LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 9 d. Nr. DĮ-176

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 7 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos statistikos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 (Žin., 2011, Nr. 61-2900), 10.2.4 ir 10.5 punktais, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 61-1827) ir kitais teisės aktais,

tvirtinu pridedamas Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisykles.

 

 

Generalinė direktorė                                                                Vilija Lapėnienė

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos

departamento generalinio direktoriaus

2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. DĮ-176

 

statistinių duomenų TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja statistinių duomenų pateikimo Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu tvarką.

2. Respondentai, norintys teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu, turi tai daryti naudodamiesi Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema (toliau – e. statistikos sistema).

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299), Lietuvos statistikos departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 573 (Žin., 2011, Nr. 61-2900), Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 61-1827) ir kitais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

E. statistikos sistema – Lietuvos statistikos departamento informacinės sistemos dalis, skirta elektroniniam ūkio subjektų statistinių duomenų parengimui ir perdavimui.

E. statistikos sistemos naudotojas – fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė savo ir (arba) atstovaujamo respondento statistinius duomenis pateikti elektroniniu būdu ir kuris yra registruotas e. statistikos sistemoje šių taisyklių nustatyta tvarka.

Elektroninė statistinė ataskaita – elektroniniu būdu užpildyta statistinės ataskaitos forma, skelbiama e. statistikos sistemos svetainėje.

Kvalifikuotas elektroninis parašas – saugus elektroninis parašas, sudarytas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Kvalifikuotas sertifikatas – sertifikatas, kurį sudarė sertifikavimo paslaugų teikėjas, atitinkantis Reikalavimus kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108 (Žin., 2003, Nr. 2-47), ir įregistruotas nustatyta Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, arba Europos Sąjungos valstybės sertifikavimo paslaugų teikėjas, turintis Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktų suteiktą kvalifikuoto sertifikavimo paslaugų teikėjo statusą. Šiame sertifikate yra duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme.

Respondentas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis ar privalantis teikti duomenis statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms.

Respondento atstovas – fizinis asmuo, respondento vadovo paskirtas teikti statistinius duomenis.

Respondento vadovas – fizinis asmuo, Juridinių asmenų registre nurodytas kaip juridinio asmens vadovas.

Statistinių ataskaitų elektroninių formų pildymo programinė įranga – programinė įranga, leidžianti rengti elektronines statistines ataskaitas kompiuteryje, neturinčiame interneto prieigos (pvz., nemokamai platinama elektroninių statistinių ataskaitų rengimo programinė įranga ABBYY eFormFiller).

Statistiniai duomenys – iš respondentų, administracinių duomenų valdytojų gauti statistinio stebėjimo vieneto duomenys statistinei informacijai rengti.

Statistinių duomenų rinkinys – duomenų, atitinkančių statistinių rodiklių duomenų mainų standarto reikalavimus, rinkinys, suformuotas iš respondento verslo valdymo arba taikomųjų apskaitos sistemų.

Statistinių rodiklių duomenų mainų standartas – e. statistikos sistemos svetainėje skelbiamas standartas, kurį sudaro struktūrą apibrėžiančios 3 XML schemos (statistinių rodiklių aprašo, klasifikacijos aprašo ir statistinių duomenų rinkinio schemos) bei 2 XML formato duomenų rinkiniai (statistinių rodiklių ir klasifikacijos aprašai).

5. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose naudojamas sąvokas.

 

II. respondentų atstovų registravimasis e. statistikOS sistemoje

 

6. Respondento atstovas, norėdamas teikti statistinius duomenis, gauti informaciją iš e. statistikos sistemos ir pasinaudoti kitomis šios sistemos funkcijomis, turi būti registruotas e. statistikos sistemoje šių taisyklių nustatyta tvarka.

7. Registruotis e. statistikos sistemoje gali respondento vadovas ir kiti respondento atstovai, kuriems e. statistikos sistemoje suteiktos naudotojo arba administratoriaus teisės šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyta tvarka.

8. Respondento vadovui registruojantis e. statistikos sistemoje administratoriaus teisės suteikiamos automatiškai.

9. Respondento vadovas arba respondento atstovas, turintis administratoriaus teises, naudotojo arba administratoriaus teises kitam respondento atstovui gali suteikti e. statistikos sistemos priemonėmis.

10. Respondento vadovas gali paskirti kitą asmenį atstovauti respondentui ir pateikdamas Lietuvos statistikos departamentui šių taisyklių priede nustatytą Sutikimą teikti statistinius duomenis elektroniniu būdu (toliau – sutikimas). Jeigu respondento vadovas sutikime nurodė ne visus duomenis, nurodydamas duomenis suklydo arba nustatomi kiti sutikimo (jo duomenų) trūkumai, respondento vadovas apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutikimo gavimo dienos informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. Apie sėkmingai užregistruotą sutikimą ir galimybę registruotis e. statistikos sistemoje sutikime išvardyti asmenys (respondento atstovai) informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutikimo gavimo dienos.

11. Respondento vadovas arba respondento atstovas, norėdamas registruotis e. statistikos sistemoje, autentifikuojamas per Elektroninius valdžios vartus.

12. Respondento vadovas arba respondento atstovas, registruodamasis e. statistikos sistemoje, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir e. statistikos sistemoje patvirtinti, kad suprato šių taisyklių nuostatas bei sutinka jų laikytis. Šis sutikimas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

13. Išreiškęs sutikimą dėl šių taisyklių nuostatų laikymosi, respondento vadovas arba respondento atstovas yra registruojamas e. statistikos sistemoje, jam suteikiamas e. statistikos sistemos naudotojo vardas ir slaptažodis.

14. E. statistikos sistemoje registruotas respondento vadovas arba respondento atstovas gali prisijungti per Elektroninius valdžios vartus arba naudodamas e. statistikos sistemos naudotojų autentifikavimo priemonę.

 

III. statistinių duomenų RENGIMO IR PATEIKIMO elektroniniu būdu TVARKA

 

15. Elektroniniu būdu teikiami statistiniai duomenys turi būti įrašyti į atitinkamas statistinių ataskaitų elektronines formas, skelbiamas e. statistikos sistemos svetainėje. Elektroninės statistinės ataskaitos turi būti užpildytos ir pateiktos pagal jų pildymo ir pateikimo taisykles.

16. Statistinius duomenis e. statistikos sistemos naudotojas gali rengti šiais būdais:

16.1. naudodamas e. statistikos sistemoje esančias priemones, prisijungęs prie e. statistikos sistemos;

16.2. naudodamas statistinių ataskaitų elektroninių formų pildymo programinę įrangą (pvz., ABBYY eFormFiller), neprisijungęs prie e. statistikos sistemos;

16.3. naudodamas savo verslo valdymo arba apskaitos taikomosiose sistemose esančias priemones.

17. Lietuvos statistikos departamentas nustato ir e. statistikos sistemos svetainėje skelbia, kokios statistinių ataskaitų elektroninės formos gali būti pildomos e. statistikos sistemoje.

18. Norėdamas rengti statistinius duomenis e. statistikos sistemos priemonėmis, e. statistikos sistemos naudotojas gali:

18.1. nustatytais e. statistikos sistemos naudotojo autentifikavimo būdais prisijungti prie e. statistikos sistemos;

18.2. pasirinkti atstovaujamą respondentą. Jeigu e. statistikos sistemos naudotojas atstovauja tik vienam respondentui, respondentas parenkamas automatiškai;

18.3. elektronines statistines ataskaitas pateikti Lietuvos statistikos departamentui šių taisyklių 20.1 punkte nustatytu būdu.

19. Norėdamas pildyti elektronines statistines ataskaitas naudodamasis statistinių ataskaitų elektroninių formų pildymo programine įranga (pvz., ABBYY eFormFiller), naudotojas gali:

19.1. savo kompiuteryje įsidiegti statistinių ataskaitų elektroninių formų pildymo programinę įrangą ABBYY eFormFiller, kurią galima nemokamai parsisiųsti iš e. statistikos sistemos svetainės;

19.2. iš e. statistikos sistemos svetainės atsisiųsti reikiamas statistinių ataskaitų elektronines formas (MXFD formatu) ir jų pildymo taisykles;

19.3. užpildyti statistinių ataskaitų elektronines formas, t. y. parengti statistinius duomenis ir išsaugoti juos FFDATA formatu;

19.4. elektroninę statistinę ataskaitą pateikti Lietuvos statistikos departamentui vienu iš šių taisyklių 20 punkte nustatytu būdu.

20. Elektroninės statistinės ataskaitos Lietuvos statistikos departamentui pateikiamos:

20.1. naudojant e. statistikos sistemos priemones;

20.2. persiunčiant elektronines statistines ataskaitas elektroniniu paštu e-statistika@stat.gov.lt.

21. Persiuntus elektroninę statistinę ataskaitą, ji patikrinama, ir atsižvelgiant į apdorojimo stadiją jai suteikiamas statusas. Statusai ir jų aprašymai pateikiami e. statistikos sistemos svetainėje. Jeigu elektroninė statistinė ataskaita neatitinka elektroninės statistinės ataskaitos specifikacijos reikalavimų, e. statistikos sistemos naudotojas neturi teisės teikti elektroninės statistinės ataskaitos joje nurodyto respondento vardu, neįmanoma nustatyti respondento, už kurį elektroninė statistinė ataskaita yra teikiama, neįmanoma nustatyti atsiskaitymo laikotarpio ir pan., e. statistikos sistemos naudotojas nedelsiant informuojamas, dėl kokių priežasčių jo pateiktas failas nepriimtas.

22. Elektroninės statistinės ataskaitos gali būti pasirašomos elektroniniu parašu. Respondento atstovas, turintis teisę teikti statistines ataskaitas, prieš pirmą kartą pasirašydamas elektroninę statistinę ataskaitą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba įsigijęs naują elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, privalo jį, registruoti e. statistikos sistemoje.

23. Norėdamas rengti ir teikti statistinius duomenis iš savo verslo valdymo arba apskaitos taikomųjų sistemų, naudotojas gali:

23.1. formuoti statistinių duomenų rinkinius naudodamas verslo valdymo arba apskaitos taikomosioms sistemoms pritaikytas priemones, kurios turi būti sukurtos vadovaujantis statistinių rodiklių duomenų mainų standartu;

23.2. suformuotus statistinių duomenų rinkinius perkelti į e. statistikos sistemą naudodamasis sistemos priemonėmis arba žiniatinklio paslauga;

23.3. pagaminti iš dalies užpildytas elektronines statistines ataskaitas ir pateikti jas Lietuvos statistikos departamentui naudodamasis e. statistikos sistemos priemonėmis.

 

IV. pateiktų statistinių duomenų tikrinimas ir elektroninės statistinės ataskaitos priėmimas

 

24. Ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo elektroninės statistinės ataskaitos pateikimo e. statistikos sistemos naudotojas elektroniniu paštu informuojamas apie elektroninės statistinės ataskaitos būklę: pateikimą, apdorojimą ir priėmimą. E. statistikos sistemos naudotojas taip pat gali būti informuojamas papildomomis priemonėmis, kurias jis nustatė e. statistikos sistemoje.

25. Pateikta elektroninė statistinė ataskaita priimama, jeigu:

25.1. jos duomenų struktūra atitinka konkretaus tipo ir versijos statistinės ataskaitos elektroninės formos duomenų struktūros aprašo, patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, reikalavimus;

25.2. joje pateikiami statistiniai duomenys atitinka konkretaus tipo ir versijos statistinės ataskaitos formos pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, reikalavimus;

25.3. ji yra pasirašyta elektroniniu parašu, o parašas atitinka Elektroninių statistinių ataskaitų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklių, patvirtintų Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, reikalavimus.

26. Jeigu pateikta elektroninė statistinė ataskaita netenkina šių taisyklių 25.1–25.3 punktuose nustatytų reikalavimų, ji yra atmetama, o e. statistikos sistemos naudotojas apie tai informuojamas, nurodant atmetimo priežastį.

27. Jeigu elektroninė statistinė ataskaita yra priimta, popierinės statistinės ataskaitos teikti nereikia.

28. Jei elektroninė statistinė ataskaita yra atmesta, laikoma, kad statistinę ataskaitą reikia pateikti iš naujo.

 

V. baigiamosios nuostatos

 

29. Elektroninės statistinės ataskaitos gali būti teikiamos 24 valandas per parą.

30. Elektroniniu būdu pateiktos statistinės ataskaitos saugomos Lietuvos statistikos departamente teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

31. Lietuvos statistikos departamentas turi teisę vienašališkai keisti autentifikavimo priemones e. statistikos sistemoje.

 

_________________

 


Statistinių duomenų teikimo

elektroniniu būdu taisyklių

priedas

 

__________________________________________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(Įmonės kodas)

__________________________________________________________________________

(Pagrindinė veikla)

__________________________________________________________________________

(Adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos statistikos departamento

Ūkio subjektų registro skyriui

 

SUTIKIMAS

TEIKTI STATISTINIUS DUOMENIS ELEKTRONINIU BŪDU

__________________

(Data)

__________________

(Sudarymo vieta)

 

Sutinku, kad įmonės statistiniai duomenys būtų teikiami naudojantis elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistema. Informuoju, kad statistinius duomenis teiks šie asmenys:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA: Duomenys apie elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemos naudotoją, ___ egzemplioriai.

 

(Įmonės vadovo pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO STATISTINIŲ DUOMENŲ PARENGIMO IR PERDAVIMO SISTEMOS NAUDOTOJĄ Nr. ____

 

 

Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemos (toliau – e. statistikos sistema) naudotojas:

asmens kodas ___________________________________________________________

vardas _________________________________________________________________

pavardė ________________________________________________________________

telefonas _______________________________________________________________

el. paštas _______________________________________________________________

 


e. statistikos sistemoje turi galėti:

 

1. Elektroniniu būdu pateikti 1:

£[] visas elektronines statistines ataskaitas

£[] tik nurodytas elektronines statistines ataskaitas ______________________________

______________________________________________________________________

 

2. Peržiūrėti dokumentus:

£[] visas elektronines statistines ataskaitas

£[] tik nurodytas elektronines statistines ataskaitas ______________________________

______________________________________________________________________

 

3. Vykdyti kitų e. statistikos sistemos naudotojų teisių administravimą  £[]

 

_______________

1 Statistinių ataskaitų pateikimo teisė (1 punktas) nustato ir statistinių ataskaitų peržiūros teisės (2 punktas) suteikimą.

 

_________________