VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO e. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 3 d. Nr. VA-91

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu,

t v i r t i n u Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PORTALO e. VMI AUTORIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SRITIES MANO VMI NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Mano VMI tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

elektroninės paslaugos gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis Mano VMI elektroninėms paslaugoms užsakyti ir/ar gauti;

Mano VMI Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis;

Mano VMI atstovas – fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė prisijungti prie Mano VMI.

 

II. REGISTRAVIMASIS MANO VMI

 

3. Asmuo, norėdamas užsakyti ir/ar gauti elektronines paslaugas per Mano VMI, turi registruotis Mano VMI ir turėti Mano VMI atstovą. Mano VMI atstovas yra:

3.1. elektroninės paslaugos gavėjas fizinis asmuo;

3.2. elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti užsakant ir/ar gaunant elektronines paslaugas per Mano VMI.

4. Elektroninės paslaugos gavėjui fiziniam asmeniui ir elektroninės paslaugos gavėjo juridinio asmens vadovui Mano VMI atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atitinkamą elektroninės paslaugos gavėją. Šis Mano VMI atstovas visas arba dalį Mano VMI atstovo teisių, kurios reikalingos elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir/ar gaunant elektronines paslaugas, gali suteikti kitam fiziniam asmeniui. Kitam fiziniam asmeniui suteikiamos teisės nurodomos Taisyklių priede „Duomenys apie Mano VMI atstovą“. Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos per Mano VMI arba atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Kai Mano VMI atstovo teisės suteikiamos raštu AVMI, Taisyklių priedą „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ pasirašo asmuo, norintis kitam fiziniam asmeniui suteikti Mano VMI atstovo teises, ir AVMI atstovas. Galimų suteikti Mano VMI atstovui teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI srityje.

5. Fizinis asmuo, norintis registruotis Mano VMI atstovu, autentifikuojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) siūlomomis autentifikavimo priemonėmis. Autentifikavimo priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis) suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 (Žin., 2010, Nr. 90-4800), nustatyta tvarka. Taip pat registruotis Mano VMI galima per autentifikavimo paslaugų teikėjų, su kuriais VMI yra sudariusi duomenų teikimo sutartis, identifikuoti leidžiančias autentifikavimo sistemas.

6. Asmeniui, kuris registruojasi Mano VMI, yra pateikiamos šios Taisyklės, su kuriomis asmuo turi susipažinti ir patvirtinti, kad suprato šių Taisyklių nuostatas bei sutinka jų laikytis. Registruojantis Mano VMI, būtina nurodyti Mano VMI atstovo elektroninio pašto adresą, į kurį bus siunčiama su elektroninių paslaugų vykdymu bei kitomis mokestinėmis procedūromis susijusi informacija.

 

III. NAUDOJIMASIS MANO VMI ELEKTRONINĖMIS PASLAUGOMIS

 

7. Prisijungęs prie Mano VMI siūlomomis autentifikavimo priemonėmis, Mano VMI atstovas gali užsakyti elektronines paslaugas, peržiūrėti dokumentus, susijusius su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kitą VMI teikiamą informaciją.

8. Norint užsakyti ir/ar gauti atitinkamą elektroninę paslaugą, ji (elektroninė paslauga) pasirenkama iš Mano VMI pateikto elektroninių paslaugų sąrašo.

9. Elektroninės paslaugos gavėjui informacija apie elektroninės paslaugos vykdymą teikiama per Mano VMI.

10. Mano VMI srityje pateikiami dokumentai, susiję su užsakytomis elektroninėmis paslaugomis, bei kita VMI informacija.

11. VMI, vadovaudamasi Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 (Žin., 2007, Nr. 106-4364; 2011, Nr. 118-5597), konsultuoja elektroninės paslaugos gavėją ir teikia jam informaciją, susijusią su elektroninių paslaugų užsakymu ir/ar gavimu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Mano VMI srityje dokumentams atvaizduoti ir spausdinti naudojama forma gali nesutapti su to paties dokumento patvirtinta forma. Per Mano VMI pateikti dokumentai prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią. Pateikus dokumentą per Mano VMI, raštu (popierinio varianto) teikti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai VMI to pareikalauja.

13. VMI turi teisę elektroninės paslaugos gavėjui nesuteikti elektroninės paslaugos, jeigu nesilaikoma Taisyklių ar kitų teisės aktų, susijusių su Mano VMI paslaugų užsakymu ir/ar gavimu, reikalavimų.

14. VMI privalo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje. Informacija gali būti teikiama tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

15. VMI neatsako už tai, kad dėl informacinių ir ryšių technologijų priemonių gedimų Mano VMI atstovas negalės prisijungti prie Mano VMI arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti duomenys jų pateikimo metu.

16. Mano VMI esančią informaciją ir duomenis privaloma naudoti teisėtais tikslais. Mano VMI atstovas už savo neteisėtus veiksmus ir padarytą žalą, naudojantis Mano VMI, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių

priedas

 

DUOMENYS APIE MANO VMI ATSTOVĄ

 

(Elektroninės paslaugos gavėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas))

 

 

Mano VMI atstovas

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

Elektroninio pašto adresas

 

Mobiliojo telefono numeris*

 

Tarpmiestinis telefono numeris*

 

Telefono numeris užsienyje*

 

 

Mano VMI atstovui suteikiamos teisės:

Eil. Nr.

Paslaugų (procedūrų) grupė

Peržiūrėti duomenis

Teikti duomenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano VMI atstovui suteiktų teisių galiojimo laikotarpis (nuo–iki):

 

*Užpildyti neprivaloma.

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

Teises suteikė (pildo AVMI):

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________