VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KONSULTACIJŲ IR ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 9 d. Nr. VA-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220) 37 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) 18.11 punktu,

1. Tvirtinu Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1960).

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. VA-68 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 92-3643).

2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. VA-69 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 101-3931).

2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. VA-81 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4936).

2.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. VA-15 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 27-1013).

2.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 „Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 35-1299).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66

 

KONSULTACIJŲ IR ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės (toliau – taisyklės) nustato su mokėtinų mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu, sumokėjimu, kitų mokestinių procedūrų atlikimu, mokesčių teisės nuostatų paaiškinimu susijusių konsultacijų, atsakymų ir paaiškinimų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje teikimo paklausėjams tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2007, Nr. 80-3220; toliau – Mokesčių administravimo įstatymas), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) – tai su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderinta oficiali Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nuomonė, kaip Valstybinėje mokesčių inspekcijoje suprantamos ir taikomos atitinkamo mokesčio įstatymo nuostatos,

aptarnaujanti apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – aptarnaujanti AVMI) – tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra paklausėjo buveinė, gyvenamoji vieta,

asmens dokumentas – tai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka asmeniui išduotas dokumentas (asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas), kuriame įrašyti duomenys apie tą asmenį,

didieji mokesčių mokėtojai – tai mokesčių mokėtojai, kurių sąrašas tvirtinamas VMI prie FM viršininko įsakymu,

valstybės tarnautojai ir darbuotojai – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,

konsultacija – Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų individualaus pobūdžio žodinis ar rašytinis paaiškinimas konkrečiam paklausėjui jo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ar kitų mokestinių procedūrų, mokesčių teisės nuostatų paaiškinimo klausimais,

konsultuojantis padalinys – tai AVMI švietimo ir konsultavimo skyriai, įskaitant AVMI teritorinius skyrius, taip pat VMI prie FM struktūriniai padaliniai, teikiantys konsultacijas paklausėjams,

konsultavimo telefonai – tai paklausėjams konsultuoti skirti telefonų numeriai (nemokami tel.: 1882, 8 800 10 882 ir mokamas įprastu tarifu tel. +370 5 255 3190),

paklausėjas – tai juridinis ar fizinis asmuo, kuris žodžiu arba raštu kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo,

paklausimas – tai paklausėjo raštu ar žodžiu kreipimasis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl konsultacijos suteikimo su mokesčiais (mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, kitų mokestinių procedūrų atlikimo, mokesčių teisės aktų nuostatų paaiškinimo) susijusiais klausimais,

Valstybinė mokesčių inspekcija – tai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija, kurią sudaro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos).

4. Informacija apie konsultuojančius padalinius (adresai, darbo laikas, konsultavimo telefonų, faksų numeriai, elektroninio pašto adresai), paklausėjų priėmimo ir paklausimų bei konsultacijų teikimo tvarka skelbiama:

4.1. aptarnaujančių AVMI gerai matomose vietose,

4.2. VMI prie FM interneto svetainėje adresu: www. vmi. lt,

4.3. vietos žiniasklaidoje,

4.4. AVMI organizuojamuose mokesčių mokėtojų švietimo, mokymo renginiuose,

4.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtuose leidiniuose,

4.6. pagal galimybes ir kitomis priemonėmis.

 

II. PAKLAUSIMŲ IR KONSULTACIJŲ TEIKIMAS

 

5. Paklausimus Valstybinei mokesčių inspekcijai paklausėjai gali pateikti tokiais būdais:

5.1. atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu,

5.2. paskambinti Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtais konsultavimo telefonais,

5.3. pateikti raštu:

5.3.1. tiesiogiai Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniui, kuris registruoja gautus paklausimus arba tiesiogiai konsultuoja paklausėjus,

5.3.2. atsiųsti paštu,

5.3.3. atsiųsti elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“,

5.3.4. atsiųsti faksu.

6. Taisyklių 5.1, 5.3.1, 5.3.2 ir 5.3.4 punktuose nustatytais būdais pateiktus paklausimus nagrinėja aptarnaujanti AVMI (išskyrus tuos paklausimus, kurių nagrinėjimo tvarka nustatyta šių taisyklių IV skyriuje).

7. Taisyklių 5.2 ir 5.3.3 punktuose nustatytais būdais pateiktus paklausimus nagrinėja VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrius (Mokesčių informacijos centras):

7.1. Visos konsultavimo telefonu (taisyklių 5.2 punktas) teikiamos konsultacijos turi būti įrašomos VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriuje (Mokesčių informacijos centras). Paklausėjui pageidaujant turi būti sudarytos sąlygos išklausyti jo pokalbio įrašą. Pokalbio įrašo popierinė kopija gali būti pateikta tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti arba paklausėjui raštu sutikus ar paprašius.

7.2. Šių taisyklių 5.3.3 punkte nustatytu būdu gauti paklausimai (išskyrus šių taisyklių 7.3 punkte nurodyti nesudėtingi paklausimai) nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) turi būti persiųsti paklausėją aptarnaujančiai AVMI ir išnagrinėti bei į juos atsakyta šių taisyklių 19–21 punktuose nustatyta tvarka.

7.3. Į nesudėtingus (nereikia jokio tyrimo, sprendimo, detalesnės analizės, papildomų duomenų rinkti ir pan.) ir/ar tuo klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) ir nereikia kreiptis į paklausėją patikslinti jo pateiktų duomenų (informacijos) paklausimus turi būti atsakyta bei tokios rašytinės konsultacijos pasirašomos įgaliotų VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriaus (Mokesčių informacijos centras) valstybės tarnautojų ar darbuotojų taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka.

7.4. Jei pareiškėjas pageidauja, konsultacijos į nesudėtingus paklausimus (taisyklių 7.3 punktas), gautus elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“, gali būti suteikiamos pareiškėjo nurodytu telefonu, tačiau apie tai turi būti įrašyta dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje nurodant konsultacijos datą, laiką ir konsultaciją suteikusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardą, pavardę, taip pat telefono numerį, kuriuo suteikta konsultacija.

8. Jeigu paklausėjas konsultaciją pageidauja gauti šių taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu (atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu), jis gali iš anksto užsiregistruoti atvykęs į Valstybinę mokesčių inspekciją, telefonu arba elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“.

9. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, teikiantis tiesioginę žodinę konsultaciją šių taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu (atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu), paklausėjo pageidavimu konsultaciją iš Mokesčių informacijos centro konsultacinės duomenų bazės gali jam atspausdinti popieriuje ir turi patvirtinti konsultavimo faktą (uždėti spaudą su konsultaciją suteikusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigomis, vardu, pavarde, parašu ir data).

10. Jeigu paklausėjui šių taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu (atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu) iškart suteikti žodinę konsultaciją nėra galimybės (nors paklausimas nėra sudėtingas, tačiau trūksta papildomos informacijos, reikia išsiaiškinti tam tikras aplinkybes ir pan.), tai konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paklausėjui patogiu būdu: telefonu, elektroniniu paštu ar paštu arba faksu. Žodinės konsultacijos metu paaiškėjus, kad paklausimas yra sudėtingas, reikalaujantis detalesnės analizės, papildomų duomenų, Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas paklausėjui turi pasiūlyti pateikti rašytinį paklausimą.

11. Paklausėjui raštu kreipiantis konsultacijos į aptarnaujančios AVMI padalinį, kuris tiesiogiai konsultuoja paklausėjus (taisyklių 5.3.1 punktas), tiesiogiai konsultuojančio padalinio valstybės tarnautojas ar darbuotojas, priimdamas paklausimą, jei reikia, jį patikslina, paaiškina konsultacijos teikimo sąlygas ir aptarnaujančios AVMI nustatyta tvarka turi perduoti registruoti atitinkamam padaliniui.

12. Jeigu per VMI prie FM interneto www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“ paklausėjo atsiųstas paklausimas yra nesudėtingas (nereikia jokio tyrimo, sprendimo, detalesnės analizės, papildomų duomenų rinkti ir pan.) ir/ar tuo klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) ir nereikia kreiptis į paklausėją patikslinti jo pateiktų duomenų (informacijos), konsultacija turi būti suteikta iš karto, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Tokias rašytines konsultacijas pasirašo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkų įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

13. Kai aptarnaujančios AVMI padalinys, kuris tiesiogiai konsultuoja paklausėjus (taisyklių 5.3.1 punktas), elektroniniu paštu gauna informacinio pobūdžio paklausimą, pvz., apie tai, kodėl vėluoja grąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką, ar Valstybinė mokesčių inspekcija gavo elektroniniu būdu pateiktą deklaraciją, ar pateiktoje deklaracijoje yra klaidų ir pan., pareiškėjo pageidavimu konsultacijas gali suteikti pareiškėjo nurodytu telefonu ir apie tai Dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje įrašyti konsultacijos datą, laiką ir konsultaciją suteikusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardą, pavardę, taip pat telefono numerį, kuriuo suteikta konsultacija.

14. Jeigu paklausėjas konsultaciją pageidauja gauti faksu, tačiau dėl techninių kliūčių to padaryti nepavyksta, rašytinė konsultacija gali būti siunčiama paklausėjo nurodytu pašto ar elektroninio pašto adresu.

15. Jeigu paklausėjas (išskyrus didžiuosius mokesčių mokėtojus) šių taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose nurodytus rašytinius paklausimus pateikė ne aptarnaujančiai AVMI, o kitai AVMI arba VMI prie FM (išskyrus taisyklių 17 punkte numatytus atvejus), tai jo paklausimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti persiunčiamas į tą paklausėją aptarnaujančią AVMI ir kartu apie tai paštu ar elektroniniu paštu turi būti pranešama paklausėjui ir paaiškinama persiuntimo priežastis. Tokiu atveju paklausimo gavimo data ir konsultacijos suteikimo terminas skaičiuojamas nuo paklausimo gavimo persiunčiančioje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos.

16. Jeigu dalis paklausimo yra susijusi su Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencija ir ją galima suteikti atskirai nuo visos prašomos konsultacijos, tai konsultacija suteikiama šių taisyklių nustatyta tvarka, dėl kitos dalies konsultacijos paklausimas persiunčiamas kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos ir kartu apie tai paštu ar elektroniniu paštu turi būti pranešama paklausėjui ir paaiškinama persiuntimo priežastis.

17. Šių taisyklių 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose nustatytais būdais gautus paklausimus VMI prie FM nagrinėja:

17.1. tų paklausėjų, kurie konsultacijos šių taisyklių nustatytu laiku iš AVMI konsultuojančio padalinio negavo, gauta konsultacija jų netenkina arba keli konsultuojantys padaliniai tas pačias įstatymų nuostatas interpretuoja skirtingai,

17.2. tuos paklausimus, kuriuose išdėstytais klausimais būtina parengti apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimą (komentarą).

18. Paklausėjai, kurie kreipiasi konsultacijos į VMI prie FM dėl šių taisyklių 17.1 punkte išvardytų priežasčių, turi pateikti paklausimo ir iš AVMI konsultuojančio padalinio gautos konsultacijos kopijas arba nurodyti tikslią kreipimosi telefonu datą, laiką ir telefono numerį, kuriuo buvo skambinta, jei paklausėjo netenkina AVMI konsultuojančio padalinio suteikta konsultacija. Jeigu paklausėjo netenkina VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriaus (Mokesčių informacijos centro) suteikta konsultacija, paklausėjas turi nurodyti tikslią kreipimosi telefonu datą, laiką ir telefono numerį, iš kurio buvo skambinta.

19. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas rašytinis paklausimas (išskyrus taisyklių 5.3.3 punkte paminėtu būdu atsiųsti taisyklių 12 punkte nurodyti nesudėtingi paklausimai) turi būti išnagrinėtas ir konsultacija paklausėjui suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, išskyrus tuos paklausimus, kai atsakymai į paklausimus susiję su šių taisyklių 20 punkte išvardytomis priežastimis, dėl kurių atsakymo pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paklausimo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios Valstybinė mokesčių inspekcija gauna paklausimą.

20. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (dėl suformuotos skirtingos ar visai nesuformuotos mokestinės praktikos, nepatvirtinto ar neatnaujinto apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro), dėl informacijos iš kitų institucijų reikalingumo ir pan.) negalima laiku parengti rašytinės konsultacijos per šių taisyklių 19 punkte nustatytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų (išskyrus tuos paklausimus, kai atsakymai j juos susiję su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, dėl kurio konsultacijos pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų).

21. Kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl tų paklausimų, kurie susiję su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus priimtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) arba negautas atsakymas iš užsienio valstybės institucijos. Apie atsakymo į paklausimą termino pratęsimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paaiškėjimo, kad konsultacija sietina su apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, tokį paklausimą nagrinėjantis Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi informuoti paklausėją raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęsiamas ir nurodyti pratęsimo priežastis.

22. Kai konsultacijos suteikimas susijęs su informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu ar apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu, tokiu atveju rašytine konsultacija suteikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimo dienos ar apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimo dienos.

23. Jeigu paklausimas yra sudėtingas ir tuo klausimu nėra apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro), AVMI turi parengti rašytinės konsultacijos projektą ir jį suderinti su VMI prie FM.

24. Rašytinės konsultacijos į elektroniniu paštu gautus paklausimus turi būti teikiamos tik elektroniniu paštu paklausėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai paklausėjas rašytinę konsultaciją pageidauja gauti kitokiu būdu. Jeigu dėl techninių kliūčių, rašytinės konsultacijos elektroniniu paštu išsiųsti nepavyksta, valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi informuoti paklausėją jo nurodytu telefonu ir paprašyti patikslinti elektroninio pašto adresą. Jei telefonas nenurodytas, rašytinė konsultacija turi būti išsiunčiama paštu.

25. Paklausėjui konsultacijos teikiamos valstybine kalba. Konsultacijos užsienio paklausėjams gali būti teikiamos ne valstybine kalba (paklausėjui ir konsultacijos teikėjui suprantama kalba).

26. Kai paklausėjas nesupranta valstybinės kalbos arba negali suprantamai išreikšti savo minčių, jį konsultuojant žodžiu turi dalyvauti paklausėjo atstovas, sugebantis konsultacijas versti į paklausėjui suprantamą kalbą arba paklausimą nagrinėjančios Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva pakviestas vertėjas.

27. Iš užsienio valstybės gautus privačių užsienio paklausėjų rašytinius paklausimus nagrinėja Vilniaus AVMI. Viešųjų užsienio subjektų (tarptautinių organizacijų, valstybės institucijų ir pan.) paklausimus nagrinėja ir atsakymus rengia VMI prie FM atitinkamas konsultuojantis padalinys.

28. Konsultacijas į Lietuvos valstybės institucijų, Pramonės ir prekybos amatų rūmų, asociacijų, atstovaujančių mokesčių mokėtojams, pateiktus raštu paklausimus teikia atitinkami VMI prie FM konsultuojantys padaliniai.

 

III. PAKLAUSIMAMS IR KONSULTACIJOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

29. Paklausėjo, pageidaujančio konsultuotis šių taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu (atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją ir konsultuojantis žodžiu) turi būti paprašoma pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Jeigu dėl konsultacijos kreipiasi paklausėjo atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Jeigu paklausėjas nepateikia šiame punkte paminėtų dokumentų, jam suteikiama tik bendro pobūdžio konsultacija (nesietina su asmens duomenimis).

30. Paklausėjo, pageidaujančio konsultuotis telefonu, turi būti prašoma prisistatyti, nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu paklausėjas fizinis asmuo) arba pavadinimą, identifikacinį numerį (kodą), buveinės adresą (jeigu paklausėjas juridinis asmuo). Esant reikalui (kai pagal nustatytą paklausėjų registravimo Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose tvarką reikalingas jo asmens kodas) valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali paprašyti paklausėjo asmens kodo. Telefonu teikiama bendro pobūdžio konsultacija (nesietina su asmens duomenimis, kurios slaptumą VMI privalo užtikrinti).

31. Informacija apie asmens iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas ar kita informacija, kurios slaptumą VMI privalo užtikrinti, teikiama tik apie tą asmenį šių taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu ir tik nustačius paklausėjo asmens tapatybę pagal pateiktą asmens dokumentą.

32. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti rašytiniai paklausimai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba (išskyrus užsienio valstybės institucijos, kito užsienio subjekto ar tarptautinės organizacijos paštu siunčiamus paklausimus), paklausėjo pasirašyti ir juose turi būti nurodyti:

32.1. paklausėjo – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus gyvenamosios vietos adresas ir/ar elektroninio pašto adresas, kuriuo paklausėjas pageidautų gauti rašytinę konsultaciją, taip pat telefono numeris (jeigu paklausėjas jį turi). Jeigu paklausėjas nenurodo asmens kodo, tai tokiu atveju jam teikiama tik bendro pobūdžio konsultacija (nesietina su asmens duomenimis),

32.2. paklausėjo – juridinio asmens pavadinimas, tikslus buveinės adresas, identifikacinis numeris (kodas), telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas, kuriuo paklausėjas pageidautų gauti rašytinę konsultaciją.

33. Jeigu rašytinį paklausimą pateikia keli paklausėjai, turi būti nurodyti kiekvieno konsultaciją norinčio gauti paklausėjo šių taisyklių 32 punkte nurodyti duomenys. Šie duomenys turi būti nurodyti ir tuo atveju, kai paklausėjas iš anksto registruojasi tiesioginei (žodinei) konsultacijai per VMI prie FM interneto svetainės www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“.

34. Atsakymai nerengiami, jeigu rašytiniai paklausimai yra anoniminiai (nenurodyti šių taisyklių 32 punkte išvardyti duomenys). Pagal galimybę tokie paklausimai grąžinami paklausėjui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

35. Rašytiniai paklausimai atsiųsti VMI prie FM elektroniniu paštu ne per VMI prie FM interneto www. vmi. lt skyrelį „El. paslaugos“ VMI prie FM nustatyta tvarka turi būti perduoti atitinkamus dokumentus registruojantiems padaliniams. Rašytiniai paklausimai gauti AVMI elektroniniu paštu turi būti perduoti dokumentus registruojantiems padaliniams AVMI nustatyta tvarka.

36. Siekiant parengti tikslią rašytinę konsultaciją ir išvengti neteisingų interpretacijų, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, rašytinę konsultaciją rengiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali paklausėjo paprašyti patikslinti duomenis ar papildyti informaciją. Konsultacija teikiama tik gavus patikslintus duomenis ar papildomą informaciją. Tokiu atveju rašytinės konsultacijos pateikimo terminas šių taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų ar papildomos informacijos gavimo iš paklausėjo dienos.

37. Paklausimuose pateikti duomenys netikrinami, t. y. pripažįstama, kad jie yra teisingi, ir konsultacijos teikiamos pagal paklausėjo pateiktus duomenis.

38. Jeigu tas pats paklausėjas pakartotinai kreipiasi tuo pačiu klausimu, nenurodydamas naujų aplinkybių, tai jis informuojamas apie tuo klausimu jau suteiktą konsultaciją (išsiunčiant laisvos formos priminimą ir anksčiau pateikto paklausimo bei suteiktos konsultacijos kopiją) ir pakartotinai konsultacija neteikiama.

39. Paklausėjo atstovui (įskaitant ir konsultacines bei buhalterines paslaugas teikiančias įmones, kai jos klausia už klientą) konsultacijos teikiamos šiose taisyklėse nustatyta tvarka tik pateikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

40. Rašytinė konsultacija turi būti įforminama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19.

41. Rengiamos rašytinės konsultacijos pradžioje trumpai išdėstoma paklausimo esmė (nagrinėjamas klausimas), o paskui pateikiama išsami konsultacija. Rašytinė konsultacija turi būti aiški ir suprantama, neapsiriboti vien teisės aktų nuorodomis, joje turi būti nurodyta, kur paklausėjui kreiptis, kokius dokumentus ar informaciją pateikti, jei suteikta konsultacija jo netenkina.

 

IV. DIDŽIŲJŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMAS

 

42. Didžiuosius mokesčių mokėtojus, kurių sąrašas tvirtinamas VMI prie FM viršininko įsakymu, konsultuoja VMI prie FM.

43. Didieji mokesčių mokėtojai kaip ir visi kiti paklausėjai konsultuojami šių taisyklių nustatyta tvarka.

44. VMI prie FM gautus paklausimus registruojantis padalinys didžiųjų mokesčių mokėtojų raštiškus paklausimus pagal kuruojamus klausimus perduoda nagrinėti:

44.1. VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentui, – kai paklausimai susiję su Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2004, Nr. 25-748) 40 straipsnio 2 dalies arba Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2004, Nr. 25-749) 15 straipsnio 2 dalies taikymu;

44.2. VMI prie FM Teisės departamentui, – kai paklausimai susiję su mokesčių, priskirtų Teisės departamento kompetencijai, apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ir kitais mokesčių administravimo procedūrų atlikimo klausimais, išskyrus šių taisyklių 44.1 punkte nurodytais klausimais.

45. Jei paklausimas elektroniniu paštu atsiųstas tiesiogiai į Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento elektroninio pašto dėžutę dmmd@vmi. lt ir yra susijęs su šių taisyklių 44.2 punkte nurodytais klausimais, tai toks paklausimas Dokumentų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka turi būti perduotas Teisės departamentui. Į nesudėtingus paklausimus, atsiųstus tiesiogiai į šiame punkte nurodytą pašto dėžutę, turi būti atsakyta laikantis šių taisyklių 12 punkte nustatytos tvarkos.

46. Didieji mokesčių mokėtojai, pageidaujantys tiesiogiai atvykti konsultuotis į VMI prie FM, turi iš anksto telefonu suderinti konsultacijos datą ir laiką su Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentu. Jeigu didysis mokesčių mokėtojas pageidauja konsultuotis su Teisės departamentu, tai konsultacijos datą ir laiką turi derinti su Teisės departamentu. Tokiu atveju, konsultuojant didįjį mokesčių mokėtoją, dalyvauja Teisės departamento ir Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai. Didysis mokesčių mokėtojas dėl konsultacijos žodžiu gali kreiptis ir į jį aptarnaujančią AVMI.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Šios taisyklės nesusijusios su asmenų skundų, prašymų ir pranešimų registravimu, nagrinėjimu ir atsakymų rengimu pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; toliau – Viešojo administravimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; toliau – Teisės gauti informaciją įstatymas) nuostatas. Pareiškėjo prašoma Valstybinės mokesčių inspekcijos turima informacija (taip kaip ji apibrėžta Teisės gauti informaciją įstatyme) teikiama, taip pat asmenų skundai ar pranešimai apie mokesčių administratoriaus veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjami VMI prie FM nustatyta asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarka.

48. Šios taisyklės netaikomas teikiant informaciją apie mokesčių mokėtoją pagal Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 39 straipsnius, taip pat oficialią informaciją. Informacijos apie mokesčių mokėtoją teikimą tretiesiems asmenims nustato Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 (Žin., 2004, Nr. 124-4505; 2005, Nr. 83-3097). Oficiali informacija teikiama vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos oficialios informacijos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-40 (Žin., 2006, Nr. 45-1642).

______________