LIETUVOS RESPUBLIKOS
APLINKOS ORO APSAUGOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-140

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 98-2813)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas

13 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „Ūkio“ įrašyti žodį „Energetikos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje naudoti galima tik tokį kurą ir tokius degalus, kurie atitinka Energetikos, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų nustatytus sudėties ir kokybės reikalavimus poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai vertinimo atžvilgiu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS