vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS PASKYRIMO DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠo PATVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 19 d. Nr. O3-51

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 13 punktu, 25 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi bei 28 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės skyriaus 2012 m. kovo 14 d. pažymą Nr. O5-61 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

Patvirtinti Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-51

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS PASKYRIMO DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) tvarką ir sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2012, Nr. 17-752) 9 straipsnio 3 dalies 13 punktu, 25 straipsnio 3 dalimi, 27 straipsnio 2 dalimi bei 28 straipsniu ir atsižvelgiant į Europos Komisijos 2010 m. sausio 22 d. darbinio dokumento dėl Direktyvos 2009/72/EB dėl vidaus elektros rinkos ir Direktyvos 2009/73/EB dėl vidaus gamtinių dujų rinkos bendrųjų taisyklių aiškinamųjų nuostatų ir 2011 m. rugsėjo 21 d. darbinio dokumento dėl perdavimo sistemos operatoriaus elektros ir gamtinių dujų tinklams licencijavimo Europos Sąjungoje (SEK(2011) 1095 galutinis) reikalavimus.

2. Šis Aprašas nustato su perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo procedūra susijusios medžiagos (dokumentų, duomenų, informacijos) sąrašą, jos pateikimo Komisijai tvarką ir sąlygas.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme.

 

II. DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

4. Asmuo, įvykdęs Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, kartu su Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėse nustatytais dokumentais elektros energijos perdavimo licencijai gauti, Komisijai pateikia:

4.1. Aprašo III skyriuje nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją;

4.2. Aprašo priedo užpildytą klausimyną dėl perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo.

 

III. DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

5. Juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kartu su Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėse nustatytais dokumentais elektros energijos perdavimo licencijai gauti, Komisijai privalo pateikti:

5.1. tinkamai patvirtintas steigimo dokumentų, nuostatų kopijas;

5.2. sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių, turinčių daugiau nei 1/3 akcijų ir balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime;

5.3. informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvius iš trečiųjų valstybių, turinčius 5 procentus ar daugiau akcijų ir (ar) balsų šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime (nurodoma ir jų turima akcijų ir balsų dalis šio juridinio asmens visuotiniame akcininkų susirinkime);

5.4. sąrašą juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių be balsavimo teisių;

5.5. sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); tiesioginė ir netiesioginė kontrolė suprantama kaip tiesioginis ir netiesioginis lemiamas poveikis įmonei, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3517; 2008, Nr. 79-3099; 2010, Nr. 137-6999);

5.6. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, akcininkų sutartį ar šio juridinio asmens vadovo patvirtinimą, kad tokios sutarties nėra;

5.7. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra;

5.8. sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, duomenų, dokumentų ir informacijos, nurodytų Aprašo 4 punkte, pateikimo dieną, konsoliduojamas, sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas, pagal tarptautinius apskaitos standartus:

5.8.1. dėl kiekvienos iš šių grupių – sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo bei dujų gavybos, tiekimo, jeigu tas pats juridinis asmuo nėra tiesiogiai ar netiesiogiai valstybės valdoma įmonė;

5.8.2. sąrašą Aprašo 5.8.1 punkte nurodytų įmonių kolegialių valdymo organų narių;

5.9. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai;

5.10. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas;

5.11. visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui, siekiančiam verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla;

5.12. juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, einančius pareigas, susijusias su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina pagal įgaliojimą:

5.12.1. dėl kiekvieno iš jų – kitos profesinės veiklos apibūdinimą;

5.12.2. dėl kiekvieno iš jų – deklaraciją, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklas;

5.13. procedūras, apsaugančias nuo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos perleidimo įmonėms, kurios verčiasi elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo ir dujų gavybos, tiekimo veiklomis;

5.14. informaciją apie juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, dirbantį personalą, jei personalas atėjo dirbti iš elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo veikla užsiimančių įmonių (nurodoma, kokiose elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo, dujų gavybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki duomenų, dokumentų ir informacijos, nurodytų Aprašo 4 punkte, Komisijai pateikimo.

6. Įsteigtas Lietuvos Respublikoje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, kartu su Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėse nustatytais dokumentais elektros energijos perdavimo licencijai gauti, turi pateikti:

6.1. padalinį įsteigusio asmens dokumentus, nurodytus Aprašo 5 punkte;

6.2. padalinio dokumentus, nurodytus Aprašo 5.1, 5.11 ir 5.12 punktuose.

 

IV. DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMo sąlygos

 

7. Asmuo Aprašo 5, 6 punktuose ir priede nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją pateikia Komisijai lietuvių ir anglų kalbomis.

8. Komisija bet kuriuo perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo etapo metu gali kreiptis į asmenį dėl papildomų dokumentų, duomenų ir informacijos, reikalingos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo procedūrai atlikti, pateikimo.

9. Asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įvykusių pasikeitimų dienos, informuoti Komisiją apie pasikeitimus, kurie neatitinka asmens pateiktos medžiagos Komisijai, ir kartu pateikti dokumentus, duomenis ar informaciją, patvirtinančius šiuos pasikeitimus.

 

V. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

10. Jei Komisijai asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, pateikia konfidencialią informaciją ar informaciją, sudarančią komercinę paslaptį, ją pateikiantis asmuo privalo konkrečiai tai nurodyti, aiškiai įvardydamas, kuri informacija yra konfidenciali.

11. Informacijos, kurios ją pateikiantis asmuo, siekiantis verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla, nenurodo esant konfidencialia, Komisija turi teisę tokia nelaikyti.

12. Konfidencialia nelaikoma informacija, kurią teisės aktai nustato kaip nekonfidencialią ir (ar) kuri nebuvo konfidenciali arba nebuvo nurodyta kaip konfidenciali Komisijai, kai ji šią informaciją sužinojo. Komisija turi teisę ir savo iniciatyva laikyti informaciją konfidencialia.

13. Komisija saugo gautos konfidencialios informacijos konfidencialumą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2012 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. O3-51

priedas

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS PASKYRIMO KLAUSIMYNAS

 

Bendra informacija:

Prašome nurodyti šiuos kontaktinius duomenis:

1. Įmonės, kuri turi būti licencijuojama kaip perdavimo sistemos operatorius, pavadinimas ir adresas:

 

 

 

 

2. Perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainės adresas:

 

 

 

3. Perdavimo sistemos operatoriaus kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir pareigos:

 

 

 

 

Prašome užpildyti šią formą:

 

NUOSAVYBĖS ATSKYRIMO FORMA

 

Perdavimo sistemos, priklausančios Perdavimo sistemos operatoriui, nuosavybė – Elektros1 ir Dujų2 direktyvų 9(1a) ir 9(5) straipsniai

 

(1)

Dėl perdavimo sistemos nuosavybės pateikiama analizė:

 

(a)

Tiksliai nurodant visas valstybės narės perdavimo sistemas, kurių savininkas yra perdavimo sistemos operatorius (taip pat statomas ar nepastatytas iki 2009 m. rugsėjo 3 d.), įskaitant tarpsistemines jungtis ir atskirus perdavimo tinklus.

 

(b)

Tiksliai nurodant perdavimo sistemas, esančias kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurių savininkas (visiškai ar dalinai) yra perdavimo sistemos operatorius.

 

(c)

Išvardijant visus kitus nurodytos perdavimo sistemos savininkus, tiksliai nurodant kiekvieno savininko akcijų dalį, jeigu perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybė yra dalinė:

 

a:

b:

c:

 

(2)

Informuoti, ar perdavimo sistemos operatorius nuomojasi ar nuomoja kokias nors perdavimo sistemas iš/ar kitoms šalims:

 

 

 

(3)

Jeigu perdavimo sistemos operatorius yra bendra įmonė, priklausanti dviem ar daugiau bendrovėms, kurios yra perdavimo sistemų savininkės skirtingose valstybėse narėse, informuoti, ar visos bendros įmonės šalys yra perdavimo sistemos operatorius, patvirtintas pagal nepriklausomo sistemos operatoriaus ar nepriklausomo perdavimo operatoriaus modelį. Prašome įvardyti šias įmones ir nurodyti perdavimo sistemos operatoriaus statusą (Direktyvų 9(5) straipsnis):

 

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus kontrolė ir nuosavybė – Elektros ir Dujų direktyvų 9(1)b, c ir d, 9(2), 9(3) ir 9(7) straipsniai

 

(4)

Elektros ir Dujų Direktyvų 9(1)–(3) straipsniai nustato, kad perdavimo sistemos operatorius neturi būti kontroliuojamas jokio asmens, kuris susijęs su elektros energijos gamyba ar tiekimu ir gamtinių dujų gavyba ar tiekimu. Siekiant nustatyti perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybę ir kontrolę, reikalaujama sudaryti visų bendrovių, priklausančių tai pačiai grupei3, sąrašą. Todėl prašome pateikti šią būtiną informaciją:

 

(a)

Visų bendrovių ar asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančių perdavimo sistemos operatorių, sąrašą.

 

(b)

Visų bendrovių sąrašą, kurios veikia ataskaitinėse rinkose ir yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos:

– šių šalių;

– perdavimo sistemos operatoriaus.

 

(c)

Visų bendrovių sąrašą, atliekančių bet kurią gamybos ar tiekimo funkciją, jei tas pats asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai vykdo perdavimo sistemos operatoriaus ir tokių įmonių kontrolę ar naudojasi bet kokia teise, valdant perdavimo sistemos operatorių ir tokias įmones.

 

 

Visiems pirmiau nurodytiems (a)–(c) punktams kontrolės būdas ar priemonės turi būti tiksliai išvardytos (pvz., balsavimo teisės, veto teisės, daugumos akcijų turėjimas, galia paskirti priežiūros valdybos, administravimo valdybos ar teisiškai atstovaujančių bendrovę organų narius, de facto ir de jure kontrolė, vienasmenė (išimtinė) kontrolė ar bendra kontrolė)4.

Informacija, kuri reikalaujama šiame skyriuje, gali būti iliustruota organizacijos schema ar diagramomis, parodant nuosavybės struktūrą ir bendrovių kontrolę. Prašome pateikti atitinkamų teisės aktų nuostatas ir nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali:

 

a:

b:

c:

 

(5)

Tuo atveju, jeigu viešasis subjektas naudojasi teisėmis, aprašytomis Elektros ir Dujų direktyvų 1 straipsnio (b), (c) ir (d) paragrafuose, atskyrimo nuostatos reikalauja užtikrinti nepriklausomumą tarp viešojo subjekto, besinaudojančio šiomis teisėmis, valdant perdavimo ir generacijos, gamybos ar tiekimo veiklas. Todėl jei viena ar skirtingos centrinės, regioninės arba vietinės vyriausybės institucijos (pvz., ministerijos) naudojasi šiomis teisėmis, būtina įdiegti mechanizmus, užtikrinančius tokį nepriklausomumą. Atsižvelgiant į tai, prašome atsakyti į šiuos klausimus:

 

(a)

Prašome trumpai aprašyti, ar viešojo administravimo subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai vykdo kontrolę arba naudojasi teisėmis, valdant perdavimą, gamybą ir tiekimą.

 

(b)

Jeigu centrinės, regioninės ar vietinės vyriausybinės institucijos naudojasi šiomis teisėmis bendrovėse, susijusiose su perdavimo sistemomis, generacija, gamyba ir tiekimu, prašome:

– detaliai aprašyti, kuri vyriausybinės institucijos dalis naudojasi šiomis teisėmis, valdant kurias bendroves;

– trumpai aprašyti konstitucinį (teisinį, finansinį) priklausomumą tarp šių vyriausybinių organų šalių;

– trumpai aprašyti, kaip užtikrinama, kad tomis teisėmis, aprašytomis Elektros ir Dujų direktyvų 1 straipsnio (b), (c) ir (d) paragrafuose, atitinkamai pasinaudojama nepriklausomai nuo generacijos, gamybos ar tiekimo veiklų perdavimo sistemų atžvilgiu.

 

a:

b:

 

(6)

Jei perdavimo sistemos operatorius buvo dalis vertikaliai integruotos įmonės pagal Elektros ir Dujų direktyvų 9(7) straipsnį, turi būti užtikrinama, kad jokia komerciškai jautri informacija nėra perduodama generacijos, gamybos ar tiekimo bendrovėms, o perdavimo sistemos operatoriaus personalas neperkeliamas į šias bendroves. Prašome pateikti atitinkamas nuostatas:

 

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus uždaviniai – Elektros direktyvos 12 straipsnis ir Dujų direktyvos 13 straipsnis

 

(7)

Reikalaujama, kad perdavimo sistemos operatorius valdytų tinklą pagal Elektros direktyvos 12 straipsnį ir Dujų direktyvos 13 straipsnį. Prašome:

 

(a)

trumpai aprašyti visus perdavimo sistemos operatoriaus uždavinius ir pateikti išvadas dėl atitikties 12 straipsniui (elektra) ir 13 straipsniui (dujos). Pateikite visas susijusias visų aktualių reguliacinių nuostatų dalis (įstatymai, tinklų kodeksai, sutartys tarp bendrovių, įstatai), kurios įrodo, kad perdavimo sistemos operatorius turi visą atsakomybę įgyvendinti pirmiau išvardytus uždavinius, ir aiškiai pažymėkite reikiamas dalis, patvirtinančias analizę;

 

(b)

remdamiesi atitinkamo teisinio reglamentavimo pagrindu, pateikite informaciją, kad susijusiai nacionalinei reguliavimo institucijai yra suteiktos galios, įskaitant galimybę taikyti atgrasančias baudas, kurias galima pritaikyti, kai perdavimo sistemos operatorius nevykdo ar dalinai vykdo uždavinius ir įpareigojimus, nurodytus Elektros direktyvos 12 straipsnyje ir Dujų direktyvos 13 straipsnyje.

 

a:

b:

 

______________

1 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL 2009 L 211, p. 55).

2 Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009 L 211, p. 94).

3 Žiūrėti kontrolės koncepciją Europos Komisijos Reglamente (EB) 802/2004, įgyvendinančiame Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL 2004 L 133, p. 1).

4 Dėl papildomos informacijos prašome žiūrėti Europos Komisijos suvestinį pranešimą dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL 2008 C 95, p. 1).

 

_________________