LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MOkinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1405

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 35 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2012 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. (10.2-33)10-7452


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405

 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar namie skyrimą ir organizavimą pagal pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, vidurinio ugdymo programą ir adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

2. Mokiniai, besigydantys stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, gali būti mokomi kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais (grupine mokymosi forma), savarankišku ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdais (paviene mokymosi forma). Mokiniai namie gali būti mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) ar (ir) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (grupine ar paviene mokymosi forma).

3. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), ir Aprašu.

 

II. MokiniAms, besigydanTIEMS STACIONARINĖJE asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, MOKYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

4. Mokinių mokymą stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje organizuoja ligoninės mokykla ar savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens paskirta bendroji bendrojo ugdymo mokykla (toliau – ligoninės mokykla).

5. Mokymas pradedamas organizuoti ne anksčiau kaip 11-ą gydymosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dieną (išskyrus sergančius vaikų ir paauglių psichikos ligomis ar tuberkulioze), gavus gydančio gydytojo leidimą (suderintą su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju) ir rekomendaciją dėl mokymo proceso organizavimo būdo. Sergantieji vaikų ir paauglių psichikos ligomis ar tuberkulioze gali būti pradedami mokyti nuo 1-os gydymosi dienos, gavus gydančio gydytojo leidimą (suderintą su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju) ir rekomendaciją dėl mokymo proceso organizavimo būdo. Jei mokinys stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gydomas su pertraukomis, tai yra išleidžiamas į namus ne ilgiau kaip mėnesį, ir tuo laiku nelanko mokyklos, grįžęs gydytis gali būti pradedamas mokyti nuo pirmos gydymosi dienos, jei leidžia gydantis gydytojas, suderinęs su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju.

6. Mokiniai, kuriems taikomas lovos režimas, mokosi savarankiškai, mokytojai jiems teikia individualias konsultacijas (pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu), kiti mokiniai mokosi klasėse, jungtinėse klasėse (ne mažiau kaip 5 mokiniai) (grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu), mokomi mokytojų. Jei nesusidaro klasė (1–4 mokiniai), mokiniai mokosi savarankiškai, jiems teikiamos grupinės konsultacijos (pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu). Individualių konsultacijų trukmė gali būti 20–30 minučių.

7. Mokiniai, kuriems gydytojai leidžia mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kurie to pageidauja, gali mokytis mokykloje, turinčioje teisę taip mokyti šalies mokinius. Atsižvelgus į gydymo režimą ir mokyklos galimybes, jie gali mokytis grupine ar paviene mokymosi forma. Ligoninės mokykla padeda mokiniui susirasti mokyklą, vykdančią mokymą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, ir sudaro sąlygas mokiniams mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

8. Mokiniui, įvertinus jo fizines ir psichines galias, sudaromas individualus ugdymo planas ir mokymas organizuojamas pagal tvarkaraštį, sudarytą atsižvelgiant į mokinio gydymo režimą ir suderintą su skyriaus, kuriame gydomas vaikas, vedėju.

9. Tinkamą mokymo (-osi) aplinką užtikrina stacionarinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

10. Mokiniai naudojasi mokyklos, kurioje mokėsi prieš atvykdami į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, mokymo priemonėmis.

11. Pasibaigus trimestrui (pusmečiui) (pagal mokyklos, kurioje mokinys nuolat mokosi nustatytą ugdymo laikotarpį) ir prieš mokiniui išvykstant iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės mokykla išduoda pažymą apie mokymosi pasiekimus.

 

III. MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

12. Mokinį po ūmaus ligos periodo ar ligos paūmėjimo, jei numatoma ne trumpesnė kaip 1 mėnesio intensyvaus gydymo namie trukmė ir reikalinga saugi aplinka, į gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) siunčia šeimos ar vaikų ligų gydytojas.

13. Mokymą namie skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje prirašytas mokinys, GKK. GKK pažymoje pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija) (toliau – TLK-10-AM) nurodoma diagnozė, sergantiems psichikos liga – pagal TLK-10-AM tik kodas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymo namie trukmė ir rekomendacijos mokyklai (dėl mokymo proceso organizavimo būdo, ugdymo planų ir kita).

14. Mokymo namie trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį. Mokiniui, kuriam GKK skiria mokymą namie 12 mėnesių, dėl sveikatos būklės gali rekomenduoti vienus metus nesimokyti, jei to pageidauja mokinio, neturinčio 14 metų, vardu vienas iš tėvų (globėjų) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu.

15. Atskirais atvejais (kol mokykloje bus pritaikyta mokymo vieta ir sudarytos kitos būtinos higienos sąlygos ar pan.) mokymą namie mokiniui, turinčiam įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją gali skirti mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos –biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (nevalstybinės mokyklos). Mokymas namie skiriamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

16. Mokykla, nepritarianti GKK sprendimui skirti mokiniui mokymą namie, gali teikti GKK siūlymą pakartotinai nagrinėti šį klausimą.

17. Mokymą namie organizuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi, o iki tol niekur nesimokiusiajam – jo gyvenamajai vietai priskirta mokykla. Nesimokęs mokykloje mokinys įregistruojamas mokinių registre.

18. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymo namie teikia mokyklos vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma arba mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininko (dalyvių susirinkimo) (nevalstybinės mokyklos) raštas dėl mokymo namie. Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas mokyklos vadovo įsakymu. Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK leidus.

19. Mokinių mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų, atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. Gali būti vedamos ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną.

20. Jei mokykloje yra tinkamos higienos sąlygos, namie mokomų mokinių, vieno iš jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, GKK leidus, sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas mokykloje, dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, klasės ir mokyklos renginiuose.

21. Mokytojas, mokantis mokinį namie pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

22. Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais.

23. Ne rečiau kaip kartą per mokyklos nusistatytą ugdymo laikotarpį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria mokyklos vaiko gerovės komisija.

24. Tėvams (globėjams, rūpintojams) neįsileidžiant mokytojų į namus, mokyklos vadovas išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namie sustabdymo. Apie tai informuojama mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (nevalstybinės mokyklos).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Mokinio, besigydančio stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ugdymo apskaitą tvarko ligoninės mokykla, o trimestro, pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pabaigoje vienų mokslo metų pasiekimų vertinimo rezultatus fiksuoja mokykla, kurioje mokinys nuolat mokosi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

26. Mokytojai, ugdantys mokinius ligoninės mokykloje ar namie, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

27. Valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš skiriamų valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) iš savivaldybės biudžeto ar kitų lėšų savo nustatyta tvarka, kitų mokyklų savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka gali mokytojams kompensuoti važiavimo į mokinio namus ir atgal nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone išlaidas.

 

_________________