LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 2 d. Nr. 439

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarką (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439

 

PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja nesaugių produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių (toliau vadinama - rinkos ribojimo priemonės) taikymą Lietuvos Respublikoje.

2. Rinkos ribojimo priemonių taikymo pagrindas yra:

2.1. maisto ir ne maisto gaminių, paslaugų (toliau vadinama – produktai) teikimas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 8 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų, 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų ir 10 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų reikalavimus;

2.2. informacija, kad produktas yra nesaugus ir pavojingas vartotojų sveikatai ar gyvybei, nors jis ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3. Rinkos ribojimo priemones taiko Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – taryba), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau vadinama – tarnyba) ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama – inspekcija).

4. Tarnyba rinkos ribojimo priemones taiko, siekdama riboti nesaugių ir pavojingų vartotojų sveikatai maisto produktų pateikimą į rinką, o inspekcija – siekdama riboti nesaugių ne maisto produktų pateikimą į rinką.

5. Taryba rinkos ribojimo priemones taiko šiais atvejais:

5.1. kai tarnyba ar inspekcija, patikrinusios produktų saugą, netaikė rinkos ribojimo priemonių, o tikrinimo medžiagą pateikė tarybai, ir pagal pateiktą medžiagą yra pagrindas manyti, kad produktas kelia rimtą ir tiesioginį pavojų vartotojų sveikatai ir saugai;

5.2. iš Europos Komisijos gavusi skubią informaciją apie nesaugius produktus, keliančius rimtą ir tiesioginį pavojų vartotojų sveikatai ir saugai.

6. Taryba, spręsdama klausimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, priima nutarimus, o tarnyba ir inspekcija - sprendimus.

7. Jeigu yra pagrindas manyti, kad produktas yra nesaugus ir pavojingas vartotojų sveikatai ar gyvybei, tarnyba ar inspekcija savo iniciatyva ar tarybos pavedimu atlieka produktų saugos tikrinimą. Jeigu produktų saugos tikrinimas atliktas tarybos pavedimu, tarnyba ar inspekcija apie tikrinimo rezultatus informuoja tarybą.

8. Sprendimai (nutarimai) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo turi būti motyvuoti. Apie šiuos sprendimus (nutarimus) būtina skubiai pranešti gamintojui, platintojui, paslaugos teikėjui, kuriems jie yra taikomi. Jeigu yra galimybė, jiems leidžiama pareikšti savo nuomonę prieš priimant sprendimą (nutarimą). Jeigu dėl sprendimo (nutarimo) vykdymo skubos, kai produktas kelia rimtą ir tiesioginį pavojų vartotojų sveikatai ir saugai, tai nebuvo padaryta iš anksto, tokia galimybė suteikiama jau priėmus sprendimą (nutarimą).

9. Tarybos priimtų nutarimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja tarnyba arba inspekcija.

 

II. RINKOS RIBOJIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMAS

 

10. Taryba, tarnyba ar inspekcija gali taikyti rinkos ribojimo priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje.

11. Produkto prekybai išankstinės sąlygos nustatomos, kai:

11.1. teisės aktai nenustato produkto saugos reikalavimų arba nustato ne visus reikalavimus, kurie yra būtini produkto saugai užtikrinti;

11.2. teisės aktai neįpareigoja gamintojo, platintojo ir paslaugos teikėjo informuoti vartotojus apie riziką, susijusią su šiuo produktu, tačiau pagrįstai manoma, kad toks produktas kelia arba gali sukelti riziką vartotojo sveikatai ar gyvybei.

12. Sprendimas (nutarimas) laikinai, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus atlikta valstybinė produktų saugos ekspertizė, uždrausti teikti, siūlyti teikti į rinką ir demonstruoti produktą, jeigu esama aiškių požymių, kad jis yra nesaugus, priimamas, kai:

12.1. yra duomenų, kad vartotojai, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje vartoję produktą pagal paskirtį, apsinuodijo ar produktas kitaip pakenkė jų sveikatai; arba dėl to ištiko mirtis;

12.2. produktas atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau yra kitų, pagrįstų ir motyvuotų duomenų apie produkto nesaugumą ir (ar) pavojingumą vartotojų sveikatai ar gyvybei.

13. Taryba, tarnyba ar inspekcija, remdamosi valstybinės produktų saugos ekspertizės išvadomis, turi:

13.1. leisti tęsti produkto teikimą į rinką, jeigu produktas saugus;

13.2. sustabdyti ar uždrausti bet kokį nesaugaus produkto pateikimą į rinką, įpareigoti gamintoją, platintoją, paslaugos teikėją padaryti produktą nekenksmingą ar saugiai sunaikinti nesaugų produktą.

14. Produkto teikimas į rinką sustabdomas ir gamintojas, platintojas, paslaugos teikėjas įpareigojamas padaryti produktą nekenksmingą, kai produktas yra nesaugus ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau nustatytus neatitikimus galima pašalinti.

15. Nesaugaus produkto pateikimas į rinką uždraudžiamas, kai:

15.1. produktas neatitinka teisės aktų reikalavimų ir tų neatitikimų pašalinti negalima;

15.2. remiantis produktų saugos ekspertizės išvadomis patvirtinama, kad produktas yra nesaugus ir gali būti pavojingas vartotojų sveikatai ar gyvybei.

16. Uždraudus nesaugų produktą pateikti į rinką, taryba, tarnyba ar inspekcija turi teisę įpareigoti gamintoją, platintoją, paslaugos teikėją padaryti produktą nekenksmingą ar saugiai jį sunaikinti.

17. Tarybai, tarnybai ar inspekcijai priėmus sprendimą (nutarimą) pašalinti iš rinkos nesaugų produktą, gamintojas, platintojas ar paslaugos teikėjas privalo tai padaryti savo priemonėmis bei lėšomis ir apie tai nedelsdamas informuoti instituciją, priėmusią sprendimą (nutarimą) pašalinti iš rinkos produktą.

18. Jeigu tarnyba ar inspekcija pačios pašalina iš rinkos nesaugų produktą, jų patirtos išlaidos tarybos nutarimu ne ginčo tvarka išieškomos iš gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo.

19. Uždraustas teikti į rinką ar pašalintas iš rinkos maisto produktas tarnybos sutikimu gali būti sušertas gyvūnams. Jeigu jo neįmanoma sušerti gyvūnams ar panaudoti techninėms reikmėms, maisto produktą reikia padaryti nekenksmingą, perdirbti, kitaip apdoroti arba sunaikinti.

20. Gamintojas, platintojas, paslaugos teikėjas nesaugų produktą privalo sunaikinti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Nesaugų produktą gamintojas, platintojas, paslaugos teikėjas naikina savo lėšomis ir pateikia produkto sunaikinimą patvirtinantį dokumentą sprendimą (nutarimą) priėmusiai institucijai (tarybai, tarnybai ar inspekcijai).

21. Produktai, kuriems taikomos rinkos ribojimo priemonės, saugomi gamintojo, platintojo, paslaugos teikėjo sandėlyje atskirai nuo produktų, kuriems rinkos ribojimo priemonės netaikomos. Produktai laikomi sąlygomis, kurios numatytos tų produktų laikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Produktai, kuriems taikomos rinkos ribojimo priemonės, plombuojami, išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių (sąlygų); šiuo atveju tarnyba ar inspekcija surašo aktą, kuriame nurodo neužplombavimo priežastis.

22. Taryba, tarnyba ar inspekcija, nustačiusios atvejus, kai gamintojas, platintojas, paslaugos teikėjas reklamuoja nesaugų produktą, turi teisę uždrausti reklamuoti nesaugų produktą ir pareikalauti nutraukti tokio produkto reklamą.

 

III. INFORMACIJOS APIE RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMĄ TEIKIMAS

IR SKELBIMAS

 

23. Tarnyba ir (ar) inspekcija teikia tarybai informaciją apie taikytas rinkos ribojimo priemones tarybos nustatyta tvarka.

24. Taryba, tarnyba ir (ar) inspekcija apie priimtus sprendimus pašalinti produktus iš rinkos informuoja platintojus, teikiančius į rinką tos pačios rūšies produktus, bei visuomenines vartotojų teisių gynimo organizacijas, kad paskatintų juos prisidėti prie šių sprendimų įgyvendinimo. Vartotojus jos informuoja per visuomenės informavimo priemones.

25. Informacija apie nesaugius ir pavojingus vartotojų sveikatai ar gyvybei produktus ir taikytas rinkos ribojimo priemones Europos Komisijai ar užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos tai numatančios tarptautinės sutartys, institucijoms teikiama Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos nustatyta tvarka.

26. Taryba, priėmusi nutarimą, tarnyba ir (ar) inspekcija, priėmusios sprendimą dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo priėmimo pateikia juos skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

______________