LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL AKCIZŲ LENGVATŲ DEHIDRATUOTAM ETILO ALKOHOLIUI, SKIRTAM BIOETILTRETBUTILETERIO GAMYBAI LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOKURO, BIODEGALŲ IR BIOALYVŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 6 d. Nr. 1K-046

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą“ (Žin., 2006, Nr. 12-425):

Tvirtinu Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-046

 

AKCIZŲ LENGVATŲ DEHIDRATUOTAM ETILO ALKOHOLIUI, SKIRTAM BIOETILTRETBUTILETERIO GAMYBAI LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOKURO, BIODEGALŲ IR BIOALYVŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA, TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato, kokia tvarka dehidratuotam etilo alkoholiui taikomos akcizų lengvatos, nurodytos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802; 2005, Nr. 153-5633) 25 straipsnio 1 dalies 8 punkte.

2. Dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004, Nr. 28-870) nustatyta tvarka (toliau vadinama – bioetiltretbutileterio gamyba), kuris išgabenamas iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, importuojamas arba atgabenamas iš kitos valstybės narės, akcizai gali būti netaikomi tik tuo atveju, jeigu jis išgabenamas, importuojamas ar atgabenamas iš kitos valstybės narės asmeniui, besiverčiančiam bioetiltretbutileterio gamyba (arba turinčiam technologines sąlygas ir įrangą bioetiltretbutileterio gamybai) ir turinčiam Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau vadinama – centrinis mokesčių administratorius) nustatyta tvarka išduotą leidimą be akcizų įsigyti (importuoti) ir (arba) panaudoti dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka (toliau vadinama – leidimas).

3. Debidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai, akcizai gali būti netaikomi tik tuo atveju, jeigu jis bioetiltretbutileterio gamybai yra panaudotas Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir asmuo turi centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

4. Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkai ir kiti asmenys, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių išgabenantys dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą bioetiltretbutileterio gamybai, privalo centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka teikti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitas.

5. Mokesčių administratorius, prieš išduodamas leidimą, centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka iš leidimo gavėjo turi teisę pareikalauti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančio laidavimo, jeigu dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas bioetiltretbutileterio gamybai, kuriam buvo pritaikytos akcizų lengvatos, būtų panaudotas ne pagal paskirtį.

6. Akcizų lengvatos dehidratuotam etilo alkoholiui, esančiam į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių narių atgabentame ar Lietuvos Respublikoje importuotame bioetiltretbutileteryje, taikomos tiesiogiai – šie produktai neapmokestinami akcizais, jeigu bioetiltretbutileteris atitinka Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo reikalavimus.

7. Tais atvejais, kai akcizai už dehidratuotą etilo alkoholį, panaudotą bioetiltretbutileterio gamybai, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, asmenys, norėdami susigrąžinti už šį dehidratuotą etilo alkoholį, panaudotą bioetiltretbutileterio gamybai, sumokėtus akcizus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, centrinio mokesčių administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

7.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

7.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

7.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

7.4. dehidratuoto etilo alkoholio, panaudoto bioetiltretbutileterio gamybai, kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma.

8. Kartu su šio Aprašo 7 punkte nurodytu prašymu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų), importo dokumentų su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje, taip pat dokumentai, įrodantys, kad dehidratuotas etilo alkoholis panaudotas bioetiltretbutileterio gamybai, ir kita apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks dehidratuoto etilo alkoholio kiekis buvo panaudotas.

9. Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, per 10 darbo dienų nuo šio Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

10. Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, priėmusi sprendimą negrąžinti visos ar dalies prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

11. Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčių mokėtoju, priėmus sprendimą grąžinti visą arba dalį prašomos akcizų sumos, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į šio Aprašo 7.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti arba einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Šio Aprašo laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Valstybinė mokesčių inspekcija ir teritorinės muitinės.

______________