LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 42, 67, 129, 135, 138 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 721, 722 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

2008 m. birželio 12 d. Nr. X-1597

 

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2003, Nr. 38-1733; 2004, Nr. 108-4030; 2005, Nr. 81-2945; 2007, Nr. 81-3309; 2008, Nr. 9-2200)

 

1 straipsnis. 42 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Padariusiam nusikalstamą veiką asmeniui kartu su bausme, remiantis šio kodekso 67, 68, 72, 721 ir 722 straipsniais, gali būti skiriamos viena arba daugiau šių baudžiamojo poveikio priemonių – uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas, draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens, dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.“

 

2 straipsnis. 67 straipsnio 2 dalies papildymas 6, 7 punktais ir 3 dalies pakeitimas

1. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

„6) draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens;“.

2. Papildyti 67 straipsnio 2 dalį 7 punktu:

„7) dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.“

3. Pakeisti 67 straipsnio 3 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

„3. Uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas, draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens, dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose gali būti skiriami kartu su bausme.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 721 straipsniu

Papildyti Kodeksą 721 straipsniu:

721 straipsnis. Draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens

1. Teismas gali skirti draudimą prisiartinti prie nukentėjusio asmens, jei tai būtina siekiant apsaugoti nukentėjusio asmens teisėtus interesus.

2. Paskyrus draudimą prisiartinti prie nukentėjusio asmens, iki teismo nustatyto termino pabaigos kaltininkui draudžiama bendrauti ir ieškoti ryšių su nukentėjusiu asmeniu, lankytis nurodytose vietose, kuriose būna nukentėjęs asmuo.

3. Jei kaltininkas ir nukentėjęs asmuo gyvena vienoje gyvenamojoje patalpoje, paskyrus draudimą prisiartinti prie nukentėjusio asmens, teismas įpareigoja kaltininką gyventi skyrium iki teismo nustatyto termino pabaigos arba kol įstatymų nustatyta tvarka bus išspręstas teisės gyventi toje gyvenamojoje patalpoje suteikimo nukentėjusiam asmeniui arba kaltininkui klausimas.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 722 straipsniu

Papildyti Kodeksą 722 straipsniu:

722 straipsnis. Dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose

Teismas įpareigoja dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenis, padariusius nusikalstamas veikas artimajam giminaičiui ar šeimos nariui. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per teismo nustatytą terminą.“

 

5 straipsnis. 129 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 129 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;“.

 

6 straipsnis. 135 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;“.

 

7 straipsnis. 138 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 138 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________