LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ MOKĖJIMO 2006 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-127

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 2 dalimi ir Ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-23 (Žin., 2006, Nr. 9-343),

tvirtinu Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisykles (pridedama).

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2006-03-29 raštu Nr. (4)-SD-194

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2006-03-28 raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0608081)-6K-0603381

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-127

 

PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KVOTINĮ PIENĄ MOKĖJIMO 2006 M. TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl tiesioginių išmokų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo už 2006 metus“ (Žin., 2006, Nr. 32-1131) nuostatomis.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną (toliau – išmokos) 2006 m. gavimo tvarką, išmokėjimo terminus ir reikalavimus pieno gamintojams.

3. Išmokos mokamos pieno gamintojams (toliau – gamintojai), pateikusiems šių taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška) ir:

3.1. 2006 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje (toliau – KVAIS);

3.2. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras) valdos valdytoju arba partneriu;

3.3. 2005–2006 kvotos metais pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams arba tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją).

4. Išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Specialiajai kaimo rėmimo programai už 2005–2006 kvotos metais gamintojų parduotą pieno kiekį neviršijant jiems nustatytų kvotų ribų, o turintiems pardavimo perdirbti kvotą – išlygintą pagal nustatytos kvotos nustatytąjį riebumą. Išmokos dydis 48 Lt už toną.

 

II. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

5. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras) išspausdina paraiškų formas gamintojams, 2006 m. kovo 31 d. esantiems Registre bei turintiems jiems nustatytą 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotą, įregistruotą KVAIS, ir iki 2006 m. balandžio 14 d. pateikia savivaldybėms. Paraiškų formose įrašo:

5.1. gamintojo vardą ir pavardę, jei gamintojas juridinis asmuo – įmonės teisinę formą bei pavadinimą;

5.2. gamintojo valdos numerį;

5.3. valdos centro adresą bei gamintojo korespondencijos adresą pagal Registro duomenis;

5.4. 2006 m. kovo 31 d. gamintojo turimą 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotą.

6. Gamintojas, pretenduojantis į išmokas, turi nuo 2006 m. balandžio 19 d. iki 2006 m. gegužės 15 d. kreiptis į seniūniją, kurioje registruotas jo valdos centras, ir užpildyti du paraiškos egzempliorius (toliau – pareiškėjas), įrašydamas trūkstamus duomenis.

7. Seniūnija priima paraiškas, patikrina, ar jos užpildytos tinkamai, jas įregistruoja. Vieną paraiškos egzempliorių grąžina pareiškėjui, o savivaldybė paraiškas kas savaitę, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskutinės paraiškų priėmimo dienos, pateikia Centrui.

8. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 2006 m. birželio 12 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Tais atvejais, kai vėluojama dėl atvejų, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (pvz., pareiškėjo mirtis, liga, apribojusi gamintojo galimybes judėti, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai), paramos suma nemažinama ir pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia laisvos formos prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.

Paramos suma nemažinama, jei gamintojui paraiška nebuvo išspausdinta laiku dėl Agentūros, Centro ar kitų institucijų darbo procedūrų bei techninių klaidų, taip pat kai gamintojas, pildydamas paraišką, ją sugadino ir Centras pakartotinai ją išspausdino po paraiškų pateikimo termino.

9. Pareiškėjas, norėdamas pakeisti paraiškoje nurodytus banko duomenis, gali tai padaryti laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos, pateikdamas savivaldybei laisvos formos prašymą.

10. Pateikusio paraišką gamintojo mirties atveju arba mirus gamintojui iki paraiškos pateikimo, kai jis atitiko 3 punkto reikalavimus, įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, iki 2007 m. gegužės 1 d. pateikia savivaldybei laisvos formos prašymą dėl išmokų išmokėjimo ir prideda paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei Centro išspausdintą paraišką. Išmokos įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriamos neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka 3 punkto reikalavimus.

11. Išmokos neskiriamos:

11.1. pareiškėjui, kuris neatitiko jam keliamų reikalavimų, nurodytų šių taisyklių 3 punkte;

11.2. gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal paraišką, pateiktą 2005 m. paraiškų rinkimo laikotarpiu, pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę (toliau – KPP priemonė).

12. Centras:

12.1. atlieka paraiškose pateiktų duomenų patikrą (sutikrina su duomenimis, esančiais KVAIS, Registre);

12.2. atsižvelgdamas į patikros rezultatus, apskaičiuoja išmokų sumą kiekvienam gamintojui ir iki 2006 m. spalio 31 d. perduoda Agentūrai elektroniniu būdu duomenis ir Perduodamų duomenų apie papildomas tiesiogines išmokas už kvotinį pieną suvestines (2 priedas).

13. Agentūra:

13.1. nuolat teikia Centrui gamintojų duomenis, kaupiamus KVAIS;

13.2. gavusi iš Centro duomenis apie gamintojus bei apskaičiuotą išmokų sumą kiekvienam gamintojui, parengia ir pateikia Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pinigų užsakymo paraišką apie lėšų poreikį išmokoms išmokėti. Paskutinė paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš savaitę iki mokėjimo termino pabaigos.

14. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius per 5 darbo dienas teikia mokėjimo paraišką Finansų ministerijai dėl lėšų pervedimo Agentūrai.

15. Agentūra, gavusi lėšas, per 5 darbo dienas išsiunčia bankui mokėjimo pavedimus šias lėšas pervesti pareiškėjams.

16. Išmokos mokamos nuo 2006 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 29 d. pareiškėjams, pardavusiems ne daugiau kaip 5000 kg pieno, kitiems pareiškėjams – iki 2007 m. balandžio 30 d.

 

III. GAMINTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

18. Gamintojai iki 2007 m. gegužės 1 d. per savivaldybę Centrui gali teikti laisvos formos prašymą ar skundą dėl išmokos skyrimo arba patikslinimo kartu su tai pagrindžiančiais dokumentais.

19. Centras per 30 kalendorinių dienų skundą išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja gamintoją.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

20. Už paraiškose pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjai.

21. Už paraiškų priėmimą iš gamintojų, pirminį paraiškos ir su ja teikiamų dokumentų patikrinimą ir pateikimą Centrui atsako savivaldybės.

22. Už paraiškų formų išspausdinimą ir pateikimą savivaldybėms, duomenų suvedimą į elektronines laikmenas, paraiškų duomenų sutikrinimą su duomenimis, esančiais KVAIS ir Registre, išmokos dydžio apskaičiavimą ir duomenų apie pareiškėjams priskaičiuotas išmokas pateikimą bei perduodamų Agentūrai duomenų teisingumą, gamintojų informavimą apie priskaičiuotą išmokos sumą atsako Centras.

23. Už duomenų, nurodytų šių taisyklių 13.1 punkte, pateikimą Centrui bei lėšų išmokėjimą gamintojams ir apskaitą atsako Agentūra.

24. Gamintojai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto išmokų gavimo (pvz., sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, gamintojas netenka teisės į papildomas išmokas už kvotinį pieną, numatytas 2007 metais.

______________

 

Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už

kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

Pildo savivaldybės darbuotojas

 

Pildo ŽŪIKVC darbuotojas

Savivaldybės kodas |_|_|

Dokumento reg. Nr.:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Dokumento priėmimo data:

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

Dokumento registravimo ir patikrinimo data:

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

Dokumentą registravęs ir patikrinęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas):

Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas):

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

 

PARAIŠKA PAPILDOMOMS NACIONALINĖMS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS UŽ KVOTINĮ PIENĄ 2006 M. GAUTI

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_|

(Data)

 

Paraiškos pateikimo terminas nuo 2006 m. balandžio 19 d. iki 2006 m. gegužės 15 d. Pildydami paraišką, naudokitės paraiškos pildymo instrukcija.

 

Duomenys apie paraišką pateikusį gamintoją

 

Valdos Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Asmens kodas (įmonės kodas) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vardas (įmonės teisinė forma) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pavardė (įmonės pavadinimas) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Pareiškėjo valdos centro adresas

 

Savivaldybės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Seniūnijos pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Pareiškėjo korespondencijos adresas

 

Savivaldybės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pašto kodas|_|_|_|_|_|_| Pašto pavadinimas|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vietovės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Gatvės pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Namo Nr. |_|_|_|_| Buto Nr. |_|_|_| Telefono Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Mano turima 2006 m. kovo 31 d. 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvota:

Pieno pardavimo perdirbti kvota (kg)

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvota (kg)

 

 

Pageidauju, kad išmoka butų pervesta:

Banko kodas |_|_|_|_|_|

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Aš, pasirašydamas šią paraišką, pareiškiu, kad:

susipažinau su paraiškos pildymo instrukcija ir jos laikiausi; paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi;

žinau, kad, neatitikus gamintojui keliamų reikalavimų, išmoka nebus skiriama;

sutinku, kad pateikti duomenys būtų apdoroti elektroniniu būdu ir panaudoti kontrolei.

PASTABOS:

 

                                                                                       ______                                            

(juridinio asmens vadovo arba                                        (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigos)

A. V.

 

PARAIŠKOS PAPILDOMOMS NACIONALINĖMS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS UŽ KVOTINĮ PIENĄ 2006 M. GAUTI PILDYMO INSTRUKCIJA

 

1. Paraiška turi būti užpildyta didžiosiomis raidėmis, aiškiu Šriftu, be taisymų, pabraukimų ir braukymų.

2. Raidės ir skaičiai įrašomi tik į jiems skirtas vietas nepažeidžiant nurodytų linijų. Vienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.

3. Gamintojas kreipiasi į tą savivaldybę, kurioje yra nurodytas jo valdos centro adresas.

4. Jei gamintojas yra fizinis asmuo, informacijos pateikimui naudojami asmens tapatybę identifikuojančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė). Jei gamintojas yra juridinis asmuo, informacijos pateikimui naudojami įmonės registravimo pažymėjimo duomenys (įmonės kodas, įmonės pavadinimas).

5. Neužpildytas paraiškos dalis, išskyrus paraiškos lapo viršutinėje dalyje esančias lenteles, užpildo gamintojas.

6. Eilutėje „Data įrašoma paraiškos užpildymo data (metai, mėnuo, diena).

7. Eilutėje „Asmens kodas (įmonės kodas)“ įrašomas pareiškėjo asmens kodas, o jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – įmonės kodas.

8. Eilutėje „Telefono numeris“ įrašomas kontaktinio telefono numeris (jei yra).

9. Eilutėje „Banko kodasbanko, kuriame gamintojas turi sąskaitą, kodas.

10. Eilutėje „Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.“ – gamintojas nurodo savo atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

11. Eilutėje „Vardas ir pavardėįrašo vardą, pavardę.

12. Eilutėje „Parašas“ pasirašo gamintojas fizinis asmuo, o jei gamintojas yra juridinis asmuo, – pasirašo vadovas arba įgaliotas asmuo.

13. Eilutę „Juridinio asmens vadovo arba įgalioto asmens pareigos pildo juridinis asmuo, nurodydamas vadovo arba įgalioto asmens pareigas. Jei paraišką pasirašo įgaliotas asmuo, prie paraiškos prideda įgaliojimo kopiją ir tai pažymi paraiškos dalyje „Pastabos“.

14. „A. V.“ – antspaudo vieta. Juridinis asmuo uždeda antspaudą (jei jį privalo turėti) taip, kad jis liestų pareigų pavadinimą. Jeigu gamintojas fizinis asmuo, – antspaudas nededamas.

 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJUI

 

1. Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už kvotinį pieną mokamos pieno gamintojams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

1.1. 2006 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje;

1.2. įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu;

1.3. 2005–2006 kvotos metais pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams arba tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją).

2. Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už kvotinį pieną neskiriamos gamintojui:

2.1. neatitinkančiam 1.1–1.3 punktuose minėtų reikalavimų;

2.2. kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų planą Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos priemonę.

______________

 

Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už

kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių

2 priedas

 

(Suvestinės formos pavyzdys)

 

ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS

 

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE PAPILDOMAS NACIONALINES TIESIOGINES IŠMOKAS UŽ KVOTINĮ PIENĄ SUVESTINĖ

 

                            Nr. ____________

                                                                                  (data)

                                        

                                                                                                 (sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Pakelio Nr.

Pareiškėjo vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)

Pareiškėjo kodas

Valdos Nr.

Savivaldybės kodas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Išmokos suma, Lt

Autorizavimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                   ____________________

A. V.                     (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

______________