LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 825 IR 1996 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 155 DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. balandžio 26 d. Nr. 509

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 825 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 51-1256):

1.1. išdėstyti 16 punktą taip:

16. Leidimus kirsti mišką miško savininkams išduoda miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai arba jų pavedimu – girininkijos (ši nuostata netaikoma kirtimams, skirtiems jaunuolynų ugdymui (iki 20 metų). Leidimai išduodami ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui ir galioja ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Leidimai gali būti pratęsti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Leidimai visais atvejais išduodami tik pateikus kirstinų medžių ženklinimo ir taksacijos medžiagą. Kirstinų medžių ženklinimo ir leidimų kirsti mišką išdavimo tvarką nustato Miškų ūkio ministerija“;

1.2. išbraukti 17 punkte žodžius „(kai kertami ne tik sausuoliai ir vėjavartos)“.

2. Iš dalies pakeičiant Žaliavinės medienos apskaitos tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Žaliavinės medienos apskaitos ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 10-265), išbraukti 4 punkte žodžius „ir sanitariniais kirtimais“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS                                                             ALBERTAS VASILIAUSKAS