APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ NAUDOJIMO ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112

Vilnius

 

Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 (Žin., 2004, Nr. 115-4310), 11.5 punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189) 2.1.1 punktą,

tvirtinu Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  LIUTAURAS STOŠKUS

 


 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112

 

FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ NAUDOJIMO ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, taikant teršalų sklaidos skaičiavimo modelius, eiliškumą bei šių duomenų gavimo būdus.

2. Rekomendacijos skirtos dokumentų rengėjams, atliekantiems planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225), priedo 4.2 punktą, statinių projektų rengėjams, rengiantiems statinių projektų aplinkos apsaugos dalį pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675), 1 priedo 5 skyrių, ir veiklos vykdytojams, atliekantiems vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą pagal Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2001, Nr. 19-611; 2006, Nr. 4-122), 21.8.3 punktą (toliau – Projektų rengėjai), ir valstybės institucijoms, teikiančioms foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinius duomenis.

 

II. FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

3. Projektų rengėjai planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti foninio aplinkos užterštumo duomenis naudoja šia eiliškumo tvarka:

3.1. aplinkos oro kokybės tyrimo (toliau – OKT) stočių duomenis – vidutines metines teršalų koncentracijas – jeigu tokios stotys yra 2 km atstumu nuo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos objekto, kurio poveikis aplinkos orui turi būti įvertintas;

3.2. indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų, atliktų per pastaruosius penkerius metus, duomenis, jeigu nėra šių rekomendacijų 3.1 punkte nurodytų duomenų;

3.3. modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, jeigu nėra šių rekomendacijų 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų duomenų;

3.4. apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 km atstumu esančių ūkinės veiklos objektų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 81-3500), duomenis, jeigu nėra šių rekomendacijų 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų duomenų.

4. Projektų rengėjai į planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti skaičiavimus, be šių rekomendacijų 3 punkte nurodytų duomenų, privalo įtraukti apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visos iki 2 km atstumu planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimų duomenis, kurie yra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitose, parengtose vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 (Žin., 2006, Nr. 6-225).

5. Šių rekomendacijų 3.1–3.3 punktuose nurodyti duomenys kartu su OKT stočių bei indikatorinių tyrimų vietų geografinėmis koordinatėmis ir/arba pašto adresais skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu http://aaa.am.lt.

6. Šių rekomendacijų 3.4 ir 4 punktuose nurodytus duomenis teikia atitinkami regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) pagal Projektų rengėjų prašymus, kuriuose turi būti pateikta informacija apie ūkinės veiklos objekto, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, vietą ir iš jo taršos šaltinių numatomus išmesti teršalus ir nurodyti konkretūs pasirinktam taršos skaičiavimo modeliui reikalingi kitų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai.

7. Taikant visus teršalų sklaidos skaičiavimo modelius tiesiogiai skaičiuojama smulkiųjų kietųjų dalelių (toliau – KD10) koncentracija aplinkos ore, tačiau kaip modelio įvesties duomuo gali būti naudojamas iš taršos šaltinio išmetamas bendras kietųjų dalelių kiekis.

8. Tuose teršalų sklaidos skaičiavimo modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaičiuoti KD10 koncentracijos aplinkos ore, turi būti naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijų perskaičiavimui į KD10.

9. Vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui vertinamas taikant į aplinkos orą išmetamiems teršalams nustatytas ribines vertes vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašu ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627), Aplinkos oro užterštumo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827), Ozono aplinkos ore normų ir vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/508 (Žin., 2002, Nr. 105-4731) ir Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinomis vertėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 (Žin., 2006, Nr. 41-1486).

10. Teršalams, nurodytiems Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše, taikomos šiems vidurkinimo laikotarpiams nustatytos ribinės vertės:

10.1. paskaičiuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija arba 90.4 procentilis lyginami su 24 valandų ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ribine verte;

10.2. paskaičiuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99.8 procentilis lyginami su 1 valandos ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ribine verte;

10.3. paskaičiuota sieros dioksido (SO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99.7 procentilis lyginami su 1 valandos ribine verte, maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija arba 99.2 procentilis – su 24 valandų ribine verte;

10.4 paskaičiuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginama su to paties laikotarpio ribine verte;

10.5 paskaičiuotos benzeno, švino, kadmio, arseno, nikelio, gyvsidabrio, benzo(a)pireno vidutinės metinės koncentracijos lyginamos su metinėmis ribinėmis arba siektinomis vertėmis.

11.Teršalams, nurodytiems Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše, taikomos pusės valandos arba paros ribinės vertės.

12. Projektų rengėjai planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti taikant teršalų sklaidos skaičiavimo modelius naudoja vietovės, kurioje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla, meteorologinius duomenis, pateiktus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos arba meteorologinę informaciją, oficialiai pateiktą modelio kūrėjo arba autorizuoto tiekėjo ir parengtą pagal teršalų sklaidos skaičiavimo modelio reikalavimus. Skaičiavimams naudojami penkerių metų meteorologiniai duomenys. Jeigu penkerių metų meteorologinių duomenų nėra, turi būti naudojami mažiausiai vienerių metų duomenys.

13. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos arba teršalų sklaidos skaičiavimo modelių kūrėjų arba autorizuotų tiekėjų oficialiai pateiktus vietovės meteorologinius duomenis galima taikyti 5 metus, tačiau turi būti naudojami ne senesni kaip 9 metų duomenys.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. RAAD, kilus neaiškumų dėl naudojamų duomenų pagrįstumo, turi teisę pareikalauti, kad Projektų rengėjai pateiktų papildomą informaciją apie taikomą modelį ir apie modeliavimui naudojamus duomenis.

 

_________________