LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-502 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 5 d. Nr. D1-662

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 8 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 23-1122), 32 ir 33 punktais:

1. P r i i m u sprendimą modernizuoti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – Informacinė sistema).

2. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5506; 2010, Nr. 128-6562):

2.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 30 straipsnio 2 ir 3 dalimis:“;

2.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

3. S k i r i u Informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotine Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotoją Eglę Kuklierienę.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. D1-662

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS

VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS „INFOSTATYBA“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios sistemos (toliau – Informacinė sistema) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, duomenų saugą, Informacinės sistemos finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo sąlygas ir tvarką.

2. Informacinės sistemos steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 45 straipsnis ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 73-3803), 11.2.1–11.2.7, 11.2.10–11.2.15, 11.2.17, 11.2.20–11.2.21 punktai.

3. Informacinė sistema tvarkoma vadovaujantis Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 (Žin., 2013, Nr. 23-1122), (toliau – Tvarkos aprašas), Nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Informacinės sistemos tikslas – rinkti, apdoroti ir saugoti informaciją, teikiant su statyba susijusias elektronines paslaugas.

5. Informacinės sistemos uždaviniai:

5.1. nuotoliniu būdu priimti prašymus išduoti su statyba susijusius dokumentus, nurodytus Nuostatų 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17 punktuose;

5.2. nuotoliniu būdu teikti išduotus su statyba susijusius dokumentus, nurodytus Nuostatų 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.13, 22.16, 22.17 punktuose;

5.3. naudojantis informacinėmis technologijomis, atlikti su statybos valstybine priežiūra susijusias procedūras, nurodytas Nuostatų 22.6–22.11, 22.14, 22.15, 22.18, 22.19 punktuose;

5.4. nuotoliniu būdu priimti pranešimus, nurodytus Nuostatų 22.3 ir 22.20 punktuose;

5.5. operatyviai teikti visą būtiną informaciją apie statybos procesą valstybėje;

5.6. operatyviai gauti duomenis iš valstybės informacinių sistemų, registrų ir kadastrų bei teikti Informacinės sistemos duomenis.

6. Informacinės sistemos funkcijos:

6.1. iš fizinių ir juridinių asmenų gautų prašymų išduoti su statyba susijusius dokumentus duomenų kaupimas ir šių dokumentų išdavimas nuotoliniu būdu;

6.2. kompiuterizuotas Nuostatų 22.1–22.20 punktuose nurodytų duomenų tvarkymas;

6.3. duomenų apie statybos procesą kaupimas ir teikimas.

7. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti asmenų, susijusių su Informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis, identifikavimą, apskaitą ir kontrolę.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. Informacinės sistemos valdytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija).

10. Informacinės sistemos tvarkytojai – Inspekcija, savivaldybių administracijos.

11. Informacinės sistemos valdytojas ir Informacinės sistemos tvarkytojai atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

12. Informacinės sistemos valdytojo funkcijos:

12.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir priima teisės aktus, susijusius su Informacinės sistemos duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;

12.2. organizuoja Informacinės sistemos plėtrą ir nagrinėja Informacinės sistemos tvarkytojų pasiūlymus dėl Informacinės sistemos tobulinimo;

12.3. organizuoja Informacinės sistemos tobulinimą, priežiūrą, modernizavimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.4. koordinuoja Informacinės sistemos tvarkytojų darbą, nustatyta tvarka atlieka jų priežiūrą;

12.5. atlieka Informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

12.6. užtikrina, kad Informacinė sistema būtų tvarkoma vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

12.7. planuoja lėšas, skiriamas iš valstybės biudžeto metinių asignavimų, Informacinei sistemai prižiūrėti, atnaujinti ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;

12.8. teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie Informacinę sistemą;

12.9. sudaro duomenų gavimo ir teikimo sutartis su susijusių registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigomis ir teikia Informacinės sistemos duomenis valstybės informacinėms sistemoms, registrams ir kadastrams;

12.10. užtikrina Informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;

12.11. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja Informacine sistema besinaudojančių asmenų metodinį mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas;

12.12. organizuoja Informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos pirkimą, nustato šios įrangos priežiūros reikalavimus;

12.13. tvarko Informacinės sistemos tvarkytojų (savivaldybių administracijų) ir Informacinės sistemos duomenų teikėjų pateiktą informaciją ir duomenis, kurių reikia Informacinės sistemos valdytojo funkcijoms atlikti;

12.14. administruoja Informacinės sistemos posistemius ir duomenų bazę;

12.15. tvarko Informacinės sistemos duomenų bazės klasifikatorius;

12.16. atlieka kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

13. Informacinės sistemos tvarkytojų funkcijos:

13.1. tvarko Informacinės sistemos duomenis ir atsako už jų saugą;

13.2. turi teisę reikalauti iš duomenų teikėjų, kad jų pateikti duomenys būtų tinkami ir pateikti laiku;

13.3. užtikrina, kad duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinti;

13.4. užtikrina, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

13.5. apsaugo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo;

13.6. numato ir įgyvendina priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

13.7. užtikrina, kad tvarkomi duomenys būtų tinkami naudoti registruose ir valstybės informacinėse sistemose, įskaitant registrus ir informacines sistemas, tvarkomus Europos Sąjungos valstybėse narėse ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;

13.8. užtikrina, kad Informacinė sistema veiktų nepertraukiamai;

13.9. užtikrina, kad duomenų gavėjai, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, būtų nedelsiant informuoti apie ištaisytus netikslumus;

13.10. skiria duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu nustato, kad pateikti duomenys yra netikslūs ar neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

13.11. nustato duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;

13.12. užtikrina, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais;

13.13. atlieka kitus Statybos įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

14. Asmens duomenų valdytoja – Inspekcija.

15. Asmens duomenų tvarkytojos – Inspekcija ir savivaldybių administracijos.

16. Asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojai atlieka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas.

17. Informacinės sistemos duomenų teikėjai:

17.1. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Gyventojų registro duomenis;

17.2. valstybės įmonė Registrų centras – teikia Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir Adresų registro duomenis;

17.3. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – teikia Kultūros vertybių registro duomenis;

17.4. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos – teikia Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis;

17.5. Inspekcija – teikia Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis;

17.6. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos – teikia duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP);

17.7. atsakinga šalies, prisijungusios prie Europos Komisijos autentifikavimo sistemos (ECAS), institucija – teikia duomenis iš Saugaus tarpvalstybinio tapatybės nustatymo sistemos (toliau – STORK);

17.8. valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) – teikia Aplinkos ministerijos išduotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų, statinio projektuotojų, statybos rangovų, projekto ar statinio ekspertizės rangovų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų duomenis;

17.9. Lietuvos architektų rūmai – teikia Lietuvos architektų rūmų išduotų architektų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų duomenis;

17.10. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) – teikia duomenis apie atliktus mokėjimus;

17.11. kiti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių juridinių asmenų filialai ir atstovybės (toliau – ūkio subjektai) ir fiziniai asmenys (prašymų pateikėjai ir kt.) – teikia pirminius duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

18. Be Informacinės sistemos valdytojo ir Informacinės sistemos tvarkytojų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), Informacine sistema naudojasi statinių projektus tikrinančių ir įgaliotų jiems raštu pritarti institucijų ir subjektų (jų padalinių), nurodytų Statybos įstatymo 23 straipsnio 15–17 dalyse, bei Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje nurodytas prisijungimo sąlygas ir Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų ir subjektų (jų padalinių) darbuotojai.

19. Statinių projektus tikrinančios ir įgaliotos jiems raštu pritarti institucijos ir subjektai (jų padaliniai) atsakingi už statinių projektų atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir turi teisę naudotis šios sistemos ištekliais Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

20. Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančios institucijos ir subjektai (jų padaliniai) atsakingi už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros, paveldosaugos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimą ir turi teisę naudotis šios sistemos ištekliais Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

21. Statinių projektus tikrinančios institucijos ir subjektai (jų padaliniai) bei prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančios institucijos ir subjektai (jų padaliniai) turi teisę vidaus teisės aktais nustatyti Informacinės sistemos naudojimo tvarką tiek, kiek šios tvarkos nenustato Nuostatai ir kiti aukštesnės galios teisės aktai.

 

III. INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

22. Informacinėje sistemoje kaupiami ir saugomi šių duomenų grupių duomenys:

22.1. prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų duomenys, tvarkomi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka:

22.1.1. statybos objekto duomenys;

22.1.2. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.1.3. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.1.4. prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų duomenys;

22.2. statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), (toliau – STR 1.07.01:2010) 1–5, 8 ir 13 prieduose nurodyti duomenys:

22.2.1. statybos objekto duomenys;

22.2.2. statinio duomenys;

22.2.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.2.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.2.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.3. pranešimo apie rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą duomenys, nurodyti STR 1.07.01:2010:

22.3.1. statybos objekto duomenys;

22.3.2. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.3.3. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.3.4. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.4. statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947), 2 ir 4–6 prieduose nurodyti duomenys:

22.4.1. statybos objekto duomenys;

22.4.2. statybos užbaigimo komisijos duomenys;

22.4.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.4.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.4.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.4.6. statybos užbaigimo akto duomenys;

22.4.7. deklaracijos apie statybos užbaigimą duomenys;

22.5. Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-112 (Žin., 2011, Nr. 101-4764), 1 ir 2 prieduose nurodyti duomenys:

22.5.1. statybos objekto duomenys;

22.5.2. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.5.3. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.5.4. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.5.5. pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto duomenys;

22.6. statybos patikrinimo aktuose, kurių formos patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 (Žin., 2012, Nr. 45-2206), nurodyti duomenys:

22.6.1. statybos objekto duomenys;

22.6.2. statybos patikrinimo rezultatų duomenys;

22.6.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.6.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.6.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.7. savavališkos statybos akte, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227 (Žin., 2012, Nr. 154-7953), nurodyti duomenys:

22.7.1. statinio duomenys;

22.7.2. savavališkos statybos duomenys;

22.7.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.7.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.7.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.8. statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946), 1 priede – statybos sustabdymo akte – nurodyti duomenys:

22.8.1. statinio duomenys;

22.8.2. statybos sustabdymo duomenys;

22.8.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.8.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.8.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.9. sustabdytos statybos patikrinimo akte, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227, nurodyti duomenys:

22.9.1. statinio duomenys;

22.9.2. sustabdytos statybos patikrinimo rezultatų duomenys;

22.9.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.9.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.9.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.10. reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227, nurodyti duomenys:

22.10.1. statinio duomenys;

22.10.2. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius duomenys;

22.10.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.10.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.10.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.11. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227, nurodyti duomenys:

22.11.1. statinio duomenys;

22.11.2. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo rezultatų duomenys;

22.11.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.11.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.11.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.12. prašyme pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227, nurodyti duomenys:

22.12.1. statinio duomenys;

22.12.2. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius duomenys;

22.12.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.12.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.12.5. statybą leidžiančio dokumento duomenys (jei yra);

22.13. prašyme leisti atlikti statinio konservavimo darbus ir leidime atlikti statinio konservavimo darbus, kurių formos patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-227, nurodyti duomenys:

22.13.1. statinio duomenys;

22.13.2. statybos sustabdymo akto duomenys;

22.13.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.13.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.13.5. leidimo atlikti statinio konservavimo darbus duomenys;

22.14. administracinio teisės pažeidimo protokole, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-61 (Žin., 2010, Nr. 32-1527), nurodyti duomenys:

22.14.1. statinio duomenys;

22.14.2. administracinio teisės pažeidimo duomenys;

22.14.3. administracinio nurodymo duomenys;

22.14.4. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.14.5. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.15. nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje, kurio forma patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-61, nurodyti duomenys:

22.15.1. statinio duomenys;

22.15.2. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje duomenys;

22.15.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.15.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.16. prašyme išduoti pažymą apie statinio nugriovimą ir pažymoje apie statinio nugriovimą, kurių formos patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1V-78 (Žin., 2012, Nr. 67-3445), nurodyti duomenys:

22.16.1. statybos objekto duomenys;

22.16.2. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.16.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.16.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.16.5. pažymos apie statinio nugriovimą duomenys;

22.17. prašyme išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius) ir leidime statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius), kurių formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-1032 (Žin., 2010, Nr. 158-8068), nurodyti duomenys:

22.17.1. statybos objekto duomenys;

22.17.2. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.17.3. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.17.4. leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius) duomenys;

22.18. Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-17 (Žin., 2011, Nr. 100-4726; 2012, Nr. 42-2096), 3 priede nurodyti duomenys:

22.18.1. statybos objekto duomenys;

22.18.2. statybą leidžiančio dokumento duomenys;

22.18.3. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.18.4. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.18.5. statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto duomenys;

22.19. Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1V-10 (Žin., 2013, Nr. 7-315), 1 ir 3–4 prieduose nurodyti duomenys:

22.19.1. statybos objekto duomenys;

22.19.2. statybos užbaigimo akto duomenys;

22.19.3. deklaracijos apie statybos užbaigimą duomenys;

22.19.4. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys;

22.19.5. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys;

22.19.6. statybos užbaigimo akto patikrinimo akto duomenys;

22.19.7. deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akto duomenys;

22.20. pranešimuose apie galbūt savavališkas statybas nurodyti duomenys, tvarkomi Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1V-84 (Žin., 2010, Nr. 58-2870), nustatyta tvarka;

22.20.1. statinio, kuris galbūt statomas / pastatytas savavališkai, aprašo duomenys;

22.20.2. Nuostatų 23.1 punkte nurodyti asmens duomenys (jei nurodyti);

22.20.3. Nuostatų 23.2 punkte nurodyti duomenys (jei nurodyti);

22.21. kiti Informacinės sistemos duomenys: Informacine sistema besinaudojančio asmens vardas, pavardė, identifikatorius, atstovaujamos įstaigos pavadinimas, adresas, asmens pareigos, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris ir šiam asmeniui suteiktos duomenų tvarkymo teisės.

23. Informacinėje sistemoje kaupiami Nuostatų 17 punkte nurodytų duomenų teikėjų teikiami duomenys:

23.1. Gyventojų registro duomenys:

23.1.1. vardas ir pavardė;

23.1.2. asmens kodas;

23.1.3. gimimo data;

23.1.4. deklaruota gyvenamoji vieta;

23.1.5. asmens dokumento tipas;

23.2. Juridinių asmenų registro duomenys:

23.2.1. juridinio asmens teisinė forma;

23.2.2. pavadinimas;

23.2.3. juridinio asmens kodas;

23.2.4. įmonės buveinės, atstovybės arba filialo adresas;

23.3. Nekilnojamojo turto registro duomenys:

23.3.1. duomenys, identifikuojantys nekilnojamąjį daiktą;

23.3.2. duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus;

23.3.3. daiktinių teisių rūšis;

23.4. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, identifikuojantys žemės sklypus ir statinius, patalpas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuotas kaip atskiri nekilnojamieji daiktai;

23.5. Adresų registro duomenys:

23.5.1. administracinių vienetų;

23.5.2. seniūnijų;

23.5.3. gyvenamųjų vietovių;

23.5.4. gatvių;

23.5.5. adresų;

23.6. Kultūros vertybių registro duomenys apie nekilnojamąsias kultūros vertybes;

23.7. Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys apie saugomas teritorijas;

23.8. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys apie teritorijų planavimo dokumentus;

23.9. VIISP duomenys:

23.9.1. prašymo pateikėjo (Lietuvos Respublikos piliečio) vardas ir pavardė;

23.9.2. asmens kodas;

23.10. STORK duomenys – prašymo pateikėjo (užsienio piliečio) asmens duomenys;

23.11. SPSC teikiami duomenys:

23.11.1. fizinio asmens – vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento tekstas, dokumento tipas, teisės pripažinimo dokumentu pripažinto dokumento duomenys, kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento numeris, galiojimo terminas, atestavimo komisijos protokolo numeris, data, pastabos, sprendimų dėl kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar panaikinimo duomenys ir šių sprendimų galiojimo terminas;

23.11.2. juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos – kodas, pavadinimas, adresas, kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento tekstas, dokumento tipas, teisės pripažinimo dokumentu pripažinto dokumento duomenys, kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento numeris, galiojimo terminas, atestavimo komisijos protokolo numeris, data, pastabos, sprendimų dėl kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar panaikinimo duomenys ir šių sprendimų galiojimo terminas;

23.12. Lietuvos architektų rūmų teikiami duomenys – fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatu ar teisės pripažinimo dokumentu suteiktos teisės ar kvalifikacijos aprašymas, kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento numeris ir galiojimo terminas, galiojimo sustabdymo data ir terminas, dublikato išdavimo žyma;

23.13. VMI teikiami duomenys apie valstybės rinkliavos ir kitų įmokų, susijusių su Informacinės sistemos funkcijomis, sumokėjimo faktą;

23.14. fizinių asmenų ir ūkio subjektų teikiami Nuostatų 22.1–22.20 punktuose nurodyti duomenys, kurie nekaupiami valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

 

IV. INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

24. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro šie Informacinės sistemos posistemiai:

24.1. Dokumentų rengimo ir registravimo posistemis, kurio funkcijos:

24.1.1. per ir ne per Informacinę sistemą gaunamų su statyba susijusių dokumentų registravimas;

24.1.2. Informacinės sistemos tvarkytojų ir ja besinaudojančių asmenų su statyba susijusių dokumentų rengimas ir registravimas;

24.2. Dokumentų ir jų duomenų tvarkymo posistemis, kurio funkcijos:

24.2.1. Informacinėje sistemoje sukurtų elektroninių su statyba susijusių dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu;

24.2.2. užduoties sukūrimas ne Inspekcijos dokumentų valdymo informacinės sistemos naudotojams;

24.3. Dokumentų saugojimo posistemis, kurio funkcijos – Informacinėje sistemoje esamų su statyba susijusių dokumentų saugojimas, paieška, peržiūra, archyvavimas ir skenavimas;

24.4. Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų posistemis, kurio funkcijos:

24.4.1. prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų Informacinės sistemos naudotojų, duomenų teikimas;

24.4.2. išduotų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų duomenų teikimas;

24.4.3. Nuostatų 22.1 punkte nurodytų duomenų nagrinėjimas;

24.5. Statybą leidžiančių dokumentų tvarkymo posistemis, kurio funkcijos:

24.5.1. Nuostatų 22.2 punkte nurodytų duomenų tvarkymas;

24.5.2. Informacinėje sistemoje uždelstų darbų apskaita;

24.5.3. statybos objekto ir statinių registravimas;

24.5.4. statinio projekto perdavimas tikrinti ir tikrinimo rezultatų priėmimas;

24.5.5. su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklos įvertinimo peržiūra;

24.6. Statybos valstybinės priežiūros posistemis, kurio funkcijos:

24.6.1. Nuostatų 22.222.20 punktuose nurodytų duomenų tvarkymas;

24.6.2. Informacinėje sistemoje uždelstų darbų apskaita;

24.6.3. pranešimų apie galbūt savavališkas statybas nagrinėjimas;

24.6.4. statinių statybos užbaigimo komisijos narių registravimas;

24.6.5. statinių statybos užbaigimo komisijos sudarymas;

24.6.6. su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklos vertinimas;

24.6.7. pranešimų apie rangovo, pagrindinių sričių vadovų pasamdymą registravimas;

24.7. Klasifikatorių tvarkymo posistemis, kurio funkcijos:

24.7.1. klasifikatorių pridėjimas, koregavimas, šalinimas ir paieška;

24.7.2. klasifikatorių duomenų pridėjimas, koregavimas, šalinimas, paieška ir įkėlimas;

24.8. Apskaitos posistemis, kurio funkcijos:

24.8.1. sąrašinių ir suvestinių ataskaitų pagal Informacinėje sistemoje sukauptus duomenis formavimas, peržiūra, spausdinimas;

24.8.2. ataskaitų Lietuvos statistikos departamentui formavimas;

24.8.3. duomenų išrašų rengimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai;

24.9. Duomenų mainų posistemis, kurio funkcija – keitimasis duomenimis tarp Informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų ir valstybės registrų, nurodytų Nuostatų 23 punkte;

24.10. Informacinės sistemos išorinė svetainė (www.planuojustatyti.lt), kurios funkcijos – Nuostatų 22.1–22.5, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.20 punktuose nurodytų prašymų ir pranešimų pateikimas nuotoliniu būdu Informacinės sistemos tvarkytojams, Informacine sistema besinaudojantiems asmenims ir el. dokumentų teikimas, statytojų informavimas apie su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklą, viešai neskelbiant asmens duomenų;

24.11. Informacinės sistemos administravimo posistemis, kurio funkcijos:

24.11.1. Informacine sistema besinaudojančių asmenų registravimas ir administravimas;

24.11.2. Informacinės sistemos ir joje kaupiamų duomenų monitoringas;

24.11.3. Informacine sistema besinaudojančių asmenų atliktų veiksmų monitoringas;

24.11.4. Informacinės sistemos išorinės svetainės administravimas naudojantis turinio valdymo sistema;

24.11.5. sisteminių pranešimų Informacine sistema besinaudojantiems asmenims skelbimas;

24.11.6. prašymų pateikėjų (Lietuvos Respublikos piliečių) autentifikavimas ir autorizavimas per VIISP;

24.11.7. prašymų pateikėjų (užsienio piliečių) autentifikavimasis ir autorizavimas per STORK;

24.12. Erdvinių duomenų saugojimo ir teikimo posistemis, kurio funkcijos:

24.12.1. erdvinių duomenų išsaugojimas;

24.12.2. erdvinių duomenų teikimas Nuostatų 10, 18 punktuose nurodytiems asmenims ir Informacinės sistemos išorinės svetainės naudotojams peržiūrėti ir patikrinti;

24.12.3. pranešimų apie savavališkas statybas pateikimas naudojantis erdvinių duomenų koordinatėmis;

24.13. Sisteminių funkcijų posistemis, kurio funkcijos:

24.13.1. užduočių paskyrimo ir vykdymo kontrolė;

24.13.2. fizinių, juridinių ir dokumentus, išduodamus per Informacinę sistemą, pasirašančių asmenų duomenų registravimas ir redagavimas;

24.13.3. elektroninių dokumentų formavimas ir jų pasirašymas elektroniniu parašu;

24.13.4. duomenų apie su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklą kaupimas;

24.14. Statinių projektų tikrinimo posistemis, kurio funkcijos:

24.14.1. statinių projektus tikrinančių institucijų informavimas apie pateiktą tikrinti naują statinio projektą;

24.14.2. tikrinamų statinių projektų paieška, peržiūra ir tikrinimo rezultatų pateikimas;

24.15. Informavimo posistemis, kurio funkcijos:

24.15.1. pateiktų prašymų būsenų rodymas ir statytojų informavimas apie būsenų pasikeitimus el. paštu ir SMS žinute;

24.15.2. dokumentų, saugomų dokumentų archyve, teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;

24.15.3. Informacine sistema besinaudojančio asmens informavimas el. paštu apie paskirtas užduotis ar kitais jį dominančiais klausimais;

24.15.4. viešos informacijos apie išduotus dokumentus skelbimas Informacinės sistemos išorinėje svetainėje, viešai neskelbiant asmens duomenų;

24.15.5. su teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos viešinimas Informacinės sistemos išorinėje svetainėje;

24.15.6. atsakymo apie galbūt savavališkas statybas pateikimas pranešėjui;

24.15.7. informacijos peržiūra, skirta registruotiems tam tikras teises turintiems Informacinę sistemą naudojantiems asmenims;

24.15.8. sutartos struktūros išrašų teikimas;

24.15.9. Informacinės sistemos apklausų vykdymas;

24.15.10. su statyba susijusių dokumentų teikimas el. paštu;

24.15.11. informacijos apie su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklos vertinimą pateikimas;

24.16. Mokėjimų posistemis, kurio funkcijos:

24.16.1. įvestų duomenų apie sumokėtas valstybės rinkliavas ir kitas įmokas, susijusias su Informacinės sistemos funkcijomis, kaupimas;

24.16.2. baudų už administracinius teisės ir Statybos įstatyme nurodytus pažeidimus mokėjimo kontrolė;

24.16.3. atsiskaitymas už paslaugas per VIISP;

24.16.4. informacijos apie valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, susijusių su Informacinės sistemos funkcijomis, atliktus mokėjimus gavimas iš VMI.

 

V. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ teikimas ir naudojimas

 

25. Informacinės sistemos duomenys yra vieši ir neatlygintinai teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (duomenų gavėjams), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

26. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

27. Statinių projektus tikrinančios ir įgaliotos jiems raštu pritarti institucijos ir subjektai (jų padaliniai) bei prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančios institucijos ir subjektai (jų padaliniai) yra asmens duomenų, nurodytų Nuostatų 23.1 punkte, gavėjai.

28. Informacinės sistemos tvarkytojai teikia Informacinės sistemos duomenų išrašus, pagal šios sistemos duomenis parengtas ataskaitas, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.

29. Informacinės sistemos duomenys gali būti:

29.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

29.2. perduodami tarp institucijų automatiniu būdu saugiais elektroninių ryšių tinklais, atitinkančiais Vyriausybės patvirtintus Elektroninių ryšių tinklo saugumo lygio reikalavimus;

29.3. teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

30. Daugkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal Informacinės sistemos valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta teiktinų duomenų apimtis, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

31. Vienkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas.

32. Informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie institucijoje jau naudojami ir kurių nereikia papildomai apdoroti. Jei šių Nuostatų nustatyta tvarka teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių, Informacinės sistemos tvarkytojas, esant galimybei, sukuria reikalingas papildomas priemones.

33. Atsisakymas teikti duomenis turi būti pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir gali būti skundžiamas Informacinės sistemos tvarkytojo vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

34. Informacinės sistemos išorinėje svetainėje www.planuojustatyti.lt skelbiami per šią sistemą išduotų su statyba susijusių dokumentų duomenys (išdavusios institucijos, datos, numeriai, būsenos, statybos adresai ir kita). Šie duomenys atnaujinami kelis kartus per parą.

35. Informacinės sistemos duomenis duomenų gavėjai gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti duomenų gavėjo prašyme arba duomenų teikimo sutartyje. Iš Informacinės sistemos gautus asmens duomenis duomenų gavėjai gali naudoti nepažeisdami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

36. Informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

37. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

38. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti klaidingus, netikslius, papildyti neišsamius duomenis. Apie pastebėtus netikslumus Informacinės sistemos tvarkytojas informuojamas raštu (motyvuotu prašymu) arba nuotoliniu būdu, pasinaudojant Informacinės sistemos priemonėmis, nurodant duomenų netikslumus ir pateikiant aplinkybių paaiškinimus.

39. Informacinės sistemos tvarkytojas, nustatęs pats ar gavęs informacijos apie duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per teisės aktų nustatytą terminą nustatyta tvarka pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Ištaisęs duomenų netikslumus, Informacinės sistemos tvarkytojas apie tai nedelsdamas informuoja duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.

 

VI. INFORMACINĖS SISTEMOS duomenų SAUGA

 

40. Informacinės sistemos duomenų saugą nustato Informacinės sistemos valdytojo patvirtinti Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

41. Už duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Informacinės sistemos valdytojas ir Informacinės sistemos tvarkytojai. Duomenų teikėjai atsako už teikiamų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informacine sistema besinaudojantys asmenys, pažeidę saugų informacijos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

43. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

44. Informacinės sistemos duomenys Informacinėje sistemoje saugomi 5 metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o suėjus šiam terminui perkeliami į Informacinės sistemos archyvą, kur saugomi teisės aktų nustatytais terminais. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys iš Informacinės sistemos archyvo ištrinami.

 

VII. INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

45. Informacinės sistemos kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

 

VIII. INFORMACINĖS SISTEMOS modernizavimas IR LIKVIDAVIMAS

 

46. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

47. Likviduojamos Informacinės sistemos duomenys perduodami kitai informacinei sistemai ar valstybės archyvams arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

49. Už Nuostatų pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________