Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMĄ

 

2009 m. lapkričio 4 d. Nr. 1443

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktais ir 11 straipsnio 3 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją:

1.1. teikti, suderinus su Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių sudarymo;

1.2. administruoti Klimato kaitos specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas;

1.3. rengti ir tvirtinti apsvarstytas su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu ir Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetu metines Programos lėšų panaudojimo sąmatas ir ataskaitas;

1.4. nustatyti tvarką, pagal kurią veiklos vykdytojai ir (ar) ūkio subjektai, kurių vykdoma veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, gali panaudoti bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklos išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus ir patvirtintus išmetamųjų teršalų mažinimo vienetus jiems nustatyto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslo daliai užskaityti.

2. Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Ūkio ministerija:

2.1. nustatyti, suderinus su Energetikos ministerija ir Žemės ūkio ministerija, veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;

2.2. rengti ir, suderinus su Energetikos ministerija, Susisiekimo ministerija ir Žemės ūkio ministerija, tvirtinti Nacionalinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planą ir (ar) Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą;

2.3. parengti ir, suderinus su Energetikos ministerija ir Žemės ūkio ministerija, patvirtinti Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašą.

3. Įgalioti Aplinkos ministeriją kartu su Susisiekimo ministerija:

3.1. nustatyti orlaivių naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;

3.2. parengti ir patvirtinti Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus orlaivius, tvarkos aprašą.

4. Įgalioti Energetikos ministeriją, Susisiekimo ministeriją, Ūkio ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją pagal kompetenciją kartu su Aplinkos ministerija administruoti bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS