LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. sausio 29 d. Nr. 98

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 13 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120; 2000, Nr. 48-1390), 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, reorganizuojant Vidaus reikalų ministerijos įsteigtą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

2. Patvirtinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui patvirtinti reorganizavimo projektą ir sudaryti komisiją Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimui įgyvendinti.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatų patvirtinimo“ ir 1993 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatų dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 1997, Nr. 70-1772) 2 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                    Rolandas Paksas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                       Vytautas Markevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98

 

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE Lietuvos RespublikosVIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) yra policijos įstaiga.

2. Policijos departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Policijos departamentą steigia, reorganizuoja ir likviduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Policijos departamentas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu, policijos vėliavą ir ženklą.

5. Policijos departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir turi atskirą išlaidų sąmatą.

6. Policijos departamentas gali turėti nebiudžetinių lėšų ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą.

7. Policijos departamento adresas: Saltoniškių g. 19, LT – 2034 Vilnius.

 

II. POLICIJOS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Policijos departamento uždaviniai – padėti policijos generaliniam komisarui:

8.1. formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

8.2. organizuoti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų valdymą.

9. Policijos departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

9.1. kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių policijos įstaigų veiklą ir teikia joms rekomendacijas ir nurodymus;

9.2. rengia ilgalaikius strateginius policijos veiklos planus, Policijos departamento kasmetinius veiklos planus, policijos generalinio komisaro įsakymų, nurodymų projektus, kontroliuoja policijos generalinio komisaro įsakymų, nurodymų vykdymą;

9.3. užtikrina valstybinių programų įgyvendinimą policijos įstaigose;

9.4. atlieka policijos įstaigų vidaus auditą;

9.5. padeda rengti ir įgyvendinti nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės, teisėsaugos stiprinimo ir ilgalaikes kompleksines programas;

9.6. organizuoja, koordinuoja nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą;

9.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja policijos kontroliuoja operatyvinę veiklą;

9.8. organizuoja besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo ir dingusių be žinios ir kitų asmenų paiešką ir ekstradiciją (nuteistųjų perdavimą), taip pat surastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

9.9. organizuoja policijos įstaigų veiklą viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimo, leidimų ir licencijavimo klausimais, numato veiklos taktiką, metodus ir formas;

9.10. bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.11. organizuoja tarptautinių teisėsaugos institucijų Lietuvos nacionalinių padalinių (Interpolo, Europolo ir kitų) veiklą;

9.12. formuoja policijos įstaigų biudžetą, analizuoja ir kontroliuoja finansinės apskaitos tvarkymą, užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

9.13. formuoja policijos personalo politiką, organizuoja ir koordinuoja asmenų atranką į tarnybą policijoje, nustato personalo ugdymo poreikius ir policijos pareigūnų kvalifikacijos reikalavimus;

9.14. kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie teisėtumo pažeidimus policijoje, numato ir vykdo jų prevencines priemones;

9.15. pagal profesinio ugdymo programas organizuoja policijos pareigūnų profesinį ugdymą policijos įstaigose;

9.16. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo centralizuotą policijos materialinį ir techninį aprūpinimą, statybos ir remonto darbus, kontroliuoja materialinių vertybių naudojimą policijos įstaigose;

9.17. stiprina ir plėtoja policijos ryšius su visuomene, siekia didesnio visuomenės pasitikėjimo, rūpinasi teigiamu policijos įvaizdžiu;

9.18. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia jiems informaciją;

9.19. organizuoja ir koordinuoja policijos įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą;

9.20. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įslaptintų dokumentų apskaitos, raštvedybos organizavimo, tvarkymo bei kontrolės taisyklių laikymąsi, teikia metodinę ir praktinę pagalbą šioje srityje;

9.21. pagal kompetenciją siūlo teisės aktų pataisas ir papildymus;

9.22. steigia visuomenės informavimo priemones, kuriose skelbia informaciją apie nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių, kitų policijos uždavinių įgyvendinimą, kitą su policijos veikla susijusią informaciją;

9.23. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. POLICIJOS DEPARTAMENTO TEISĖS

 

10. Policijos departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

10.1. įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją ir dokumentus;

10.2. kaupti ir tvarkyti informaciją policijos slaptose ir kitose informacinėse sistemose;

10.3. tikrinti policijos įstaigų veiklą.

11. Policijos departamentas turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktų funkcijų.

 

IV. POLICIJOS DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Policijos departamentui vadovauja policijos generalinis komisaras.

13. Policijos generalinį komisarą vidaus reikalų ministro siūlymu ir Vyriausybės teikimu penkerių metų kadencijai skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.

14. Policijos generalinis komisaras tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui bei atskaitingas Respublikos Prezidentui.

15. Policijos generalinis komisaras turi pavaduotoją (pavaduotojus), kurį (kuriuos) jo teikimu skiria ir atleidžia vidaus reikalų ministras.

16. Laikinai nesant policijos generalinio komisaro, jo pareigas eina vidaus reikalų ministro paskirtas vienas iš policijos generalinio komisaro pavaduotojų.

17. Policijos generalinis komisaras:

17.1. atsako už jo kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir policijos įstaigų darbo organizavimą;

17.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus teisės aktus;

17.3. nustatytąja tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja teritorines, specializuotas policijos įstaigas ir policijos profesinio ugdymo įstaigas;

17.4. tvirtina Policijos departamento struktūrinių padalinių (tarnybų, valdybų, biurų, skyrių) nuostatus, struktūrą ir pareigybių sąrašus, taip pat tvirtina tiesiogiai jam pavaldžių policijos įstaigų nuostatus ir nustato šių įstaigų vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašus;

17.5. tvirtina kandidatų į tarnybą policijoje atrankos kriterijus, apdovanojimų pareigūnams ir darbuotojams skyrimo tvarką ir nuostatus, policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų profesinio ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;

17.6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų policijos įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas;

17.7. užtikrina racionalų ir efektyvų paskirtų asignavimų naudojimą;

17.8. pagal kompetenciją nustato materialinių vertybių išdavimo, apskaitos ir naudojimo Policijos departamente, policijos įstaigose tvarką;

17.9. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia įgaliotoms valstybės institucijoms Policijos departamento biudžeto ir investicijų projektus;

17.10. tvirtina policijos įstaigų biudžeto išlaidų sąmatas;

17.11. atstovauja Lietuvos policijai bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijomis;

17.12. panaikina neteisėtus policijos pareigūnų sprendimus, išskyrus sprendimus administracinėse ir baudžiamosiose bylose;

17.13. vykdo kitas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas.

18. Tarnybos Policijos departamente tvarką, valstybės tarnautojų darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti įstatymai, Tarnybos policijoje statutas ir kiti teisės aktai.

 

V. POLICIJOS DEPARTAMENTO VEIKLOS KONTROLĖ

 

19. Policijos departamento veiklą teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir prižiūri vidaus reikalų ministras bei tam įgaliotos institucijos.

______________