrofiziologinius tyrimus;

15.24. atlikti veidrodinę biomikroskopiją;

15.25. nustatyti optinių lęšių stiprumą;

15.26. atlikti keratotopografiją;

15.27. objektyviai nustatyti žvairumo kampą sinoptoforu;

15.28. atlikti pachimetriją;

15.29. atlikti stereotestą;

15.30. atlikti ultragarsinę biomikroskopiją;

15.31. atlikti spalvinę doplerografiją;

15.32. atlikti diafanoskopiją.

16. Įstaigoje veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo:

16.1. radiologijos;

16.2. klinikinių laboratorinių tyrimų;

16.3. biochemijos laboratorinių tyrimų;

16.4. mikrobiologijos laboratorinių tyrimų;

16.5. patologijos (biopsinių, citopatologinių, histologinių ir kt.) tyrimų;

16.6. kitų tyrimų.

 

VI. MEDICINOS DOKUMENTACIJA

 

17. ASPĮ, kurioje teikiamos paslaugos, medicininė dokumentacija pildoma ir tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________