LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL kasybos pramonės ir kitų atliekų, Susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašO PAtvirtinimo

 

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1-688

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2013, Nr. 64-3176) 11 straipsnio 4 dalies ir 15 straipsnio 7 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 677 „Dėl įgaliojimų suteikimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą“ (Žin., 2013, Nr. 83-4159),

t v i r t i n u Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-688

 

KASYBOS PRAMONĖS IR KITŲ ATLIEKŲ, SUSIDARIUSIŲ HIDRAULINIO ARDYMO METU, LAIDOJIMO ŽEMĖS GELMIŲ ERTMĖSE, SUSIDARIUSIOSE IŠGAUNANT ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS, TVARKYMO KONTROLĖS aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas siekiant įgyvendinti Žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2013, Nr. 64-3176) 11 straipsnio 4 dalies ir 15 straipsnio 7 dalies reikalavimus.

2. Tvarkos aprašas taikomas hidraulinio ardymo veiklos metu susidariusių kasybos pramonės ir kitų nepavojingų atliekų (toliau – Atliekos), išskyrus atliekas, susidarančias netiesiogiai iš tokios veiklos (maisto, panaudotų naftos produktų ir kt.), laidojimui dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, susidariusiose naudojant žemės gelmių išteklius, nesudarant galimybės kontroliuoti jų būklę.

3. Atliekos priskiriamos nepavojingoms tuomet, kai jose aptinkamų pavojingų medžiagų koncentracija neviršija teisės aktuose numatyto ribinio dydžio.

4. Šiuo Tvarkos aprašu reglamentuojama kasybos pramonės ir kitų atliekų, kurios yra injektuojamos į žemės gelmes hidraulinio uolienų ardymo metu, laidojimo ir tvarkymo kontrolė.

5. Atliekos, susidarančios žvalgant ir (arba) išgaunant naudingąsias iškasenas, turi būti tvarkomos vadovaujantis Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2008, Nr. 58-2184; 2010, Nr. 135-6911), nuostatomis.

6. Tvarkos aprašas netaikomas pavojingų atliekų laidojimui ir požeminio vandens, panaudoto geoterminiais tikslais, kartu su nafta išgauto sūrymo suleidimui į šio vandens išgavimo horizontus.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Žemės gelmių įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), ir Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

II. ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

8. Hidraulinio ardymo metu planuojamas naudoti vandens, smėlio ar dirbtinių kietų dalelių ir cheminių medžiagų mišinių kiekis, jų sudėtis turi būti numatyti nustatyta tvarka parengtame išteklių tyrimo projekte arba žemės gelmių išteklių naudojimo plane.

9. Angliavandenilių išteklių tyrimo projekte arba žemės gelmių išteklių naudojimo plane turi būti pateiktas išsamus Atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, apibūdinimas, nurodant jų fizinę ir cheminę sudėtį, galimas pavojingų medžiagų priemaišas ir jų faktinę koncentraciją, taip pat skaičiavimais pagrįstas maksimalus galimas sutalpinti į numatytas palikimo vietas Atliekų kiekis.

10. Atliekos, susidariusios hidraulinio ardymo metu, gali būti paliekamos žemės gelmių ertmėse, susidariusiose žemės gelmių išteklių naudojimo (gavybos) metu, vadovaujantis šio Tvarkos aprašo reikalavimais.

11. Hidraulinio uolienų ardymo technologinio proceso metu turi būti kontroliuojamas injektuojamo mišinio kiekis, sudėtinės mišinio dalys, jo fizinės ir cheminės savybes, pavojingumas aplinkai pagal teisės aktų reikalavimus.

12. Vykdant hidraulinį uolienų ardymą būtina apsaugoti žmonių sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio, saugoti dirvožemį, gilesnius žemės gelmių sluoksnius ir požeminį vandenį nuo galimos taršos.

13. Kaupiamų Atliekų apskaitą vykdo žemės gelmių naudotojo raštiškai įgaliotas atsakingas asmuo, kuris privalo sistemingai pildyti pirminės Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame nurodomas per atitinkamą laikotarį patalpintų į rezervuarus bei paimtų iš jų injektavimui į žemės gelmes Atliekų kiekis.

14. Atliekų apskaita ir tvarkymas kiekvienam konkrečiam objektui vykdoma vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

 

III. ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖ

 

15. Atliekų tvarkymo kontrolę vykdo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai, atliekantys ūkio subjektų veiklos patikrinimus šios veiklos vykdymo vietose. Patikrinimo metu surašomas aktas, kuriame nurodoma Atliekų kaupimas ir jų palikimas patikrinimo dieną, atitikimas projektinės dokumentacijos sprendiniams.

16. Patikrinimo metu nustačius Atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus, galinčius kelti grėsmę aplinkai, turi būti nedelsiant sustabdyta žemės gelmių naudotojo veikla, susijusi su žemės gelmių naudojimu objekte, kuriame buvo nustatyti minėti pažeidimai. Ši veikla gali būti atnaujinama tik po to, kai bus pašalinti galintys kelti grėsmę pažeidimai ir informacija apie šių pažeidimų pašalinimą pateikta kontroliuojančiai institucijai.

17. Tuo atveju, kai nustatyti pažeidimai nekelia realios grėsmės aplinkai, žemės gelmių naudotojo veikla nestabdoma, tačiau patikrinimo akte nurodomas konkretus terminas, per kurį pažeidimai turi būti pašalinti.

 

IV. baigiamosios nuostatos

 

18. Angliavandenilių išteklių paieška, žvalgyba ir naudojimas (gavyba) turi būti vykdomi laikantis aplinkos apsaugos, darbų ir priešgaisrinės saugos, visuomenės sveikatos saugos, radiacinės saugos bei kitų reikalavimų, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

19. Asmenys, pažeidę teisės aktuose numatytus Atliekų tvarkymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________