VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO
Nr. VA-101 „DĖL DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 22 d. Nr. VA-50

Vilnius

 

 

Pakeičiu Dividendų pelno mokesčio deklaracijos pildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.85-3110):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos (toliau – deklaracija), jos FR0640U priedo „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640U priedas) ir FR0640G priedo „III. Iš užsienio vienetų gauti apmokestinami dividendai ir nuo jų apskaičiuotas pelno mokestis“ (toliau – FR0640G priedas) užpildymo ir pateikimo tam apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) poskyriui, kuriame apmokestinamus dividendus išmokėjęs ir/ar gavęs Lietuvos vienetas arba apmokestinamus dividendus gavusi nuolatinė buveinė yra įregistruoti mokesčių mokėtojais, (toliau – AVMI).“

2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Popierinė deklaracija ir/ar atitinkami jos priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:“.

3. Išdėstau 13.1 punktą taip:

13.1. 1 eilutėje „Lietuvos vienetams išmokėti dividendai“ turi būti nurodomi išmokėti dividendai, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu Lietuvos vienetas dividendus išmoka nuolatinei buveinei, tai šioje eilutėje taip pat turi būti nurodomi nuolatinei buveinei išmokami dividendai, už jai priskirtas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą, iš kurių išskaičiuotas pelno mokestis PMĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka.“

4. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Užpildytą popierinę deklaraciją turi pasirašyti vieneto, kuriam nustatyta prievolė pateikti deklaraciją, vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir nurodyti savo vardus bei pavardes. Kai deklaraciją užpildo nuolatinė buveinė, deklaraciją turi pasirašyti užsienio vieneto atsakingas asmuo (vieneto prezidentas, viceprezidentas, direktorius, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo) ir nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę.

Jei vienetui apskaitos ir deklaracijų rengimo paslaugas teikia pagal rašytinę sutartį kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyriausiojo buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, kuris taip pat privalo nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą. Šie duomenys turi būti įrašomi tam skirtoje laisvoje deklaracijos vietoje.

Elektroniniu būdu deklaracija ir papildomi dokumentai teikiami vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800).“

5. Išdėstau 41 punktą taip:

41. Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma, taip pat užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai (pažymos) apie toje užsienio valstybėje gautus dividendus ir nuo jų sumokėtą pelno ar jam tapataus mokesčio sumą (jei užsienio valstybėje nuo dividendų sumokėtas mokestis atskaitomas iš mokesčio sumos, sumokėtinos taikant PMĮ nustatytą pelno mokesčio nuo dividendų tarifą) su deklaracija kartu neturi būti teikiami. Užpildytas DAS-1 formos egzempliorius lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui ir pateikiamas mokesčių administratoriui pareikalavus, o užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai (pažymos) atitinkamai AVMI pateikiami ne vėliau kaip paskutinę Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną. “

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas