LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

S T A T U T A S

DĖL SEIMO STATUTO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2005 m. vasario 15 d. Nr. X-127

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2004, Nr. 165-6025)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

15 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „papildomas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Seimo nariams pareigūnams ir Seimo opozicijos lyderiui už atliekamą darbą mokamas atlyginimas, kurio dydį nustato įstatymas.“

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                                                         ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________